Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0433

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 433/2011 z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 115, 5.5.2011, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 177 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/433/oj

5.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 433/2011

z dnia 4 maja 2011 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 15 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (2) ustanowiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia („wykaz”), w miejscach wprowadzenia na terytoria wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(2)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wspomniany wykaz poddaje się regularnemu, co najmniej kwartalnemu, przeglądowi, uwzględniając przynajmniej źródła informacji wymienione w tym artykule.

(3)

Występowanie i znaczenie incydentów związanych z żywnością zgłaszanych poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF), ustalenia wynikające z kontroli przeprowadzonych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w państwach trzecich oraz kwartalne sprawozdania dotyczące przesyłek pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, przedkładane Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 669/2009, wskazują na potrzebę dokonania zmiany wykazu.

(4)

W szczególności należy usunąć z wykazu pozycje dotyczące towarów, w odniesieniu do których wymienione wyżej źródła informacji wskazują na ogólnie zadowalający poziom zgodności z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi w unijnym prawie i w odniesieniu do których nie jest już uzasadniony zwiększony poziom kontroli urzędowych.

(5)

Należy ponadto dodać do wykazu inne towary, co do których wymienione wyżej źródła informacji wskazują na pewien stopień braku zgodności z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa, co uzasadnia wprowadzenie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić w wykazie niektóre pozycje dotyczące przywozu z Turcji i Tajlandii.

(7)

W interesie jasności prawa unijnego należy także doprecyzować w wykazie pozycje dotyczące przywozu ketmii jadalnej z Indii oraz papryki słodkiej z Turcji.

(8)

Zmiany w wykazie dotyczące usunięcia odniesień do towarów powinny zacząć obowiązywać możliwie jak najszybciej, ponieważ pierwotne wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Zmiany te powinny zatem obowiązywać od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(9)

Z uwagi na liczbę zmian, jakie trzeba wprowadzić w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009, właściwe jest zastąpienie go tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r.

Usunięcia pozycji dotyczących Turcji w odniesieniu do cukinii i gruszek obowiązują od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

(A)   Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające wzmożonym kontrolom urzędowym w wyznaczonych miejscach wprowadzenia

Pasze i żywność

(zamierzone przeznaczenie)

Kod CN (1)

Państwo pochodzenia

Zagrożenie

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%)

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 10 90

Argentyna

Aflatoksyny

10

Orzeszki ziemne łuskane

1202 20 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 10 90

Brazylia

Aflatoksyny

10

Orzeszki ziemne łuskane

1202 20 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Suchy makaron jajeczny chiński (noodle)

ex 1902

Chiny

Glin

10

(Żywność)

Wspięga chińska (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Republika Dominikańska

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie GC-MS i LC-MS lub metodami single-residue (3)

50

Przepękla ogórkowata (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Tykwa pospolita (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Papryka (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Bakłażan

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

Pomarańcze (świeże lub suszone)

0805 10 20; 0805 10 80

Egipt

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie GC-MS i LC-MS lub metodami single-residue (7)

10

Brzoskwinie

0809 30 90

Granaty

ex 0810 90 95

Truskawki

0810 10 00

Fasola szparagowa

ex 0708 20 00

(Żywność – świeże owoce i warzywa)

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 10 90

Ghana

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 20 00

Masło orzechowe

2008 11 10

(Pasze i żywność)

 

Liście curry (Bergera/ Murraja koenigii)

ex 1211 90 85

Indie

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie GC-MS i LC-MS lub metodami single-residue (5)

10

(Żywność – świeże zioła)

Chili (Capsicum annuum), całe owoce

ex 0904 20 10

Indie

Aflatoksyny

50

Chili (Capsicum annuum), owoce rozgniatane lub mielone

ex 0904 20 90

Produkty zawierające chili (curry)

0910 91 05

Gałka muszkatołowa (Myristica frafrans)

0908 10 00

Kwiat muszkatołowy (Myristica frafrans)

0908 20 00

Imbir (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Żywność – suszone przyprawy)

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 10 90

Indie

Aflatoksyny

20

Orzeszki ziemne łuskane

1202 20 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Ketmia jadalna świeża

ex 0709 90 90

Indie

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie GC-MS i LC-MS lub metodami single-residue (2)

10

(Żywność)

Arbuz (egusi, Citrullus lanatus) pestki i produkty pochodne

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigeria

Aflatoksyny

50

(Żywność)

Ryż Basmati przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksyny

20

(Żywność – ryż bielony)

Chili (Capsicum annuum), całe owoce

ex 0904 20 10

Peru

Aflatoksyny i ochratoksyna A

10

Chili (Capsicum annuum), owoce rozgniatane lub mielone

ex 0904 20 90

(Żywność – suszone przyprawy)

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 10 90

Republika Południowej Afryki

Aflatoksyny

10

Orzeszki ziemne łuskane

1202 20 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Papryka chili świeża (Capsicum spp.)

ex 0709 60 10, ex 0710 80 51; ex 0709 60 99, ex 0710 80 59

Tajlandia

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie GC-MS i LC-MS lub metodami single-residue (9)

10

(Żywność)

Liście kolendry

ex 0709 90 90

Tajlandia

Salmonella (6)

10

Bazylia (pospolita, azjatycka)

ex 1211 90 85

Mięta

ex 1211 90 85

(Żywność – świeże zioła)

 

Liście kolendry

ex 0709 90 90

Tajlandia

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie GC-MS i LC-MS lub metodami single-residue (4)

20

Bazylia (pospolita, azjatycka)

ex 1211 90 85

(Żywność – świeże zioła)

 

Wspięga chińska (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Tajlandia

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie GC-MS i LC-MS lub metodami single-residue (4)

50

Bakłażan

0709 30 00; ex 0710 80 95

Warzywa kapustne

0704; ex 0710 80 95

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

Papryka słodka (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

Turcja

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie GC-MS i LC-MS lub metodami single-residue (8)

10

Pomidory

0702 00 00; 0710 80 70

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

Winogrona suszone

0806 20

Uzbekistan

Ochratoksyna A

50

(Żywność)

Chili (Capsicum annuum), owoce rozgniatane lub mielone

ex 0904 20 90

Wszystkie państwa trzecie

Barwniki Sudan

10

Produkty zawierające chili (curry)

0910 91 05

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Żywność – suszone przyprawy)

 

Czerwony olej palmowy

ex 1511 10 90

(Żywność)

 

(B)   Definicje

Do celów niniejszego załącznika nazwa »barwniki Sudan« odnosi się do następujących substancji chemicznych:

(i)

Sudan I (numer CAS: 842-07-9);

(ii)

Sudan II (numer CAS 3118-97-6);

(iii)

Sudan III (numer CAS 85-86-9);

(iv)

Scarlet Red; lub Sudan IV (numer CAS 85-83-6).”


(1)  Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, a w nomenklaturze towarów w ramach tego kodu nie wyróżniono żadnych podziałów, kod CN jest oznaczony „ex” (np. ex 1006 30: obejmuje jedynie ryż Basmati przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi).

(2)  W szczególności pozostałości: acefatu, metamidofosu, triazofosu, endosulfanu, monokrotofosu.

(3)  W szczególności pozostałości: amitrazu, acefatu, aldikarbu, benomylu, karbendazymu, chlorfenapyru, chloropiryfosu, CS2 (ditiokarbaminianów), diafentiuronu, diazinonu, dichlorfosu, dikofolu, dimetoatu, endosulfanu, fenamidonu, imidaklopridu, malationu, metamidofosu, metiokarbu, metomylu, monokrotofosu, ometoatu, oksamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu, tiakloprydu.

(4)  W szczególności pozostałości: acefatu, karbarylu, karbendazymu, karbofuranu, chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, dimetoatu, etionu, malationu, metalaksylu, metamidofosu, metomylu, monokrotofosu, ometoatu, profenofosu, protiofosu, kwinalfosu, triadimefonu, triazofosu, dikrotofosu, EPN, triforyny.

(5)  W szczególności pozostałości: triazofosu, oksydemetonu metylowego, chloropiryfosu, acetamipridu, tiametoksamu, klotianidyny, metamidofosu, acefatu, propargitu, monokrotofosu.

(6)  Metoda referencyjna EN/ISO 6579 lub metoda poddana walidacji w odniesieniu do metody referencyjnej, zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1).

(7)  W szczególności pozostałości: karbendazymu, cyflutryny, cyprodynilu, diazinonu, dimetoatu, etionu, fenitrotionu, fenpropatryny, fludioksonilu, heksaflumuronu, lambda-cyhalotryny, metiokarbu, metomylu, ometoatu, oksamylu, fentoatu, tiofanatu metylowego.

(8)  W szczególności pozostałości: metomylu, oksamylu, karbendazymu, klofentezyny, diafentiuronu, dimetoatu, formetanatu, malationu, procymidonu, tetradifonu, tiofanatu metylowego.

(9)  W szczególności pozostałości: karbofuranu, metomylu, ometoatu, dimetoatu, triazofosu, malationu, profenofosu, protiofosu, etionu, karbendazymu, triforyny, procymidonu, formetanatu.


Top