Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0213

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 213/2011 z dnia 3 marca 2011 r. zmieniające załączniki II i V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 59, 4.3.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 116 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/213/oj

4.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 213/2011

z dnia 3 marca 2011 r.

zmieniające załączniki II i V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1), w szczególności jej art. 11 akapit drugi i art. 26 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Austria zwróciła się o wprowadzenie do załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE dziesięciu programów szkoleniowych poświęconych opiece zdrowotnej. Programy te są regulowane przez rozporządzenie w sprawie zadań specjalnych w zakresie opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa (GuK-SV BGBl II nr 452/2005) i rozporządzenie w sprawie nauczania opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa i obowiązków w zakresie kierownictwa (GuK-LFV BGB1 II nr 453/2005).

(2)

Austriackie programy szkoleniowe zapewniają poziom szkolenia równoważny z poziomem przewidzianym w art. 11 lit. c) ppkt (i) dyrektywy 2005/36/WE oraz zapewniają porównywalny poziom przygotowania zawodowego i przygotowują kursanta do pełnienia porównywalnych obowiązków i funkcji, w związku z czym ich włączenie do załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE na podstawie art. 11 lit. c) ppkt (ii) jest uzasadnione.

(3)

Portugalia złożyła uzasadniony wniosek o wprowadzenie do pkt 5.1.3 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE specjalistycznego szkolenia medycznego w zakresie onkologii klinicznej.

(4)

Onkologia kliniczna ma na celu systematyczne leczenie nowotworów. W wyniku postępu naukowego w ostatnich latach leczenie pacjentów chorych na raka uległo znacznym zmianom. Specjalistyczne szkolenie medyczne w zakresie onkologii klinicznej nie jest wymienione w pkt 5.1.3 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE. Jednakże ponad dwie piąte państw członkowskich posiada oddzielne i odrębne szkolenia medyczne w zakresie onkologii klinicznej, co uzasadnia włączenie jej do pkt 5.1.3 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE.

(5)

Aby zapewnić wystarczająco wysoki poziom specjalistycznego szkolenia medycznego, minimalny okres szkolenia dla specjalności medycznej onkologia kliniczna, pozwalający na jej automatyczne uznanie, powinien wynieść 5 lat.

(6)

Francja złożyła uzasadniony wniosek o wprowadzenie do pkt 5.1.3 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE specjalistycznego szkolenia medycznego w zakresie genetyki klinicznej.

(7)

Genetyka kliniczna jest specjalnością powstałą w odpowiedzi na szybki rozwój wiedzy w zakresie genetyki i jej zastosowania w szeregu specjalistycznych dziedzin, takich jak onkologia, medycyna prenatalna, pediatria, choroby przewlekłe. Genetyka kliniczna odgrywa coraz większą rolę w badaniach przesiewowych i zapobieganiu licznym patologiom. Specjalistyczne szkolenie medyczne w zakresie genetyki klinicznej nie jest wymienione w pkt 5.1.3 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE. Jednakże ponad dwie piąte państw członkowskich posiada oddzielne i odrębne szkolenia medyczne w zakresie genetyki klinicznej, co uzasadnia włączenie jej do pkt 5.1.3 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE.

(8)

Aby zapewnić wystarczająco wysoki poziom specjalistycznego szkolenia medycznego, minimalny okres szkolenia dla specjalności medycznej genetyka kliniczna, pozwalający na jej automatyczne uznanie, powinien wynieść 4 lata.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2005/36/WE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i V do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i V do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 1 załącznika II pod pozycją „w Austrii” dodaje się tekst w brzmieniu:

„—

specjalne szkolenie w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

specjalne szkolenie w zakresie opieki psychiatrycznej i pielęgniarstwa (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

specjalne szkolenie w zakresie intensywnej opieki medycznej (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

specjalne szkolenie w zakresie dziecięcej intensywnej opieki medycznej (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

specjalne szkolenie w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),

specjalne szkolenie w zakresie pielęgniarstwa w dziedzinie terapii nerkozastępczej (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

specjalne szkolenie w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

specjalne szkolenie w zakresie higieny szpitalnej (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

specjalne szkolenie w zakresie nauczania opieki psychiatrycznej i pielęgniarstwa (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

specjalne szkolenie w zakresie zadań kierowniczych związanych z opieką zdrowotną i pielęgniarstwem (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej trzynastu lat i sześciu miesięcy do czternastu lat, w tym co najmniej dziesięć lat kształcenia ogólnego, dalsze trzy lata podstawowego szkolenia na poziomie wyższego stanowiska w służbie publicznej w zakresie opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa oraz sześć do dwunastu miesięcy specjalnego szkolenia w zakresie zadań specjalistycznych, nauczania lub kierownictwa.”;

2)

w pkt 5.1.3 załącznika V dodaje się tabelę w brzmieniu:

„Kraj

Onkologia kliniczna

Minimalny okres szkolenia: 5 lat

Genetyka kliniczna

Minimalny okres szkolenia: 4 lata

Tytuł

Tytuł

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics”


Top