EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EURES: usługi pośrednictwa pracy w UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2016/589 – sieć służb zatrudnienia (EURES), dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności i dalsza integracja rynków pracy

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Niniejsze rozporządzenie aktualizuje zasady dotyczące europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), by uwzględnić nowe wzorce mobilności wśród pracowników i zmiany w technologii.
 • Sieć EURES pomaga osobom w egzekwowaniu swoich praw do poszukiwania pracy w innych krajach UE, przyznanych im na mocy art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Rozporządzenie to zostało zmienione na mocy rozporządzenia (UE) 2019/1149 ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy i określającego funkcję Urzędu w organizacji sieci EURES.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące:

 • organizacji i promowania sieci EURES,
 • wymiany danych, w całej UE, dotyczących ofert zatrudnienia, wniosków o zatrudnienie i życiorysów,
 • środków w celu osiągnięcia lepszej równowagi między popytem a podażą na rynku pracy przez lepsze dopasowanie umiejętności do miejsc pracy,
 • usług wsparcia dla pracowników i pracodawców.

Usługi świadczone przez sieć EURES nie mogą naruszać zasady równości szans i są dostępne dla wszystkich pracowników i pracodawców w UE.

Sieć pomaga w:

 • korzystaniu z prawa do swobodnego przepływu osób,
 • realizowaniu unijnej skoordynowanej strategii zatrudnienia,
 • poprawie funkcjonowania i integracji krajowych rynków pracy.

Sieć składa się z urzędów koordynacji (na szczeblu UE i krajowym) oraz z wyznaczonych publicznych służb zatrudnienia w każdym kraju UE, z których każda posiada własny zakres obowiązków.

Rządy krajów UE są zobowiązane do:

 • przesyłania informacji na temat ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie na stronę internetową EURES, które muszą być następnie promowane w sposób widoczny i łatwo dostępne;
 • współpracy ze sobą nawzajem i z Komisją Europejską w zakresie interoperacyjności systemów krajowych, z wykorzystaniem systemu europejskiej klasyfikacji zawodowej ESCO;
 • utworzenia wykazów w celu dopasowania krajowych, regionalnych i sektorowych klasyfikacji zawodowych do systemu ESCO;
 • zapewnienia, by pracownicy i pracodawcy mieli dostęp do krajowych usług wsparcia bez zbędnej zwłoki (usługi zarówno internetowe, jak i stacjonarne);
 • monitorowania i podawania do publicznej wiadomości informacji o przepływie mobilności pracowników w swoim kraju, z uwzględnieniem niedoborów i nadwyżek w poszczególnych sektorach;
 • gromadzenia danych na temat wykorzystania sieci, uzyskanego zatrudnienia i poziomu zadowolenia klientów.

Członkowie i partnerzy sieci EURES są zobowiązani do:

 • pomagania pracownikom i pracodawcom w rejestracji na stronie internetowej i w aktualizacji, przeglądzie lub usuwaniu odpowiednich danych;
 • przekazywania podstawowych wymaganych informacji i wytycznych, co obejmuje pomoc po rekrutacji;
 • odsyłania wniosków o szczegółowe informacje do innych odpowiednich organów krajowych (kwestie zabezpieczenia społecznego, podatków itd.).

Europejski Urząd Koordynacji

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem (UE) 2019/1149 Europejski Urząd Koordynacji sieci EURES jest zarządzany przez Europejski Urząd ds. Pracy i będzie odpowiedzialny za udzielanie sieci EURES pomocy w realizacji jej działań.

Komisja:

 • co dwa lata składa sprawozdanie na temat działań sieci EURES;
 • sporządza pełne sprawozdanie z oceny skutków niniejszego rozporządzenia do dnia 13 maja 2021 r.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 12 maja 2016 r. Jednak niektóre przepisy weszły w życie dopiero 13 maja 2018 r., między innymi przepisy dotyczące standardowego przesyłania danych na stronę internetową i dostępu do ofert pracy i życiorysów.

KONTEKST

Więcej informacji:

 • EURES (Komisja Europejska).

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1–28)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2016/589 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1149 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 883/2004, (UE) nr 492/2011 i (UE) 2016/589 oraz uchylające decyzję (UE) 2016/344 (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 21–56)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/170 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie jednolitych szczegółowych specyfikacji dotyczących gromadzenia i analizy danych w celu monitorowania i oceny funkcjonowania sieci EURES (Dz.U. L 31 z 3.2.2018, s. 104–113)

Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020

Top