Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0890

2011/890/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. ustanawiająca zasady utworzenia sieci właściwych organów krajowych odpowiedzialnych za e-Zdrowie, zarządzania nią i jej funkcjonowania

OJ L 344, 28.12.2011, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 247 - 249

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/890/oj

28.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/48


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2011 r.

ustanawiająca zasady utworzenia sieci właściwych organów krajowych odpowiedzialnych za e-Zdrowie, zarządzania nią i jej funkcjonowania

(2011/890/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (1), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 14 dyrektywy 2011/24/UE do zadań Unii należy wspieranie i ułatwianie współpracy oraz wymiany informacji między państwami członkowskimi działającymi w ramach dobrowolnej sieci skupiającej wyznaczone przez państwa członkowskie organy krajowe odpowiedzialne za e-Zdrowie („sieć e-Zdrowie”).

(2)

Zgodnie z art. 14 ust. 3 dyrektywy 2011/24/UE Komisja ma obowiązek przyjęcia przepisów niezbędnych do utworzenia sieci e-Zdrowie, zarządzania nią i jej przejrzystego funkcjonowania.

(3)

Jako że uczestnictwo w sieci e-Zdrowie jest dobrowolne, państwa członkowskie powinny mieć zawsze możliwość dołączenia do niej. Ze względów organizacyjnych państwa członkowskie, które chcą uczestniczyć w sieci, powinny z wyprzedzeniem powiadomić o tym Komisję.

(4)

Dane osobowe przedstawicieli państw członkowskich, ekspertów i obserwatorów uczestniczących w sieci powinny być przetwarzane zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (2) oraz dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej) (3).

(5)

Konkluzje Rady z 2009 r. w sprawie bezpiecznej i skutecznej opieki zdrowotnej dzięki e-Zdrowiu zawierają wezwanie do dostosowania e-Zdrowia do strategii i potrzeb zdrowotnych na poziomie Unii i poszczególnych państw poprzez bezpośrednie zaangażowanie organów krajowych właściwych do spraw zdrowia. Aby osiągnąć ten cel, Rada w swoich konkluzjach wezwała również do utworzenia mechanizmu zarządzania na wysokim szczeblu, czego następstwem było rozpoczęcie Wspólnego Działania (4) i Sieci Tematycznej w obrębie, odpowiednio, Programu „Zdrowie” (5) i Programu na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, będącego częścią Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (6) (dalej „Wspólne Działanie” i „Sieć Tematyczna”). W celu zapewnienia koordynacji i spójności prac dotyczących sieci e-Zdrowie na poziomie unijnym i uniknięcia powielania działań, należy zapewnić kontynuację działania wymienionego wyżej mechanizmu zarządzania na wysokim szczeblu w ramach sieci e-Zdrowie w zakresie, w jakim działanie to jest zgodne z celami sieci określonymi w art. 14 ust. 2 dyrektywy 2011/24/UE, oraz przyłączyć do sieci Wspólne Działanie i Sieć Tematyczną.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 16 dyrektywy 2011/24/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia zasady niezbędne dla utworzenia sieci właściwych organów krajowych odpowiedzialnych za e-Zdrowie, zarządzania nią i jej funkcjonowania, zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2011/24/UE.

Artykuł 2

Zadania

1.   Sieć e-Zdrowie realizuje cele przypisane jej na mocy art. 14 ust. 2 dyrektywy 2011/24/UE.

2.   W realizacji tych celów sieć e-Zdrowie działa w ścisłej współpracy ze Wspólnym Działaniem i z Siecią Tematyczną oraz wykorzystuje wyniki osiągnięte w ramach tych dwóch działań.

Artykuł 3

Skład i powoływanie

1.   Członkami są odpowiedzialne za e-Zdrowie organy krajowe, wyznaczone przez państwa członkowskie uczestniczące w sieci e-Zdrowie.

2.   Państwa członkowskie, które chcą uczestniczyć w sieci e-Zdrowie, powiadamiają o tym na piśmie Komisję oraz zgłaszają odpowiedzialny za e-Zdrowie organ krajowy, który wyznaczyły zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2011/24/UE.

3.   Każdy organ krajowy odpowiedzialny za e-Zdrowie mianuje jednego przedstawiciela w sieci e-Zdrowie i jednego zastępcę oraz powiadamia o tym Komisję.

4.   Nazwy organów państw członkowskich publikuje się w rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów (zwanym dalej „rejestrem”).

5.   Dane osobowe przedstawicieli państw członkowskich, ekspertów i obserwatorów uczestniczących w sieci są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z dyrektywami 95/46/WE i 2002/58/WE.

Artykuł 4

Powiązania pomiędzy siecią e-Zdrowie a Komisją

1.   Komisja może zasięgnąć konsultacji sieci e-Zdrowie na każdy temat związany z e-Zdrowiem w Unii, w szczególności kiedy jest to potrzebne do zapewnienia wytycznych dla Wspólnego Działania i Sieci Tematycznej.

2.   Każdy członek sieci e-Zdrowie może zaproponować Komisji skonsultowanie się z siecią e-Zdrowie w konkretnej kwestii.

Artykuł 5

Regulamin wewnętrzny

Sieć e-Zdrowie przyjmuje zwykłą większością głosów swoich członków własny regulamin wewnętrzny, na wniosek służb Komisji i po konsultacjach z państwami członkowskimi uczestniczącymi w sieci.

Artykuł 6

Tryb pracy

1.   Sieć e-Zdrowie może wyznaczyć podgrupy do zbadania konkretnych kwestii zgodnie z wyznaczonym przez siebie zakresem zadań. Tego rodzaju podgrupy ulegają rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia ich mandatu.

2.   Sieć e-Zdrowie przyjmuje wieloletni program działania i instrument oceny jego realizacji.

3.   Członkowie sieci e-Zdrowie i ich przedstawiciele oraz zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogom zachowania tajemnicy zawodowej określonym w art. 339 Traktatu i w jego przepisach wykonawczych, a także przestrzegają przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych UE, określonych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r., zmieniającej jej regulamin wewnętrzny (7). W przypadku nieprzestrzegania przez nich powyższych wymogów Przewodniczący sieci e-Zdrowie może podjąć wszelkie stosowne środki.

Artykuł 7

Sekretariat sieci e-Zdrowie

1.   Komisja prowadzi sekretariat sieci e-Zdrowie.

2.   W posiedzeniach sieci e-Zdrowie i jej podgrup mogą uczestniczyć inni, zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji.

3.   Komisja publikuje stosowne informacje na temat działalności sieci e-Zdrowie w rejestrze lub na specjalnej stronie internetowej dostępnej poprzez link umieszczony w rejestrze.

Artykuł 8

Koszty uczestnictwa w posiedzeniach

1.   Osoby uczestniczące w działaniach sieci e-Zdrowie nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę od Komisji.

2.   Wydatki na podróże służbowe i koszty pobytu ponoszone przez osoby uczestniczące w pracach sieci e-Zdrowie są zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji.

Zwrot kosztów odbywa się w granicach dostępnych środków przyznanych w ramach rocznej procedury przydziału zasobów.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45.

(2)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(3)  Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.

(4)  Wspólne działanie na rzecz inicjatywy w zakresie zarządzania usługami e-Zdrowia; decyzja Komisji C(2010) 7593 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyznania dotacji dla wniosków dotyczących drugiego programu „Zdrowie” na 2010 r. (2008–2013), umowa numer 2010/2302.

(5)  Decyzja nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiająca drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013 (Dz.U. L 301 z 20.11.2007, s. 3).

(6)  Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15).

(7)  Dz.U. L 317 z 31.12.2001, s. 1.


Top