EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1084

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/4213

OJ L 156, 20.6.2017, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1084/oj

20.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1084

z dnia 14 czerwca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt (xiv) i art. 1 ust. 1 lit. b),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 (2) uznaje, że niektóre rodzaje pomocy są zgodne z rynkiem wewnętrznym i zwolnione z wymogu zgłaszania ich Komisji przed przyznaniem. W rozporządzeniu (UE) nr 651/2014 Komisja zapowiedziała, że po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zamierza dokonać przeglądu zakresu tego rozporządzenia w celu objęcia nim innych rodzajów pomocy, w szczególności pomocy przeznaczonej na infrastrukturę portową i portów lotniczych.

(2)

W świetle doświadczeń zdobytych przez Komisję oraz aby uprościć i doprecyzować zasady pomocy państwa, a także ograniczyć obciążenia administracyjne związane ze zgłaszaniem środków pomocy państwa o prostej strukturze i umożliwić Komisji skupienie się na przypadkach potencjalnie najbardziej zakłócających konkurencję, pomoc na infrastrukturę portową i portów lotniczych należy objąć zakresem rozporządzenia (UE) nr 651/2014.

(3)

Pomoc inwestycyjna dla regionalnych portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów nieprzekraczającym 3 mln osób może zwiększyć dostępność niektórych regionów oraz pobudzić rozwój lokalny, w zależności od specyfiki każdego portu lotniczego. Taka pomoc inwestycyjna jest zatem zgodna z priorytetami strategii „Europa 2020” i przyczynia się do dalszego wzrostu gospodarczego i realizacji celów leżących we wspólnym interesie Unii. Doświadczenia zdobyte przy stosowaniu Wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (3) wskazują, że pomoc inwestycyjna dla regionalnych portów lotniczych nie powoduje nadmiernych zakłóceń handlu i konkurencji, o ile spełnione są pewne warunki. Pomoc inwestycyjna dla regionalnych portów lotniczych powinna być zatem objęta wyłączeniem grupowym w rozporządzeniu (UE) nr 651/2014, pod warunkiem że te warunki są spełnione. Nie byłoby właściwe ustanawianie progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy ze względu na kwotę pomocy, jako że skutki dla konkurencji wywołane środkiem pomocy zależą głównie od wielkości portu lotniczego, a nie od kwoty pomocy.

(4)

Warunki wyłączenia pomocy inwestycyjnej z obowiązku zgłoszenia powinny mieć na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji — które mogą naruszać równe warunki działania na rynku wewnętrznym — w szczególności przez zapewnienie proporcjonalności kwoty pomocy. Aby zachować proporcjonalność, pomoc inwestycyjna powinna spełniać dwa warunki. Intensywność pomocy nie powinna przekraczać maksymalnego dopuszczalnego poziomu, który różni się w zależności od wielkości portu lotniczego. Ponadto kwota pomocy nie powinna przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. W przypadku bardzo małych portów lotniczych o przepływie pasażerów nieprzekraczającym 200 000 pasażerów rocznie, należy wymagać, by pomoc inwestycyjna spełniała tylko jeden z tych warunków. Warunki dotyczące zgodności z rynkiem wewnętrznym powinny zapewnić otwarty i niedyskryminujący dostęp do infrastruktury. Wyłączenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy inwestycyjnej przyznanej portom lotniczym położonym w sąsiedztwie istniejącego portu lotniczego, na którym obsługiwane są regularne przewozy lotnicze, ponieważ pomoc dla takich portów lotniczych jest obarczona wyższym ryzykiem zakłócenia konkurencji i dlatego powinna być zgłaszana Komisji, z wyjątkiem pomocy przyznanej bardzo małym portom lotniczym obsługującym do 200 000 pasażerów rocznie, w przypadku których jest mało prawdopodobne, by skutkowało to znacznym zakłóceniem konkurencji.

(5)

Pomoc operacyjna dla bardzo małych portów lotniczych obsługujących do 200 000 pasażerów rocznie nie powoduje nadmiernych zakłóceń handlu i konkurencji, o ile spełnione są pewne warunki. Warunki dotyczące zgodności powinny w szczególności zapewniać, aby kwota pomocy nie przekraczała strat operacyjnych i rozsądnego zysku oraz aby dostęp do infrastruktury był otwarty i niedyskryminujący. Ponadto pomocy nie należy przyznawać pod warunkiem że operator portu lotniczego dokona ustaleń z co najmniej jednym przedsiębiorstwem lotniczym dotyczących opłat lotniskowych, opłat marketingowych lub innych aspektów finansowych działalności danego przedsiębiorstwa lotniczego w tym porcie lotniczym. Ustalenia między portem lotniczym, który dysponuje zasobami publicznymi, a przedsiębiorstwem lotniczym mogą, w pewnych okolicznościach, stanowić pomoc państwa dla tego przedsiębiorstwa lotniczego (4), i tego rodzaju pomoc powinna nadal w pełni podlegać obowiązkowi zgłoszenia ustanowionemu w art. 108 ust. 3 Traktatu.

(6)

Porty morskie mają strategiczne znaczenie dla osiągnięcia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, jak określono między innymi w strategii „Europa 2020” i białej księdze Komisji „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” (5). Jak podkreślono w komunikacie „Porty: motor wzrostu” (6), skuteczne działanie portów we wszystkich morskich regionach Unii wymaga racjonalnych inwestycji publicznych i prywatnych. Inwestycje są konieczne w szczególności, aby dostosować infrastrukturę zapewniającą dostęp do portów oraz infrastrukturę portową do zwiększonej i bardziej złożonej floty, do wykorzystania infrastruktury paliw alternatywnych oraz do bardziej surowych wymogów dotyczących wpływu na środowisko. Brak wysokiej jakości infrastruktury portowej prowadzi do przeciążeń i dodatkowych kosztów dla wysyłających, przewoźników towarów i konsumentów.

(7)

Rozwój portów śródlądowych i ich włączenie do struktury transportu multimodalnego jest jednym z głównych celów polityki transportowej Unii. W przepisach Unii wyraźnie dąży się do wzmocnienia intermodalności transportu oraz do przejścia na bardziej przyjazne środowisku rodzaje transportu, takie jak transport koleją, transport morski oraz śródlądowy transport wodny.

(8)

Warunki wyłączenia pomocy dla portów z obowiązku zgłoszenia powinny mieć na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji — które mogą naruszać równe warunki działania na rynku wewnętrznym — w szczególności przez zapewnienie proporcjonalności kwoty pomocy. Aby zachować proporcjonalność, pomoc powinna spełniać dwa warunki. Intensywność pomocy nie powinna przekraczać maksymalnego dopuszczalnego poziomu, który w przypadku portów morskich różni się w zależności od wielkości projektu inwestycyjnego. Ponadto kwota pomocy nie powinna przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, z wyjątkiem bardzo niewielkich kwot pomocy, w przypadku których właściwe jest stosowanie uproszczonego podejścia w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego. Warunki dotyczące zgodności z rynkiem wewnętrznym powinny także zapewniać, aby wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej budowy, modernizacji, obsługi lub wynajmu infrastruktury portowej, na którą udzielono pomocy, były udzielane na zasadzie konkurencyjności, w sposób przejrzysty, niedyskryminujący i bezwarunkowy, w stosownych przypadkach bez uszczerbku dla unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych i koncesji. Należy również zapewnić równy i niedyskryminacyjny dostęp do infrastruktury.

(9)

Inwestycje objęte planami prac dotyczących korytarzy sieci bazowej ustanowionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 (7) stanowią projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania posiadające szczególne strategiczne znaczenie dla Unii. Porty morskie będące częścią tych sieci stanowią punkty wprowadzenia towarów transportowanych do Unii i wyprowadzenia ich z niej. Porty śródlądowe będące częścią tych sieci są kluczowymi elementami umożliwiającymi multimodalność sieci. Inwestycje mające na celu poprawę efektywności tych portów powinny zatem korzystać z wyższych progów powodujących obowiązek zgłoszenia.

(10)

W świetle doświadczeń zdobytych podczas stosowania rozporządzenia (UE) nr 651/2014 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 (8) należy również dostosować niektóre przepisy tych rozporządzeń.

(11)

W szczególności jeśli chodzi o programy regionalnej pomocy operacyjnej skierowane do regionów najbardziej oddalonych, stosowanie różnych przepisów w odniesieniu do pokrywania dodatkowych kosztów transportu i innych kosztów dodatkowych okazało się trudne w praktyce i nieodpowiednie do uwzględnienia niekorzystnych warunków strukturalnych, o których mowa w art. 349 Traktatu, oddalenia, charakteru wyspiarskiego, niewielkich rozmiarów, trudnej topografii i klimatu, ich zależności gospodarczej od niewielkiej liczby produktów, gdzie trwałość i łączne występowanie tych czynników poważnie szkodzą ich rozwojowi, należy więc zastąpić wspomniane wyżej przepisy metodą mającą zastosowanie do wszystkich rodzajów kosztów dodatkowych. Wdrażanie w regionach najbardziej oddalonych środków regionalnej pomocy inwestycyjnej i operacyjnej przynoszących korzyści m.in. przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa powinno odbywać się z poszanowaniem obowiązków Unii wynikających z umów międzynarodowych, których jest ona stroną. W związku z tym takie środki regionalnej pomocy inwestycyjnej i operacyjnej nie powinny przynosić korzyści statkom prowadzącym nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy ani przyczyniać się do przełowienia lub zwiększenia zdolności połowowej statków.

(12)

Jako że w przypadku pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną negatywne skutki takiej pomocy dla konkurencji są ograniczone, należy podwyższyć progi powodujące obowiązek zgłoszenia pomocy w tych dziedzinach.

(13)

Aby uprościć obliczanie kosztów kwalifikowalnych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 651/2014 i rozporządzenia (UE) nr 702/2014 dla działań, które są przynajmniej częściowo finansowane z funduszu unijnego, który pozwala na wykorzystanie form kosztów uproszczonych, należy dostosować przepisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych.

(14)

Projekty finansowane z przewidzianego w programie „Horyzont 2020” instrumentu przeznaczonego dla MŚP, o którym mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 (9), mogą uzyskać przyznawany przez Komisję znak jakości określany mianem pieczęci doskonałości. Zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 651/2014 tego rodzaju projekty mogą zostać zwolnione z obowiązku zgłoszenia, ponieważ w ich przypadku kwoty pomocy są ograniczone do 2,5 mln EUR na projekt, a projekty mogą być realizowane wyłącznie przez MŚP.

(15)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 651/2014 oraz rozporządzenie (UE) nr 702/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 651/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. k) i l) otrzymują brzmienie:

„k)

pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;

l)

pomoc na infrastrukturę lokalną;”;

(ii)

dodaje się lit. m) i n) w brzmieniu:

„m)

pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych;

n)

pomoc na rzecz portów.”;

b)

ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 (*1), z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych, regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych i programów regionalnej pomocy operacyjnej;

b)

pomocy przyznawanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych, programów regionalnej pomocy operacyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy na finansowanie ryzyka, pomocy na działalność badawczo-rozwojową, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy na ochronę środowiska, pomocy szkoleniowej oraz pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;

c)

pomocy przyznawanej w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

(i)

kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

(ii)

kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;

d)

pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, objętej decyzją Rady 2010/787/UE (*2);

e)

kategorii pomocy regionalnej, o których mowa w art. 13.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1)."

(*2)  Decyzja Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 24).”;"

c)

w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

programów pomocy, które nie wykluczają wyraźnie możliwości wypłacenia pomocy indywidualnej na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi;”;

(ii)

lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi, programów pomocy na rozpoczęcie działalności oraz programów regionalnej pomocy operacyjnej, o ile te programy nie traktują przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w sposób uprzywilejowany w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami.”;

2)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39)

»zysk operacyjny« oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej. Dyskontowanie przychodów i kosztów operacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pozwala na osiągnięcie rozsądnego zysku;”;

b)

pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„42)

»regionalna pomoc operacyjna« oznacza pomoc na ograniczenie bieżących wydatków przedsiębiorstwa. Obejmuje to takie kategorie kosztów, jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, ale z wyłączeniem kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one uwzględnione w ramach kosztów kwalifikowalnych przy przyznawaniu pomocy inwestycyjnej;”;

c)

pkt 48 otrzymuje brzmienie:

„48)

»obszary słabo zaludnione« oznaczają regiony NUTS 2 zamieszkane przez mniej niż 8 osób na km2 lub regiony NUTS 3 zamieszkane przez mniej niż 12,5 osoby na km2 lub obszary, które zostały za takie uznane przez Komisję w indywidualnej decyzji w sprawie mapy pomocy regionalnej obowiązującej w momencie przyznania pomocy;”;

d)

dodaje się pkt 48a) w brzmieniu:

„48a)

»obszary bardzo słabo zaludnione« oznaczają regiony NUTS 2 zamieszkane przez mniej niż 8 osób na km2 lub obszary, które zostały za takie uznane przez Komisję w indywidualnej decyzji w sprawie mapy pomocy regionalnej obowiązującej w momencie przyznania pomocy;”;

e)

pkt 55 otrzymuje brzmienie:

„55)

»obszary kwalifikujące się do pomocy operacyjnej« oznaczają region najbardziej oddalony, o którym mowa w art. 349 Traktatu, obszar słabo zaludniony lub obszar bardzo słabo zaludniony;”;

f)

dodaje się pkt 61a) w brzmieniu:

„61a)

»przeniesienie« oznacza przeniesienie tej samej lub podobnej działalności lub jej części z zakładu na terenie jednej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na terenie innej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład objęty pomocą). Przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt lub usługa w zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów oraz w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością;”;

g)

po pkt 143 dodaje się tytuły i punkty 144–165 w brzmieniu:

„Definicje dotyczące pomocy na rzecz regionalnych portów lotniczych

144)

»infrastruktura portu lotniczego« oznacza infrastrukturę i wyposażenie służące do świadczenia usług portu lotniczego przez port lotniczy na rzecz przedsiębiorstw lotniczych i różnych usługodawców, wliczając w to drogi startowe, terminale, płyty postojowe, drogi kołowania, scentralizowaną infrastrukturę obsługi naziemnej i wszystkie pozostałe obiekty i urządzenia, które bezpośrednio służą do świadczenia usług portu lotniczego, z wyłączeniem infrastruktury i wyposażenia, które w pierwszej kolejności są konieczne do prowadzenia działalności pozalotniczej;

145)

»przedsiębiorstwo lotnicze« oznacza każde przedsiębiorstwo lotnicze posiadające ważną koncesję wydaną przez państwo członkowskie lub członka wspólnego europejskiego obszaru lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 (*3);

146)

»port lotniczy« oznacza podmiot lub grupę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług portu lotniczego na rzecz przedsiębiorstw lotniczych;

147)

»usługi portu lotniczego« oznaczają usługi świadczone na rzecz przedsiębiorstw lotniczych przez port lotniczy lub jego dowolną jednostkę zależną w celu zapewnienia obsługi statku powietrznego od lądowania do startu oraz obsługi pasażerów i ładunków w celu umożliwienia przedsiębiorstwom lotniczym świadczenia usług transportu lotniczego, w tym świadczenie usług obsługi naziemnej oraz zapewnienie scentralizowanej infrastruktury obsługi naziemnej;

148)

»średni roczny przepływ pasażerów« oznacza wartość liczbową określaną na podstawie przepływu pasażerów przylatujących i wylatujących w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym pomoc została przyznana;

149)

»scentralizowana infrastruktura obsługi naziemnej« oznacza infrastrukturę, która jest zazwyczaj obsługiwana przez operatora portu lotniczego i udostępniana różnym dostawcom usług obsługi naziemnej działającym w porcie lotniczym za wynagrodzeniem, z wyłączeniem wyposażenia należącego do dostawców usług obsługi naziemnej lub przez nich obsługiwanego;

150)

»pociąg dużych prędkości« oznacza pociąg, który może osiągnąć prędkość ponad 200 km/h;

151)

»usługi obsługi naziemnej« oznacza usługi świadczone na rzecz użytkowników portu lotniczego w portach lotniczych określone w załączniku do dyrektywy Rady 96/67/WE (*4);

152)

»działalność pozalotnicza« oznacza usługi komercyjne świadczone na rzecz przedsiębiorstw lotniczych lub innych użytkowników portu lotniczego, w tym usługi pomocnicze dla pasażerów, spedytorów lub innych usługodawców, wynajem biur i sklepów, parkingi samochodowe i hotele;

153)

»regionalny port lotniczy« oznacza port lotniczy, w którym średni roczny przepływ pasażerów nie przekracza 3 mln osób;

Definicje dotyczące pomocy na rzecz portów

154)

»port« oznacza obszar lądu i wody, na którym znajduje się taka infrastruktura i urządzenia, które pozwalają na przyjmowanie statków wodnych, ich załadunek i rozładunek, składowanie towarów, odbiór i dostawę tych towarów oraz zaokrętowanie i wyokrętowanie pasażerów, załogi i innych osób, oraz wszelka inna infrastruktura niezbędna dla przedsiębiorstw transportowych w porcie;

155)

»port morski« oznacza port przyjmujący zasadniczo statki morskie;

156)

»port śródlądowy« oznacza port inny niż port morski, przyjmujący statki żeglugi śródlądowej;

157)

»infrastruktura portowa« oznacza infrastrukturę oraz urządzenia służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem, np. miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, infrastrukturę paliw alternatywnych oraz infrastrukturę do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku;

158)

»suprastruktura portowa« oznacza zagospodarowanie powierzchni w porcie (np. na potrzeby związane ze składowaniem), jak również znajdujący się w nim sprzęt stały (np. magazyny i budynki terminali) i ruchomy (taki jak dźwigi), służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem;

159)

»infrastruktura zapewniająca dostęp« oznacza wszelkiego rodzaju infrastrukturę niezbędną do zapewnienia użytkownikom dostępu i wejścia do portu od strony lądu lub morza i rzeki, lub znajdującą się porcie, taką jak drogi, tory kolejowe, kanały i śluzy;

160)

»pogłębianie« oznacza usuwanie osadów z dna wodnej drogi dostępowej do portu lub w porcie;

161)

»infrastruktura paliw alternatywnych« oznacza stałą, ruchomą lub przybrzeżną infrastrukturę portową umożliwiającą zaopatrywanie przez port statków w takie źródła energii, jak: energia elektryczna, wodór, biopaliwa zdefiniowane w art. 2 lit. i) dyrektywy 2009/28/WE, paliwa syntetyczne i parafinowe, gaz ziemny, w tym biometan, w postaci gazowej (sprężony gaz ziemny – CNG) i w postaci ciekłej (skroplony gaz ziemny – LNG) oraz gaz płynny (LPG), które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z surowej ropy naftowej źródeł dostaw energii dla transportu, i które mogą potencjalnie przyczynić się do dekarbonizacji transportu i poprawy ekologiczności sektora transportu;

162)

»statki« oznaczają konstrukcje pływające, z własnym napędem lub bez, z co najmniej jednym kadłubem o wyporności powierzchniowej;

163)

»statki morskie« oznaczają statki inne niż te, które pływają wyłącznie lub głównie na śródlądowych drogach wodnych lub na wodach osłoniętych bądź wodach ściśle do nich przylegających;

164)

»statki żeglugi śródlądowej« oznaczają statki przeznaczone wyłącznie lub głównie do żeglugi po śródlądowych drogach wodnych lub na wodach osłoniętych bądź wodach ściśle do nich przylegających;

165)

»infrastruktura do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku« oznacza stałe, pływające lub ruchome urządzenia portowe, zdolne do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki lub pozostałości ładunku, zdefiniowanych w dyrektywie 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*5).

(*3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3)."

(*4)  Dyrektywa Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.U. L 272 z 25.10.1996, s. 36)."

(*5)  Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 81).”;"

3)

w art. 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

lit. z) otrzymuje brzmienie:

„z)

pomoc inwestycyjna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 150 mln EUR na projekt; pomoc operacyjna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 75 mln EUR dla jednego przedsiębiorstwa rocznie;”;

b)

lit. bb) otrzymuje brzmienie:

„bb)

pomoc inwestycyjna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną: 30 mln EUR lub jeżeli łączne koszty przekraczają 100 mln EUR na projekt; pomoc operacyjna na infrastrukturę sportową: 2 mln EUR na infrastrukturę rocznie;”;

c)

dodaje się lit. dd), ee) i ff) w brzmieniu:

„dd)

pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych: poziomy intensywności pomocy i kwoty pomocy określone w art. 56a;

ee)

pomoc na rzecz portów morskich: koszty kwalifikowalne w wysokości 130 mln EUR na projekt (lub 150 mln EUR na projekt w porcie morskim uwzględniony w planie prac dotyczącym korytarza sieci bazowej, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 (*6)); w przypadku pogłębiania za projekt uznaje się wszystkie prace pogłębiarskie przeprowadzone w ciągu jednego roku kalendarzowego;

ff)

pomoc na rzecz portów śródlądowych: koszty kwalifikowalne w wysokości 40 mln EUR na projekt (lub 50 mln EUR na projekt w porcie śródlądowym uwzględniony w planie prac dotyczącym korytarza sieci bazowej, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013); w przypadku pogłębiania za projekt uznaje się wszystkie prace pogłębiarskie przeprowadzone w ciągu jednego roku kalendarzowego.

(*6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).”;"

4)

w art. 5 ust. 2 dodaje się lit. k) w brzmieniu:

„k)

pomoc w formie sprzedaży lub dzierżawy lub najmu rzeczowych aktywów trwałych poniżej stawek rynkowych, jeśli ich wartość została ustalona przez niezależnego eksperta w drodze wyceny przeprowadzonej przed transakcją lub przez odniesienie do dostępnej publicznie, regularnie aktualizowanej i ogólnie przyjętej wartości referencyjnej.”;

5)

w art. 6 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

regionalna pomoc operacyjna i regionalna pomoc na rozwój obszarów miejskich, wtedy gdy spełnione są odpowiednie warunki ustanowione w art. 15 i 16;”;

b)

lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych oraz pomoc na rekompensatę kosztów wsparcia udzielanego pracownikom znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, wtedy gdy spełnione są odpowiednie warunki określone w art. 34 i 35;”;

6)

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Wysokość kosztów kwalifikowalnych można obliczyć zgodnie z formami kosztów uproszczonych określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (*7) pod warunkiem że działanie jest co najmniej częściowo finansowane z funduszu unijnego, który pozwala na wykorzystanie takich form kosztów uproszczonych oraz że dany rodzaj kosztów jest kwalifikowalny na podstawie odpowiedniego przepisu dotyczącego wyłączenia.

(*7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).”;"

b)

w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Pomoc wypłacana w przyszłości, w tym pomoc wypłacana w kilku ratach, jest dyskontowana do wartości w momencie jej przyznania.”;

c)

skreśla się ust. 4;

7)

w art. 8 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7.   W drodze odstępstwa od ust. 1–6, podczas określania, czy pułapy dla regionalnej pomocy operacyjnej w regionach najbardziej oddalonych wskazane w art. 15 ust. 4 są przestrzegane, uwzględnia się jedynie regionalną pomoc operacyjną w regionach najbardziej oddalonych, wdrożoną zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;

8)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Monitorowanie

1.   Aby umożliwić Komisji monitorowanie pomocy wyłączonej z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie lub ewentualnie — w przypadku pomocy przyznawanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej — państwo członkowskie, w którym instytucja zarządzająca ma siedzibę, prowadzą szczegółową dokumentację obejmującą informacje i dokumenty uzupełniające niezbędne do ustalenia, że wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu zostały spełnione. Dokumentacja ta jest przechowywana przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu.

2.   W przypadku programów, w ramach których pomoc podatkowa jest przyznawana automatycznie, takich jak programy oparte na deklaracjach podatkowych beneficjentów, oraz jeżeli nie przeprowadza się weryfikacji ex ante w celu ustalenia, czy wszystkie warunki dotyczące zgodności zostały spełnione w przypadku każdego beneficjenta, państwa członkowskie regularnie weryfikują, przynajmniej na zasadzie ex post i na podstawie próby, czy wszystkie warunki dotyczące zgodności zostały spełnione, oraz wyciągają konieczne wnioski. Państwa członkowskie przechowują szczegółową dokumentację weryfikacji przez okres co najmniej 10 lat od dnia przeprowadzenia kontroli.

3.   Komisja może zażądać od każdego państwa członkowskiego wszelkich informacji i dokumentów uzupełniających, które uzna za konieczne do monitorowania stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym informacji wymienionych w ust. 1 i 2. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania lub w dłuższym terminie oznaczonym w wezwaniu dane państwo członkowskie przekazuje Komisji żądane informacje i dokumenty uzupełniające.”;

9)

art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Zakres pomocy regionalnej

Niniejsza sekcja nie ma zastosowania do:

a)

pomocy wspierającej działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa okrętowego oraz sektorze włókien syntetycznych;

b)

pomocy przeznaczonej dla sektora transportu i na związaną z nim infrastrukturę oraz dla sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz na związaną z nim infrastrukturę, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych i programów regionalnej pomocy operacyjnej;

c)

pomocy regionalnej w formie programów, które są ukierunkowane na ograniczoną liczbę konkretnych sektorów działalności gospodarczej; programów dotyczących działalności związanej z turystyką, infrastruktury szerokopasmowej lub przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych nie uznaje się za ukierunkowane na konkretne sektory działalności gospodarczej;

d)

regionalnej pomocy operacyjnej przyznawanej przedsiębiorstwom, których główna działalność wchodzi w zakres sekcji K »Działalność finansowa i ubezpieczeniowa« NACE Rev. 2, lub przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność w ramach grupy przedsiębiorstw i których główna działalność wchodzi w zakres klas 70.10 »Działalność firm centralnych (head office)« lub 70.22 »Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe« NACE Rev. 2.”;

10)

w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 6 akapit drugi zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przejęcia aktywów zakładu w rozumieniu art. 2 pkt 49 lub 51 uwzględniane są wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą.”;

b)

w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych.”;

c)

dodaje się ust. 16 i 17 w brzmieniu:

„16.   Beneficjent potwierdza, że nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc.

17.   W sektorze rybołówstwa i akwakultury nie można przyznawać pomocy przedsiębiorstwom, które dopuściły się co najmniej jednego z naruszeń określonych w art. 10 ust. 1 lit. a)–d) i art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (*8), oraz na operacje określone w art. 11 tego rozporządzenia.

(*8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).”;"

11)

art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15

Regionalna pomoc operacyjna

1.   Programy regionalnej pomocy operacyjnej w regionach najbardziej oddalonych, na obszarach słabo zaludnionych i obszarach bardzo słabo zaludnionych są zgodne z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2.   Na obszarach słabo zaludnionych programy regionalnej pomocy operacyjnej pokrywają dodatkowe koszty transportu towarów, które zostały wyprodukowane na obszarach kwalifikujących się do otrzymania pomocy operacyjnej, a także dodatkowe koszty transportu towarów, które są dalej przetwarzane na tych obszarach, na następujących warunkach:

a)

pomoc z góry obiektywnie obliczono na podstawie ustalonej kwoty lub wskaźnika na tonokilometr lub innej odpowiedniej jednostki;

b)

dodatkowe koszty transportu oblicza się na podstawie przejazdu towarów w obrębie granic danego państwa członkowskiego za pomocą środka transportu, którego koszt jest dla beneficjenta najniższy.

Intensywność pomocy nie może przekraczać 100 % dodatkowych kosztów transportu określonych w niniejszym ustępie.

3.   Na obszarach bardzo słabo zaludnionych programy regionalnej pomocy operacyjnej zapobiegają wyludnianiu lub ograniczają je na następujących warunkach:

a)

beneficjenci prowadzą działalność gospodarczą na danym obszarze;

b)

roczna kwota pomocy przypadająca na beneficjenta w ramach wszystkich programów pomocy operacyjnej nie przekracza 20 % rocznych kosztów pracy poniesionych przez beneficjenta na danym obszarze.

4.   W regionach najbardziej oddalonych programy pomocy operacyjnej pokrywają dodatkowe koszty operacyjne poniesione w tych regionach i będące bezpośrednim skutkiem co najmniej jednego z trwałych niekorzystnych warunków, o których mowa w art. 349 Traktatu, jeśli beneficjenci prowadzą działalność gospodarczą w najbardziej oddalonych regionach, pod warunkiem że roczna kwota pomocy na jednego beneficjenta w ramach wszystkich programów pomocy operacyjnej realizowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nie przekracza żadnego z poniższych odsetków:

a)

35 % wartości dodanej brutto wytworzonej w ciągu roku przez beneficjenta w danym regionie najbardziej oddalonym;

b)

40 % rocznych kosztów pracy poniesionych przez beneficjenta w danym regionie najbardziej oddalonym;

c)

30 % rocznych obrotów beneficjenta uzyskanych w danym regionie najbardziej oddalonym.”;

12)

w art. 21 ust. 16 wprowadza się następujące zmiany:

a)

formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Środek finansowania ryzyka, w ramach którego przedsiębiorstwom kwalifikowalnym udzielane są gwarancje lub pożyczki lub zapewniane są inwestycje quasi-kapitałowe o takiej strukturze jak dług, musi spełniać następujące warunki:”;

b)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

w przypadku pożyczek oraz inwestycji quasi-kapitałowych o takiej strukturze jak dług, przy obliczaniu maksymalnej kwoty inwestycji dla celów ust. 9 uwzględnia się nominalną kwotę instrumentu;”;

13)

art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Za przedsiębiorstwo kwalifikowalne uznaje się każde małe przedsiębiorstwo nienotowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po jego rejestracji, pod warunkiem że przedsiębiorstwo spełnia następujące warunki:

a)

nie przejęło działalności innego przedsiębiorstwa;

b)

nie dokonało jeszcze podziału zysku;

c)

nie zostało utworzone w drodze połączenia.

W przypadku przedsiębiorstw kwalifikowalnych, które nie podlegają rejestracji, można uznać, że pięcioletni okres kwalifikowalności zaczyna się od momentu, kiedy przedsiębiorstwo albo rozpoczyna swoją działalność gospodarczą, albo podlega opodatkowaniu z tytułu swojej działalności gospodarczej.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego lit. c), przedsiębiorstwa utworzone w wyniku połączenia między przedsiębiorstwami kwalifikującymi się do pomocy na podstawie niniejszego artykułu również uznaje się za kwalifikujące się przedsiębiorstwa w okresie do pięciu lat od daty rejestracji najstarszego przedsiębiorstwa uczestniczącego w łączeniu.”;

14)

art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, w tym projekty, które uzyskały znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach instrumentu przeznaczonego dla MŚP przewidzianego w programie »Horyzont 2020«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.”;

15)

art. 31 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

koszty operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z projektem szkoleniowym, takie jak koszty podróży, koszty zakwaterowania, materiały bezpośrednio związane z projektem, amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu szkoleniowego;”;

16)

w art. 52 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.   Alternatywnie do określenia kosztów kwalifikowalnych zgodnie z ust. 2 maksymalną kwotę pomocy na projekt można ustalić na podstawie konkurencyjnej procedury wyboru zgodnie z wymogami ust. 4.”;

17)

w art. 53 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

muzea, archiwa, biblioteki, ośrodki lub przestrzenie kulturalne i artystyczne, teatry, kina, opery, sale koncertowe, inne organizacje wystawiające widowiska sceniczne, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz inne podobne infrastruktury, organizacje i instytucje kulturalne i artystyczne;”;

b)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.   W przypadku pomocy nieprzekraczającej 2 mln EUR, jako alternatywę do zastosowania metody, o której mowa w ust. 6 i 7, maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.”;

c)

ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku działalności zdefiniowanej w ust. 2 lit. f), maksymalna kwota pomocy nie może przekraczać ani różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zdyskontowanymi przychodami projektu ani 70 % kosztów kwalifikowalnych.”;

18)

w art. 54 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W obu przypadkach maksymalne wydatki objęte obowiązkiem terytorialnego wykorzystania środków w żadnym wypadku nie przekraczają 80 % łącznego budżetu produkcji.

W przypadku projektów kwalifikujących się do pomocy państwo członkowskie może także wymagać minimalnego poziomu działalności produkcyjnej na danym terytorium, ale poziom ten nie może przekraczać 50 % łącznego budżetu produkcji.”;

19)

art. 55 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12.   W przypadku pomocy nieprzekraczającej 2 mln EUR, jako alternatywę do zastosowania metody, o której mowa w ust. 10 i 11, maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.”;

20)

po art. 56 dodaje się następujące sekcje 14 i 15:

„SEKCJA 14

Pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych

Artykuł 56a

Pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych

1.   Pomoc inwestycyjna dla portu lotniczego jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 3–14 niniejszego artykułu i w rozdziale I.

2.   Pomoc operacyjna dla portu lotniczego jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 3, 4, 10 i 15–18 niniejszego artykułu i w rozdziale I.

3.   Port lotniczy jest otwarty dla wszystkich potencjalnych użytkowników. W przypadku fizycznego ograniczenia przepustowości przydział odbywa się na podstawie istotnych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów.

4.   Pomoc nie przysługuje na przeniesienie istniejących portów lotniczych ani na stworzenie nowego pasażerskiego portu lotniczego, w tym przekształcenie istniejącego lądowiska w pasażerski port lotniczy.

5.   Dana inwestycja nie może wykraczać poza to, co jest niezbędne do obsługi natężenia ruchu przewidywanego w średnim okresie na podstawie rozsądnych prognoz dotyczących ruchu.

6.   Pomoc inwestycyjna nie przysługuje portowi lotniczemu usytuowanemu w odległości nieprzekraczającej 100 km lub 60-minutowej podróży samochodem, autobusem, pociągiem lub pociągiem dużych prędkości od istniejącego portu lotniczego obsługującego regularne przewozy lotnicze w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008.

7.   Ustępy 5 i 6 nie mają zastosowania do portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów wynoszącym do 200 000 osób w ciągu dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym rzeczywiście przyznaje się pomoc, jeżeli nie oczekuje się, iż pomoc inwestycyjna doprowadzi do zwiększenia średniego rocznego przepływu pasażerów w tym porcie lotniczym powyżej 200 000 osób w ciągu dwóch lat obrotowych następujących po przyznaniu pomocy. Pomoc inwestycyjna przyznana takim portom lotniczym musi być zgodna z ust. 11 albo z ust. 13 i 14.

8.   Ust. 6 nie ma zastosowania w przypadkach, gdy przyznaje się pomoc inwestycyjną na rzecz portu lotniczego usytuowanego w odległości nieprzekraczającej 100 km od istniejących portów lotniczych obsługujących regularne przewozy lotnicze w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008, pod warunkiem że trasa pomiędzy każdym z tych innych istniejących portów lotniczych a portem lotniczym otrzymującym pomoc wiąże się z koniecznością odbycia co najmniej 90-minutowej podróży środkiem transportu morskiego lub skorzystania ze środka transportu lotniczego.

9.   Pomoc inwestycyjna nie przysługuje portom lotniczym o średnim rocznym przepływie pasażerów przekraczającym trzy miliony osób w ciągu dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym rzeczywiście przyznaje się pomoc. Pomoc inwestycyjna nie może prowadzić do spodziewanego zwiększenia średniego rocznego przepływu powyżej trzech milionów pasażerów w porcie lotniczym w ciągu dwóch lat obrotowych następujących po przyznaniu pomocy.

10.   Pomoc nie przysługuje portom lotniczym o średnim rocznym przepływie towarów przekraczającym 200 000 ton w ciągu dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym rzeczywiście przyznaje się pomoc. Pomoc nie może prowadzić do spodziewanego zwiększenia średniego rocznego przepływu towarów powyżej 200 000 ton w porcie lotniczym w ciągu dwóch lat obrotowych następujących po przyznaniu pomocy.

11.   Kwota pomocy inwestycyjnej nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

12.   Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty związane z inwestycjami w infrastrukturę portu lotniczego, w tym koszty planowania.

13.   Kwota pomocy inwestycyjnej nie może przekraczać:

(a)

50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów wynoszącym od jednego do trzech milionów osób w ciągu dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym faktycznie przyznano pomoc;

(b)

75 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów wynoszącym do jednego miliona osób w ciągu dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym faktycznie przyznano pomoc.

14.   W przypadku portów lotniczych usytuowanych w regionach oddalonych maksymalne poziomy intensywności pomocy określone w ust. 13 mogą zostać zwiększone o 20 punktów procentowych.

15.   Pomoc operacyjna nie przysługuje portom lotniczym o średnim rocznym przepływie pasażerów przekraczającym 200 000 osób w ciągu dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym rzeczywiście przyznaje się pomoc.

16.   Kwota pomocy operacyjnej nie może przekraczać poziomu, który jest konieczny, by pokryć straty operacyjne i rozsądny zysk w odnośnym okresie. Pomoc przyznaje się albo w formie określonych z góry rat okresowych, których nie można zwiększać w okresie, na jaki przyznaje się pomoc, albo w formie kwot ustalonych ex post na podstawie odnotowanych strat operacyjnych.

17.   Pomocy operacyjnej nie wypłaca się w odniesieniu do żadnego roku kalendarzowego, w którym roczny przepływ pasażerów w porcie lotniczym przekroczył 200 000 osób.

18.   Przyznanie pomocy operacyjnej nie może być uzależnione od dokonania ustaleń z określonymi przedsiębiorstwami lotniczymi dotyczących opłat lotniskowych, opłat marketingowych lub innych aspektów finansowych działalności tych przedsiębiorstw lotniczych w danym porcie lotniczym.

SEKCJA 15

Pomoc na rzecz portów

Artykuł 56b

Pomoc na rzecz portów morskich

1.   Pomoc na rzecz portów morskich jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2.   Kosztami kwalifikowalnymi są koszty, w tym koszty planowania:

a)

inwestycji związanych budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej;

b)

inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury zapewniającej dostęp;

c)

pogłębiania.

3.   Koszty dotyczące działań niezwiązanych z transportem, w tym koszty zakładów produkcji przemysłowej działających w porcie, biur lub sklepów, a także koszty związane z suprastrukturą portową nie są kosztami kwalifikowalnymi.

4.   Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji lub pogłębiania. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

5.   Poziom intensywności pomocy na każdą inwestycję, o której mowa w ust. 2 lit. a), nie może przekraczać:

a)

100 % kosztów kwalifikowalnych, jeśli łączne koszty kwalifikowalne projektu wynoszą nie więcej niż 20 mln EUR;

b)

80 % kosztów kwalifikowalnych, jeśli łączne koszty kwalifikowalne projektu wynoszą powyżej 20 mln EUR i nie więcej niż 50 mln EUR;

c)

60 % kosztów kwalifikowalnych, jeśli łączne koszty kwalifikowalne projektu wynoszą powyżej 50 mln EUR i nie więcej niż kwota określona w art. 4 ust. 1 lit. ee).

Poziom intensywności pomocy nie może przekraczać 100 % kosztów kwalifikowalnych określonych w ust. 2 lit. b) i c) wynoszących nie więcej niż kwota wskazana w art. 4 ust. 1 lit. ee).

6.   Poziomy intensywności pomocy określone w ust. 5 akapit pierwszy lit. b) i c) mogą zostać zwiększone o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu, oraz o 5 punktów procentowych w przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu.

7.   Wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej budowy, modernizacji, obsługi lub wynajmu infrastruktury portowej, na którą udzielono pomocy, są udzielane na zasadach konkurencji, przejrzystości, niedyskryminacji i bezwarunkowo.

8.   Infrastruktura portowa, na którą udzielono pomocy, jest udostępniana zainteresowanym użytkownikom na równych i niedyskryminacyjnych zasadach na warunkach rynkowych.

9.   W przypadku pomocy nieprzekraczającej 5 mln EUR, jako alternatywę do zastosowania metody, o której mowa w ust. 4, 5 i 6, maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Artykuł 56c

Pomoc na rzecz portów śródlądowych

1.   Pomoc na rzecz portów śródlądowych jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2.   Kosztami kwalifikowalnymi są koszty, w tym koszty planowania:

a)

inwestycji związanych budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej;

b)

inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury zapewniającej dostęp;

c)

pogłębiania.

3.   Koszty dotyczące działań niezwiązanych z transportem, w tym koszty zakładów produkcji przemysłowej działających w porcie, biur lub sklepów, a także koszty związane z suprastrukturą portową nie są kosztami kwalifikowalnymi.

4.   Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji lub pogłębiania. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

5.   Maksymalny poziom intensywności pomocy nie może przekraczać 100 % kosztów kwalifikowalnych wynoszących nie więcej niż kwota wskazana w art. 4 ust. 1 lit. ff).

6.   Wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej budowy, modernizacji, obsługi lub wynajmu infrastruktury portowej, na którą udzielono pomocy, są udzielane na zasadach konkurencji, przejrzystości, niedyskryminacji i bezwarunkowo.

7.   Infrastruktura portowa, na którą udzielono pomocy, jest udostępniana zainteresowanym użytkownikom na równych i niedyskryminacyjnych zasadach na warunkach rynkowych.

8.   W przypadku pomocy nieprzekraczającej 2 mln EUR, jako alternatywę do zastosowania metody, o której mowa w ust. 4 i 5, maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.”;

21)

w art. 58 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy indywidualnej przyznanej przed wejściem w życie odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia, jeżeli pomoc ta spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu z wyjątkiem art. 9.”;

b)

dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a.   Każda pomoc indywidualna przyznana w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 9 lipca 2017 r. zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia obowiązującymi w momencie przyznawania pomocy jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia ustanowionego w art. 108 ust. 3 Traktatu. Każda pomoc indywidualna przyznana przed dniem 1 lipca 2014 r. zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia z wyjątkiem art. 9, obowiązującymi przed dniem 10 lipca 2017 r. albo po tym dniu, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia ustanowionego w art. 108 ust. 3 Traktatu.”;

c)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   W przypadku zmian niniejszego rozporządzenia wszelkie programy pomocy wyłączone z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia obowiązującego w dniu wejścia w życie danego programu pozostają wyłączone z tego obowiązku przez 6-miesięczny okres dostosowawczy.”;

22)

w załączniku II część II zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

23)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

przypis 2 otrzymuje brzmienie:

„(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).”;

b)

przypis 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Ekwiwalent dotacji brutto lub – w przypadku środków objętych art. 16, 21, 22 lub 39 niniejszego rozporządzenia – wysokość inwestycji.”.

Artykuł 2

W art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 702/2014 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Kwoty kosztów kwalifikowalnych można obliczyć zgodnie z formami kosztów uproszczonych określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (*9), pod warunkiem że operacja jest co najmniej częściowo finansowana z EFRROW oraz że dany rodzaj kosztów jest kwalifikowalny na podstawie odpowiedniego przepisu dotyczącego wyłączenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Margrethe VESTAGER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

(3)  Dz.U. C 99 z 4.4.2014, s. 3.

(4)  Zob. w szczególności sekcja 3.5 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych.

(5)  COM(2011) 144.

(6)  COM(2013) 295.

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).


ZAŁĄCZNIK

„CZĘŚĆ II

Informacje przekazuje się za pomocą odpowiedniego programu komputerowego udostępnionego przez Komisję, jak określono w art. 11

Proszę wskazać, który przepis ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych ma zastosowanie do danego środka pomocy.

Główny cel pomocy – Cele ogólne (wykaz)

Cele (wykaz)

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna roczna kwota pomocy w walucie krajowej (kwota bez ułamków)

MŚP –premie w %

Pomoc regionalna – pomoc inwestycyjna (1) (art. 14)

Program pomocy

… %

… %

Pomoc ad hoc

… %

… %

Pomoc regionalna – pomoc operacyjna (art. 15)

Koszty transportu towarów wyprodukowanych na obszarach kwalifikujących się do pomocy (art. 15 ust. 2 lit. a))

… %

… %

Dodatkowe koszty w regionach najbardziej oddalonych (art. 15 ust. 2 lit. b))

… %

… %

Pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów miejskich (art. 16)

…. w walucie krajowej

… %

Pomoc dla MŚP (art. 17, 18, 19, 20)

Pomoc inwestycyjna dla MŚP (art. 17)

… %

… %

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18)

… %

… %

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 19)

… %

… %

Pomoc na koszty współpracy ponoszone przez MŚP uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej (art. 20)

… %

… %

Pomoc dla MŚP – dostęp MŚP do finansowania (art. 21–22)

Pomoc na finansowanie ryzyka (art. 21)

… w walucie krajowej

… %

Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (art. 22)

… w walucie krajowej

… %

Pomoc dla MŚP – Pomoc na rzecz alternatywnych platform obrotu specjalizujących się w MŚP (art. 23)

… %; w przypadku gdy środek pomocy przyjmuje postać pomocy na rozpoczęcie działalności: …. w walucie krajowej

… %

Pomoc dla MŚP – Pomoc na koszty rozpoznania (art. 24)

… %

… %

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (art. 25–30)

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (art. 25)

Badania podstawowe (art. 25 ust. 2 lit. a))

… %

… %

Badania przemysłowe (art. 25 ust. 2 lit. b))

… %

… %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 25 ust. 2 lit. c))

… %

… %

Studia wykonalności (art. 25 ust. 2 lit. d))

… %

… %

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą (art. 26)

… %

… %

Pomoc dla klastrów innowacyjnych (art. 27)

… %

… %

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (art. 28)

… %

… %

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne (art. 29)

… %

… %

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i akwakultury (art. 30)

… %

… %

Pomoc szkoleniowa (art. 31)

… %

… %

Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych (art. 32–35)

Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 32)

… %

… %

Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na rekrutację pracowników niepełnosprawnych (art. 33)

… %

… %

Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (art. 34)

… %

… %

Pomoc na rekompensatę kosztów wsparcia udzielanego pracownikom znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 35)

… %

… %

Pomoc na ochronę środowiska (art. 36–49)

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych (art. 36)

… %

… %

Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych (art. 37)

… %

… %

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną (art. 38)

… %

… %

Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach (art. 39)

… w walucie krajowej

… %

Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji (art. 40)

… %

… %

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 41)

… %

… %

Pomoc operacyjna na propagowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (art. 42)

… %

… %

Pomoc operacyjna na propagowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w instalacjach działających na małą skalę (art. 43)

… %

… %

Pomoc w formie ulg w podatkach na ochronę środowiska na mocy dyrektywy 2003/96/WE (art. 44)

… %

… %

Pomoc inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów (art. 45)

… %

… %

Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy (art. 46)

… %

… %

Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów (art. 47)

… %

… %

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną (art. 48)

… %

… %

Pomoc na badania środowiska (art. 49)

… %

… %

Programy pomocy mające na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi (art. 50)

Maksymalna intensywność pomocy

… %

… %

Rodzaj klęski żywiołowej

trzęsienie ziemi

lawina

osuwisko

powódź

tornado

huragan

erupcja wulkaniczna

pożar naturalny

Data wystąpienia klęski żywiołowej

dd/mm/rrrrr do dd/mm/rrrr

Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych (art. 51)

… %

… %

Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową (art. 52)

… w walucie krajowej

… %

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 53)

… %

… %

Programy pomocy na rzecz utworów audiowizualnych (art. 54)

 

 

… %

… %

Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (art. 55)

… %

… %

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną (art. 56)

… %

… %

Pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych (art. 56a)

… %

… %

Pomoc na rzecz portów morskich (art. 56b)

… %

… %

Pomoc na rzecz portów śródlądowych (art. 56c)

… %

… %


(1)  W przypadku pomocy regionalnej ad hoc uzupełniającej pomoc przyznaną w ramach programu (programów) pomocy proszę wskazać zarówno intensywność pomocy przyznanej w ramach programu pomocy, jak i intensywność pomocy ad hoc.”


Top