EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Wspólna organizacja rynków rolnych w UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 – wspólna organizacja rynków produktów rolnych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Jego celem jest stabilizacja rynków i zapobieganie eskalacji kryzysów na rynkach poprzez zapewnienie ochrony rynkom rolnym w formie narzędzi interwencji rynkowych (interwencja publiczna* i dopłaty do prywatnego przechowywania) oraz wyjątkowych środków. Rozporządzenie nakazuje również stosowanie niezbędnych środków przejrzystości rynkowej, dzięki którym producenci produktów rolnych mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące produkcji i inwestycji, zgodnie z rozwojem sytuacji na rynku.
 • Dodatkowo celem rozporządzenia jest zwiększenie produktywności i jakości na poziomie produkcji, zwiększenie popytu oraz zapewnienie pomocy unijnym sektorom rolnym w lepszym dostosowaniu się do zmian na rynku oraz zwiększeniu ich konkurencyjności poprzez pomoc zapewnianą określonym sektorom (w szczególności sektorom owoców, warzyw oraz wina).
 • Rozporządzenie ma też zachęcić do współpracy w ramach łańcucha dostaw żywności, za pośrednictwem organizacji producentów* i organizacji międzybranżowych* (organizacji, które reprezentują podmioty z łańcucha dostaw żywności zaangażowane w produkcję, handel lub przetwórstwo produktów w określonych sektorach).
 • Dokument zawiera minimalne wymagania dotyczące jakości (normy rynkowe), zasady oraz warunki pozwalające zapewnić jakość procesu produkcji i samych produktów. Określa też zasady wykorzystywania określeń zastrzeżonych stosowanych fakultatywnie dla cech produktów lub procesów produkcyjnych stanowiących wartość dodaną dla szeregu produktów. Dodatkowo wyznacza zasady handlu produktami rolnymi oraz szczegółowe zasady konkurencji.
 • Rozporządzenie kilkukrotnie zmieniano, w tym niedawno poprzez przyjęcie rozporządzenia (UE) 2020/2220, które wprowadza przepisy przejściowe dla wspólnej polityki rolnej (WPR) na lata 2021–2022.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Główne zasady określone w rozporządzeniu podzielono na kilka części. Komisja Europejska ma prawo przyjmować dodatkowe akty delegowane i wykonawcze, aby dodatkowo rozwinąć te zasady.

 

 • 1.

  Rynek wewnętrzny

  Sekcja dotycząca rynku wewnętrznego sama w sobie dzieli się na kilka tytułów i rozdziałów.

  Interwencja rynkowa

  Rozporządzenie opisuje zasady interwencji rynkowej dla zdefiniowanej listy produktów w następujących dziedzinach.

  Interwencja publiczna i dopłaty do prywatnego przechowywania

  Rozporządzenie określa zasady interwencji rynkowej dotyczącej:

  • interwencji publicznej, w ramach której właściwe organy państw członkowskich skupują i przechowują produkty aż do momentu ich zbywania; oraz
  • dopłat przyznawanych na przechowywanie produktów przez organizacje sektora prywatnego.

  Na mocy tego rozporządzenia Komisji powierza się uprawnienia do przyjmowania:

  • aktów delegowanych, zapewniających, by takie produkty nadawały się do długoterminowego przechowywania oraz miały solidną i właściwą jakość handlową (zob. rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1238);
  • aktów wykonawczych, dotyczących takich kwestii jak minimalne możliwości przechowywania w miejscach przechowywania interwencyjnego (zob. rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1240).

  Programy pomocy

  Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące kilku programów pomocy.

  • W odniesieniu do dostaw owoców i warzyw oraz mleka i produktów mleczarskich do placówek oświatowych (tak zwane programy szkolne):
   • kraje UE muszą opracować strategię wdrażania programu na szczeblu krajowym lub regionalnym;
   • dodatkowe zasady ujęto w rozporządzeniu (UE) 2017/40, rozporządzeniu (UE) 2017/39 oraz rozporządzeniu (UE) 2020/600.
  • W sektorze oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych:
   • trzyletnie programy stworzone przez organizacje producentów lub ich zrzeszenia, oferujące rozmaite korzyści producentom w Grecji, Francji i Włoszech;
   • dodatkowe zasady ujęto w rozporządzeniu (UE) nr 615/2014, rozporządzeniu (UE) nr 611/2014 oraz rozporządzeniu (UE) 2020/600.
  • W sektorze owoców i warzyw:
   • zasady dotyczące funduszy operacyjnych i programów operacyjnych, krajowej pomocy finansowej oraz krajowej strategii dla takich programów;
   • dodatkowe zasady ujęto w rozporządzeniu (UE) nr 543/2011, rozporządzeniu (UE) 2020/743, rozporządzeniu (UE) 2020/884 oraz rozporządzeniu (UE) 2020/600.
  • W sektorze wina:
   • szczegółowe zasady ujęto w rozporządzeniu (UE) 2016/1149 oraz rozporządzeniu (UE) 2016/1150.
  • W sektorze pszczelarskim:
  • W sektorze chmielu:
   • szczegółowe zasady określono w rozporządzeniu (UE) nr 738/2010.
  • Jeśli chodzi o system zezwoleń na sadzenie winorośli:

  Przepisy UE dotyczące ustalania cen i innych parametrów koniecznych na potrzeby środków rynkowych dla różnych produktów rolnych określono w rozporządzeniu (UE) nr 1370/2013 (zob. streszczenie).

  Wprowadzanie do obrotu i organizacje producentów

  Rozporządzenie określa zasady dotyczące wprowadzania do obrotu i organizacji producentów w odniesieniu do poniższych aspektów.

  Wprowadzanie do obrotu

  • Normy handlowe – produkty, o których mowa w tej sekcji, muszą spełniać odpowiednie normy, by mogły zostać wprowadzone do obrotu w UE. Szczegółowe zasady określono w:
   • rozporządzeniu (UE) nr 29/2012 oraz rozporządzeniu (EWG) nr 2568/91 dotyczącym oliwy z oliwek;
   • rozporządzeniu (UE) nr 1333/2011 dotyczącym bananów;
   • rozporządzeniu (UE) nr 543/2011 dotyczącym owoców i warzyw;
   • rozporządzeniu (UE) nr 2019/934 oraz rozporządzeniu (UE) nr 2019/935 dotyczącym wina;
   • rozporządzeniu (WE) nr 589/2008 dotyczącym jaj;
   • rozporządzeniu (WE) nr 617/2008 dotyczącym jaj wylęgowych;
   • rozporządzeniu (WE) nr 543/2008 dotyczącym mięsa drobiowego;
   • rozporządzeniu (WE) nr 566/2008 dotyczącym mięsa wołowego;
   • rozporządzeniu (WE) nr 1850/2006 dotyczącym chmielu.
  • Istnieją zasady dotyczące systemów promowania unikatowych cech produktów rolnych i środków spożywczych (rozporządzenie (UE) nr 1151/2012). Odnoszą się one do takich kwestii, jak chronione nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficzne, określenia tradycyjne oraz prezentacja i etykietowanie (zob. streszczenie). Szczegółowe zasady odnoszące się do sektora wina podano w rozporządzeniu (UE) 2019/33 (zob. streszczenie) oraz rozporządzeniu (UE) 2019/34.

  Sektory indywidualne (cukier, wino i mleko)

  • Określono przepisy szczegółowe dla:
   • cukru w rozporządzeniu (WE) nr 967/2006;
   • mleka w rozporządzeniu (UE) nr 880/2012 oraz rozporządzeniu (UE) nr 511/2012;
   • wina w rozporządzeniu (UE) 2018/273 oraz rozporządzeniu (UE) 2018/274 (rejestr winnic, handel, dokumentacja, deklaracje, kontrole).

  Organizacje producentów i organizacje międzybranżowe

  • Organizacje te mają obowiązek spełniać określone wymagania i realizować określone cele, by zostać uznanymi organizacjami wyłączonymi z niektórych unijnych zasad konkurencji.
  • Przepisy i obowiązkowe składki można rozszerzyć o podmioty gospodarcze, które nie należą do takiej organizacji.
  • Szczegółowe zasady określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/232 oraz, w odniesieniu do sektora owoców i warzyw, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/892.
  • Szczegółowe przepisy dla grup producentów chmielu określono w rozporządzeniu (WE) nr 1299/2007.

   

 • 2.

  Handel z państwami trzecimi

  Rozporządzenie określa zasady dotyczące pozwoleń na przywóz i wywóz, należności celnych przywozowych, kontyngentów taryfowych oraz zabezpieczeń i refundacji wywozowych.

  Dodatkowe zasady zawarto w:

  • rozporządzeniu (UE) 2015/1538 w odniesieniu do wniosków o pozwolenie na przywóz;
  • rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1237 oraz rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/1239;
  • rozporządzeniu (UE) 2019/2163 dotyczącym dodatkowych należności celnych przywozowych;
  • rozporządzeniu Komisji (UE) nr 642/2010 definiującym metodę naliczania należności celnych przywozowych w sektorze zbóż;
  • rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/760 oraz rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/761, a także rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/1988 oraz rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/1987 dotyczącym zarządzania przywozowymi i wywozowymi kontyngentami taryfowymi.

   

 • 3.

  Zasady konkurencji

  Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące:

  • konkurencji i rolnictwa:
   • odnoszą się one do wszystkich porozumień, decyzji i praktyk wzmiankowanych w art. 101 ust. 1 oraz art. 102 TFUE, które są związane z produkcją produktów rolnych lub handlem nimi
   • wyjątek od stosowania tych zasad ma miejsce w przypadku rolników i zrzeszeń na potrzeby celów WPR, a także w przypadku porozumień i uzgodnionych praktyk uznanych organizacji międzybranżowych;
  • pomocy państwa dla rolnictwa.

   

 • 4.

  Zasady ogólne

  Środki wyjątkowe

  • Środki przeciwdziałające zakłóceniom na rynku, umożliwiające sprawne i skuteczne reagowanie na zagrożenie wystąpieniem zakłóceń na rynku spowodowanych znaczącym wzrostem lub spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub rynkach zewnętrznych lub innymi zdarzeniami i okolicznościami powodującymi poważne zakłócenia na rynku lub grożącymi wystąpieniem takich zakłóceń, w przypadku gdy taka sytuacja lub jej skutki dla rynku prawdopodobnie będą trwać nadal lub się pogarszać. Takie środki są z zasady powiązane z określonym zagrożeniem lub zakłóceniem.
  • Przykłady stosowania środków wyjątkowych można znaleźć w:
   • rozporządzeniu (UE) nr 1263/2014 dotyczącym produktów mlecznych w czasie rosyjskiego embarga na eksport z UE;
   • rozporządzeniu (UE) 2020/592, rozporządzeniu (UE) 2020/1275, rozporządzeniu (UE) 2020/884 oraz rozporządzeniu (UE) 2020/600 w odniesieniu do sektora owoców, warzyw i wina w czasie pandemii COVID-19, a także rozporządzeniu (UE) 2020/133 i 2020/419 w odpowiedzi na nałożenie amerykańskich taryf na import wina;
   • rozporządzeniu (UE) 2015/1853 dotyczącym wspierania rolników hodujących żywy inwentarz w czasie kryzysu w sektorze mleczarskim i mięsa wieprzowego w 2015 r.
  • Środki dotyczące chorób zwierząt oraz straty zaufania klientów z uwagi na zagrożenia dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub zdrowia roślin. Odnoszą się one do następujących sektorów:
   • mięso wołowe i mięso cielęce;
   • mleko i produkty mleczne;
   • mięso wieprzowe;
   • mięso baranie i mięso kozie;
   • jaja:
   • mięso drobiowe.
  • Tego rodzaju środki wdrożono na przykład rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1507 w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (po wybuchu ptasiej grypy).
  • Określone problemy:
   • środki nadzwyczajne dotyczące nasadzenia winorośli w czasie pandemii COVID-19 określono w rozporządzeniu (UE) 2020/601.
  • Porozumienia i decyzje w okresach występowania poważnych zakłóceń na rynkach:
   • szczegółowe zasady określono, na przykład w trakcie pandemii COVID-19, w rozporządzeniu (UE) 2020/593, rozporządzeniu (UE) 2020/594 i rozporządzeniu (UE) 2020/599.

  Przekazywanie informacji i sprawozdawczość

  Szczegółowe zasady dotyczące przekazywania informacji i sprawozdawczości określono w rozporządzeniu (UE) 2017/1185.

  Rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym

  Środki z rezerwy mogą zostać udostępnione w latach, w których sektor ten będzie wymagać dodatkowego wsparcia.

Od kiedy rozporządzenie ma zastosowanie?

 • Ma ono zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.
 • Uchyla ono rozporządzenia (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007.

KONTEKST

Zasady finansowania WPR, zarządzania nią i monitorowania jej określono w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 (zob. streszczenie).

Komisja zaproponowała reformę WPR, której celem jest wspieranie zrównoważonego i konkurencyjnego sektora rolnictwa, który może znacząco przyczynić się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu (zob. streszczenie), zwłaszcza w odniesieniu do strategii „od pola do stołu” (zob. streszczenie) oraz strategii bioróżnorodności (zob. streszczenie). Propozycja koncentruje się w szczególności na:

 • zagwarantowaniu rolnikom sprawiedliwego traktowania i stabilnej przyszłości gospodarczej;
 • wyznaczeniu ambitniejszych celów w zakresie działań środowiskowych i klimatycznych;
 • wzmocnieniu pozycji producentów rolnych w łańcuchu dostaw żywności.

KLUCZOWE POJĘCIA

Interwencja publiczna: produkty zostają zakupione przez właściwe organy państw członkowskich UE i są przechowywane przez nie do momentu ich zbycia.
Organizacje producentów: organizacje producentów utworzone w celu wzmocnienia zbiorowej siły negocjacyjnej producentów, w szczególności poprzez realizację określonych celów wymienionych w art. 152 rozporządzenia.
Organizacje międzybranżowe: organizacje producentów i przetwórców lub handlowców w łańcuchu dostaw, w szczególności poprzez realizację określonych celów wymienionych w art. 157 rozporządzenia.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671–854)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część trzecia – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł VII – Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw – Rozdział 1 – Reguły konkurencji – Sekcja 1 – Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw – Artykuł 101 (dawny artykuł 81 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 88–89)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część trzecia – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł VII – Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw – Rozdział 1 – Reguły konkurencji – Sekcja 1 – Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw – Artykuł 102 (dawny artykuł 82 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 89)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549–607)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1–29)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1–675)

Zob. tekst skonsolidowany.

Akty delegowane i wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1988 z dnia 11 listopada 2020 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 510/2014 w odniesieniu do administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz według kolejności zgłoszeń (Dz.U. L 422 z 14.12.2020, s. 4–136)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1987 z dnia 14 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do składania i zwalniania zabezpieczeń w ramach zarządzania kontyngentami taryfowymi w oparciu o porządek chronologiczny składania wniosków (Dz.U. L 422 z 14.12.2020, s. 1–3)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1275 z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/592 w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 służących przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią środkami (Dz.U. L 300 z 14.9.2020, s. 26–31)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1028 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/596 (Dz.U. L 227 z 16.7.2020, s. 8–9)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1029 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/595 (Dz.U. L 227 z 16.7.2020, s. 10–11)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/884 z dnia 4 maja 2020 r. wprowadzające odstępstwo dotyczące 2020 r. od rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz od rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1149 w odniesieniu do sektora wina w związku z pandemią COVID-19 (Dz.U. L 205 z 29.6.2020, s. 1–8)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/760 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz podlegającymi systemowi pozwoleń oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do wnoszenia zabezpieczeń w ramach administrowania kontyngentami taryfowymi (Dz.U. L 185 z 12.6.2020, s. 1–23)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 510/2014 w odniesieniu do systemu administrowania kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń (Dz.U. L 185 z 12.6.2020, s. 24–252)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/743 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/891 w odniesieniu do obliczania wartości produkcji sprzedanej przez organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw (Dz.U. L 176 z 5.6.2020, s. 1–3)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/600 z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150, rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1368 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do niektórych środków w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19 (Dz.U. L 140 z 4.5.2020, s. 40–45)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/601 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie środków nadzwyczajnych stanowiących odstępstwo od art. 62 i 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do ważności zezwoleń na nasadzenia winorośli i karczowania w przypadku wcześniejszego ponownego nasadzenia (Dz.U. L 140 z 4.5.2020, s. 46–49)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/591 z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzające tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.U. L 140 z 4.5.2020, s. 1–5)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/592 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 służących przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią środkami (Dz.U. L 140 z 4.5.2020, s. 6–12)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/593 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie środków stabilizacji rynku w sektorze ziemniaków (Dz.U. L 140 z 4.5.2020, s. 13–16)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/594 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie środków stabilizacji rynku w sektorze drzew żywych i pozostałych roślin, bulw, korzeni i podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych (Dz.U. L 140 z 4.5.2020, s. 17–20)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/595 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego oraz ustalające z góry kwotę tych dopłat (Dz. U. L 140 z 4.5.2020, s. 21–25)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/596 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej i ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.U. L 140 z 4.5.2020, s. 26–30)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/597 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania masła oraz ustalające z góry kwotę tych dopłat (Dz.U. L 140 z 4.5.2020, s. 31–33)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/598 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku oraz ustalające z góry kwotę tych dopłat (Dz.U. L 140 z 4.5.2020, s. 34–36)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/599 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie planowania produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 140 z 4.5.2020, s. 37–39)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/419 z dnia 30 stycznia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1149 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia w sektorze wina (Dz.U. L 84 z 20.3.2020, s. 1–4)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/133 z dnia 30 stycznia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150 ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia w sektorze wina (Dz.U. L 27 z 31.1.2020, s. 24–26)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2163 z dnia 17 grudnia 2019 r. ustalające wielkości progowe w odniesieniu do lat 2020 i 2021 do celów ewentualnego stosowania dodatkowych należności celnych przywozowych za niektóre owoce i warzywa (Dz.U. L 328 z 18.12.2019, s. 58–60)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/974 z dnia 12 czerwca 2019 r. zatwierdzająca krajowe programy na rzecz poprawy produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, przedłożone przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Dz.U. L 157 z 14.6.2019, s. 28–30)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/935 z dnia 16 kwietnia 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do metod analizy w celu określenia cech fizycznych, chemicznych i organoleptycznych produktów sektora wina oraz do powiadomień o decyzjach państw członkowskich zezwalających na zwiększenie naturalnej zawartości alkoholu (Dz.U. L 149 z 7.6.2019, s. 53–57)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/934 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do obszarów uprawy winorośli, w przypadku których zawartość alkoholu może być zwiększona, dozwolonych praktyk enologicznych i ograniczeń mających zastosowanie do produkcji i konserwowania produktów sektora win, minimalnej zawartości alkoholu w odniesieniu do produktów ubocznych oraz ich usuwania, a także publikacji dokumentów OIV (Dz.U. L 149 z 7.6.2019, s. 1–52)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji (Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2–45)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/34 z dnia 17 października 2018 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, zmian w specyfikacji produktu, rejestru chronionych nazw, unieważnienia ochrony i stosowania symboli oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiedniego systemu kontroli (Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 46–76)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz.U. L 255 z 11.10.2018, s. 7–11)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 (Dz.U. L 58 z 28.2.2018, s. 1–59)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/274 z dnia 11 grudnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, certyfikacji, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji i powiadomień oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561 (Dz.U. L 58 z 28.2.2018, s. 60–95)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1182 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 74–99)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1183 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do powiadamiania Komisji o informacjach i dokumentach (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 100–102)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia Komisji (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 113–130)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 4–56)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 57–91)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz.U. L 5 z 10.1.2017, s. 11–19)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (Dz.U. L 5 z 10.1.2017, s. 1–10)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008 (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 1–14)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 15–43)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 44–70)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 71–127)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1150 z dnia 15 kwietnia 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia w sektorze wina (Dz.U. L 190 z 15.7.2016, s. 23–71)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1149 z dnia 15 kwietnia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia w sektorze wina oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 (Dz.U. L 190 z 15.7.2016, s. 1–22)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/232 z dnia 15 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do niektórych aspektów współpracy producentów (Dz.U. L 44 z 19.2.2016, s. 1–4)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz.U. L 271 z 16.10.2015, s. 25–30)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz.U. L 211 z 8.8.2015, s. 9–16)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1366 z dnia 11 maja 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz.U. L 211 z 8.8.2015, s. 3–6)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1263/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla producentów mleka w Estonii, na Łotwie i Litwie (Dz.U. L 341 z 27.11.2014, s. 3–5)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 615/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów prac w celu wsparcia sektorów oliwy z oliwek i oliwek stołowych (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 95–102)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 611/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 55–61)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 880/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 263 z 28.9.2012, s. 8–9)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 511/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powiadomień dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych oraz negocjacji umownych i stosunków umownych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 156 z 16.6.2012, s. 39–40)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 14–21)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1–163)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 133/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 41 z 15.2.2011, s. 4–5)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 738/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące płatności dla niemieckich organizacji producentów w sektorze chmielu (Dz.U. L 216 z 17.8.2010, s. 11–13)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5–22)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego (Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 5–16)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 6–23)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasad wprowadzania do obrotu wołowiny pochodzącej od bydła w wieku do dwunastu miesięcy (Dz.U. L 160 z 19.6.2008, s. 22–25)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz.U. L 157 z 17.6.2008, s. 46–87)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 4–7)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz.U. L 355 z 15.12.2006, s. 72–87)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 22–31)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy (Dz.U. L 248 z 5.9.1991, s. 1–83)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2021

Top