EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CO0231

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 14 maja 2008 r.
Tiercé Ladbroke SA (C-231/07) i Derby SA (C-232/07) przeciwko państwu belgijskiemu.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Cour d’appel de Bruxelles - Belgia.
Regulamin -Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy - Szósta dyrektywa VAT - Artykuł 13 część B lit. d) pkt 3 - Zwolnienia - Pojęcia "depozyt" i "płatność"- Odmowa zwolnienia.
Sprawy połączone C-231/07 oraz C-232/07.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:275

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 14 maja 2008 r. – Ladbroke i Derby przeciwko państwu belgijskiemu

(sprawy połączone C‑231/07 i C‑232/07)

Regulamin –Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy – Szósta dyrektywa VAT – Artykuł 13 część B lit. d) pkt 3 – Zwolnienia – Pojęcia „depozyt” i „płatność”- Odmowa zwolnienia

Postanowienia podatkowe – Harmonizacja ustawodawstw – Podatki obrotowe – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Zwolnienia przewidziane w szóstej dyrektywie (dyrektywa Rady 77/388, art. 13 część B, lit. d), pkt 3) (por. pkt 22, 24-25, sentencja)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) – Wykładnia art. 13 część B lit. d) pkt 3 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) – Zwolnienia transakcji, włączywszy w to pośrednictwo, dotyczących depozytu i płatności – Zakłady, loterie i inne rodzaje gier hazardowych lub pieniężnych – Usługi świadczone przez buralistes zobowiązanych do przyjmowania zakładów na rachunek dających zlecenie i wypłaty ewentualnych wygranych na rzecz zakładających się – Możliwość objęcia zwolnieniem przewidzianym w art. 13 część B lit. d) pkt 3

Sentencja

 

Pojęcia „transakcje, w tym pośrednictwo, dotyczące depozytu i płatności”, zastosowane w art. 13 część B lit. d) pkt 3 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, powinny być interpretowane w ten sposób, że nie obejmują one świadczenia usług przez przedstawiciela działającego na rachunek mocodawcy wykonującego działalność z zakresu przyjmowania zakładów dotyczących wyścigów konnych i innych wydarzeń sportowych, polegające na tym, iż przedstawiciel przyjmuje zakłady w imieniu dającego zlecenie, rejestruje zakład, potwierdza jego przyjęcie poprzez wydanie klientowi biletu, zbiera pieniądze, wypłaca wygrane, ponosi wyłączną odpowiedzialność vis-à-vis dającego zlecenie za zarządzenie zebranymi pieniędzmi i ewentualną kradzież lub utratę pieniędzy, w zamian za co przedstawiciel ten otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji od dającego zlecenie.

Top