EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1010

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1010 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie ustawodawstwa dotyczącego środowiska oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005 oraz dyrektywę Rady 86/278/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

PE/8/2019/REV/1

OJ L 170, 25.6.2019, p. 115–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1010/oj

25.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/115


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1010

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie ustawodawstwa dotyczącego środowiska oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005 oraz dyrektywę Rady 86/278/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, 192 ust. 1 i art. 207,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zaspokojenia zapotrzebowania na informacje dotyczące wdrożenia i zgodności należy wprowadzić zmiany do szeregu aktów ustawodawczych Unii w dziedzinie środowiska, uwzględniając wyniki sprawozdania Komisji z dnia 9 czerwca 2017 r. pt. „Działania usprawniające sprawozdawczość w dziedzinie środowiska” i towarzyszącej mu oceny adekwatności sprawozdawczości i monitorowania w zakresie polityki ochrony środowiska UE z dnia 9 czerwca 2017 r. (zwanych dalej łącznie „oceną adekwatności sprawozdawczości”).

(2)

Niniejsze rozporządzenie ma na celu unowocześnienie zarządzania informacjami i zapewnienie bardziej spójnego podejścia do aktów ustawodawczych w ramach zakresu jego stosowania poprzez uproszczenie sprawozdawczości z myślą o zmniejszeniu obciążenia administracyjnego, poprzez udoskonalenie bazy danych na potrzeby przyszłych ocen oraz poprzez zwiększenie przejrzystości z korzyścią dla obywateli – w każdym przypadku stosownie do okoliczności.

(3)

Konieczne jest, aby dostępność danych zapewniała, aby obciążenia administracyjne dla wszystkich podmiotów, zwłaszcza dla podmiotów pozarządowych takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), pozostawały jak najmniejsze. Taka dostępność wymaga aktywnego rozpowszechniania tych danych na poziomie krajowym zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE (3) i 2007/2/WE (4) oraz przepisami wykonawczymi do nich, tak aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę na potrzeby publicznego dostępu, sprawozdawczości i wymiany danych między organami publicznymi.

(4)

Dane oraz procedura kompleksowej i terminowej sprawozdawczości prowadzonej przez państwa członkowskie są Komisji niezbędne do monitorowania oraz dokonywania przeglądu i oceny wydajności regulacyjnej przepisów w stosunku do ich celów, co będzie przydatne przy formułowaniu przyszłych ocen ustawodawstwa zgodnie z pkt 22 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (5). W kilku aktach ustawodawczych w sektorze środowiska należy dodać przepisy na potrzeby przyszłej ich oceny, dokonywanej na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wdrażania, ewentualnie uzupełnionych dodatkowymi danymi naukowymi i analitycznymi. W tym kontekście potrzebne są odpowiednie dane, które umożliwią lepszą ocenę skuteczności, efektywności, istotności, spójności i wartości dodanej ustawodawstwa Unii; należy zatem zapewnić odpowiednie mechanizmy sprawozdawcze, które mogą również służyć decydentom i ogółowi społeczeństwa jako wskaźniki do tego celu.

(5)

Konieczna jest zmiana obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 10 i 17 dyrektywy Rady 86/278/EWG (6). Należy uprościć obowiązek składania Komisji sprawozdań, a jednocześnie państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia wyższego poziomu przejrzystości, dzięki któremu wymagane informacje będą udostępniane w postaci łatwo dostępnej, drogą elektroniczną, zgodnie z dyrektywami 2003/4/WE i 2007/2/WE, w szczególności w zakresie publicznego dostępu, wymiany danych i usług. Z uwagi na nadrzędne znaczenie umożliwienia obywatelom Unii szybkiego dostępu do informacji dotyczących środowiska, konieczne jest, by państwa członkowskie udostępniały publicznie dane tak szybko jak to możliwe z technicznego punktu widzenia, przy czym celem jest udostępnianie informacji w ciągu trzech miesięcy od końca roku.

(6)

Zgodnie z oceną z dnia 13 grudnia 2016 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE (7) istnieje potrzeba dostosowania terminów składania sprawozdań dotyczących map hałasu i planów działań, tak aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na społeczne konsultacje w sprawie planów działań. W tym celu termin analizy lub zmiany planów działań powinien zostać odroczony, jednorazowo, o rok, tak aby termin czwartej rundy planów działań przypadał nie na dzień 18 lipca 2023 r., lecz na dzień 18 lipca 2024 r. W związku z tym, począwszy od czwartej rundy, zamiast jednego roku, jak obecnie, państwa członkowskie będą miały około dwóch lat od sporządzenia map hałasu do zakończenia analizy lub zmiany planów działań. W przypadku kolejnych rund planów działań wznowiony zostanie pięcioletni cykl analizy lub zmiany. Ponadto aby lepiej osiągnąć cele dyrektywy 2002/49/WE i stworzyć podstawę do opracowywania środków na poziomie Unii, sprawozdawczość państw członkowskich powinna odbywać się drogą elektroniczną. Konieczne jest również zwiększenie udziału społeczeństwa poprzez wprowadzenie wymogu publicznego udostępniania zrozumiałych, dokładnych i porównywalnych informacji przy jednoczesnym dostosowaniu tego obowiązku do innych aktów ustawodawczych Unii, takich jak dyrektywa 2007/2/WE, bez powielania wymogów praktycznych.

(7)

Unia dąży do tego, by w sposób przejrzysty wzmocnić podstawę dowodową dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/35/WE (8), którego to zadania podjęła się komisyjna grupa ekspertów ds. tej dyrektywy. Aby ułatwić uzyskiwanie porównywalnych dowodów, Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące wspólnego rozumienia „szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu” zdefiniowanej w art. 2 dyrektywy 2004/35/WE.

(8)

Ze sprawozdania Komisji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE oraz towarzyszącej mu oceny z dnia 10 sierpnia 2016 r. wynika, że należy – w celu uproszczenia wdrażania tej dyrektywy i zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z monitorowaniem prowadzonym przez państwa członkowskie – znieść wymóg przesyłania Komisji przez państwa członkowskie sprawozdań co trzy lata oraz znieść wymóg przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez Komisję sprawozdania podsumowującego, ponieważ ocena adekwatności sprawozdawczości potwierdziła ograniczoną przydatność takich sprawozdań. Komisja powinna jednak nadal przeprowadzać co pięć lat ocenę dyrektywy 2007/2/WE i udostępniać tę ocenę publicznie.

(9)

W wyniku komisyjnej oceny adekwatności z dnia 16 grudnia 2016 r. unijnych przepisów dotyczących ochrony przyrody (dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa), tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE (9) i dyrektywy Rady 92/43/EWG (10), stwierdzono, że w dyrektywie 2009/147/WE wymagany jest trzyletni cykl sprawozdawczy. Jednak w praktyce sześcioletni cykl sprawozdawczy, który obowiązuje w przypadku dyrektywy 92/43/EWG, stosowany był już w przypadku dyrektywy 2009/147/WE, przy czym w obu przypadkach nacisk kładziono głównie na dostarczanie aktualnych informacji na temat stanu i tendencji w odniesieniu do gatunków. Potrzeba sprawniejszego wdrażania dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE uzasadnia potrzebę dostosowania ustawodawstwa do wspólnej praktyki poprzez zapewnienie oceny stanu gatunków co sześć lat, przy jednoczesnym uznaniu, że nadal konieczne jest prowadzenie przez państwa członkowskie niezbędnych działań w zakresie monitorowania w odniesieniu do niektórych gatunków narażonych. Ta wspólna praktyka powinna również ułatwić przygotowywanie co sześć lat sprawozdań ze stosowania tych dyrektyw, składanych przez państwa członkowskie Komisji. W celu zapewnienia oceny postępów w realizacji polityki państwa członkowskie powinny być zobowiązane do przekazywania informacji, w szczególności na temat stanu i tendencji w odniesieniu do gatunków dzikich ptaków, zagrożeń i oddziaływań dotyczących tych gatunków, zastosowanych środków ochrony oraz wkładu sieci obszarów specjalnej ochrony w osiągnięcie celów dyrektywy 2009/147/WE.

(10)

Mając na celu poprawę przejrzystości i zmniejszenie obciążenia administracyjnego, konieczna jest zmiana obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 43, 54 i 57 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE (11). Konieczne jest ustanowienie centralnej, ogólnodostępnej bazy danych z możliwością wyszukiwania, zawierającej nietechniczne streszczenia projektów oraz związane z nimi oceny retrospektywne oraz powierzenie Komisji uprawnień wykonawczych. Te uprawnienia wykonawcze obejmują określenie wspólnego formatu na potrzeby przedkładania nietechnicznych streszczeń projektów i związanych z nimi ocen retrospektywnych, jak również wspólnego formatu i zakresu informacji na potrzeby przedkładania informacji dotyczących wdrożenia i informacji statystycznych. Konieczne jest także zastąpienie sprawozdań statystycznych składanych przez Komisję co trzy lata nałożonym na Komisję wymogiem utworzenia i prowadzenia dynamicznej centralnej bazy danych oraz udostępniania informacji statystycznych w ujęciu rocznym.

(11)

Zgodnie z ustaleniami sformułowanymi w ramach komisyjnej oceny REFIT z dnia 13 grudnia 2017 r. dotyczącej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 166/2006 (12) należy zmienić lub znieść obowiązki sprawozdawcze określone w tym rozporządzeniu. Aby zwiększyć spójność ze sprawozdawczością prowadzoną na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (13), należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie określenia rodzaju i formatu informacji udostępnianych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 166/2006 oraz częstotliwości ich udostępniania, a także zniesienie formatu sprawozdawczości obecnie określonego w tym rozporządzeniu. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (14). Z uwagi na nadrzędne znaczenie umożliwienia obywatelom Unii szybkiego dostępu do informacji dotyczących środowiska konieczne jest, by państwa członkowskie i Komisja udostępniały publicznie dane tak szybko jak to możliwe z technicznego punktu widzenia, przy czym celem jest udostępnianie informacji w ciągu trzech miesięcy od końca roku, w tym poprzez dążenie do osiągnięcia tego celu w drodze aktu wykonawczego na mocy rozporządzenia (WE) nr 166/2006. Konieczna jest również zmiana art. 11 rozporządzenia (WE) nr 166/2006 dotyczącego poufności, aby zapewnić większą przejrzystość sprawozdawczości wobec Komisji. W celu zminimalizowania obciążenia administracyjnego państw członkowskich i Komisji konieczne jest ponadto zniesienie obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 16 i 17 tego rozporządzenia, ponieważ obowiązki te dostarczają informacji, które mają ograniczoną wartość lub nie odpowiadają potrzebom polityki.

(12)

Aby poprawić i ułatwić publiczny dostęp do informacji na temat wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 (15), dane przekazywane przez państwa członkowskie na temat wdrażania tego rozporządzenia powinny być udostępniane publicznie przez Komisję w ramach ogólnounijnego przeglądu tych danych. W celu zwiększenia spójności informacji oraz ułatwienia monitorowania funkcjonowania tego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie określenia formatu i procedury udostępniania informacji przez państwa członkowskie, a częstotliwość i ramy czasowe przekazywania informacji powinny zostać dostosowane do częstotliwości i ram czasowych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2173/2005 (16). Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu (UE) nr 182/2011.

(13)

Aby poprawić i ułatwić publiczny dostęp do informacji dotyczących wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 2173/2005, dane przekazywane przez państwa członkowskie odnośnie do wdrożenia tego rozporządzenia powinny być udostępniane publicznie przez Komisję w ramach przeglądu ogólnounijnego. Jak wynika z doświadczenia zdobytego przez Komisję i państwa członkowskie w ciągu pierwszego roku wydawania zezwoleń w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa, przepisy rozporządzenia (WE) nr 2173/2005 dotyczące sprawozdawczości należy uaktualnić. Wykonując swoje uprawnienia wykonawcze w zakresie określenia formatu i procedury udostępniania informacji przez państwa członkowskie, Komisja powinna być wspomagana przez komitet ustanowiony na podstawie art. 11 tego rozporządzenia. Ponadto należy zaktualizować przepisy dotyczące oceny tego rozporządzenia.

(14)

Konieczne jest usprawnienie sprawozdawczości prowadzonej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (17) i jej dostosowanie do wymogów w zakresie sprawozdawczości wynikających z Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), sporządzonej dnia 3 marca 1973 r., której stronami są Unia i państwa członkowskie. Wymogi w zakresie sprawozdawczości wynikające z CITES zostały zmienione podczas 17. Konferencji Stron CITES, która odbyła się w 2016 r., w celu dostosowania częstotliwości składania sprawozdań dotyczących środków podejmowanych w celu wykonania postanowień CITES oraz w celu utworzenia nowego mechanizmu sprawozdawczego w odniesieniu do nielegalnego handlu gatunkami objętymi CITES. Zmiany te należy odzwierciedlić w rozporządzeniu (WE) nr 338/97.

(15)

Europejska Agencja Środowiska już wykonuje ważne zadania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości wynikające z ustawodawstwa Unii w dziedzinie środowiska; zadania te powinny zostać wyraźnie określone w odpowiednich przepisach. W przypadku innych aktów prawnych w dziedzinie środowiska rola i zasoby Europejskiej Agencji Środowiska w odniesieniu do wspierania Komisji pod względem sprawozdawczości w dziedzinie środowiska zostaną określone po zakończeniu trwającej oceny.

(16)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 166/2006, (UE) nr 995/2010, (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005 oraz dyrektywy 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE, 2010/63/UE i 86/278/EWG,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 86/278/EWG

W dyrektywie 86/278/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 dodaje się litery w brzmieniu:

„e)

»usługi danych przestrzennych« oznaczają usługi danych przestrzennych zgodnie z definicją w art. 3 pkt 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/2/WE (*1);

f)

»zestaw danych przestrzennych« oznacza zestaw danych przestrzennych zgodnie z definicją w art. 3 pkt 3 dyrektywy 2007/2/WE.

(*1)  Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).”;"

2)

art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

1.   Państwa członkowskie zapewniają prowadzenie aktualnej ewidencji oraz rejestrowanie w tej ewidencji:

a)

ilości osadu wyprodukowanego i dostarczonego do wykorzystania w rolnictwie;

b)

składu i właściwości osadu w odniesieniu do parametrów określonych w załączniku II A;

c)

rodzaju przeprowadzonego oczyszczania, zgodnie z art. 2 lit. b);

d)

nazw i adresów odbiorców osadu i miejsc jego wykorzystania;

e)

wszelkich innych informacji dotyczących transpozycji i wdrożenia niniejszej dyrektywy przekazywanych Komisji przez państwa członkowskie na podstawie art. 17.

Do prezentacji zbiorów danych przestrzennych zawartych w informacjach zarejestrowanych w tej ewidencji wykorzystuje się usługi danych przestrzennych.

2.   Ewidencja, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jest udostępniana publicznie – w łatwo dostępny sposób – w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego w terminie ośmiu miesięcy od końca danego roku kalendarzowego, w formacie skonsolidowanym określonym w załączniku do decyzji Komisji 94/741/WE (*2) lub w innym formacie skonsolidowanym przewidzianym na podstawie art. 17 niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie przedkładają Komisji, drogą elektroniczną, informacje, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.

3.   Informacje na temat metod oczyszczania oraz wyników analiz są udostępniane właściwym organom.

(*2)  Decyzja Komisji 94/741/WE z dnia 24 października 1994 r. dotycząca kwestionariuszy stanowiących podstawę sprawozdań państw członkowskich w sprawie wykonania niektórych dyrektyw w sektorze odpadów (wykonanie dyrektywy Rady 91/692/EWG) (Dz.U. L 296 z 17.11.1994, s. 42).”;"

3)

art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17

Komisja jest uprawniona do określenia, w drodze aktów wykonawczych, formatu, zgodnie z którym państwa członkowskie mają przekazywać informacje dotyczące wdrożenia niniejszej dyrektywy zgodnie z wymogami art. 10. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie art. 10 i niniejszego artykułu służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy.”.

Artykuł 2

Zmiany w dyrektywie 2002/49/WE

W dyrektywie 2002/49/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

„w)

»repozytorium danych« oznacza system informacyjny, zarządzany przez Europejską Agencję Środowiska, zawierający informacje i dane na temat hałasu w środowisku udostępniane poprzez krajowe węzły sprawozdawczości i wymiany danych pod kontrolą państw członkowskich.”;

2)

art. 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Plany działań analizuje się i, w miarę potrzeby, zmienia w przypadku wystąpienia istotnego zdarzenia, rzutującego na istniejącą sytuację w dziedzinie hałasu, a przynajmniej co pięć lat od daty zatwierdzenia tych planów.

Analizy i zmiany, które zgodnie z akapitem pierwszym miałyby się odbyć w 2023 r., odracza się tak, aby odbyły się nie później niż do dnia 18 lipca 2024 r.”;

3)

art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie zapewniają, by sporządzone i w stosownych przypadkach przyjęte przez nie strategiczne mapy hałasu oraz opracowane plany działań zostały udostępnione społeczeństwu i rozpowszechnione w społeczeństwie zgodnie z odpowiednim aktem ustawodawczym Unii, w szczególności z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE (*3) i 2007/2/WE (*4), a także zgodnie z załącznikami IV i V do niniejszej dyrektywy, między innymi przy użyciu dostępnych technologii informacyjnych.

(*3)  Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26)."

(*4)  Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).”;"

4)

art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Państwa członkowskie zapewniają przekazanie Komisji danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań określonych w załączniku VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. W tym celu państwa członkowskie przekazują te informacje wyłącznie drogą elektroniczną do obowiązkowego repozytorium danych utworzonego przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2. W przypadku konieczności zaktualizowania informacji państwo członkowskie opisuje różnice pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi informacjami i podaje przyczyny aktualizacji, udostępniając zaktualizowane informacje w repozytorium danych.”;

5)

załącznik VI pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

Mechanizm wymiany informacji

Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, w drodze aktów wykonawczych, opracowuje obowiązkowy mechanizm cyfrowej wymiany informacji na potrzeby udostępniania danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań, o których mowa w art. 10 ust. 2. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2.”.

Artykuł 3

Zmiany w dyrektywie 2004/35/WE

W dyrektywie 2004/35/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

uchyla się art. 14 ust. 2;

2)

art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18

Informacje dotyczące wdrożenia oraz bazy dowodowej

1.   Komisja gromadzi informacje pochodzące od państw członkowskich, które zostały upowszechnione zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE (*5) oraz – w zakresie, w jakim są dostępne – informacje dotyczące doświadczenia zdobytego podczas stosowania niniejszej dyrektywy. Informacje te obejmują dane zamieszczone w załączniku VI do niniejszej dyrektywy i są gromadzone do dnia 30 kwietnia 2022 r., a następnie co pięć lat.

2.   Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, Komisja przeprowadza ocenę niniejszej dyrektywy i publikuje tę ocenę przed dniem 30 kwietnia 2023 r., a następnie co pięć lat.

3.   Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja opracuje wytyczne zawierające wspólne rozumienie pojęcia »szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu« zdefiniowanej w art. 2.

(*5)  Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).”;"

3)

załącznik VI otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VI

INFORMACJA I DANE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 18 UST. 1

Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 1, obejmują przypadki szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu w rozumieniu niniejszej dyrektywy; w każdym przypadku podaje się następujące informacje i dane:

1.

rodzaj szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu, data wystąpienia lub wykrycia szkody. Rodzaj szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu klasyfikuje się jako szkodę wyrządzoną gatunkom chronionym i w siedliskach przyrodniczych, w wodach i dotyczącą powierzchni ziemi, o czym mowa w art. 2 pkt 1;

2.

opis działalności zgodnie z załącznikiem III.

Państwa członkowskie umieszczają wszelkie inne istotne informacje dotyczące doświadczenia zdobytego podczas wdrażania niniejszej dyrektywy.”.

Artykuł 4

Zmiany w dyrektywie 2007/2/WE

W dyrektywie 2007/2/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2.   Państwa członkowskie aktualizują, w razie konieczności, i publikują sprawozdanie podsumowujące nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Sprawozdanie to, podawane do wiadomości publicznej przez służby Komisji wspomagane przez Europejską Agencję Środowiska, zawiera podsumowujący opis:”;

b)

uchyla się ust. 3;

2)

art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 23

Europejska Agencja Środowiska publikuje i corocznie aktualizuje przegląd ogólnounijny na podstawie metadanych i danych udostępnianych przez państwa członkowskie za pośrednictwem ich usług sieciowych zgodnie z art. 21. Przegląd ogólnounijny obejmuje, w stosownych przypadkach, wskaźniki produktów, rezultatów i skutków niniejszej dyrektywy, ogólnounijne mapy poglądowe oraz ogólne sprawozdania państw członkowskich.

Nie później niż do dnia 1 stycznia 2022 r., a następnie przynajmniej co pięć lat, Komisja przeprowadza ocenę niniejszej dyrektywy i jej wdrożenia oraz udostępnia tę ocenę publicznie. Ocena ta opiera się między innymi na następujących elementach:

a)

doświadczeniu uzyskanym w ramach wdrożenia niniejszej dyrektywy;

b)

informacjach zgromadzonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 21 oraz przeglądach ogólnounijnych opracowanych przez Europejską Agencję Środowiska;

c)

istotnych danych naukowych i analitycznych;

d)

innych informacjach, w tym istotnych danych naukowych i analitycznych, wymaganych na podstawie wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa, w szczególności uzyskanych poprzez efektywne i skuteczne procesy zarządzania informacjami.”.

Artykuł 5

Zmiany w dyrektywie 2009/147/WE

W dyrektywie 2009/147/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie przesyłają Komisji co sześć lat, w tym samym roku, co sprawozdanie sporządzane na podstawie art. 17 ust. 1 dyrektywy Rady 92/43/EWG (*6), sprawozdanie na temat wykonania środków podjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz głównych skutków tych środków. Sprawozdanie to jest podawane do wiadomości publicznej i zawiera w szczególności informacje na temat stanu i tendencji w odniesieniu do gatunków dzikich ptaków chronionych niniejszą dyrektywą, zagrożeń i oddziaływań dotyczących tych gatunków, środków ochrony zastosowanych w odniesieniu do tych gatunków oraz wkładu sieci obszarów specjalnej ochrony w osiągnięcie celów określonych w art. 2 niniejszej dyrektywy.

Komisja, w drodze aktów wykonawczych, ustanawia format sprawozdania, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. Format tego sprawozdania jest dostosowywany do formatu sprawozdania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16a ust. 2 niniejszej dyrektywy.

(*6)  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).”;"

b)

ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, opracowuje i publikuje co sześć lat zbiorcze sprawozdanie na podstawie informacji określonych w ust. 1.”;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 16a

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (*7).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

(*7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”."

Artykuł 6

Zmiany w dyrektywie 2010/63/UE

W dyrektywie 2010/63/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 43 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.   Państwa członkowskie mogą wymagać, aby nietechniczne streszczenie projektu określało, czy projekt ma zostać poddany ocenie retrospektywnej oraz jeżeli tak wskazywało termin. W takim przypadku, od dnia 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie zapewniają, aby nietechniczne streszczenie projektu zostało uaktualnione o wyniki oceny retrospektywnej w ciągu 6 miesięcy od ukończenia tej oceny.

3.   Do dnia 31 grudnia 2020 r. państwa członkowskie publikują nietechniczne streszczenia projektów, na których realizację wydały pozwolenie, jak również wszelkie ich aktualizacje. Od dnia 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie przedkładają Komisji drogą elektroniczną do publikacji nietechniczne streszczenia projektów, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty wydania pozwolenia, oraz ich wszelkie aktualizacje.”;

b)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   Komisja, w drodze aktów wykonawczych, określa wspólny format na potrzeby przedkładania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 3. Służby Komisji tworzą i prowadzą otwartą bazę danych z możliwością wyszukiwania, zawierającą nietechniczne streszczenia projektów oraz wszelkie ich aktualizacje.”;

2)

w art. 54 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł oraz ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„INFORMACJE DOTYCZĄCE WDROŻENIA DYREKTYWY ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH

1.   Do dnia 10 listopada 2023 r., a następnie co pięć lat, państwa członkowskie przekazują Komisji informacje dotyczące wdrożenia niniejszej dyrektywy, a w szczególności art. 10 ust. 1 oraz art. 26, 28, 34, 38, 39, 43 i 46.

Państwa członkowskie przedkładają i publikują te dane drogą elektroniczną w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 4.

Nie później niż 6 miesięcy po przedłożeniu przez państwa członkowskie danych, o których mowa w akapicie drugim, służby Komisji na podstawie tych danych publikują przegląd ogólnounijny i regularnie go aktualizują.

2.   Państwa członkowskie gromadzą i co roku podają do wiadomości publicznej informacje statystyczne dotyczące wykorzystywania zwierząt w procedurach, w tym informacje o rzeczywistej dotkliwości procedur oraz o pochodzeniu i gatunkach zwierząt z rzędu naczelnych wykorzystywanych w procedurach.

Najpóźniej do dnia 10 listopada następnego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji te informacje statystyczne drogą elektroniczną w formacie nieskróconym ustanowionym przez Komisję zgodnie z ust. 4.

Komisja tworzy i prowadzi otwartą bazę danych z możliwością wyszukiwania, zawierającą te informacje statystyczne. Co roku służby Komisji podają do wiadomości publicznej informacje statystyczne przedłożone przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszym ustępem oraz sprawozdanie podsumowujące dotyczące tych informacji.”;

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja, w drodze aktów wykonawczych, określa wspólny format i zakres informacji na potrzeby przedkładania informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 3.”;

3)

uchyla się art. 57.

Artykuł 7

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006

W rozporządzeniu (WE) nr 166/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Operator każdego zakładu prowadzącego jeden lub więcej spośród rodzajów działalności określonych w załączniku I z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności określonych w tym załączniku przekazuje drogą elektroniczną właściwemu organowi informacje niezbędne do identyfikacji zakładu zgodnie z formatem, o którym mowa w art. 7 ust. 2, chyba że informacje te zostały już udostępnione właściwemu organowi.”;

2)

art. 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.   Państwa członkowskie co roku przekazują Komisji drogą elektroniczną sprawozdanie zawierające wszystkie dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, w formacie i w terminie określonych przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 19 ust. 2. W każdym przypadku termin przesłania sprawozdania nie może przypadać później niż 11 miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego.

3.   Służby Komisji, wspomagane przez Europejską Agencję Środowiska, wprowadzają informacje przekazane przez państwa członkowskie do europejskiego PRTR w ciągu jednego miesiąca od zakończenia składania sprawozdań przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 2.”;

3)

art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Poufność

W każdym przypadku, gdy informacje są uznawane przez państwo członkowskie za poufne zgodnie z art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE (*8), w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, za dany rok sprawozdawczy wykazuje się oddzielnie dla każdego zakładu, jakiego rodzaju informacji nie można podać do wiadomości publicznej i podać tego powody.

(*8)  Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).”;"

4)

uchyla się art. 16 i 17;

5)

uchyla się załącznik III.

Artykuł 8

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 995/2010

W art. 20 rozporządzenia (UE) nr 995/2010 tytuł oraz ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

Monitorowanie wdrażania i dostęp do informacji

1.   Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie udostępniają publicznie oraz Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Komisja określa w drodze aktów wykonawczych format i procedurę udostępniania takich informacji przez państwa członkowskie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

2.   Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, służby Komisji co roku udostępniają publicznie przegląd ogólnounijny oparty na danych przedłożonych przez państwa członkowskie. Opracowując ten przegląd, służby Komisji uwzględniają postęp w zakresie zawierania i funkcjonowania umów FLEGT VPA zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2173/2005 oraz ich wkład w zminimalizowanie obecności nielegalnie pozyskanego drewna i pochodzących z niego produktów na rynku wewnętrznym.

3.   Do dnia 3 grudnia 2021 r., a następnie co pięć lat, Komisja na podstawie informacji, w szczególności informacji, o których mowa w ust. 1, i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności, w tym w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub pochodzących z niego produktów. W szczególności rozważa ona konsekwencje administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zakresu produktów. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.”.

Artykuł 9

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 2173/2005

W rozporządzeniu (WE) nr 2173/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

1.   Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie udostępniają publicznie oraz Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

2.   Komisja, w drodze aktów wykonawczych, określa format i procedurę udostępniania przez państwa członkowskie informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 3.

3.   Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, służby Komisji co roku udostępniają publicznie przegląd ogólnounijny oparty na danych przedłożonych przez państwa członkowskie.”;

2)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Do grudnia 2021 r., a następnie co 5 lat, Komisja na podstawie informacji, w szczególności informacji, o których mowa w art. 8 ust. 1, i doświadczenia w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności. Komisja uwzględnia przy tym postępy we wdrażaniu dobrowolnych umów o partnerstwie. Komisja składa co 5 lat Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego propozycje ulepszenia systemu zezwoleń FLEGT.”.

Artykuł 10

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 338/97

W art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 338/97 wprowadza się następujące zmiany:

1)

lit. b), c) i d) otrzymują brzmienie:

„b)

Na podstawie przedłożonych przez państwa członkowskie informacji, o których mowa w lit. a), służby Komisji do dnia 31 października każdego roku udostępniają publicznie przegląd ogólnounijny dotyczący wprowadzania do Unii oraz wywozu i powrotnego wywozu z Unii okazów gatunków, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, oraz przekazują Sekretariatowi Konwencji informacje na temat gatunków, do których stosuje się Konwencję.

c)

Nie naruszając przepisów art. 20 niniejszego rozporządzenia, na rok przed każdą sesją Konferencji Stron Konwencji organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji wszystkie informacje odnoszące się do odpowiedniego poprzedniego okresu, wymagane do opracowania sprawozdań, o których mowa w art. VIII.7 lit. b) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące przepisów niniejszego rozporządzenia, które wykraczają poza zakres stosowania Konwencji. Format przekazywania informacji określa Komisja w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

d)

Na podstawie przedłożonych przez państwa członkowskie informacji, o których mowa w lit. c), Komisja udostępnia publicznie przegląd ogólnounijny dotyczący wdrażania i realizacji niniejszego rozporządzenia.”;

2)

dodaje się literę w brzmieniu:

„e)

Organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji przed dniem 15 czerwca każdego roku wszystkie informacje dotyczące poprzedniego roku na potrzeby sporządzenia sprawozdania rocznego na temat nielegalnego handlu, o którym to sprawozdaniu mowa w rezolucji Konferencji CITES 11.17 (rev. CoP17).”.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego wejścia w życie. Natomiast art. 7 pkt 2 i 5 oraz art. 8, 9 i 10 stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r., a art. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 czerwca 2019 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. CIAMBA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 110 z 22.3.2019, s. 99.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 21 maja 2019 r.

(3)  Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).

(4)  Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).

(5)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(6)  Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz.U. L 181 z 4.7.1986, s. 6).

(7)  Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s.12).

(8)  Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56).

(9)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.)

(10)  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.)

(11)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).

(12)  Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywy Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

(13)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

(14)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(15)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23).

(16)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1).

(17)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1).


Top