EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1336

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 335, 14.12.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1336/oj

14.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1336/2013

z dnia 13 grudnia 2013 r.

zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1), w szczególności jej art. 69,

uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2), w szczególności jej art. 78,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (3), w szczególności jej art. 68,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 94/800/WE (4) Rada zatwierdziła Porozumienie w sprawie zamówień publicznych (zwane dalej „Porozumieniem”). Porozumienie powinno być stosowane do każdego zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty (zwane dalej „progami”) wyznaczone w Porozumieniu i wyrażone w specjalnych prawach ciągnienia.

(2)

Celem dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE jest między innymi umożliwienie podmiotom i instytucjom zamawiającym, które stosują te dyrektywy, przestrzegania równocześnie zobowiązań wynikających z Porozumienia. Aby osiągnąć ten cel, progi określone w dyrektywach dla zamówień publicznych, które podlegają również Porozumieniu, powinny zostać dostosowane tak, aby odpowiadały wartościom w euro progów ustalonych w Porozumieniu, zaokrąglonym w dół do pełnego tysiąca.

(3)

W celu zapewnienia spójności należy dostosować również te progi wymienione w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE, które dotyczą zamówień nieobjętych Porozumieniem. Równocześnie progi określone w dyrektywie 2009/81/WE należy dostosować do skorygowanych progów określonych w art. 16 dyrektywy 2004/17/WE.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W dyrektywie 2004/17/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) kwotę „400 000 EUR” zastępuje się kwotą „414 000 EUR”;

b)

w lit. b) kwotę „5 000 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 186 000 EUR”;

2)

w art. 61 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 kwotę „400 000 EUR” zastępuje się kwotą „414 000 EUR”;

b)

w ust. 2 kwotę „400 000 EUR” zastępuje się kwotą „414 000 EUR”.

Artykuł 2

W dyrektywie 2004/18/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) kwotę „130 000 EUR” zastępuje się kwotą „134 000 EUR”;

b)

w lit. b) kwotę „200 000 EUR” zastępuje się kwotą „207 000 EUR”;

c)

w lit. c) kwotę „5 000 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 186 000 EUR”;

2)

w art. 8 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) kwotę „5 000 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 186 000 EUR”;

b)

w lit. b) kwotę „200 000 EUR” zastępuje się kwotą „207 000 EUR”;

3)

w art. 56 kwotę „5 000 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 186 000 EUR”;

4)

w art. 63 ust. 1 akapit pierwszy kwotę „5 000 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 186 000 EUR”;

5)

w art. 67 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) kwotę „130 000 EUR” zastępuje się kwotą „134 000 EUR”;

b)

w lit. b) kwotę „200 000 EUR” zastępuje się kwotą „207 000 EUR”;

c)

w lit. c) kwotę „200 000 EUR” zastępuje się kwotą „207 000 EUR”.

Artykuł 3

W art. 8 dyrektywy 2009/81/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w lit. a) kwotę „400 000 EUR” zastępuje się kwotą „414 000 EUR”;

2)

w lit. b) kwotę „5 000 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 186 000 EUR”.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.

(3)  Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

(4)  Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).


Top