EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0623

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

OJ L 103, 22.4.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/623/oj

22.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, Euratom) 2015/623

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 312,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 19 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (1) stanowi, że w przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 2014 r. nowych zasad lub programów w ramach zarządzania dzielonego odnoszących się do funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, należy dokonać rewizji wieloletnich ram finansowych celem przesunięcia na następne lata, powyżej odnośnych pułapów wydatków, środków przydzielonych, ale niewykorzystanych w 2014 r. Zgodnie z tym artykułem, rewizję dotyczącą przesunięcia niewykorzystanych środków przydzielonych na 2014 r. przyjmuje się przed dniem 1 maja 2015 r.

(2)

W wyniku takiego późnego przyjęcia środki przydzielone na fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w kwocie 11 216 187 326 EUR w cenach bieżących, środki przydzielone na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki w kwocie 9 446 050 652 EUR w cenach bieżących oraz środki przydzielone na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwocie 442 319 096 EUR nie mogły zostać wykorzystane w 2014 r., ani przeniesione na 2015 r.

(3)

Należy zatem zmienić załącznik do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 i przesunąć na kolejne lata do poddziału 1b, działu 2 i działu 3 środki na zobowiązania, których nie można było wykorzystać w 2014 r. W tym celu kwoty w cenach bieżących należy przeliczyć na ceny z 2011 r.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 kwietnia 2015 r.

W imieniu Rady

E. RINKĒVIČS

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


ZAŁĄCZNIK

TABELA WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH (UE 28)

(miliony EUR w cenach z 2011 r.)

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Łącznie 2014-2020

1.

Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

49 713

72 047

62 771

64 277

65 528

67 214

69 004

450 554

1a:

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

34 108

55 726

46 045

46 584

47 038

47 514

47 925

324 940

2.

Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

46 981

59 765

58 204

53 448

52 466

51 503

50 558

372 925

w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

41 254

40 938

40 418

39 834

39 076

38 332

37 602

277 454

3.

Bezpieczeństwo i obywatelstwo

1 637

2 269

2 306

2 289

2 312

2 391

2 469

15 673

4.

Globalny wymiar Europy

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Administracja

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

w tym: wydatki administracyjne instytucji

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Wyrównania

27

0

0

0

0

0

0

27

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

114 430

150 549

140 151

137 196

137 866

139 078

140 242

959 512

jako procent DNB

0,88 %

1,13 %

1,03 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

jako procent DNB

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Dostępny margines

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Pułap zasobów własnych jako procent DNB

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Top