Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1306R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013)

OJ L 130, 19.5.2016, p. 6–7 (DA, EN, NL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 8–10 (PT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 7–10 (SK)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 6–6 (HR, LV, MT, RO)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 13–22 (FR)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 7–9 (IT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 7–8 (EL, SV)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 5–5 (CS, ET, SL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 7–7 (BG, HU)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 9–12 (GA, LT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 8–11 (FI)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 17–20 (ES)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 11–15 (PL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 9–13 (DE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/corrigendum/2016-05-19/oj

19.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/11


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. )

1.

Tytuł w spisie treści oraz tytuł na stronie 549:

zamiast:

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008”,

powinno być:

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008”.

2.

Strona 549, motyw 2, akapit pierwszy:

zamiast:

„(2)

W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych elementów niniejszego rozporządzenia, innych niż istotne, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do akredytacji agencji płatniczych i jednostek koordynujących, obowiązków agencji płatniczych w odniesieniu do interwencji publicznej, jak również przepisów w zakresie obowiązków tych agencji zwiazanych z zarządzaniem i kontrolą, środków, jakie mają być finansowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej (budżetu Unii) w ramach interwencji publicznej oraz oceny operacji związanych z interwencją publiczną. Uprawnienia te powinny również obejnować odstępstwa od niekwalifikowalności płatności dokonywanych przez agencje płatnicze na rzecz beneficjentów przed najwcześniejszą możliwą datą płatności lub po najpóźniejszej możliwej dacie płatności oraz kompensację pomiędzy wydatkami i dochodami w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dodatkowo, uprawnienia te powinny obejmować metody mającyce zastosowanie do zobowiązań i płatności (…)”,

powinno być:

„(2)

W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych elementów niniejszego rozporządzenia, innych niż istotne, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do akredytacji agencji płatniczych i jednostek koordynujących, obowiązków agencji płatniczych w odniesieniu do interwencji publicznej, jak również przepisów w zakresie obowiązków tych agencji związanych z zarządzaniem i kontrolą, środków, jakie mają być finansowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej (budżetu Unii) w ramach interwencji publicznej oraz oceny operacji związanych z interwencją publiczną. Uprawnienia te powinny również obejmować odstępstwa od niekwalifikowalności płatności dokonywanych przez agencje płatnicze na rzecz beneficjentów przed najwcześniejszą możliwą datą płatności lub po najpóźniejszej możliwej dacie płatności oraz kompensację pomiędzy wydatkami i dochodami w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dodatkowo, uprawnienia te powinny obejmować metody mające zastosowanie do zobowiązań i płatności kwot (…)”.

3.

Strona 553, motyw 31, drugie zdanie:

zamiast:

„Rozporządzenie (WE) nr 814/2000 zawiera wykaz tcyh środków wraz z ich celami oraz ustanawia zasady ich finansowania i realizacji odpowiednich projektów.”,

powinno być:

„Rozporządzenie (WE) nr 814/2000 zawiera wykaz tych środków wraz z ich celami oraz ustanawia zasady ich finansowania i realizacji odpowiednich projektów.”.

4.

Strona 555, motyw 42, drugie zdanie:

zamiast:

„Aby wzmocnić ramy prawne dotyczące zabezpieczeń, do wszystkich tych przepisów należy stosować jednen horyzontalny przepis.”,

powinno być:

„Aby wzmocnić ramy prawne dotyczące zabezpieczeń, do wszystkich tych przepisów należy stosować jeden horyzontalny przepis.”.

5.

Strona 555, motyw 45:

zamiast:

„(45)

Do celów stworzenia warstwy referencyjnej w systemie identyfikacji działek rolnych, dostosowanej do obszarów proekologicznych, państwa członkowskie powinny mieć możliwośc uwzględnienia szczegółowych informacji, (…)”,

powinno być:

„(45)

Do celów stworzenia warstwy referencyjnej w systemie identyfikacji działek rolnych, dostosowanej do obszarów proekologicznych, państwa członkowskie powinny mieć możliwość uwzględnienia szczegółowych informacji, (…)”.

6.

Strona 560, motyw 84, ostatnie zdanie:

zamiast:

„Umożliwia to również obywatelom zopoznanie się z konkretnymi przykładami dostarczania przez rolnictwo dóbr publicznych dla obywateli, umacniając tym samym legitymizację pomocy państwa w sektorze rolnictwa.”,

powinno być:

„Umożliwia to również obywatelom zapoznanie się z konkretnymi przykładami dostarczania przez rolnictwo dóbr publicznych dla obywateli, umacniając tym samym legitymizację pomocy państwa w sektorze rolnictwa.”.

7.

Strona 560, motyw 91:

zamiast:

„(91)

(…) ramy dotyczącyce nabywania, poprawiania oraz korzystania ze zdjęć satelitarnych oraz danych meteorologicznych, jak również mających zastosowanie terminów.”,

powinno być:

„(91)

(…) ramy dotyczące nabywania, poprawiania oraz korzystania ze zdjęć satelitarnych oraz danych meteorologicznych, jak również mających zastosowanie terminów.”.

8.

Strona 560, motyw 93:

zamiast:

„(93)

(…) szczegóły dotyczącyce prowadzenia przez agencje płatnicze osobnych ksiąg rachunkowych; szczegółowe warunki mające zastosowanie do informacji, (…)”,

powinno być:

„(93)

(…) szczegóły dotyczące prowadzenia przez agencje płatnicze osobnych ksiąg rachunkowych; szczegółowe warunki mające zastosowanie do informacji, (…)”.

9.

Strona 561, motyw 94:

zamiast:

„(94)

Co więcej, uprawnienia wykonawcze Komisji powinny obejmować: procedury dotyczącyce szczególnych obowiązków, (…)”,

powinno być:

„(94)

Co więcej, uprawnienia wykonawcze Komisji powinny obejmować: procedury dotyczące szczególnych obowiązków, (…)”.

10.

Strona 561, motyw 96, drugie zdanie:

zamiast:

„Powinny onee równiez obejmować: przepisy, które są zarówno niezbędne, jak i uzasadnione w sytuacji nadzwyczajnej, w celu rozwiązania szczególnych problemów w odniesieniu do okresów płatności i realizacji płatności zaliczkowych;”,

powinno być:

„Powinny one również obejmować: przepisy, które są zarówno niezbędne, jak i uzasadnione w sytuacji nadzwyczajnej, w celu rozwiązania szczególnych problemów w odniesieniu do okresów płatności i realizacji płatności zaliczkowych;”.

11.

Strona 563, art. 4 ust. 1 lit. d):

zamiast:

„d)

wkład finansowy Unii przeznaczony na program unijny »Owoce i warzywa w szkole«, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz środki dotyczące chorób zwierząt i utraty zaufania konsumentów, o których mowa w art. 155 tego rozporządzenia.”,

powinno być:

„d)

wkład finansowy Unii przeznaczony na program unijny »Owoce i warzywa w szkole«, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz środki dotyczące chorób zwierząt i utraty zaufania konsumentów, o których mowa w art. 220 tego rozporządzenia.”.

12.

Strona 570, rozdział II, sekcja 1, tytuł:

zamiast:

„Ogólne przepisy dotyczące efrrow”,

powinno być:

„Ogólne przepisy dotyczące EFRROW”.

13.

Strona 579, art. 59 ust. 5, drugie zdanie:

zamiast:

„Państwa członkowskie mogą obniżyć ten poziom minimalny poziom w przypadku gdy systemy zarządzania i kontroli funkcjonują właściwie, a wskaźnik błędu pozostaje na akceptowalnym poziomie.”,

powinno być:

„Państwa członkowskie mogą obniżyć ten minimalny poziom, w przypadku gdy systemy zarządzania i kontroli funkcjonują właściwie, a wskaźnik błędu pozostaje na akceptowalnym poziomie.”.

14.

Strona 580, art. 62 ust. 2 lit. e):

zamiast:

„e)

w odniesieniu do konopi, jak określono w art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 – przepisy dotyczące szczególnych środków kontroli oraz metod określania poziomu tetrahydrokanabinolu;”,

powinno być:

„e)

w odniesieniu do konopi, jak określono w art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 – przepisy dotyczące szczególnych środków kontroli oraz metod określania poziomu tetrahydrokanabinolu;”.

15.

Strona 580, art. 63 ust. 1:

zamiast:

„1.   (…) nie zostają przyznane lub zostają zwócone odpowiednie uprawnienia do płatności, o których mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.”,

powinno być:

„1.   (…) nie zostają przyznane lub zostają zwrócone odpowiednie uprawnienia do płatności, o których mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.”.

16.

Strona 582, art. 66 ust. 3:

zamiast:

„3.   Komisji jest uprawniona do przyjmowania aktów delelgowanych zgodnie z art. 115 (…)”,

powinno być:

„3.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 115 (…)”.

17.

Strona 583, art. 67 ust. 4 lit. b):

zamiast:

„b)

»bezpośrednia płatność obszarowa« oznacza system płatności podstawowej, system jednolitej płatności obszarowej oraz płatność redystrybucyjną, o której mowa w tytule III rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (…)”,

powinno być:

„b)

»bezpośrednia płatność obszarowa« oznacza system płatności podstawowej, system jednolitej płatności obszarowej oraz płatność redystrybucyjną, o której mowa w tytule III rozdziały 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (…)”.

18.

Strona 584, art. 69 ust. 1, akapit drugi, przedostatni wiersz:

zamiast:

„(…) dotyczącymico najmniej pięciu kolejnych poprzednich lat kalendarzowych.”,

powinno być:

„(…) dotyczącymi co najmniej pięciu kolejnych poprzednich lat kalendarzowych.”.

19.

Strona 584, art. 69 ust. 1, akapit trzeci:

zamiast:

„W drodze odstępstwa od akapitu drugiego od państw członkowskich, które przystąpiły do Unii w 2004 r. lub później, zobowiązane są jedynie do zapewnienia zapoznawania się z danymi począwszy od roku ich przystąpienia.”,

powinno być:

„W drodze odstępstwa od akapitu drugiego państwa członkowskie, które przystąpiły do Unii w 2004 r. lub później, zobowiązane są jedynie do zapewnienia zapoznawania się z danymi począwszy od roku ich przystąpienia.”.

20.

Strona 584, art. 70 ust. 1, akapit pierwszy, drugie zdanie:

zamiast:

„1.   (…) w skali 1:5 000, przy uwzglednieniu obwodu i stanu działki. (…)”,

powinno być:

„1.   (…) w skali 1:5 000, przy uwzględnieniu obwodu i stanu działki. (…)”.

21.

Strona 584, art. 70 ust. 2:

zamiast:

„2.   Państwa członkowskie zapewniają, aby system identyfikacji działek rolnych zawierał warstwę referencyjną umożliwiającą uwzględnienie obszarów proekologicznych. Ta warstwa referencyjna obejmuje w szczególności stosowne zobowiązania szczególne lub systemy certyfikacji środowiskowej, o których mowa w art. 43 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, praktykom równoważne praktykom określonym w art. 46 tego rozporządzenia (…)”,

powinno być:

„2.   Państwa członkowskie zapewniają, aby system identyfikacji działek rolnych zawierał warstwę referencyjną umożliwiającą uwzględnienie obszarów proekologicznych. Ta warstwa referencyjna obejmuje w szczególności stosowne zobowiązania szczególne lub systemy certyfikacji środowiskowej, o których mowa w art. 43 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, równoważne praktykom określonym w art. 46 tego rozporządzenia (…)”.

22.

Strona 584, art. 71 ust. 2:

zamiast:

„2.   System, o którym mowa w ust. 1, umożliwia bezpośrednie i natychmiastowe zapoznanie się poprzez właściwy organ państwa członkowskiego z danymi dotyczącymi co najmniej czterech kolejnych poprzednich lat kalendarzowych.”,

powinno być:

„2.   System, o którym mowa w ust. 1, umożliwia bezpośrednie i natychmiastowe zapoznanie się poprzez właściwy organ państwa członkowskiego z danymi dotyczącymi co najmniej czterech kolejnych poprzedzających lat kalendarzowych.”.

23.

Strona 585, art. 72 ust. 2:

zamiast:

„2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) państwa członkowskie mogą zadecydować, że działki rolne o powierzchni do 0,1 ha, w odniesieniu do których nie składa się wniosku o płatność, nie muszą być deklarowane, pod warunkiem że suma wielkości tych dzialek nie przekracza 1 ha, lub mogą zadecydować, że rolnik, który nie ubiega się o jakiekolwiek bezpośrednie płatności obszarowe, nie musi deklarować swoich działek rolnych w przypadku gdy suma wielkości tych dzialek nie przekracza 1 ha. W każdym przypadku rolnik musi wskazać w swoim wniosku, że ma w swoim posiadaniu działki rolne i na żądanie właściwych organów wskazać ich położenie.”,

powinno być:

„2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) państwa członkowskie mogą zadecydować, że działki rolne o powierzchni do 0,1 ha, w odniesieniu do których nie składa się wniosku o płatność, nie muszą być deklarowane, pod warunkiem że suma wielkości tych działek nie przekracza 1 ha, lub mogą zadecydować, że rolnik, który nie ubiega się o jakiekolwiek bezpośrednie płatności obszarowe, nie musi deklarować swoich działek rolnych, w przypadku gdy suma wielkości tych działek nie przekracza 1 ha. W każdym przypadku rolnik musi wskazać w swoim wniosku, że ma w swoim posiadaniu działki rolne, i na żądanie właściwych organów wskazać ich położenie.”.

24.

Strona 585, art. 75 ust. 3, pierwsze zdanie:

zamiast:

„3.   W przypadku sytuacji nadzwyczajnej Komisja przyjmuje akty wykonawcze, które są zarówno niezbędne, jak i uzasadnione, w celu rozwiązania szcególnych problemów związanych ze stosowaniem niniejszego artykułu.”,

powinno być:

„3.   W przypadku sytuacji nadzwyczajnej Komisja przyjmuje akty wykonawcze, które są zarówno niezbędne, jak i uzasadnione, w celu rozwiązania szczególnych problemów związanych ze stosowaniem niniejszego artykułu.”.

25.

Strona 600, art. 120:

zamiast:

„Aby zapewnić sprawne przejście od ustaleń przewidzianych w uchylonych rozporządzeniach, o których mowa w art. 118, do przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, Komisji przekazuje się uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 115 dotyczących przypadków, w których mogą być stosowane odstępstwa od przepisów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz uzupełnienia tych przepisów.”,

powinno być:

„Aby zapewnić sprawne przejście od ustaleń przewidzianych w uchylonych rozporządzeniach, o których mowa w art. 119, do przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, Komisji przekazuje się uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 115 dotyczących przypadków, w których mogą być stosowane odstępstwa od przepisów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz uzupełnienia tych przepisów.”.


Top