EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1152

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1152 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 oraz (UE) 2019/817 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

PE/17/2021/REV/1

OJ L 249, 14.7.2021, p. 15–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1152/oj

14.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/15


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1152

z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 oraz (UE) 2019/817 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a), b) i d),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 (2) ustanowiono europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) dla obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych Unii. W rozporządzeniu tym określono warunki i procedury wydawania lub odmowy wydania zezwoleń na podróż w ramach ETIAS.

(2)

ETIAS umożliwia rozważenie tego, czy obecność tych obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich stworzyłaby ryzyko dla bezpieczeństwa, ryzyko nielegalnej imigracji lub wysokie ryzyko epidemiologiczne.

(3)

W celu umożliwienia systemowi centralnemu ETIAS przetwarzania plików wniosków zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1240, konieczne jest ustanowienie interoperacyjności pomiędzy systemem informacyjnym ETIAS, z jednej strony, oraz systemem wjazdu/wyjazdu (EES), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), Systemem Informacyjnym Schengen (SIS), systemem Eurodac i europejskim systemem przekazywania informacji z rejestrów karnych – obywatele państw trzecich (ECRIS-TCN) (zwanymi dalej „innymi systemami informacyjnymi UE) oraz zdefiniowanymi w tym rozporządzeniu danymi Europolu (zwanymi dalej „danymi Europolu”), z drugiej strony.

(4)

W niniejszym rozporządzeniu, wraz z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1150 (3) i (UE) 2021/1151 (4), określa się zasady wdrażania interoperacyjności pomiędzy systemem informacyjnym ETIAS, z jednej strony, oraz innymi systemami informacyjnymi UE i danymi Europolu, z drugiej strony, a także warunki przeglądania za pośrednictwem ETIAS danych przechowywanych w innych systemach informacyjnych UE oraz danych Europolu do celów automatycznego znalezienia trafień. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie zmian w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 (5), (UE) 2017/2226 (6), (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860 (7), (UE) 2018/1861 (8) oraz (UE) 2019/817 (9) w celu połączenia systemu centralnego ETIAS z innymi systemami informacyjnymi UE oraz z danymi Europolu, a także w celu określenia danych, które będą przesyłane pomiędzy tymi systemami informacyjnymi UE i danymi Europolu.

(5)

Europejski portal wyszukiwania ustanowiony rozporządzeniem (UE) 2019/817 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 (10) umożliwi równoległe wyszukiwanie danych przechowywanych w ETIAS i danych przechowywanych w innych odpowiednich systemach informacyjnych UE.

(6)

Należy określić warunki techniczne umożliwiające ETIAS regularne i automatyczne weryfikowanie w innych systemach informacyjnych UE, czy nadal są spełnione warunki zatrzymywania plików wniosków określone w rozporządzeniu (UE) 2018/1240.

(7)

Do zapewnienia pełnej realizacji celów ETIAS, jak również do realizacji celów SIS, określonych w rozporządzeniu (UE) 2018/1860, niezbędne jest uwzględnienie w zakresie automatycznych weryfikacji i sprawdzeń nowej kategorii wpisów wprowadzonej tym rozporządzeniem, a mianowicie wpisów dotyczących obywateli państw trzecich, którzy są objęci decyzją nakazującą powrót.

(8)

Powrót obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają lub przestali spełniać warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium państw członkowskich, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE (11), stanowi zasadniczy element kompleksowych działań na rzecz zwalczania migracji nieuregulowanej oraz stanowi istotny wzgląd interesu publicznego.

(9)

Aby zapewnić wysoki poziom dokładności i wiarygodności danych, ważne jest zgłaszanie fałszywych trafień generowanych na poziomie jednostki centralnej ETIAS.

(10)

W celu uzupełnienia pewnych szczegółowych aspektów technicznych rozporządzenia (UE) 2018/1240 należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do określenia warunków zgodności danych zawartych w rekordzie, wpisie lub pliku innych przeglądanych systemów informacyjnych UE z danymi zawartymi we wniosku ETIAS. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (12). W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(11)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (UE) 2018/1240 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do ustanowienia warunków technicznych stosowania niektórych przepisów dotyczących zatrzymywania danych oraz do doprecyzowania zasad dotyczących wsparcia zapewnianego przewoźnikom przez jednostkę centralną ETIAS. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (13).

(12)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (UE) 2017/2226 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do określenia szczegółów dotyczących procedur awaryjnych w przypadku braku technicznej możliwości uzyskania przez przewoźników dostępu do danych oraz doprecyzowania zasad dotyczących wsparcia zapewnianego przewoźnikom przez jednostkę centralną ETIAS. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.

(13)

Możliwe jest cofnięcie zezwoleń na podróż ETIAS w następstwie wprowadzenia do SIS nowych wpisów dotyczących odmowy wjazdu i pobytu lub nowych wpisów dotyczących dokumentu podróży zgłoszonego jako utracony, skradziony, przywłaszczony lub unieważniony. Aby system centralny ETIAS był automatycznie informowany przez SIS o takich nowych wpisach, należy wprowadzić zautomatyzowany proces wymiany informacji między SIS a ETIAS.

(14)

W związku z przyjęciem rozporządzeń (UE) 2017/2226 i (UE) 2018/1240 oraz w celu zracjonalizowania i uproszczenia pracy straży granicznej dzięki wdrożeniu bardziej jednolitego procesu kontroli granicznej w odniesieniu do wszystkich obywateli państw trzecich zamierzających wjechać na terytorium państw członkowskich w celu pobytu krótkoterminowego pożądane jest dostosowanie sposobu współpracy między EES i ETIAS do sposobu, w jaki połączone są EES i VIS do celów kontroli granicznej i rejestrowania przypadków przekraczania granic w EES.

(15)

Warunki, wraz z prawami dostępu, zgodnie z którymi jednostka centralna ETIAS i jednostki krajowe ETIAS mogą przeglądać dane przechowywane w innych systemach informacyjnych UE do celów ETIAS, powinny zostać obwarowane jasnymi i precyzyjnymi przepisami dotyczącymi dostępu jednostki centralnej ETIAS i jednostek krajowych ETIAS do danych przechowywanych w innych systemach informacyjnych UE, rodzajów zapytań i kategorii danych, przy czym dostęp do każdego z powyższych powinien być ograniczony do tego, co jest bezwzględnie niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Dostęp państw członkowskich za pośrednictwem jednostek krajowych ETIAS do innych systemów informacyjnych UE powinien być zgodny z udziałem w odpowiednich instrumentach prawnych. Podobnie dane przechowywane w plikach wniosków ETIAS powinny być widoczne tylko dla tych państw członkowskich, które obsługują źródłowe systemy informacyjne zgodnie z zasadami ich uczestnictwa. Przykładowo przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące SIS oraz VIS opierają się na wszystkich przepisach dorobku Schengen, które mają znaczenie w kontekście decyzji Rady 2010/365/UE (14), (UE) 2017/733 (15), (UE) 2017/1908 (16) i (UE) 2018/934 (17) w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczących SIS oraz VIS.

(16)

W przypadku trudności technicznych uniemożliwiających przewoźnikom uzyskanie dostępu do systemu informacyjnego ETIAS za pośrednictwem portalu dla przewoźników jednostka centralna ETIAS powinna zapewnić przewoźnikom wsparcie operacyjne w celu ograniczenia w możliwie największym zakresie skutków dla pasażerów i przewoźników. Z tego powodu konieczne jest dostosowanie procedur awaryjnych w przypadku braku technicznej możliwości, w tym wsparcia operacyjnego, określonych w VIS, ETIAS i EES.

(17)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1240 za etap projektowania i rozwoju systemu informacyjnego ETIAS odpowiada Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 (18).

(18)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/38/WE (19).

(19)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i TFUE, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje. Ponieważ niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, zgodnie z art. 4 tego protokołu Dania – w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia przez Radę niniejszego rozporządzenia – podejmuje decyzję, czy dokona jego transpozycji do swego prawa krajowego.

(20)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE (20); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jego przyjęciu i nie jest nim związana ani go nie stosuje.

(21)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (21), które wchodzą w zakres obszarów, o których mowa w art. 1 lit. A, B, C i G decyzji Rady 1999/437/WE (22).

(22)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (23), które wchodzą w zakres obszarów, o których mowa w art. 1 lit. A, B, C i G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (24).

(23)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (25), które wchodzą w zakres obszarów, o których mowa w art. 1 lit. A, B, C i G decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE (26).

(24)

W odniesieniu do Cypru, Bułgarii, Rumunii i Chorwacji przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące VIS, SIS i EES stanowią przepisy oparte na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związane w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r., art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. i art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2011 r. w związku z decyzjami Rady 2010/365/UE, (UE) 2017/733, (UE) 2017/1908 i (UE) 2018/934.

(25)

Rozporządzenia (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 i (UE) 2019/817 należy zatem odpowiednio zmienić.

(26)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zmiana rozporządzeń (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 oraz (UE) 2019/817 w celu połączenia centralnego systemu ETIAS z innymi systemami informacyjnymi UE i danymi Europolu oraz określenia danych, które będą przesyłane pomiędzy tymi systemami informacyjnymi UE i danymi Europolu, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki działań możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(27)

Zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (27) skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZMIANY ROZPORZĄDZENIA (UE) 2018/1240

Artykuł 1

Zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1240

W rozporządzeniu (UE) 2018/1240 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 ust. 1 dodaje się punkt w brzmieniu:

„28)

»inne systemy informacyjne UE« oznaczają system wjazdu/wyjazdu (»EES«), ustanowiony rozporządzeniem (UE) 2017/2226, Wizowy System Informacyjny (»VIS«), ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 (*1), System Informacyjny Schengen (»SIS«), ustanowiony rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 (*2), (UE) 2018/1861 (*3) i (UE) 2018/1862 (*4), system Eurodac, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 (*5), oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych – obywatele państw trzecich (»ECRIS-TCN«), ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 (*6).

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych, wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60)."

(*2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 1)."

(*3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 14)."

(*4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 56)."

(*5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1)."

(*6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiające scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726 (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 1).”;"

2)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

wspiera cele SIS związane z wpisami dotyczącymi obywateli państw trzecich do celów odmowy wjazdu i pobytu, wpisami dotyczącymi osób poszukiwanych w celu ich aresztowania z zamiarem wydania lub ekstradycji, wpisami dotyczącymi osób zaginionych, wpisami dotyczącymi osób, których obecność jest wymagana do celów procedury sądowej, wpisami dotyczącymi osób, wobec których należy przeprowadzić kontrole niejawne lub kontrole szczególne, oraz wpisami dotyczącymi obywateli państw trzecich, którzy są objęci decyzją nakazującą powrót;”;

b)

dodaje się literę w brzmieniu:

„ea)

wspiera cele EES;”;

3)

w art. 6 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

„da)

bezpiecznego kanału komunikacyjnego między systemem centralnym ETIAS i systemem centralnym EES;”;

4)

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

weryfikację – zgodnie z art. 22 – w przypadku gdy automatyczny proces przetwarzania wniosków wygenerował trafienie, czy dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają danym osobowym, które wywołały to trafienie w systemie centralnym ETIAS, w którymkolwiek z przeszukiwanych systemów informacyjnych UE, danych Europolu, każdej z baz danych Interpolu, o których mowa w art. 12, lub odpowiadają szczegółowym wskaźnikom ryzyka, o których mowa w art. 33, a w przypadku potwierdzenia lub pozostawania wątpliwości po przeprowadzeniu takiej weryfikacji – za zainicjowanie ręcznego przetwarzania wniosku, o czym mowa w art. 26;”;

b)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4.   Jednostka centralna ETIAS przedkłada Komisji i eu-LISA sprawozdania okresowe dotyczące fałszywych trafień, o których mowa w art. 22 ust. 4, wygenerowanych podczas automatycznych weryfikacji zgodnie z art. 20 ust. 2.”;

5)

art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Interoperacyjność z innymi systemami informacyjnymi UE i z danymi Europolu

1.   W celu umożliwienia automatycznych weryfikacji i sprawdzeń zgodnie z art. 20, art. 23, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii), art. 41 i art. 54 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia, zapewnia się interoperacyjność między systemem informacyjnym ETIAS, z jednej strony, oraz innymi systemami informacyjnymi UE i danymi Europolu, z drugiej strony, a także opiera się ją na europejskim portalu wyszukiwania, ustanowionym na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 2019/817 oraz art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 (*7), od daty, o której mowa w art. 72 ust. 1b rozporządzenia (UE) 2019/817 oraz art. 68 ust. 1b rozporządzenia (UE) 2019/818.

2.   Do celów przeprowadzenia weryfikacji, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. i), automatyczne weryfikacje i sprawdzenia zgodnie z art. 20, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) umożliwiają systemowi centralnemu ETIAS przesyłanie zapytań do VIS według następujących danych podanych przez wnioskodawców na podstawie art. 17 ust. 2 lit. a), aa), c) i d):

a)

nazwisko;

b)

nazwisko przy urodzeniu;

c)

imię/imiona (imiona nadane);

d)

data urodzenia;

e)

miejsce urodzenia;

f)

państwo urodzenia:

g)

płeć;

h)

aktualne obywatelstwo;

i)

inne obywatelstwa, jeśli wnioskodawca je posiada;

j)

rodzaj, numer i państwo wydania dokumentu podróży.

3.   Do celów przeprowadzenia weryfikacji, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. g) i h), automatyczne weryfikacje i sprawdzenia zgodnie z art. 20, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii), art. 41 i art. 54 ust. 1 lit. b) umożliwiają systemowi centralnemu ETIAS przesyłanie zapytań do EES według następujących danych podanych przez wnioskodawców na podstawie art. 17 ust. 2 lit. a)–d):

a)

nazwisko;

b)

nazwisko przy urodzeniu;

c)

imię/imiona (imiona nadane);

d)

data urodzenia;

e)

płeć;

f)

aktualne obywatelstwo;

g)

inne imiona i nazwiska (pseudonimy);

h)

pseudonimy artystyczne;

i)

imiona i nazwiska zwyczajowe;

j)

inne obywatelstwa, jeśli wnioskodawca je posiada;

k)

rodzaj, numer i państwo wydania dokumentu podróży.

4.   Do celów przeprowadzenia weryfikacji, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. c), lit. m) ppkt (ii) i lit. o) i art. 23 niniejszego rozporządzenia, automatyczne weryfikacje i sprawdzenia zgodnie z art. 20, art. 23, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii), art. 41 i art. 54 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia umożliwiają systemowi centralnemu ETIAS przesyłanie zapytań do SIS, ustanowionego zgodnie z rozporządzeniami (UE) 2018/1860 i (UE) 2018/1861, według następujących danych podanych przez wnioskodawców na podstawie art. 17 ust. 2 lit. a)–d) i lit. k) niniejszego rozporządzenia:

a)

nazwisko;

b)

nazwisko przy urodzeniu;

c)

imię/imiona (imiona nadane);

d)

data urodzenia;

e)

miejsce urodzenia;

f)

płeć;

g)

aktualne obywatelstwo;

h)

inne imiona i nazwiska (pseudonimy);

i)

pseudonimy artystyczne;

j)

imiona i nazwiska zwyczajowe;

k)

inne obywatelstwa, jeśli wnioskodawca je posiada;

l)

rodzaj, numer i państwo wydania dokumentu podróży;

m)

w przypadku małoletnich – nazwisko i imię (imiona) osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego wnioskodawcy.

5.   Do celów przeprowadzenia weryfikacji, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. a), d) i lit. m) ppkt (i) i art. 23 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, automatyczne weryfikacje i sprawdzenia zgodnie z art. 20, art. 23, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii), art. 41 i art. 54 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia umożliwiają systemowi centralnemu ETIAS przesyłanie zapytań do SIS, ustanowionego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1862, według następujących danych podanych przez wnioskodawców na podstawie art. 17 ust. 2 lit. a)–d) i lit. k) niniejszego rozporządzenia:

a)

nazwisko;

b)

nazwisko przy urodzeniu;

c)

imię/imiona (imiona nadane);

d)

data urodzenia;

e)

miejsce urodzenia;

f)

płeć;

g)

aktualne obywatelstwo;

h)

inne imiona i nazwiska (pseudonimy);

i)

pseudonimy artystyczne;

j)

imiona i nazwiska zwyczajowe;

k)

inne obywatelstwa, jeśli wnioskodawca je posiada;

l)

rodzaj, numer i państwo wydania dokumentu podróży;

m)

w przypadku małoletnich – nazwisko i imię (imiona) osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego wnioskodawcy.

6.   Do celów przeprowadzania weryfikacji, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. n), automatyczne weryfikacje i sprawdzenia zgodnie z art. 20, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) umożliwiają systemowi centralnemu ETIAS przesyłanie zapytań do ECRIS-TCN według następujących danych podanych przez wnioskodawców na podstawie art. 17 ust. 2 lit. a)–d):

a)

nazwisko;

b)

nazwisko przy urodzeniu;

c)

imię/imiona (imiona nadane);

d)

data urodzenia;

e)

miejsce urodzenia;

ea)

państwo urodzenia;

f)

płeć;

g)

aktualne obywatelstwo;

h)

inne imiona i nazwiska (pseudonimy);

i)

pseudonimy artystyczne;

j)

imiona i nazwiska zwyczajowe;

k)

inne obywatelstwa, jeśli wnioskodawca je posiada;

l)

rodzaj, numer i państwo wydania dokumentu podróży.

7.   Do celów przeprowadzenia weryfikacji, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. j), automatyczne weryfikacje i sprawdzenia zgodnie z art. 20, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) umożliwiają systemowi centralnemu ETIAS przesyłanie zapytań do danych Europolu według danych, o których mowa w art. 17 ust. 2 lit. a), aa), b), c), d), f), g), j), k) i m) i ust. 8.

8.   W przypadku gdy automatyczne weryfikacje zgodnie z art. 20 i 23 wygenerowały trafienie, europejski portal wyszukiwania udostępnia jednostce centralnej ETIAS tymczasowo w formacie wyłącznie do odczytu (read-only) wyniki tych automatycznych weryfikacji. W przypadku automatycznych weryfikacji zgodnie z art. 20 dostępu udziela się w pliku wniosku do czasu zakończenia procesu ręcznego przetwarzania zgodnie z art. 22 ust. 2. Jeżeli udostępnione dane odpowiadają danym wnioskodawcy lub jeżeli, po przeprowadzeniu automatycznych weryfikacji zgodnie z art. 20 i 23, pozostają wątpliwości, w pliku wniosku przechowuje się niepowtarzalny numer referencyjny rekordu w przeszukiwanym systemie informacyjnym UE odnoszący się do danych, które wywołały trafienie.

W przypadku gdy automatyczne weryfikacje zgodnie z art. 20 wygenerowały trafienie, te automatyczne weryfikacje otrzymują odpowiednie powiadomienie zgodnie z art. 21 ust. 1a rozporządzenia (UE) 2016/794.

9.   Wywołanie trafienia następuje, jeżeli wszystkie lub niektóre dane z pliku wniosku, użyte na potrzeby przeszukiwania danych, odpowiadają w pełni lub częściowo danym zawartym w rekordzie, wpisie lub pliku innych przeszukiwanych systemów informacyjnych UE. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 89 w celu określenia warunków zgodności danych zawartych w rekordzie, wpisie lub pliku innych przeglądanych systemów informacyjnych UE z danymi z pliku wniosku.

10.   Do celów ust. 1 niniejszego artykułu Komisja, w drodze aktu wykonawczego, ustanawia warunki techniczne wykonania art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) dotyczące zatrzymywania danych. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 90 ust. 2.

11.   Do celów art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 8 i art. 29 ust. 9 przy rejestracji w pliku wniosku danych dotyczących trafień podaje się pochodzenie danych za pomocą następujących danych:

a)

rodzaj wpisu, z wyjątkiem wpisów, o których mowa w art. 23 ust. 1;

b)

źródło danych, a mianowicie inne systemy informacyjne UE, z których pochodzą dane, lub dane Europolu, stosownie do przypadku;

c)

numer referencyjny rekordu w przeszukiwanym systemie informacyjnym UE, który to rekord wywołał trafienie, i państwo członkowskie, które wprowadziło lub dostarczyło dane, które wywołały trafienie; oraz

d)

jeżeli są dostępne, data i godzina wprowadzenia danych do innego systemu informacyjnego UE lub danych Europolu.

Dane, o których mowa w ustępie pierwszym lit. a)–d), są dostępne i widoczne dla jednostki centralnej ETIAS wyłącznie wtedy, gdy system centralny ETIAS nie jest w stanie wskazać odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

(*7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816 (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 85).”;"

6)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 11b

Wspieranie celów EES

Do celów art. 6, 14, 17 i 18 rozporządzenia (UE) 2017/2226 zautomatyzowany proces wykorzystujący bezpieczny kanał komunikacyjny, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. da) niniejszego rozporządzenia, przesyła zapytanie do systemu centralnego ETIAS o informacje, o których mowa w art. 47 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, a także o numer wniosku i datę utraty ważności zezwolenia na podróż ETIAS, importuje te informacje i dane oraz odpowiednio tworzy lub aktualizuje wpis dotyczący wjazdu/wyjazdu lub wpis dotyczący odmowy wjazdu w EES.

Artykuł 11c

Interoperacyjność pomiędzy ETIAS i EES do celów cofania zezwolenia na podróż ETIAS na wniosek wnioskodawcy

1.   Do celów stosowania art. 41 ust. 8 zautomatyzowany proces wykorzystujący bezpieczny kanał komunikacyjny, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. da), przesyła zapytanie do systemu centralnego EES w celu weryfikacji, czy wnioskodawcy, którzy wystąpili o cofnięcie ich zezwolenia na podróż, nie przebywają na terytorium państw członkowskich.

2.   Jeżeli wynik weryfikacji w systemie centralnym EES na podstawie ust. 1 wskazuje, że wnioskodawca nie przebywa na terytorium państw członkowskich, cofnięcie ma skutek natychmiastowy.

3.   Jeżeli wynik weryfikacji na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu wskazuje, że wnioskodawca przebywa na terytorium państw członkowskich, stosuje się art. 41 ust. 8. System centralny EES odnotowuje fakt, że powiadomienie ma zostać wysłane do systemu centralnego ETIAS niezwłocznie po utworzeniu wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu wskazującego, że wnioskodawca, który wystąpił o cofnięcie zezwolenia na podróż, opuścił terytorium państw członkowskich.”;

7)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Przesyłanie zapytań do baz danych Interpolu

1.   System centralny ETIAS przesyła zapytania do bazy Interpolu zawierającej dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży (SLTD) oraz do bazy danych dokumentów podróży powiązanych z notami Interpolu (TDAWN).

2.   Zapytania i weryfikacje są realizowane w taki sposób, by żadne informacje nie zostały ujawnione właścicielowi wpisu w bazie Interpolu.

3.   Jeżeli nie zapewniono stosowania ust. 2, system centralny ETIAS nie może przesłać zapytania do baz danych Interpolu.”;

8)

art. 17 ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

czy w ciągu ostatnich 25 lat został skazany za przestępstwo terrorystyczne lub w ciągu ostatnich 15 lat – za jakiekolwiek inne przestępstwo, wymienione w załączniku, a jeżeli tak, to kiedy i w którym państwie;”;

9)

art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   System centralny ETIAS dokonuje zapytania za pośrednictwem europejskiego portalu wyszukiwania w celu porównania odpowiednich danych, o których mowa w art. 17 ust. 2 lit. a), aa), b), c), d), f), g), j), k) i m) i ust. 8, z danymi zawartymi w rekordzie, pliku lub wpisie zarejestrowanym w pliku wniosku przechowywanym w systemie centralnym ETIAS, SIS, EES, VIS, systemie Eurodac, ECRIS-TCN, danych Europolu i w bazach danych SLTD i TDAWN Interpolu. W szczególności system centralny ETIAS weryfikuje:

a)

czy dokument podróży użyty do celów wniosku odpowiada dokumentowi podróży zgłoszonemu w SIS jako utracony, skradziony, przywłaszczony lub unieważniony;

b)

czy dokument podróży użyty do celów wniosku odpowiada dokumentowi podróży zgłoszonemu w SLDT jako utracony, skradziony lub unieważniony;

c)

czy w SIS figuruje dotyczący wnioskodawcy wpis do celów odmowy wjazdu i pobytu;

d)

czy w SIS figuruje dotyczący wnioskodawcy wpis odnoszący się do osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i wydania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i ekstradycji;

e)

czy wnioskodawca i dokument podróży odpowiadają cofniętemu lub unieważnionemu zezwoleniu na podróż w systemie centralnym ETIAS lub zezwoleniu, którego wydania odmówiono;

f)

czy podane we wniosku dane dotyczące dokumentu podróży odpowiadają danym w innym wniosku o zezwolenie na podróż związanym z innymi danymi identyfikacyjnymi, o których mowa w art. 17 ust. 2 lit. a), w systemie centralnym ETIAS;

g)

czy wnioskodawca jest aktualnie wykazywany lub czy był w przeszłości wykazywany przez EES jako osoba przekraczająca dozwolony okres pobytu;

h)

czy wnioskodawca jest wykazywany przez EES jako osoba, której odmówiono wjazdu;

i)

czy w VIS zarejestrowano decyzję o odmowie, unieważnieniu lub cofnięciu wizy krótkoterminowej wnioskodawcy;

j)

czy dane podane we wniosku odpowiadają danym zarejestrowanym w danych Europolu;

k)

czy wnioskodawca jest zarejestrowany w systemie Eurodac;

l)

czy dokument podróży użyty do celów wniosku odpowiada dokumentowi podróży zarejestrowanemu w pliku w TDAWN;

m)

w przypadku, gdy wnioskodawcą jest małoletni – czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny:

(i)

podlega figurującemu w SIS wpisowi odnoszącemu się do osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i wydania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub osób poszukiwanych w celu ich aresztowania i ekstradycji;

(ii)

podlega figurującemu w SIS wpisowi do celów odmowy wjazdu i pobytu;

n)

czy wnioskodawca odpowiada osobie, której dane są zapisane w ECRIS-TCN i do których dołączono marker zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2019/816; dane te wykorzystuje się wyłącznie do celów weryfikacji przez jednostkę centralną ETIAS zgodnie z art. 22 niniejszego rozporządzenia oraz do celów konsultowania krajowych rejestrów karnych przez jednostki krajowe ETIAS zgodnie z art. 25a ust. 2 niniejszego rozporządzenia; jednostki krajowe ETIAS konsultują krajowe rejestry karne przed dokonaniem ocen i podjęciem decyzji, o których mowa w art. 26 niniejszego rozporządzenia, oraz, w stosownych przypadkach, przed dokonaniem oceny i przedstawieniem opinii zgodnie z art. 28 niniejszego rozporządzenia;

o)

czy w SIS figuruje dotyczący wnioskodawcy wpis dotyczący powrotu.”;

10)

w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku takiej konsultacji jednostka centralna ETIAS posiada dostęp do pliku wniosku oraz wszelkich powiązanych z nim plików wniosków, a także do wszystkich trafień wywołanych podczas automatycznych weryfikacji zgodnie z art. 20 ust. 2, 3 i 5 oraz do informacji ustalonych przez system centralny ETIAS na podstawie art. 20 ust. 7 i 8.”;

b)

ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

danym zawartym w systemie centralnym ETIAS;”;

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Jeżeli dane odpowiadają danym wnioskodawcy lub tożsamość wnioskodawcy nadal budzi wątpliwości, lub w wyniku automatycznych weryfikacji zgodnie z art. 20 ust. 4 wygenerowano trafienie, wniosek jest przetwarzany ręcznie zgodnie z procedurą określoną w art. 26.”;

d)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„7.   System informacyjny ETIAS rejestruje wszystkie operacje przetwarzania danych przeprowadzone przez jednostkę centralną ETIAS do celów weryfikacji zgodnie z ust. 2–6. Operacje te są rejestrowane automatycznie, a informacje o nich są automatycznie wprowadzane do pliku wniosku. Wskazują one datę i godzinę każdej operacji, dane powiązane z wygenerowanym trafieniem, dane członka personelu, który dokonał ręcznego przetwarzania danych zgodnie z ust. 2–6, oraz wynik weryfikacji i odpowiednie uzasadnienie.”;

11)

w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

wpisu wprowadzonego w celu przeprowadzenia kontroli niejawnej, rozpytania kontrolnego lub kontroli szczególnej.”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„2.   Jeżeli porównanie, o którym mowa w ust. 1, wygeneruje co najmniej jedno trafienie, system centralny ETIAS przesyła automatyczne powiadomienie do jednostki centralnej ETIAS. Po otrzymaniu powiadomienia jednostka centralna ETIAS ma dostęp zgodnie z art. 11 ust. 8 do pliku wniosku i wszelkich powiązanych plików wniosku, aby zweryfikować, czy dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają danym osobowym zawartym we wpisie, który wywołał to trafienie, i jeśli weryfikacja to potwierdzi, system centralny ETIAS przesyła automatyczne powiadomienie do biura Sirene państwa członkowskiego, które dokonało wpisu. Następnie to biuro Sirene weryfikuje, czy dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają danym osobowym zawartym we wpisie, który wywołał trafienie, i podejmuje wszelkie odpowiednie działania następcze.”;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Gdy trafienie odnosi się do wpisu dotyczącego powrotu, biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, weryfikuje we współpracy ze swoją jednostką krajową ETIAS, czy konieczne jest usunięcie wpisu dotyczącego powrotu zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1860 oraz dokonanie wpisu dotyczącego odmowy wjazdu i pobytu zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1861.”;

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   System centralny ETIAS dodaje do pliku wniosku adnotację o każdym trafieniu wygenerowanym na podstawie ust. 1. Adnotacja ta jest widoczna i dostępna wyłącznie dla jednostki centralnej ETIAS i dla biura SIRENE powiadomionego zgodnie z ust. 3, chyba że w niniejszym rozporządzeniu przewidziano inne ograniczenia.”;

12)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 25a

Korzystanie z innych systemów informacyjnych UE do celów ręcznego przetwarzania wniosków przez jednostki krajowe ETIAS

1.   Bez uszczerbku dla art. 13 ust. 1, odpowiednio upoważniony personel jednostek krajowych ETIAS ma bezpośredni dostęp i może przeglądać w formacie wyłącznie do odczytu (read-only) inne systemy informacyjne UE do celów rozpatrywania wniosków o zezwolenie na podróż i wydawania decyzji w ich sprawie zgodnie z art. 26. Jednostki krajowe ETIAS mogą przeglądać:

a)

dane, o których mowa w art. 16, 17 i 18 rozporządzenia (UE) 2017/2226;

b)

dane, o których mowa w art. 9–14 rozporządzenia (WE) nr 767/2008;

c)

dane, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (UE) 2018/1861, przetwarzane do celów art. 24, 25 i 26 tego rozporządzenia;

d)

dane, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (UE) 2018/1862, przetwarzane do celów art. 26 i art. 38 ust. 2 lit. k) i l) tego rozporządzenia;

e)

dane, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1860, przetwarzane do celów art. 3 tego rozporządzenia.

2.   Do celów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, o ile trafienie uzyskano w wyniku weryfikacji zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. n), odpowiednio upoważniony personel jednostek krajowych ETIAS ma również dostęp, bezpośrednio albo pośrednio, zgodnie z prawem krajowym, do odpowiednich danych z krajowych rejestrów karnych swojego państwa członkowskiego w celu uzyskania informacji o obywatelach państw trzecich zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) 2019/816, którzy zostali skazani za przestępstwo terrorystyczne lub jakiekolwiek inne przestępstwo, wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.”;

13)

w art. 26 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

ocenia ryzyko dla bezpieczeństwa lub ryzyko nielegalnej imigracji i podejmuje decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania zezwolenia na podróż, jeżeli trafienie dotyczy jakiejkolwiek weryfikacji, o której mowa w art. 20 ust. 2 lit. b) i d)–o).”;

b)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3a.   Jeżeli proces automatycznego przetwarzania zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. o) wygenerował trafienie, jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego:

a)

odmawia wydania wnioskodawcy zezwolenia na podróż, jeżeli weryfikacja zgodnie z art. 23 ust. 2 akapit trzeci stała się podstawą do usunięcia wpisu dotyczącego powrotu i dokonania wpisu dotyczącego odmowy wjazdu i pobytu;

b)

ocenia ryzyko dla bezpieczeństwa lub ryzyko nielegalnej imigracji i podejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na podróż we wszystkich innych przypadkach.

Jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego, które wprowadziło dane, konsultuje się ze swoim biurem SIRENE w celu zweryfikowania, czy konieczne jest usunięcie wpisu dotyczącego powrotu zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1860 oraz, w stosownych przypadkach, dokonanie wpisu dotyczącego odmowy wjazdu i pobytu zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1861.”;

c)

w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Jeżeli proces automatycznego przetwarzania określony w art. 20 ust. 2 lit. n) wygenerował trafienie, lecz nie wygenerował trafienia zgodnie z lit. c) tego ustępu, jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego zwraca szczególną uwagę na brak takiego trafienia w swojej ocenie ryzyka dla bezpieczeństwa w celu podjęcia decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na podróż.”;

14)

w art. 28 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów przetwarzania ręcznego na podstawie art. 26 pozytywna lub negatywna opinia wraz z uzasadnieniem jest widoczna wyłącznie dla jednostki krajowej ETIAS państwa członkowskiego, z którym prowadzi się konsultacje, oraz dla jednostki krajowej ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego.”;

15)

art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Wnioskodawcom, którym odmówiono wydania zezwolenia na podróż, przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w państwie członkowskim, które podjęło decyzję w sprawie wniosku, i zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego. W trakcie postępowania odwoławczego stronie wnoszącej odwołanie udostępnia się informacje zawarte w pliku wniosku zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych, o których mowa w art. 56 niniejszego rozporządzenia. Jednostka krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego przekazuje wnioskodawcom informacje dotyczące postępowania odwoławczego. Informacje te przekazuje się w jednym z języków urzędowych państw wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001, których obywatelem jest wnioskodawca.”;

16)

art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Bez uszczerbku dla ust. 2, w przypadku dokonania w SIS nowego wpisu dotyczącego odmowy wjazdu i pobytu lub dotyczącego dokumentu podróży zgłoszonego jako utracony, skradziony, przywłaszczony lub unieważniony, SIS informuje o tym system centralny ETIAS. System centralny ETIAS weryfikuje, czy ten nowy wpis odpowiada ważnemu zezwoleniu na podróż. Jeżeli tak jest, wówczas system centralny ETIAS przekazuje plik wniosku jednostce krajowej ETIAS państwa członkowskiego, które dokonało tego wpisu. W przypadku dokonania nowego wpisu dotyczącego odmowy wjazdu i pobytu jednostka krajowa ETIAS cofa zezwolenie na podróż. Jeżeli zezwolenie na podróż jest powiązane z dokumentem podróży zgłoszonym w SIS lub w bazie danych SLTD Interpolu jako utracony, skradziony, przywłaszczony lub unieważniony, jednostka krajowa ETIAS dokonuje ręcznego przetwarzania pliku wniosku.”;

17)

w art. 46 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Jeżeli dokonanie zapytania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, jest technicznie niemożliwe z powodu awarii jakiejkolwiek części systemu informacyjnego ETIAS, przewoźnicy są zwolnieni z obowiązku weryfikacji posiadania ważnego zezwolenia na podróż. Jeżeli eu-LISA wykryje taką awarię, jednostka centralna ETIAS powiadamia o tym przewoźników i państwa członkowskie. Powiadamia ona również przewoźników i państwa członkowskie o usunięciu awarii. Jeżeli taką awarię wykryją przewoźnicy, mogą powiadomić jednostkę centralną ETIAS. Jednostka centralna ETIAS niezwłocznie informuje państwa członkowskie o powiadomieniu przekazanym przez przewoźnika.”;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Jeżeli dokonanie zapytania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, jest przez dłuższy czas technicznie niemożliwe dla przewoźnika z innego powodu niż awaria jakiejkolwiek części systemu informacyjnego ETIAS, przewoźnik powiadamia o tym jednostkę centralną ETIAS. Jednostka centralna ETIAS niezwłocznie informuje państwa członkowskie o powiadomieniu przekazanym przez tego przewoźnika.”;

c)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5.   Jednostka centralna ETIAS zapewnia przewoźnikom wsparcie operacyjne w związku z ust. 1 i 3. Jednostka centralna ETIAS ustanawia standardowe procedury operacyjne określające sposób, w jaki takie wsparcie ma być udzielane. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, dodatkowe szczegółowe przepisy dotyczące wsparcia, jakiego należy udzielić, i sposobów jego udzielania. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 90 ust. 2.”;

18)

art. 47 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

czy dana osoba posiada ważne zezwolenie na podróż, w tym czy status tej osoby odpowiada statusowi, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), a w przypadku zezwolenia na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej wydanego na podstawie art. 44 – na terytorium którego państwa członkowskiego lub państw członkowskich zezwolenie jest ważne;”;

19)

w art. 64 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„7.   Prawo do dostępu do danych osobowych na podstawie niniejszego artykułu pozostaje bez uszczerbku dla art. 53 rozporządzenia (UE) 2018/1861 i art. 67 rozporządzenia (UE) 2018/1862.”;

20)

w art. 73 ust. 3 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„eu-LISA opracowuje i wdraża system centralny ETIAS, w tym listę ostrzegawczą ETIAS, jednolite interfejsy krajowe, infrastrukturę łączności oraz bezpieczny kanał komunikacyjny między systemem centralnym ETIAS i systemem centralnym EES, jak najszybciej po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i po przyjęciu przez Komisję:

a)

środków przewidzianych w art. 6 ust. 4, art. 16 ust. 10, art. 17 ust. 9, art. 31, art. 35 ust. 7, art. 45 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 74 ust. 5, art. 84 ust. 2 oraz art. 92 ust. 8; oraz

b)

środków przyjętych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 90 ust. 2, niezbędnych do stworzenia i technicznego wdrożenia systemu centralnego ETIAS, jednolitych interfejsów krajowych, infrastruktury łączności, bezpiecznego kanału komunikacyjnego między systemem centralnym ETIAS i systemem centralnym EES oraz portalu dla przewoźników, w szczególności aktów wykonawczych dotyczących:

(i)

dostępu do danych zgodnie z art. 22–29 i art. 33–53;

(ii)

zmiany, usuwania i wcześniejszego usuwania danych zgodnie z art. 55;

(iii)

prowadzenia rejestrów i dostępu do nich zgodnie z art. 45 i 69;

(iv)

wymogów dotyczących wydajności;

(v)

specyfikacji rozwiązań technicznych służących łączeniu centralnych punktów dostępu zgodnie z art. 51, 52 i 53.”;

21)

w art. 88 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

weszły w życie konieczne zmiany aktów prawnych, z wyjątkiem wersji przekształconej rozporządzenia (UE) nr 603/2013, ustanawiających inne systemy informacyjne UE, względem których należy ustanowić interoperacyjność, w rozumieniu art. 11 niniejszego rozporządzenia, z systemem informacyjnym ETIAS;”;

(ii)

lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

przyjęte zostały środki, o których mowa w art. 11 ust. 9 i 10, art. 15 ust. 5, art. 17 ust. 3, 5 i 6, art. 18 ust. 4, art. 27 ust. 3 i 5, art. 33 ust. 2 i 3, art. 36 ust. 3, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 2, art. 45 ust. 3, art. 46 ust. 4, art. 48 ust. 4, art. 59 ust. 4, art. 73 ust. 3 lit. b), art. 83 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 85 ust. 3;”;

b)

dodaje się ustępy w brzmieniu:

„6.   Interoperacyjność, o której mowa w art. 11, z ECRIS-TCN, rozpoczyna się w momencie uruchomienia wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację. Uruchomienie ETIAS następuje niezależnie od tego, czy interoperacyjność z ECRIS-TCN została zapewniona.

7.   Uruchomienie ETIAS następuje niezależnie od tego, czy możliwe jest przesyłanie zapytań do baz danych Interpolu, o których mowa w art. 12.”;

22)

w art. 89 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 9, art. 17 ust. 3, 5 i 6, art. 18 ust. 4, art. 27 ust. 3, art. 31, art. 33 ust. 2, art. 36 ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 83 ust. 1 i 3 oraz art. 85 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 9 października 2018 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.”;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 9, art. 17 ust. 3, 5 i 6, art. 18 ust. 4, art. 27 ust. 3, art. 31, art. 33 ust. 2, art. 36 ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 83 ust. 1 i 3 oraz art. 85 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.”;

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 9, art. 17 ust. 3, 5 i 6, art. 18 ust. 4, art. 27 ust. 3, art. 31, art. 33 ust. 2, art. 36 ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 83 ust. 1 i 3 oraz art. 85 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

23)

art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy art. 68 rozporządzenia (UE) 2017/2226. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”;

24)

w art. 92 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5a.   Rok po zakończeniu okresu przejściowego, o którym mowa w art. 83 ust. 1, a następnie co cztery lata Komisja ocenia przeprowadzanie kwerend w ECRIS-TCN za pośrednictwem systemu centralnego ETIAS. Komisja przekazuje te oceny – wraz z opinią rady ETIAS ds. wytycznych w zakresie praw podstawowych i wszelkimi niezbędnymi zaleceniami – Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Aby ocenić, w jakim stopniu przeprowadzanie kwerend w ECRIS-TCN za pośrednictwem systemu centralnego ETIAS przyczyniło się do osiągnięcia celu ETIAS, oceny, o których mowa w akapicie pierwszym, zawierają:

a)

porównanie – w odniesieniu do tego samego wniosku – liczby jednoczesnych trafień w ECRIS-TCN związanych z wyrokami skazującymi za przestępstwa terrorystyczne wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia i trafień w SIS związanych z wpisami dotyczącymi odmowy wjazdu i pobytu;

b)

porównanie – w odniesieniu do tego samego wniosku – liczby jednoczesnych trafień w ECRIS-TCN związanych z wyrokami skazującymi za jakiekolwiek inne przestępstwa wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia i trafień w SIS związanych z wpisami dotyczącymi odmowy wjazdu i pobytu;

c)

w przypadku wniosków, dla których trafienie uzyskano wyłącznie w ECRIS-TCN – porównanie liczby odmów wydania zezwolenia na podróż z całkowitą liczbą trafień wygenerowanych w wyniku przeprowadzania kwerend w ECRIS-TCN.”;

Rada ETIAS ds. wytycznych w zakresie praw podstawowych przedstawia opinie na temat ocen, o których mowa w niniejszym ustępie.

W razie potrzeby do ocen można dołączyć wnioski ustawodawcze.”;

25)

w art. 96 po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu:

„Art. 11b stosuje się od dnia 3 sierpnia 2021 r.”.

ROZDZIAŁ II

ZMIANY INNYCH INSTRUMENTÓWH UNIJNYCH

Artykuł 2

Zmiany rozporządzenia (WE) nr 767/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 767/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Dostęp do VIS w celu przeglądania danych jest zastrzeżony wyłącznie dla odpowiednio upoważnionego personelu:

a)

organów krajowych każdego państwa członkowskiego i organów Unii, które są właściwe do celów art. 15–22, art. 22g–22m i art. 45e niniejszego rozporządzenia;

b)

jednostki centralnej ETIAS i jednostek krajowych ETIAS wyznaczonych na podstawie art. 7 i 8 rozporządzenia (UE) 2018/1240 do celów art. 18c i 18d niniejszego rozporządzenia i do celów rozporządzenia (UE) 2018/1240; oraz

c)

organów krajowych każdego państwa członkowskiego i organów Unii, które są właściwe do celów art. 20 i 21 rozporządzenia (UE) 2019/817.

Dostęp taki jest ograniczony stosownie do zakresu, w jakim dane te wymagane są do wykonywania zadań przez te organy krajowe i organy Unii zgodnie z tymi celami, i musi być proporcjonalny do zamierzonych celów.”;

2)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 18b

Interoperacyjność z ETIAS

1.   Od daty uruchomienia ETIAS, określonej zgodnie z art. 88 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1240, VIS jest połączony z europejskim portalem wyszukiwania, aby umożliwić automatyczne weryfikacje i sprawdzenia zgodnie z art. 20, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

2.   Automatyczne weryfikacje i sprawdzenia zgodnie z art. 20, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/1240 umożliwiają przeprowadzenie weryfikacji określonych w art. 20 tego rozporządzenia oraz dalszych weryfikacji określonych w art. 22 i 26 tego rozporządzenia.

Do celów przeprowadzenia weryfikacji, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) 2018/1240, system centralny ETIAS korzysta z europejskiego portalu wyszukiwania, aby porównać dane przechowywane w ETIAS z danymi przechowywanymi w VIS, zgodnie z art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia, korzystając z danych wymienionych w tabeli odpowiedników zawartej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 18c

Dostęp jednostki centralnej ETIAS do danych VIS

1.   Do celów wykonywania zadań powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 2018/1240 jednostka centralna ETIAS ma prawo do dostępu do odpowiednich danych VIS i do ich wyszukiwania zgodnie z art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia.

2.   Jeżeli weryfikacja przeprowadzona przez jednostkę centralną ETIAS zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2018/1240 potwierdza, że dane zapisane w pliku wniosku ETIAS odpowiadają danym VIS lub jeżeli po przeprowadzeniu takiej weryfikacji pozostają wątpliwości, zastosowanie ma procedura określona w art. 26 tego rozporządzenia.

Artykuł 18d

Korzystanie z VIS do celów ręcznego przetwarzania wniosków przez jednostki krajowe ETIAS

1.   Jednostki krajowe ETIAS, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1240, przeglądają VIS korzystając z takich samych danych alfanumerycznych jak dane, z których korzysta się w przypadku automatycznych weryfikacji i sprawdzeń zgodnie z art. 20, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia.

2.   Jednostki krajowe ETIAS mają tymczasowy dostęp do przeglądania VIS, w formacie wyłącznie do odczytu (read-only), do celów rozpatrywania wniosków o zezwolenie na podróż zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1240. Jednostki krajowe ETIAS mogą przeglądać dane, o których mowa w art. 9–14 niniejszego rozporządzenia.

3.   Po dokonaniu przeglądu VIS przez krajowe jednostki ETIAS, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1240, odpowiednio upoważniony personel jednostek krajowych ETIAS odnotowuje wynik przeglądu wyłącznie w plikach wniosku ETIAS.”;

3)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 34a

Prowadzenie rejestrów do celów interoperacyjności z ETIAS

Każda operacja przetwarzania danych przeprowadzona w ramach VIS i ETIAS zgodnie z art. 20, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/1240 jest rejestrowana zgodnie z art. 34 niniejszego rozporządzenia i art. 69 rozporządzenia (UE) 2018/1240.”;

4)

załącznik oznacza się jako „Załącznik I” oraz dodaje się załącznik w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK II

Tabela odpowiedników

Dane, o których mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1240, przesyłane przez system centralny ETIAS

Odpowiednie dane VIS, o których mowa w art. 9 pkt 4 niniejszego rozporządzenia, z którymi należy porównać dane w ETIAS

nazwisko

nazwiska

nazwisko przy urodzeniu

nazwisko rodowe (poprzednie nazwisko (nazwiska))

imię/imiona (imiona nadane)

imię (imiona)

data urodzenia

data urodzenia

miejsce urodzenia

miejsce urodzenia

państwo urodzenia

państwo urodzenia

płeć

płeć

aktualne obywatelstwo

obecne obywatelstwo lub obywatelstwa i obywatelstwo w chwili urodzenia

inne obywatelstwa, jeśli je posiada

obecne obywatelstwo lub obywatelstwa i obywatelstwo w chwili urodzenia

rodzaj dokumentu podróży

rodzaj dokumentu podróży

numer dokumentu podróży

numer dokumentu podróży

państwo wydania dokumentu podróży

państwo, które wydało dokument podróży

Artykuł 3

Zmiany rozporządzenia (UE) 2017/2226

W rozporządzeniu (UE) 2017/2226 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„k)

wspieranie celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 (*8).

(*8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1).”;"

2)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 8a

Zautomatyzowany proces z ETIAS

1.   Zautomatyzowany proces wykorzystujący bezpieczny kanał komunikacyjny, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. da) rozporządzenia (UE) 2018/1240, umożliwia EES utworzenie lub aktualizację w EES wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu lub wpisu dotyczącego odmowy wjazdu w odniesieniu do obywatela państwa trzeciego zwolnionego z obowiązku wizowego zgodnie z art. 14, 17 i 18 niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli utworzono wpis dotyczący wjazdu/wyjazdu lub wpis dotyczący odmowy wjazdu w odniesieniu do obywatela państwa trzeciego zwolnionego z obowiązku wizowego, zautomatyzowany proces, o którym mowa w akapicie pierwszym, umożliwia systemowi centralnemu EES:

a)

przesłanie zapytania do systemu centralnego ETIAS o informacje, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1240, a także o numer wniosku i datę utraty ważności zezwolenia na podróż ETIAS, i zaimportowanie tych informacji i danych;

b)

zaktualizowanie wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu w EES zgodnie z art. 17 ust. 2 niniejszego rozporządzenia; oraz

c)

zaktualizowanie wpisu dotyczącego odmowy wjazdu w EES zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia.

2.   Zautomatyzowany proces wykorzystujący bezpieczny kanał komunikacyjny, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. da) rozporządzenia (UE) 2018/1240, umożliwia EES przetwarzanie zapytań otrzymywanych z systemu centralnego ETIAS oraz wysyłanie odpowiednich odpowiedzi zgodnie z art. 11c i art. 41 ust. 8 tego rozporządzenia. W razie potrzeby system centralny EES odnotowuje fakt, że powiadomienie ma zostać wysłane do systemu centralnego ETIAS niezwłocznie po utworzeniu wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu wskazującego, że wnioskodawca, który wystąpił o cofnięcie zezwolenia na podróż, opuścił terytorium państw członkowskich.

Artykuł 8b

Interoperacyjność z ETIAS

1.   Od daty uruchomienia ETIAS, określonej zgodnie z art. 88 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1240, system centralny EES jest połączony z europejskim portalem wyszukiwania, aby umożliwić automatyczne weryfikacje i sprawdzenia zgodnie z art. 20, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii), art. 41 i art. 54 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

2.   Bez uszczerbku dla art. 24 rozporządzenia (UE) 2018/1240, automatyczne weryfikacje i sprawdzenia zgodnie z art. 20, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii), art. 41 i art. 54 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia umożliwiają przeprowadzenie weryfikacji określonych w art. 20 tego rozporządzenia oraz dalszych weryfikacji określonych w art. 22 i 26 tego rozporządzenia.

Do celów przeprowadzenia weryfikacji, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. g) i h) rozporządzenia (UE) 2018/1240, system centralny ETIAS korzysta z europejskiego portalu wyszukiwania, aby porównać dane przechowywane w ETIAS z danymi EES, zgodnie z art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia, korzystając z danych wymienionych w tabeli odpowiedników zawartej w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Weryfikacje, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. g) i h) rozporządzenia (UE) 2018/1240, pozostają bez uszczerbku dla przepisów szczególnych określonych w art. 24 ust. 3 tego rozporządzenia.”;

3)

w art. 9 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.   Odpowiednio upoważniony personel jednostek krajowych ETIAS, wyznaczonych zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 2018/1240, ma dostęp do EES na potrzeby przeglądania danych EES w formacie wyłącznie do odczytu (read-only).”;

4)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 13a

Procedury awaryjne w przypadku braku technicznej możliwości uzyskania przez przewoźników dostępu do danych

1.   Jeżeli przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w art. 13 ust. 3, jest technicznie niemożliwe z powodu awarii jakiekolwiek części EES, przewoźnicy są zwolnieni z obowiązku zweryfikowania, czy obywatel państwa trzeciego posiadający wizę krótkoterminową wydaną na potrzeby jednokrotnego lub dwukrotnego wjazdu wykorzystał już liczbę wjazdów dozwoloną na podstawie tej wizy. Jeżeli eu-LISA wykryje taką awarię, jednostka centralna ETIAS powiadamia o tym przewoźników i państwa członkowskie. Powiadamia również przewoźników i państwa członkowskie o usunięciu awarii. Jeżeli taką awarię wykryją przewoźnicy, mogą oni powiadomić jednostkę centralną ETIAS. Jednostka centralna ETIAS niezwłocznie informuje państwa członkowskie o powiadomieniu przekazanym przez przewoźników.

2.   Jeżeli przeprowadzenie przez przewoźnika weryfikacji, o której mowa w art. 13 ust. 3, jest przez dłuższy czas technicznie niemożliwe z innego powodu niż awaria jakiejkolwiek części EES, przewoźnik powiadamia o tym jednostkę centralną ETIAS. Jednostka centralna ETIAS niezwłocznie informuje państwa członkowskie o powiadomieniu przekazanym przez tego przewoźnika.

3.   Komisja określi w drodze aktów wykonawczych szczegóły dotyczące procedur awaryjnych, o których mowa w niniejszym artykule. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 68 ust. 2.

4.   Jednostka centralna ETIAS zapewnia przewoźnikom wsparcie operacyjne w związku z ust. 1 i 2. Jednostka centralna ETIAS ustanawia standardowe procedury operacyjne określające sposób, w jaki takie wsparcie ma być udzielane. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, dodatkowe szczegółowe przepisy dotyczące wsparcia, jakiego należy udzielić, i sposobów jego udzielania. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 68 ust. 2.”;

5)

w art. 17 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu wprowadza się również następujące dane:

a)

numer wniosku ETIAS;

b)

datę utraty ważności zezwolenia na podróż ETIAS;

c)

w przypadku zezwolenia na podróż ETIAS o ograniczonej ważności terytorialnej – informację o państwie członkowskim lub państwach członkowskich, na których terytorium zezwolenie jest ważne.”;

6)

art. 18 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

w przypadku obywateli państw trzecich, którzy są zwolnieni z obowiązku wizowego – dane alfanumeryczne wymagane zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia;”;

7)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 25a

Dostęp jednostki centralnej ETIAS do danych EES

1.   Do celów wykonywania zadań powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 2018/1240 jednostka centralna ETIAS ma prawo do dostępu do danych w EES i do ich wyszukiwania zgodnie z art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia.

2.   Jeżeli weryfikacja przeprowadzona przez jednostkę centralną ETIAS zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2018/1240 potwierdza, że dane zapisane w pliku wniosku ETIAS są zgodne z danymi EES lub jeżeli po przeprowadzeniu takiej weryfikacji pozostają wątpliwości, zastosowanie ma procedura określona w art. 26 tego rozporządzenia.

Artykuł 25b

Korzystanie z EES do celów ręcznego przetwarzania wniosków przez jednostki krajowe ETIAS

1.   Jednostki krajowe ETIAS, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1240, przeglądają EES korzystając z takich samych danych alfanumerycznych jak dane, z których korzysta się w przypadku automatycznych weryfikacji i sprawdzeń zgodnie z art. 20, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii), art. 41 i art. 54 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

2.   Jednostki krajowe ETIAS mają dostęp do EES i mogą przeglądać ten system, w formacie wyłącznie do odczytu (read-only), do celów rozpatrywania wniosków o zezwolenie na podróż zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1240. Jednostki krajowe ETIAS mogą przeglądać dane, o których mowa w art. 16–18 niniejszego rozporządzenia, bez uszczerbku dla art. 24 rozporządzenia (UE) 2018/1240.

3.   Po dokonaniu przeglądu EES przez jednostki krajowe ETIAS, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1240, odpowiednio upoważniony personel jednostek krajowych ETIAS odnotowuje wynik przeglądu wyłącznie w plikach wniosku ETIAS.”;

8)

art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 28

Przechowywanie danych pobranych z EES

Dane pobrane z EES zgodnie z art. 24, 25, 26 i 27 mogą być przechowywane w rejestrach krajowych, a dane pobrane z EES zgodnie z art. 25a i 25b mogą być przechowywane w plikach wniosków ETIAS tylko wówczas, gdy jest to niezbędne w konkretnym przypadku, zgodnie z celem, w jakim zostały pobrane, i zgodnie z właściwymi przepisami prawa Unii, w szczególności przepisami w zakresie ochrony danych, i nie dłużej niż jest to bezwzględnie niezbędne w danym konkretnym przypadku.”;

9)

w art. 46 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Każda operacja przetwarzania danych przeprowadzona w ramach EES i ETIAS zgodnie z art. 8a, 8b i 25a niniejszego rozporządzenia jest rejestrowana zgodnie z niniejszym artykułem i art. 69 rozporządzenia (UE) 2018/1240.”;

10)

dodaje się załącznik w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK III

Tabela odpowiedników

Dane, o których mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1240, przesyłane przez system centralny ETIAS

Odpowiednie dane EES, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, z którymi należy porównać dane w ETIAS

nazwisko

nazwiska

nazwisko przy urodzeniu

nazwiska

imię/imiona (imiona nadane)

imię lub imiona

inne imiona i nazwiska (pseudonimy, pseudonimy artystyczne, imiona i nazwiska zwyczajowe)

imię lub imiona

data urodzenia

data urodzenia

płeć

płeć

aktualne obywatelstwo

obywatelstwo lub obywatelstwa

inne obywatelstwa, jeśli je posiada

obywatelstwo lub obywatelstwa

rodzaj dokumentu podróży

rodzaj dokumentu podróży

numer dokumentu podróży

numer dokumentu podróży

państwo wydania dokumentu podróży

trzyliterowy kod państwa wydającego dokument podróży

Artykuł 4

Zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1860

W rozporządzeniu (UE) 2018/1860 art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 19

Stosowanie rozporządzenia (UE) 2018/1861

W zakresie, w jakim nie zostało to uregulowane w niniejszym rozporządzeniu, do danych wprowadzanych do SIS i przetwarzanych w SIS zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zastosowanie mają przepisy dotyczące wprowadzania, przetwarzania i aktualizowania wpisów, obowiązków państw członkowskich i eu-LISA, warunków dostępu do wpisów i terminów weryfikacji wpisów, przetwarzania danych, ochrony danych, odpowiedzialności oraz monitorowania i statystyk, określone w art. 6–19, art. 20 ust. 3 i 4, art. 21, 23, 32 i 33, art. 34 ust. 5 i art. 36a, 36b, 36c oraz art. 38–60 rozporządzenia (UE) 2018/1861.”.

Artykuł 5

Zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1861

W rozporządzeniu (UE) 2018/1861 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 18b

Prowadzenie rejestrów do celów interoperacyjności z ETIAS

Każda operacja przetwarzania danych przeprowadzona w ramach SIS i ETIAS zgodnie z art. 36a i 36b niniejszego rozporządzenia jest rejestrowana zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia i art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 (*9).

(*9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1).”;"

2)

w art. 34 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„h)

ręcznego przetwarzania wniosków ETIAS przez jednostkę krajową ETIAS zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 2018/1240.”;

3)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 36b

Dostęp do danych SIS przez jednostkę centralną ETIAS

1.   Do celów wykonywania zadań powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 2018/1240 jednostka centralna ETIAS, ustanowiona w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia, ma prawo do dostępu do odpowiednich danych wprowadzonych do SIS i do ich wyszukiwania zgodnie z art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia. Do tego dostępu i wyszukiwania stosuje się art. 36 ust. 4–8 niniejszego rozporządzenia.

2.   Bez uszczerbku dla art. 24 rozporządzenia (UE) 2018/1240, jeżeli weryfikacja przeprowadzona przez jednostkę centralną ETIAS zgodnie z art. 22 tego rozporządzenia potwierdza, że dane zapisane w pliku wniosku ETIAS są zgodne z wpisem w SIS lub jeżeli po przeprowadzeniu takiej weryfikacji pozostają wątpliwości, zastosowanie ma procedura określona w art. 26 tego rozporządzenia.

Artykuł 36c

Interoperacyjność z ETIAS

1.   Od daty uruchomienia ETIAS, określonej zgodnie z art. 88 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1240, system centralny SIS jest połączony z europejskim portalem wyszukiwania, aby umożliwić automatyczne weryfikacje i sprawdzenia zgodnie z art. 20, art. 23, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii), art. 41 i art. 54 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia i dalsze weryfikacje określone w art. 22 i 26 tego rozporządzenia.

2.   Do celów przeprowadzenia weryfikacji, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. c), lit. m) ppkt (ii) i lit. o) rozporządzenia (UE) 2018/1240, system centralny ETIAS korzysta z europejskiego portalu wyszukiwania, aby porównać dane, o których mowa w art. 11 ust. 4 tego rozporządzenia, z danymi w SIS, zgodnie z art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia.

3.   Do celów przeprowadzenia weryfikacji, o których mowa w art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/1240, system centralny ETIAS korzysta z europejskiego portalu wyszukiwania do celów regularnego sprawdzania, czy wpis dotyczący odmowy wjazdu i pobytu wprowadzony do SIS, skutkujący odmową wydania, unieważnieniem lub cofnięciem zezwolenia na podróż, został usunięty.

4.   Na podstawie art. 41 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1240 w przypadku wprowadzenia do SIS nowego wpisu dotyczącego odmowy wjazdu i pobytu system centralny SIS przekazuje systemowi centralnemu ETIAS dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. a)–d), f)–i) oraz s)–v) niniejszego rozporządzenia, korzystając z europejskiego portalu wyszukiwania, aby sprawdzić, czy nowy wpis odpowiada ważnemu zezwoleniu na podróż.”.

Artykuł 6

Zmiana rozporządzenia (UE) 2019/817

W art. 72 rozporządzenia (UE) 2019/817 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1b.   Bez uszczerbku dla ust. 1 niniejszego artykułu, europejski portal wyszukiwania zostanie uruchomiony wyłącznie do celów automatycznych weryfikacji i sprawdzeń zgodnie z art. 20, art. 23, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii), art. 41 i art. 54 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/1240, po spełnieniu warunków określonych w art. 88 tego rozporządzenia.”.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Strasburgu dnia 7 lipca 2021 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

D.M. SASSOLI

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. LOGAR

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2021 r.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1150 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2018/1862 oraz (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1151 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2019/816 oraz (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (zob. s. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych, wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 327 z 9.12.2017, s. 20).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 14).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 27).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816 (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 85).

(11)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

(12)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(14)  Decyzja Rady 2010/365/UE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (Dz.U. L 166 z 1.7.2010, s. 17).

(15)  Decyzja Rady (UE) 2017/733 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie stosowania w Republice Chorwacji przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (Dz.U. L 108 z 26.4.2017, s. 31).

(16)  Decyzja Rady (UE) 2017/1908 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego (Dz.U. L 269 z 19.10.2017, s. 39).

(17)  Decyzja Rady (UE) 2018/934 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (Dz.U. L 165 z 2.7.2018, s. 37).

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99).

(19)  Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77).

(20)  Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20).

(21)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(22)  Decyzja Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31).

(23)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(24)  Decyzja Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1).

(25)  Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 21.

(26)  Decyzja Rady 2011/350/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych i do przemieszczania się osób (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 19).

(27)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).


Top