Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1126

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1126/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 w odniesieniu do kwot na finansowanie wsparcia specjalnego określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

OJ L 289, 8.11.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 297 - 298

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; Uchylony przez 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1126/oj

8.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/24


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1126/2011

z dnia 7 listopada 2011 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 w odniesieniu do kwot na finansowanie wsparcia specjalnego określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 69 ust. 7 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 49 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (2) państwa członkowskie mogą do dnia 1 sierpnia w dowolnym roku kalendarzowym od roku 2010 zwrócić się o zmianę kwot, o których mowa w art. 69 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, jeżeli kwota wynikająca z zastosowania wyliczenia przedstawionego w art. 69 ust. 7 akapit pierwszy przedmiotowego rozporządzenia za dany rok budżetowy różni się od kwoty ustalonej w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 o ponad 20 %.

(2)

Dania, Finlandia i Słowenia złożyły do Komisji wniosek o zmianę kwot, o których mowa w art. 69 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ze skutkiem od 2012 r.

(3)

Po otrzymaniu wniosków złożonych przez Danię, Finlandię i Słowenię Komisja dokonała niezbędnych obliczeń w celu sprawdzenia, czy w roku budżetowym 2010 został osiągnięty próg 20 %, o którym mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1120/2009. W celu zastosowania art. 69 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 przy ustalaniu pułapów netto określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 Komisja skorzystała ze średniej stawki modulacji ustalonej odpowiednio dla Danii, Finlandii i Słowenii.

(4)

Zgodnie z przedmiotowymi obliczeniami w przypadku Danii, Finlandii i Słowenii kwota na rok budżetowy 2010 wynikająca z przeprowadzenia obliczenia, o którym mowa w art. 69 ust. 7 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 73/2009, różni się odpowiednio o 47 %, 29 % i 47 % od kwoty ustanowionej w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1120/2009.

(5)

Należy zatem zmienić kwoty ustanowione dla Danii, Finlandii i Słowenii w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1120/2009. Zgodnie z art. 49 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 zmienione kwoty należy stosować od roku kalendarzowego 2012.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zapis dotyczący Danii otrzymuje brzmienie:

„Dania

23,25”

b)

zapis dotyczący Finlandii otrzymuje brzmienie:

„Finlandia

6,19”

c)

zapis dotyczący Słowenii otrzymuje brzmienie:

„Słowenia

3,52”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 130 z 31.1.2009, s. 16.

(2)  Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 1.


Top