EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Umowa w sprawie wzajemnego uznawania między UE a Szwajcarią

Umowa w sprawie wzajemnego uznawania między UE a Szwajcarią

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Szwajcarią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności

Decyzja 2002/309/WE, Euratom w sprawie zawarcia siedmiu umów ze Szwajcarią

JAKIE SĄ CELE UMOWY I DECYZJI?

Umowa o wzajemnym uznawaniu* ma na celu promowanie handlu towarami pomiędzy Wspólnotą Europejską (obecnie: UE) a Szwajcarią poprzez usuwanie barier technicznych. Na mocy umowy dwustronnej, zatwierdzonej przez rządy państw UE 21 czerwca 1999 r., UE i Szwajcaria wzajemnie akceptują wyniki ocen zgodności*, jakie przeprowadzają dla określonych wyrobów przemysłowych. Jest to kompleksowa umowa oparta na zasadzie równorzędności przepisów szwajcarskich i unijnych. Dotyczy ona uznawania ocen zgodności niezależnie od pochodzenia produktów (wyjątek stanowi rozdział 15 regulujący inspekcje GMP produktów leczniczych i poświadczanie partii). Tego rodzaju umowy w sprawie wzajemnego uznawania są zwykle określane mianem „rozszerzonych umów w sprawie wzajemnego uznawania”. Przypadek Szwajcarii jest jednak dość nietypowy.

W decyzji przyjmuje się umowę w sprawie wzajemnego uznawania jako element pakietu siedmiu umów zawartych ze Szwajcarią.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Umowa obejmuje następujące sektory produktu:

 • maszyny,
 • środki ochrony osobistej,
 • zabawki,
 • wyroby medyczne,
 • urządzenia gazowe i kotły grzewcze,
 • zbiorniki ciśnieniowe,
 • urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne,
 • urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
 • urządzenia elektryczne i kompatybilność elektromagnetyczna,
 • instalacje i urządzenia budowlane,
 • przyrządy pomiarowe i opakowania jednostkowe,
 • pojazdy silnikowe,
 • ciągniki rolnicze i leśne,
 • dobra praktyka laboratoryjna (DPL),
 • inspekcje GMP produktów leczniczych i poświadczanie partii,
 • wyroby budowlane,
 • dźwigi,
 • produkty biobójcze,
 • urządzenia kolei linowych,
 • materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego.

Główne cechy umowy:

 • wzajemne akceptowanie przez UE i Szwajcarię sprawozdań, świadectw, upoważnień i znaków zgodności wydanych przez uznane organy oceny zgodności*;
 • wzajemne uznawanie deklaracji producentów potwierdzających, że produkty objęte umową są zgodne z wymaganiami drugiej strony i z prawem Unii;
 • obie strony zapewniają, że organy wyznaczające* mają niezbędne uprawnienia i kompetencje do wyznaczania organów oceny zgodności lub odwoływania wyznaczenia, zawieszania lub cofnięcia zawieszenia wyznaczonych organów oceny zgodności;
 • strony wymieniają się informacjami na temat procedur stosowanych w celu zapewnienia, że organy oceny zgodności spełniają określone w umowie zasady ogólne wyznaczenia;
 • w nadzwyczajnych okolicznościach strony mają prawo do zakwestionowania technicznych kompetencji organów oceny zgodności drugiej strony;
 • strony wymieniają się informacjami na temat wykonania i stosowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych;
 • w celu uzyskania informacji koniecznych do przeprowadzenia niezbędnych kontroli produktu właściwe organy każdej ze stron mogą także:
  • zwrócić się do właściwych organów drugiej strony;
  • wejść w bezpośredni kontakt z producentem lub
  • jeżeli jest to właściwe, wejść w bezpośredni kontakt z przedstawicielem producenta na terytorium drugiej strony.

Umowa weszła w życie dopiero po ratyfikacji wszystkich siedmiu wymienionych poniżej umów zawartych między UE i Szwajcarią:

OD KIEDY UMOWA MA ZASTOSOWANIE?

Umowa weszła w życie 1 czerwca 2002 r.

KONTEKST

W rezolucji z 21 grudnia 1989 r. rządy państw UE uzgodniły zasady umów w sprawie wzajemnego uznawania. 21 września 1992 r. upoważniły one Komisję Europejską do negocjowania w imieniu UE umów o wzajemnym uznawaniu z niektórymi państwami trzecimi.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Umowa o wzajemnym uznawaniu: umowa międzynarodowa, na mocy której co najmniej dwa państwa zobowiązują się do wzajemnego uznawania wyników oceny zgodności.
Ocena zgodności: procedura, w której produkt, przed wprowadzeniem do obrotu, jest poddawany badaniom, inspekcji i certyfikacji w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami.
Organ oceny zgodności: ocenia, czy produkt spełnia właściwe wymogi regulacyjne lub prawne.
Organ wyznaczający: organ krajowy posiadający moc prawną do wyznaczania, zawieszania, odwoływania wyznaczenia lub cofnięcia zawieszenia organom oceny zgodności.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności – Akt końcowy – Wspólne deklaracje – Informacje odnoszące się do wejścia w życie siedmiu Umów z Konfederacją Szwajcarską w sektorach swobodnego przepływu osób, transportu lotniczego i lądowego, zamówień publicznych, współpracy naukowej i technologicznej, wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności oraz handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 369–429)

Kolejne zmiany umowy zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Decyzja Rady i – w odniesieniu do Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji 2002/309/WE, Euratom z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1–5)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób – Akt końcowy – Wspólne deklaracje – Informacje odnoszące się do wejścia w życie siedmiu Umów z Konfederacją Szwajcarską w sektorach swobodnego przepływu osób, transportu lotniczego i lądowego, zamówień publicznych, współpracy naukowej i technologicznej, wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności oraz handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 353 z 31.12.2009, s. 71–90)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego – Akt końcowy – Wspólne deklaracje – Informacje odnoszące się do wejścia w życie siedmiu Umów z Konfederacją Szwajcarską w sektorach swobodnego przepływu osób, transportu lotniczego i lądowego, zamówień publicznych, współpracy naukowej i technologicznej, wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności oraz handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 73–90)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób – Akt końcowy – Wspólne deklaracje – Informacje odnoszące się do wejścia w życie siedmiu Umów z Konfederacją Szwajcarską w sektorach swobodnego przepływu osób, transportu lotniczego i lądowego, zamówień publicznych, współpracy naukowej i technologicznej, wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności oraz handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 91–131)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi – Akt końcowy – Wspólne deklaracje – Informacje odnoszące się do wejścia w życie siedmiu Umów z Konfederacją Szwajcarską w sektorach swobodnego przepływu osób, transportu lotniczego i lądowego, zamówień publicznych, współpracy naukowej i technologicznej, wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności oraz handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132–368)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności – Akt końcowy – Wspólne deklaracje – Informacje odnoszące się do wejścia w życie siedmiu Umów z Konfederacją Szwajcarską w sektorach swobodnego przepływu osób, transportu lotniczego i lądowego, zamówień publicznych, współpracy naukowej i technologicznej, wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności oraz handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 369–429)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie niektórych aspektów zamówień rządowych – Akt końcowy – Wspólne deklaracje – Informacje odnoszące się do wejścia w życie siedmiu Umów z Konfederacją Szwajcarską w sektorach swobodnego przepływu osób, transportu lotniczego i lądowego, zamówień publicznych, współpracy naukowej i technologicznej, wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności oraz handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 430–467)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Runda Urugwajska wielostronnych negocjacji handlowych (1986–1994) – Załącznik 1 – Załącznik 1A – Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu (WTO-GATT 1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 86–99)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym – Akt końcowy – Wspólne deklaracje – Deklaracje rządów państw członkowskich Wspólnoty i państw EFTA – Uzgodnienia – Uzgodnione protokoły – Deklaracje jednej lub kilku Umawiających się Stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3–522)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rezolucja Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie globalnego podejścia do procedury oceny zgodności (Dz.U. C 10 z 16.1.1990, s. 1–2)

Umowa zawarta pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską – Protokół 1 w sprawie systemu obowiązującego w odniesieniu do niektórych produktów – Protokół 2 dotyczący produktów objętych szczególnym systemem w celu uwzględnienia różnic kosztów produktów rolnych użytych do wytworzenia towarów – Protokół 3 w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej – Protokół 4 w sprawie niektórych przepisów szczególnych dotyczących Irlandii – Protokół 5 w sprawie systemu stosowanego przez Szwajcarię przy przywozie niektórych produktów objętych systemem zmierzającym do utworzenia rezerw obowiązkowych – Akt końcowy – Wspólne deklaracje – Deklaracje jednostronne (Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189–280)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 24.07.2018

Top