EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (do grudnia 2020 r.)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2016/1624 w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia ono Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną, co ma po raz pierwszy zapewnić skuteczne wdrożenie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi zarówno Unii Europejskiej (UE), jak i krajów stowarzyszonych strefy Schengen (Islandii, Norwegii i Szwajcarii).
 • Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna składa się z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej („Agencji”), utworzonej na bazie istniejącej agencji UE do spraw granic (powszechnie znanej jako Frontex), oraz organów krajowych w państwach UE i krajach stowarzyszonych strefy Schengen odpowiedzialnych za zarządzanie granicami.
 • Ponadto rozszerza ono i wzmacnia mandat Frontexu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Główne zadania Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej

 • Głównym zadaniem Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest działanie w kierunku wdrażania europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami w ramach wspólnej odpowiedzialności Agencji oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami.
 • Główne działania Agencji:
  • przyczynianie się do efektywnego funkcjonowania kontroli granicznej na właściwych granicach zewnętrznych, w tym udział w działaniach w celu ułatwiania legalnego przekraczania granic i wykrywania przestępczości transgranicznej, takiej jak przemyt migrantów lub handel ludźmi;
  • zapewnianie zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej krajom uczestniczącym poprzez wspólne operacje* i szybkie interwencje na granicy;
  • zapewnianie pomocy technicznej i operacyjnej w ramach wsparcia akcji poszukiwania i ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, jakie mogą być podejmowane podczas operacji ochrony granic morskich;
  • sporządzanie analizy ryzyka dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz analizy zagrożeń, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie lub bezpieczeństwo granic zewnętrznych UE;
  • współpraca z państwami trzecimi i krajami stowarzyszonymi strefy Schengen koncentrująca się na państwach sąsiadujących i krajach pochodzenia lub tranzytu w odniesieniu do nielegalnej imigracji;
  • przeprowadzanie oceny narażenia, w tym oceny zdolności i gotowości krajów uczestniczących do stawienia czoła zagrożeniom i wyzwaniom na granicach zewnętrznych;
  • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie operacji powrotowych* i interwencji powrotowych.

Akcje ratownicze

Zgodnie z międzynarodowymi konwencjami, takimi jak Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, wszystkie statki biorące udział w operacjach morskich koordynowanych przez Agencję mają obowiązek niesienia pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie na morzu. Agencja wspiera państwa uczestniczące w prowadzeniu akcji poszukiwania i ratowania w celu ochrony i ratowania życia podczas operacji ochrony granic morskich.

Nadzór nad przepływem migrantów i analiza ryzyka

 • Agencja przyczynia się do zapewnienia wdrożenia standardów UE dotyczących ochrony i egzekwowania zarządzania granicami na wszystkich granicach zewnętrznych.
 • Granice państw UE i krajów stowarzyszonych strefy Schengen będą stale monitorowane za pomocą analizy ryzyka i obowiązkowej oceny narażenia, co ma na celu wykrywanie słabych punktów.

Granica UE i straż przybrzeżna

 • Rezerwy szybkiego reagowania liczące co najmniej 1500 funkcjonariuszy straży granicznych i przybrzeżnych oraz rezerwy wyposażenia technicznego mają być gotowe do podjęcia działań w przypadku natężenia nielegalnej migracji na granicach zewnętrznych.
 • W razie konieczności rozmieszczenie zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej z rezerwy szybkiego reagowania jest niezwłocznie uzupełniane przez dodatkowe zespoły straży z państw UE.

Przetwarzanie danych osobowych

 • Agencja ma prawo przetwarzać dane osobowe wyłącznie na potrzeby analizy ryzyka, organizacji działań operacyjnych takich jak wspólne operacje, szybkie interwencje na granicy, operacje powrotowe i interwencje powrotowe*, a także w przypadku przekazywania danych do właściwych organów krajowych lub agencji UE, takich jak EASO, Europol i Eurojust.
 • Agencja zajmie się przetwarzaniem danych osobowych osób podejrzanych o udział w działalności przestępczej, takiej jak przemyt migrantów, handel ludźmi lub terroryzm.

Uchylenie

Z dniem 31 grudnia 2020 r. rozporządzenie (UE) 2016/1624 zostanie uchylone rozporządzeniem (UE) 2019/1896 ustanawiającym nową i wzmocnioną Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną – zobacz streszczenie.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 6 października 2016 r. Rezerwy szybkiego reagowania i wyposażenia technicznego funkcjonują od grudnia 2016 r.

KONTEKST

Ustanowienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej wpisuje się w działania określone w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji dla lepszego zarządzania zewnętrznymi granicami UE i wzmocnienia ich ochrony.

Zobacz też:

KLUCZOWE POJĘCIA

Wspólne operacje: operacje koordynowane przez Agencję, w których wykorzystywane są zasoby ludzkie i sprzęt techniczny udostępnione przez co najmniej jedno państwo UE.
Operacja powrotowa: operacja koordynowana przez Agencję, obejmująca wzmocnienie techniczne i operacyjne zapewniane przez co najmniej jedno państwo UE, w ramach której osoby powracające z jednego lub większej liczby krajów powracają w trybie przymusowym lub dobrowolnie.
Interwencja powrotowa: działanie Agencji polegające na zapewnieniu państwom UE poszerzonej pomocy technicznej i operacyjnej obejmującej rozmieszczenie europejskich zespołów interwencji powrotowych do państw UE i organizację operacji powrotowych.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1–76)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2016/1624 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 (Dz.U. L 295 z 14.11.2019, s. 1–131)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1–52)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 27.08.2020

Top