Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0062

Dyrektywa Rady 2013/62/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2010/18/UE w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC w związku ze zmianą statusu Majotty względem Unii Europejskiej

OJ L 353, 28.12.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/62/oj

28.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/7


DYREKTYWA RADY 2013/62/UE

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniająca dyrektywę 2010/18/UE w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC w związku ze zmianą statusu Majotty względem Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady Europejskiej 2012/419/UE (2) Rada Europejska postanowiła zmienić status Majotty względem Unii ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. Od tego dnia Majotta przestanie być krajem lub terytorium zamorskim i otrzyma status regionu najbardziej oddalonego Unii w rozumieniu art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W związku z tą zmianą statusu prawnego Majotty, od dnia 1 stycznia 2014 r. stosować się do niej będzie prawo Unii. Biorąc pod uwagę specyficzną strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą Majotty należy ustanowić pewne szczególne środki mające na celu określenie warunków stosowania prawa Unii.

(2)

Zważywszy na szczególną strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą Majotty – w szczególności fakt, że ze względu na to, iż jest to region oddalony, wyspiarski, charakteryzujący się trudną topografią i klimatem, rynek pracy jest tam słabo rozwinięty i wskaźnik zatrudnienia jest niski – należy ustanowić dodatkowy okres na wdrożenie dyrektywy Rady 2010/18/UE (3) w celu zapewnienia wprowadzania równego traktowania w szczególności w zakresie urlopu rodzicielskiego w sposób progresywny i tak, by nie doprowadzić do destabilizacji stopniowego rozwoju gospodarczego Majotty. Taki dodatkowy okres na wdrożenie powinien przyczynić się do poprawy szczególnej, trudnej strukturalnej sytuacji społecznej i gospodarczej Majotty jako nowego regionu najbardziej oddalonego.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2010/18/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W art. 3 ust. 2 dyrektywy 2010/18/UE dodaje się akapit w brzmieniu:

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego dodatkowy okres, o którym mowa w tym akapicie, zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do Majotty jako regionu najbardziej oddalonego Unii w rozumieniu art. 349 TFUE.”.

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady

L. LINKEVIČIUS

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 12 grudnia 2013 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady Europejskiej 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej (Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131).

(3)  Dyrektywa Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE (Dz.U. L 68 z 18.3.2010, s. 13).


Top