Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0334

Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych

COM/2018/334 final - 2018/0173 (CNS)

Bruksela, dnia 25.5.2018

COM(2018) 334 final

2018/0173(CNS)

Wniosek

DYREKTYWA RADY

zmieniająca dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych

{SEC(2018) 254 final}
{SWD(2018) 258 final}
{SWD(2018) 259 final}


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Unijny system zharmonizowanych podatków akcyzowych zdefiniowano w szeregu aktów prawnych. Dyrektywa Rady 2008/118/WE określa ogólne zasady dotyczące towarów podlegających podatkowi akcyzowemu, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji, magazynowania i przemieszczania tych towarów między państwami członkowskimi. Produkty energetyczne i energia elektryczna są objęte dyrektywą 2003/96/WE, a wyroby tytoniowe dyrektywą 2011/64/UE.

Dyrektywa 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych określa wspólne przepisy dotyczące struktury podatku akcyzowego pobieranego w przypadku alkoholu i napojów alkoholowych. W dyrektywie 92/83/EWG zdefiniowano i sklasyfikowano różne rodzaje alkoholu i napojów alkoholowych zgodnie z ich charakterystyką oraz określono ramy prawne w zakresie stawek obniżonych, zwolnień i odstępstw w niektórych sektorach.

Od czasu przyjęcia tej dyrektywy w 1992 r. pierwszą – i jedyną jak dotąd – jej ocenę rozpoczęto w 2014 r. W związku z tym Komisja wskazała tę dyrektywę na potrzeby oceny w ramach realizowanego przez Komisję programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) 1 . Dotyczące tej dyrektywy oraz dyrektywy 2008/118/WE działanie w ramach programu REFIT zostało ogłoszone w załączniku ii do programu prac Komisji na rok 2017 2 . Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 2008/118/WE zostanie również przedłożony Radzie wraz z niniejszym wnioskiem.

Dyrektywa nie dotrzymuje kroku wyzwaniom i możliwościom oferowanym przez nowe technologie i rozwój sytuacji w przemyśle alkoholowym. Stwierdzono występowanie pewnych problemów i utrzymującą się niewydolność, co może powodować zakłócenia na rynku wewnętrznym. Duże zróżnicowanie poziomów podatku akcyzowego między państwami członkowskimi 3 , które stanowi silną zachętę do uchylania się od opodatkowania, oraz inne słabe punkty struktury tego podatku wymagają stosowania uciążliwych procedur administracyjnych zarówno przez organy administracji podatkowej, jak i podmioty gospodarcze. Te nieproporcjonalne koszty administracyjne i koszty przestrzegania przepisów dla podmiotów gospodarczych ograniczają udział małych i średnich przedsiębiorstw w wewnątrzunijnym handlu alkoholem i napojami alkoholowymi.

Ustalenia i zalecenia wynikające z oceny 4 zostały uwzględnione w sprawozdaniu Komisji przedłożonym Radzie w październiku 2016 r. 5 . W grudniu 2016 r. państwa członkowskie jednogłośnie poparły propozycję dokonania przeglądu dyrektywy, a następnie Rada przyjęła konkluzje Rady z dnia 6 grudnia 2016 r. 6 , zwracając się do Komisji o przeprowadzenie niezbędnych analiz i konsultacji w celu przedstawienia wniosku w sprawie zmiany dyrektywy.

W analizie oraz w ocenie skutków skoncentrowano się na tych samych głównych obszarach, o których mowa w sprawozdaniu Komisji i w konkluzjach Rady i do których należą:

·Nieprawidłowości związane ze stosowaniem zwolnień w odniesieniu do alkoholu denaturowanego. We wniosku proponuje się doprecyzowanie odpowiednich artykułów dyrektywy w celu zwiększenia pewności prawa.

·Nieprawidłowości w klasyfikacji niektórych napojów alkoholowych. Proponuje się podział istniejącej kategorii pozostałych napojów przefermentowanych na dwie podkategorie. W przypadku pierwszej podkategorii utrzymany zostanie obecny sposób traktowania, podczas gdy w przypadku drugiej kategorii odrębnie określone zostaną i traktowane będą pozostałe tradycyjne napoje przefermentowane.

·Nieprawidłowości w stosowaniu obniżonych stawek w odniesieniu do małych producentów oraz napojów alkoholowych o niskiej zawartości alkoholu. Zaproponowano rozszerzenie stosowania stawek obniżonych na małych producentów cydru oraz zwiększenie progu, poniżej którego stosuje się obniżone stawki w odniesieniu do piwa. Proponuje się również opracowanie jednolitej dla całej UE formy zaświadczenia dla małych niezależnych browarów i producentów cydru.

·Niejasne przepisy dotyczące pomiaru stopnia Plato 7 w przypadku piwa słodzonego lub smakowego. Wniosek zawiera doprecyzowanie odpowiednich artykułów w celu zwiększenia pewności prawa.

W analizie z 2017 r. przyjęto kompleksowe podejście do potencjalnych problemów – zidentyfikowanych za pomocą różnych źródeł – z funkcjonowaniem dyrektywy 92/83/EWG. Na podstawie wyników obu analiz stwierdzono, że nie wszystkie aspekty obszarów, w których wskazano występowanie problemów, wymagają działania ze strony UE. W związku z tym w niniejszym wniosku nie uwzględniono następujących obszarów wskazanych w konkluzjach Rady:

·rozszerzenie zwolnienia z podatku akcyzowego stosowanego w odniesieniu do prywatnej produkcji napojów przefermentowanych (tj. piwa, wina i pozostałych napojów przefermentowanych) przeznaczonych do spożycia domowego na inne napoje (tj. alkohol etylowy). Zrezygnowano z tego z powodu powiązanych zagrożeń dla zdrowia i ryzyka oszustw finansowych oraz braku wsparcia ze strony państw członkowskich.

·rozszerzenie stosowania stawek obniżonych na małych producentów wina i na wina wzmacniane. Podjęto decyzję, aby nie zajmować się tą kwestią, ponieważ dokonanie rozszerzenia nie przyniosłoby żadnych korzyści tym małym producentom.

·obniżenie stawek podatku akcyzowego dla win o niskiej zawartości alkoholu, alkoholu etylowego i produktów pośrednich. Nie podjęto dalszych kroków w tej kwestii, ponieważ zgodność z unijnymi definicjami tych produktów w praktyce oznacza, że nie osiągnięto by żadnych korzyści.

Celem niniejszej inicjatywy jest zmiana dyrektywy Rady 92/83/EWG w celu usprawnienia ram regulacyjnych, tak aby zapewnić korzyści przedsiębiorstwom, państwom członkowskim i obywatelom.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Wniosek utrzymuje w mocy cele dyrektywy 92/83/EWG, które były w pełni zgodne z obowiązującymi strategiami i celami mającymi znaczenie dla struktury podatku akcyzowego stosowanego do alkoholu i napojów alkoholowych.

Spójność z innymi politykami Unii

Wniosek jest spójny ze strategią jednolitego rynku z 2015 r. 8 , w ramach której Komisja dąży do usunięcia różnic istniejących na poziomie krajowym w celu zapewnienia i poprawy funkcjonowania jednolitego rynku.

Proponowany środek dotyczący alkoholu denaturowanego jest zgodny z wymogami art. 168 TFUE, na mocy którego Komisja zapewnia ochronę zdrowia ludzkiego. Środek ten ma na celu ograniczenie oszustw podatkowych i negatywnego wpływu alkoholu denaturowanego na zdrowie, który to alkohol może być wykorzystywany do nielegalnej produkcji alkoholu.

Na dzień dzisiejszy nie można ostatecznie określić wpływu na zdrowie wynikającego ze stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego w przypadku małych producentów cydru i piwa o niskiej zawartości alkoholu, jednak oczekuje się, że nie będzie on istotny.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Podstawą prawną wniosku jest art. 113 TFUE. Artykuł ten stanowi, że Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków pośrednich.

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Cele wniosku nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności określonymi w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej 9 . Wniosek nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Źródłem obecnych komplikacji w przypadku zwolnienia z podatku akcyzowego dla alkoholu denaturowanego, klasyfikacji niektórych napojów alkoholowych, statusu niezależnych małych browarów oraz pomiaru stopnia Plato jest brak jasnych przepisów na poziomie UE. Decyzje podejmowane jednostronnie przez państwa członkowskie prowadzą do dodatkowej złożoności i braku pewności prawa. Rozszerzenie stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na małych niezależnych producentów cydru nie jest możliwe, ponieważ dyrektywa faktycznie uniemożliwia państwom członkowskim skorygowanie tej nierównowagi, gdyż państwa członkowskie mogą stosować obniżone stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do niezależnych małych producentów piwa i alkoholu etylowego, ale nie w odniesieniu do małych niezależnych producentów cydru. Podobnie jest również w przypadku progu wyznaczającego niską zawartość alkoholu.

Większość administracji państw członkowskich zwróciła uwagę na potrzebę ulepszenia wspólnych definicji i przepisów dotyczących alkoholu i napojów alkoholowych do celów podatku akcyzowego na poziomie UE. Znalazło to odzwierciedlenie w konkluzjach Rady przyjętych w dniu 6 grudnia 2016 r., w których Rada zwróciła się do Komisji o przeprowadzenie niezbędnych analiz w celu przygotowania ewentualnego wniosku ustawodawczego w sprawie zmiany dyrektywy 92/83/EWG.

Proporcjonalność

Niniejszy wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej. Proponowane zmiany nie wykraczają poza to, co jest konieczne do rozwiązania przedmiotowych problemów, a tym samym do osiągnięcia celów określonych w Traktacie, polegających na zapewnieniu prawidłowego i skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W szczególności proponowane rozszerzenie stosowania stawek obniżonych na małych niezależnych producentów cydru zwiększyłoby konkurencyjność tych podmiotów (przy ograniczonych negatywnych skutkach pod względem obciążeń administracyjnych i utraconych dochodów podatkowych), a także zapewniłoby im takie same warunki prowadzenia działalności jak w przypadku małych producentów piwa i alkoholu etylowego.

Wybór instrumentu

Jako instrument służący zmianie dyrektywy 92/83/EWG proponuje się dyrektywę. Żadna alternatywna inicjatywa krajowa lub dwustronna ani inna inicjatywa międzynarodowa nie zapewniłaby takiego samego poziomu skuteczności, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz monitorowanie i kontrolę alkoholu podlegającego podatkowi akcyzowemu; znacząca wartość dodana wynika przy tym z ustanowienia wspólnych definicji i przepisów dotyczących alkoholu i napojów alkoholowych na potrzeby podatku akcyzowego na poziomie UE.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Oceny ex post/kontrole sprawności obowiązującego prawodawstwa

Przygotowując niniejszy wniosek, dokonano oceny istniejących przepisów dotyczących struktury podatków akcyzowych stosowanych w odniesieniu do alkoholu i napojów alkoholowych Badanie zewnętrzne (ocena) zostało przeprowadzone przez firmę konsultingową w latach 2014–2016 10 . Ustalenia i zalecenia wynikające z oceny dokonanej w ramach badania zewnętrznego zostały uwzględnione w sprawozdaniu z oceny (mającym postać dokumentu roboczego służb Komisji) przedłożonym przez Komisję Radzie w październiku 2016 r. 11 . W grudniu 2016 r. państwa członkowskie jednogłośnie poparły propozycję dokonania przeglądu dyrektywy, a następnie Rada przyjęła konkluzje Rady z dnia 6 grudnia 2016 r. 12 , zwracając się do Komisji o przeprowadzenie niezbędnych analiz i konsultacji w celu przedstawienia wniosku w sprawie zmiany dyrektywy. W 2017 r. inna firma konsultingowa 13 przeprowadziła zewnętrzne badanie struktury podatku akcyzowego od alkoholu i napojów alkoholowych.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Celem strategii konsultacji było zebranie opinii zainteresowanych stron na temat stosowania obecnych przepisów dotyczących struktury podatku akcyzowego nakładanego na alkohol i napoje alkoholowe oraz zgromadzenie ich opinii na temat ewentualnych zmian tych przepisów.

Strategia ta obejmowała: (i) pogłębione konsultacje z 161 zainteresowanymi stronami w szeregu państw członkowskich oraz na szczeblu UE oraz (ii) otwarte internetowe konsultacje publiczne przeprowadzone w ciągu 12 tygodni od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 11 lipca 2017 r., w ramach których otrzymano 166 odpowiedzi. Sprawozdanie podsumowujące konsultacje z zainteresowanymi stronami jest dostępne w załączniku 2 do oceny skutków towarzyszącej niniejszemu wnioskowi.

Konsultant zewnętrzny wspomagał Komisję w przeprowadzeniu otwartych konsultacji publicznych mających na celu zebranie uwag zainteresowanych stron oraz ich opinii na temat zidentyfikowanych problemów i ewentualnych wariantów zmiany dyrektywy.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Niniejszy wniosek opiera się na analizie wyników badania służącego ocenie przeprowadzonego w latach 2014/2016, sprawozdaniu Komisji przedłożonym Radzie w październiku 2016 r. oraz na badaniu przeprowadzonym w 2017 r. W ramach badania z 2017 r. zgromadzono i przeanalizowano informacje dotyczące aktualnych kosztów i korzyści będących wynikiem dyrektywy w celu określenia skali problemów wskazanych w badaniu służącym ocenie. W ramach tego badania opracowano warianty zmiany obowiązujących przepisów i oceniono gospodarcze i społeczne skutki tych wariantów.

Ocena skutków

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej przeanalizowała ocenę skutków niniejszego wniosku w dniu 24 stycznia 2018 r. Rada wydała w sprawie wniosku pozytywną opinię z zastrzeżeniami oraz zalecenia, które wzięto pod uwagę. W szczególności wyrażono zastrzeżenia dotyczące oceny ogólnych skutków proponowanych środków REFIT pod względem uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych. W załączniku 1 do dokumentu roboczego służb Komisji towarzyszącego niniejszemu wnioskowi zawarto opinię Rady ds. Kontroli Regulacyjnej, jej zalecenia oraz wyjaśnienie, w jaki sposób zostały one uwzględnione.

Sprawność regulacyjna i uproszczenie

Zmiana dyrektywy jest częścią realizowanego przez Komisję programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Informacje zgromadzone w ramach oceny oraz opinie zebrane na temat bieżącego stosowania przepisów dyrektywy doprowadziły do wniosku, że dostrzegalny – choć niełatwy do zmierzenia – jest brak pewności prawa co do traktowania określonych produktów, który z kolei prowadzi do potencjalnych dodatkowych kosztów dla podmiotów gospodarczych. Większość stwierdzonych problemów dotyczyła określonych rynków lub produktów. Jeśli chodzi o cele w ramach programu REFIT, koncentrują się one w szczególności na tych obszarach, w których podmioty gospodarcze napotykają nadmierne koszty i obciążenia regulacyjne. Niniejszy wniosek skupia się jednak na zbędnych kosztach i obciążeniach regulacyjnych, których można by uniknąć, gdyby dyrektywa funkcjonowała lepiej. W szczególności wniosek dotyczy przede kosztów związanych z utrudnieniami, wynikających z braku pewności prawa co do sposobu traktowania konkretnych produktów. Doprecyzowanie zwolnienia dla pośrednich zastosowań częściowo denaturowanego alkoholu zagwarantuje bardziej sprawiedliwy sposób traktowania w całej UE i zmniejszy koszty ponoszone przez użytkowników w (stanowiących mniejszość) tych państwach członkowskich, które obecnie nie uważają, aby częściowo denaturowany alkohol wykorzystywany do takich pośrednich zastosowań kwalifikował się do tego zwolnienia.

Roczne obciążenia administracyjne w wyniku proponowanego rozszerzenia stosowania systemu obniżonej stawki na małych producentów cydru szacuje się na 178 EUR na producenta cydru lub na łączną kwotę 200 000 EUR rocznie. Obciążenia te są podobne do obciążeń ponoszonych przez małe browary w ramach tego systemu. Więcej informacji na temat kosztów i obciążeń wynikających z niniejszej dyrektywy można znaleźć w sekcji 8 oceny skutków towarzyszącej niniejszemu wnioskowi.

Prawa podstawowe

Wniosek nie ma skutków dla ochrony praw podstawowych.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Wniosek nie ma wpływu finansowego na budżet Unii.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Komitet ds. Podatku Akcyzowego – działający pod przewodnictwem Komisji komitet doradzający w kwestiach podatku akcyzowego, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich – będzie monitorować wdrażanie proponowanych zmian w dyrektywie oraz omawiać i rozwiązywać ewentualne problemy z interpretacją nowych przepisów przez państwa członkowskie.

Komitet ds. Podatku Akcyzowego będzie składał sprawozdania na temat wszelkich problemów z wdrażaniem dyrektywy i zmian w zakresie problemów z funkcjonowaniem dyrektywy oraz będzie omawiać i wyjaśniać ewentualne kwestie interpretacji nowych przepisów przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie i Komisja ocenią funkcjonowanie zmian przewidzianych w nowym prawodawstwie najpóźniej 5 lat po jego wejściu w życie, umożliwiając dostosowanie się rynkom oraz zmaterializowanie się wyników i skutków.

Dokumenty wyjaśniające (w przypadku dyrektyw)

Dokumenty wyjaśniające nie są wymagane, ponieważ wniosek ma na celu uproszczenie i objaśnienie istniejącego systemu.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Art. 1 pkt 1 zmienia art. 3 w celu doprecyzowania przepisów dotyczących pomiaru stopnia Plato w przypadku piwa.

Art. 1 pkt 2 zmienia art. 4, aby zapewnić wprowadzenie jednolitego zaświadczenia dla małych niezależnych browarów w całej UE. Przyczyni się to do poprawy transgranicznego funkcjonowania istniejącego zwolnienia dla małych browarów.

Art. 1 pkt 3 zmienia art. 5 w celu podwyższenia progu, poniżej którego stawki obniżone mogą być stosowane w odniesieniu do piwa o niskiej zawartości alkoholu.

Art. 1 pkt 4 zmienia art. 12, aby wprowadzić definicję „cydru”. Ułatwi to również stosowanie stawek obniżonych w odniesieniu do niezależnych małych dostawców cydru, które zostaną wprowadzone w pkt 6.

Art. 1 pkt 5 zmienia art. 13 w celu uwzględnienia opcjonalnych stawek obniżonych dla niezależnych małych producentów cydru, wprowadzonych w pkt 6.

Art. 1 pkt 6 dodaje art. 13a w celu wprowadzenia opcjonalnych stawek obniżonych dla niezależnych małych producentów cydru.

Art. 1 pkt 7 zmienia art. 27 w celu doprecyzowania przepisów dotyczących zwolnień dla alkoholu denaturowanego oraz zwiększenia pewności prawa dla podmiotów gospodarczych i organów państw członkowskich.

Art. 1 pkt 8 uchyla art. 28, który zezwala obecnie Zjednoczonemu Królestwu na zwolnienie niektórych produktów, które nie są już objęte zwolnieniem w Zjednoczonym Królestwie.

Art. 1 pkt 9 dodaje art. 28a, który zapewnia Komisji uprawnienia wykonawcze.

2018/0173 (CNS)

Wniosek

DYREKTYWA RADY

zmieniająca dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 14 ,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 15 ,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)Niektóre przepisy dyrektywy Rady 92/83/EWG 16 są nieaktualne i niejasne, co prowadzi do nadmiernie uciążliwych procedur administracyjnych zarówno dla administracji podatkowych, jak i podmiotów gospodarczych. Koszty przestrzegania tych procedur przez podmioty gospodarcze prowadzą do ograniczenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w wewnątrzunijnym handlu alkoholem i napojami alkoholowymi.

(2)Aby zapewnić jednolite stosowanie warunków ustalania podatku akcyzowego od piwa, w szczególności w odniesieniu do pomiaru stopni Plato w przypadku piwa słodzonego lub smakowego, należy określić warunki pomiaru stopni Plato.

(3)Zawartość alkoholu w piwie, do którego można stosować stawki obniżone dla piwa o niskiej zawartości alkoholu, jest na ogół zbyt niska, aby stanowić dla browarów wymierną zachętę do innowacyjności i tworzenia nowych produktów o niskiej zawartości alkoholu. Aby zachęcić do opracowywania receptur piwa o niskiej zawartości alkoholu, należy zwiększyć próg stosowania stawek obowiązujących w przypadku niskiej zawartości alkoholu.

(4)Aby zapewnić jednolite stosowanie warunków klasyfikacji określonych napojów jako „inne napoje przefermentowane” oraz wyeliminować niepewność prawa powodującą, że napoje te są traktowane na rynku wewnętrznym w różny sposób, należy określić definicję terminu „cydr”.

(5)Państwa członkowskie mogą stosować obniżone stawki podatku akcyzowego w przypadku piwa i alkoholu etylowego produkowanego w małych ilościach przez niezależnych, małych producentów. Aby uniknąć sytuacji, w której cydr jest traktowany w sposób inny niż piwo i alkohol etylowy, państwa członkowskie powinny również posiadać uprawnienia do stosowania stawek obniżonych do cydru produkowanego w niewielkich ilościach przez niezależnych małych producentów cydru.

(6)Aby ułatwić uznawanie ich statusu jako niezależnych małych producentów we wszystkich państwach członkowskich, do celów stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego od piwa i cydru należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do określenia formy jednolitego zaświadczenia potwierdzającego wielkość rocznej produkcji małego producenta oraz spełnianie przez niego kryteriów ustanowionych w dyrektywie 92/83/EWG. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 17 .

(7)Aby zmniejszyć obciążenie podmiotów gospodarczych związane z przestrzeganiem przepisów oraz zwiększyć pewność prawa, należy zmienić warunki stosowania zwolnień w odniesieniu do każdego rodzaju alkoholu denaturowanego.

(8)Aby zapewnić jednolite stosowanie zwolnienia dla alkoholu całkowicie denaturowanego, należy doprecyzować warunki wzajemnego uznawania alkoholu całkowicie denaturowanego. Aby zwiększyć pewność prawa należy również doprecyzować procedury powiadamiania o zmianach w wymogach dotyczących całkowitej denaturacji alkoholu.

(9)Aby ustanowić procedury na potrzeby oceny wymogów państw członkowskich dotyczących całkowitej denaturacji alkoholu, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do przyjęcia lub odrzucenia zgłoszonych przez państwa członkowskie wymogów dotyczących całkowitej denaturacji alkoholu. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

(10)Aby zapewnić jednolite stosowanie zwolnienia dla alkoholu częściowo denaturowanego, należy doprecyzować warunki wzajemnego uznawania alkoholu częściowo denaturowanego oraz ustalić, że konserwacja i czyszczenie urządzeń produkcyjnych stanowi część procesu wytwarzania oraz że używany w tym celu częściowo denaturowany alkohol jest w związku z tym objęty tym zwolnieniem. Aby ograniczyć korzystanie z tego zwolnienia w celu oszustwa, należy określić dodatkowe warunki jego stosowania.

(11)Zwolnienia dla Zjednoczonego Królestwa ustanowione w odniesieniu do dwóch konkretnych napojów alkoholowych odzwierciedlały zwolnienia przewidziane w prawie krajowym Zjednoczonego Królestwa. Ponieważ te zwolnienia ze zharmonizowanego podatku akcyzowego zostały uchylone w prawie krajowym Zjednoczonego Królestwa, nie są one już istotne i powinny zostać zniesione na poziomie Unii.

(12)Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie zmniejszenie obciążenia podmiotów gospodarczych związanego z przestrzeganiem przepisów oraz obciążenia administracyjnego organów skarbowych, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na skutki działania możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(13)Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 92/83/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 92/83/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów pomiaru stopnia Plato uwzględnia się wszystkie składniki piwa, w tym te dodawane po fermentacji.”;

2) w art. 4 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Na wniosek państwa członkowskie wydają niezależnym, małym browarom, które mają siedzibę na ich terytorium, zaświadczenie potwierdzające łączną wielkość ich rocznej produkcji piwa i potwierdzające spełnianie przez te browary kryteriów określonych w ust. 2.

5. Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające formę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28a ust. 2.”;

3) w art. 5 liczbę „2,8 %” zastępuje się liczbą „3,5 %”;

4) w art. 12 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Termin „cydr” oznacza napój o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2 % obj., ale nieprzekraczającej 8,5 % obj., uzyskiwany wyłącznie w wyniku fermentacji soku jabłkowego lub gruszkowego lub obydwu tych soków i bez dodawania jakiegokolwiek innego alkoholu lub napoju alkoholowego.”;

5) w art. 13 ust. 2 słowa „Z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3” zastępuje się słowami „Z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3 i art. 13a”;

6) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 13a

1. Państwa członkowskie mają prawo stosować do cydru produkowanego przez niezależnych, małych producentów cydru obniżone stawki podatku akcyzowego, zróżnicowane zależnie od wielkości rocznej produkcji danych producentów cydru, z zachowaniem następujących limitów:

– stawek obniżonych nie stosuje się wobec zakładów produkujących ponad 15 000 hl cydru rocznie,

– stawki obniżone, które mogą kształtować się poniżej poziomu stawki minimalnej, mogą być niższe maksymalnie o 50 % od standardowej, krajowej stawki podatku akcyzowego dla cydru.

2. Do celów niniejszego artykułu przez pojęcie „niezależny, mały producent cydru” rozumie się producenta cydru, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od wszelkich innych producentów cydru, mieści się w budynkach usytuowanych poza terenem należącym do jakiegokolwiek innego producenta cydru i nie działa na mocy licencji. Jednakże w przypadku gdy dwóch lub więcej małych producentów cydru współpracuje ze sobą, a ich łączna wielkość rocznej produkcji nie przekracza 15 000 hl, mogą oni być traktowani jako jeden niezależny, mały producent cydru.

3. Państwa członkowskie mają obowiązek dopilnowania, aby wszelkie stosowane przez nie obniżone stawki podatku stosowane były na równych prawach do cydru dostarczanego na ich terytorium przez niezależnych, małych producentów cydru znajdujących się w innych państwach członkowskich. W szczególności są one zobowiązane dopilnować, by od poszczególnych dostaw cydru z innych państw członkowskich nie pobierano podatku wyższego niż dokładna równowartość odpowiedniego podatku w walucie krajowej.

4. Na wniosek państwa członkowskie wydają niezależnym, małym producentom cydru, którzy mają siedzibę na ich terytorium, zaświadczenie potwierdzające łączną wielkość ich rocznej produkcji cydru i potwierdzające spełnianie przez tych producentów cydru kryteriów określonych w ust. 2.

5. Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające formę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28a ust. 2.”;

7) w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie zwalniają produkty objęte niniejszą dyrektywą z podatku akcyzowego na warunkach, które zostaną przez nie określone w celu zapewnienia prawidłowego i uczciwego stosowania tych zwolnień oraz zapobiegania wszelkim ewentualnym przypadkom uchylania się od tych przepisów oraz ich omijania lub naruszania:”;

(ii) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) gdy są one rozprowadzane w postaci alkoholu, który został całkowicie denaturowany w dowolnym państwie członkowskim zgodnie z wymogami tego państwa członkowskiego, lub w postaci alkoholu denaturowanego, który został wwieziony do państwa członkowskiego i denaturowany zgodnie z wymogami tego państwa członkowskiego, jeżeli wymogi takie zostały należycie zgłoszone na piśmie i zatwierdzone zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego artykułu;”;

(iii) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) gdy są one używane w trakcie procesu wytwarzania dowolnego produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, w tym do konserwacji i czyszczenia urządzeń produkcyjnych, pod warunkiem że alkohol został denaturowany zgodnie z wymogami państwa członkowskiego, w którym odbywa się ten proces wytwarzania;”;

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1A. Do celów ust. 1 lit. b) państwa członkowskie stosują przepisy [rozdziału 4 dyrektywy 2008/118/WE] w odniesieniu do przemieszczania dowolnego produktu zawierającego alkohol, nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi:

– w przypadku gdy proces wytwarzania nie został zakończony i dany produkt nie ma jeszcze swojej ostatecznej postaci, lub

– w przypadku gdy dany produkt zawiera alkohol o zawartości alkoholu wynoszącej 90 % obj. lub więcej.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Państwo członkowskie zamierzające wprowadzić zmianę do wymogów dotyczących całkowitej denaturacji alkoholu, o których mowa w ust. 1 lit. a), zgłasza takie nowe wymogi na piśmie Komisji, wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami o denaturantach, które zamierza stosować.

Jeżeli Komisja uzna, że nie posiada wszystkich niezbędnych informacji, kontaktuje się z danym państwem członkowskim w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgłoszenia, wskazując niezbędne informacje. Gdy Komisja znajdzie się w posiadaniu wszystkich informacji uznawanych przez nią za niezbędne, w terminie jednego miesiąca przekazuje zgłoszenie innym państwom członkowskim.”;

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja przyjmuje akty wykonawcze zatwierdzające lub odrzucające wymogi zgłoszone zgodnie z ust. 3. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28a ust. 2.”;

8) uchyla się art. 28;

9) w sekcji VIII dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 28a

1. Komisję wspiera Komitet ds. Podatku Akcyzowego. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”.

Artykuł 2

1.Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

   W imieniu Rady

   Przewodniczący

(1)    https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform_en.
(2)    COM(2016) 710 final.
(3)    Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 29) określa minimalne stawki akcyzy. Wprawdzie wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 92/84/EWG może zmniejszyć motywację do uchylania się od opodatkowania i mieć pozytywny wpływ na zdrowie publiczne, niniejsza ocena skutków nie koncentruje się na tej kwestii z uwagi na ograniczone poparcie zainteresowanych stron i wcześniejsze doświadczenie Komisji, jeśli chodzi o proponowanie zmian do tej dyrektywy.
(4)    Ramboll Management Consulting, Coffey, Europe Economics, „Evaluation of Council Directive 92/83/EEC on the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages”, 2016 r.
(5)    Sprawozdanie Komisji dla Rady dotyczące oceny dyrektywy Rady 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, COM(2016) 676 final z 28.10.2016 r.
(6)    http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15009-2016-INIT/en/pdf
(7)    Skala Plato służy oszacowaniu stężenia ekstraktu w cieczy jako wartości procentowej masy. Dodanie cukru lub aromatu do piwa po fermentacji może sztucznie wpływać na jego stopień Plato.
(8)    Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw” (COM(2015) 550 final), s. 4.
(9)    Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 13).
(10)    Ramboll Management Consulting, Coffey, Europe Economics, „Evaluation of Council Directive 92/83/EEC on the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages”, 2016 r.
(11)    Sprawozdanie Komisji dla Rady dotyczące oceny dyrektywy Rady 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, COM(2016) 676 final z 28.10.2016 r.
(12)    http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15009-2016-INIT/en/pdf
(13)    Grupa pod kierownictwem Economisti Associati s.r.l., obejmująca Centre for European Policy Studies (CEPS), CASE – Center for Social and Economic Research, wedoIT-solutions GmbH oraz ECOPA, przygotowała analizę zatytułowaną „Study on Council Directive 92/83/EEC on the structures of excise duty on alcohol and alcoholic beverages”.
(14)    Dz.U. C z , s. .
(15)    Dz.U. C z , s. .
(16)    Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 21).
(17)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Top