EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich UE dla rolników

Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich UE dla rolników

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 – przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie wspólnej polityki rolnej UE

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Określono w nim zasady dotyczące płatności bezpośrednich na rzecz rolników w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) UE. Płatności te dokonywane są pod warunkiem, że rolnicy spełniają rygorystyczne przepisy dotyczące zdrowia i dobrostanu ludzi i zwierząt, zdrowia roślin i środowiska – tzw. zasada wzajemnej zgodności.

Rozporządzenie to uchyla rozporządzenie (WE) nr 73/2009, które zawierało poprzednie przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników i które zmieniło się w następstwie reformy WPR w 2013 roku. Rozporządzenie to uchyla również rozporządzenie (WE) nr 637/2008, które dotyczyło sektora bawełny.

W grudniu 2017 r. UE przyjęła rozporządzenie (UE) 2017/2393 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1307/2013, a także inne przepisy dotyczące WPR (rozporządzenia: (UE) nr 1305/2013 ustanawiające Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, (UE) nr 1306/2013 ustanawiające zasady finansowania oraz zarządzania i monitorowania w zakresie polityki rolnej UE, (UE) nr 1308/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych w UE oraz (UE) nr 652/2014 w sprawie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Bezpośrednie płatności dla rolników wypłacane są przez systemy wsparcia poszczególnych państw UE.

Państwa UE muszą przeznaczyć pewną część środków finansowych przeznaczonych na WPR na obowiązkowe systemy wsparcia:

 • standardowe płatności na hektar – aby sprawiedliwiej rozdzielać wsparcie, wszystkie państwa UE od 2015 r. musiały przejść na system jednolitej płatności na hektar („system płatności podstawowej”);
 • płatności z tytułu zazieleniania na hektar – mają być przyznawane rolnikom za stosowanie praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska (30% krajowego przydziału środków);
 • płatności na hektar dla młodych rolników – dla rolników w wieku do 40 lat, rozpoczynających działalność po raz pierwszy jako kierujący gospodarstwem rolnym, do 5 lat przed złożeniem wniosku o wsparcie; płatność ta jest dostępna przez okres do 5 lat.

Istnieją również opcjonalne systemy wsparcia. Państwa UE mogą:

 • wspierać mniejsze gospodarstwa poprzez wypłacanie wyższej kwoty na pierwsze hektary („płatność redystrybucyjna”);
 • przyznawać dodatkowe płatności dla obszarów o szczególnych ograniczeniach naturalnych;
 • przyznawać ograniczone kwoty wsparcia związanego z produkcją („wsparcie związane z produkcją” – płatności związane z określonymi uprawami lub rodzajami zwierząt gospodarskich), aby pomóc sektorom rolnictwa w ich własnym kraju, które znajdują się w trudnej sytuacji;
 • oferować uproszczony system dla drobnych producentów rolnych – roczną płatność w wysokości do 1 250 euro.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 2017/2393, które zawierają następujące zasady:

 • jedynie rolnicy aktywni zawodowo (czyli tacy, których działalność rolnicza nie jest nieznaczna) mogliby otrzymywać wsparcie bezpośrednie. W niektórych krajach UE administracja stała się jednak zbyt uciążliwa. W szczególności ubiegający się o wsparcie, a prowadzący porty lotnicze, przewozy kolejowe, wodociągi, usługi związane z nieruchomościami oraz stałe tereny sportowe i rekreacyjne zostali uznani za nieaktywnych, chyba że udowodnili, że jest inaczej. Jego stosowanie stało się dobrowolne dla państw UE;
 • niektóre aspekty zasad mających zastosowanie do płatności z tytułu zazieleniania zostały uproszczone, w szczególności w odniesieniu do wymogów dywersyfikacji upraw;
 • rozszerzenie definicji trwałych użytków zielonych
  • państwa UE mogą podjąć decyzję o włączeniu niektórych krzewów lub drzew, które produkują paszę dla zwierząt, do trwałych użytków zielonych, na których przeważają trawy i inne rośliny pastewne, na całym terytorium lub jego części;
  • mogą uznać za kryterium klasyfikacji trwałych użytków zielonych grunty, które nie są zaorane ani wykorzystywane do płodozmianu przez co najmniej pięć lat;
 • młodzi rolnicy mają teraz łatwiejszy dostęp do wszystkich 5 lat płatności;
 • wyjaśniono obowiązki państw UE w odniesieniu do ograniczającego produkcję charakteru wsparcia związanego z produkcją;
 • rozszerzono rodzaje obszarów o znaczeniu ekologicznym (obszarów proekologicznych) w celu objęcia nimi obszarów, na których uprawiane są takie odmiany roślin jak Miscanthus i Silphium perfoliatum, a także gruntów ugorowanych w przypadku roślin, które są korzystne dla zapylaczy.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 r. Przepisy wprowadzone rozporządzeniem (UE) nr 2017/2393 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608–670)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487–548)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549–607)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671–854)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865–883)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2018

Top