Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0212

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 65, 13.3.2010, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 261 - 267

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/212/oj

13.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 212/2010

z dnia 12 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), w szczególności jego art. 15 ust. 5 i art. 63 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (3) ustanowiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt w miejscach wprowadzenia na terytoria wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004. W szczególności w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wymieniono rodzaje pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, których dotyczy zwiększony poziom kontroli urzędowych.

(2)

W celu uniknięcia trudności w wykładni art. 19 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 zawierającego środki przejściowe artykuł ten musi zostać zmieniony, aby terminologia tam zastosowana była spójna z terminologią stosowaną w art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(3)

Po opublikowaniu rozporządzenia (WE) nr 669/2009 niektóre państwa członkowskie wskazały Komisji na potrzebę dokładniejszych definicji niektórych kodów CN stosowanych w części A w załączniku I do tego rozporządzenia w celu ułatwienia identyfikacji produktów objętych tymi definicjami, a także na potrzebę dodania w niektórych przypisach w tym załączniku wyjaśnień technicznych.

(4)

Poinformowano także Komisję o potrzebie włączenia szczegółowego wykazu stanowiących zagrożenie pozostałości pestycydów w warzywach świeżych, schłodzonych lub zamrożonych (żywność) do wykazu w części A w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w celu uwzględnienia powiadomień otrzymanych w ciągu ostatnich trzech lat z systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt.

(5)

Celem zachowania jasności potrzebne są dalsze wyjaśnienia techniczne odnośnie do wskazówek dotyczących wspólnotowego dokumentu wejścia określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 669/2009 ma być stosowane od dnia 25 stycznia 2010 r. W związku z powyższym niniejsze rozporządzenie powinno się również stosować od tej daty.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 19

Środki przejściowe

1.   Przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli wyznaczone miejsca wprowadzenia nie są wyposażone w sprzęt do przeprowadzania kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b), takie kontrole mogą być przeprowadzane w innym miejscu kontroli, upoważnionym do tego celu przez właściwy organ, w tym samym państwie członkowskim, przed zgłoszeniem tych towarów do dopuszczenia do swobodnego obrotu, pod warunkiem że takie miejsce kontroli spełnia minimalne wymogi ustanowione w art. 4.

2.   Państwa członkowskie udostępniają publicznie, poprzez opublikowanie na swoich stronach internetowych, wykaz miejsc kontroli zatwierdzonych zgodnie z ust. 1.”;

2)

w załącznikach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

część A otrzymuje brzmienie:

„A.   Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające wzmożonym kontrolom urzędowym w wyznaczonych miejscach wprowadzenia

Pasze i żywność

(zamierzone przeznaczenie)

Kod CN (3)

Kraj pochodzenia

Zagrożenie

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych

(%)

Orzeszki ziemne i produkty pochodne (pasze i żywność)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Argentyna

Aflatoksyny

10

Orzeszki ziemne i produkty pochodne (pasze i żywność)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Brazylia

Aflatoksyny

50

Pierwiastki śladowe (pasze i żywność) (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99

Chiny

Kadm i ołów

50

Orzeszki ziemne i produkty pochodne (pasze i żywność), w szczególności masło orzechowe (żywność)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Ghana

Aflatoksyny

50

Przyprawy (żywność):

Capsicum spp. (jego suszone owoce, całe lub mielone, w tym papryka chili, mielone chili, pieprz kajeński i papryka)

Myristica fragrans (gałka muszkatołowa)

Zingiber officinale (imbir)

Curcuma longa (kurkuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00

Indie

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne i produkty pochodne (pasze i żywność)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Indie

Aflatoksyny

10

Pestki arbuza kolokwinta (egusi) i produkty pochodne (5) (żywność)

ex 1207 99

Nigeria

Aflatoksyny

50

Suszone owoce winorośli (żywność)

0806 20

Uzbekistan

Ochratoksyna A

50

Papryka chili, produkty zawierające chili, kurkuma i olej palmowy (żywność)

0904 20 90; 0910 91 05; 0910 30 00; ex 1511 10 90

Wszystkie państwa trzecie

Barwniki Sudan

20

Orzeszki ziemne i produkty pochodne (pasze i żywność)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Wietnam

Aflatoksyny

10

Ryż Basmati przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi (żywność)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksyny

50

Ryż Basmati przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi (żywność)

ex 1006 30

Indie

Aflatoksyny

10

Mango, wspięga chińska (Vigna sesquipedalis), przepękla ogórkowata (Momordica charantia), tykwa pospolita (Lagenaria siceraria), papryka, bakłażan (żywność)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; ex 0709 90 90; 0709 60; 0709 30 00

Republika Dominikańska

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie GC-MS i LC-MS lub metodami single-residue (1)

50

Banany

0803 00 19

Republika Dominikańska

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie GC-MS i LC-MS lub metodami single-residue (1)

10

Warzywa świeże, schłodzone lub zamrożone (papryka, cukinia i pomidory)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turcja

Pestycydy: metomyl i oksamyl

10

Gruszki

0808 20 10; 0808 20 50

Turcja

Pestycyd: amitraz

10

Warzywa świeże, schłodzone lub zamrożone (żywność)

wspięga chińska (Vigna sesquipedalis)

bakłażany

warzywa kapustne

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Tajlandia

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie GC-MS i LC-MS lub metodami single-residue (2)

50

b)

w części B lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

»olej palmowy« oznacza czerwony olej palmowy objęty kodem CN 1511 10 90, przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi;”;

2)

Wskazówki dotyczące wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) w załączniku II otrzymują brzmienie:

Wskazówki dotyczące wspólnotowego dokumentu wejścia (CED)

Uwagi ogólne

:

Wypełnić wspólnotowy dokument wejścia drukowanymi literami. Wskazówki odnoszą się do podanych właściwych numerów rubryk.

Część I.

Tę część wypełnia podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe bądź jego przedstawiciel, o ile nie wskazano inaczej.

Rubryka I.1.

Nadawca: nazwa/imię i nazwisko oraz pełny adres osoby fizycznej lub prawnej (podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe) wysyłającej przesyłkę. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail.

Rubryka I.2.

Rubrykę wypełnia właściwy organ wyznaczonego miejsca wprowadzenia.

Rubryka I.3.

Odbiorca: nazwa/imię i nazwisko oraz pełny adres osoby fizycznej lub prawnej (podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe) będącej adresatem przesyłki. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail.

Rubryka I.4.

Osoba odpowiedzialna za przesyłkę: osoba (podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe albo jego przedstawiciel, albo osoba składająca oświadczenie w jego imieniu) odpowiedzialna za przesyłkę w wyznaczonym miejscu wprowadzenia i składająca w imieniu importera konieczne oświadczenia właściwemu organowi w wyznaczonym miejscu wprowadzenia. Podać nazwę/imię i nazwisko i pełny adres. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail.

Rubryka I.5.

Kraj pochodzenia: oznacza kraj trzeci, z którego towar pochodzi, w którym był uprawiany, zebrany lub wyprodukowany.

Rubryka I.6.

Kraj wysyłki: oznacza kraj trzeci, w którym przesyłka została załadowana na ostatni środek transportu w celu przewozu do Unii.

Rubryka I.7.

Importer: nazwa/imię i nazwisko oraz pełny adres. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail.

Rubryka I.8.

Miejsce przeznaczenia: adres dostawy w Unii. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail.

Rubryka I.9.

Przybycie do wyznaczonego miejsca wprowadzenia: podać planowaną datę oczekiwanego przybycia przesyłki do wyznaczonego miejsca wprowadzenia.

Rubryka I.10.

Dokumenty: podać datę wystawienia i liczbę dokumentów urzędowych towarzyszących przesyłce, w stosownych przypadkach.

Rubryka I.11.

Podać pełne dane ostatniego środka transportu: dla samolotów – numer lotu, dla statków – nazwę statku, dla pojazdów drogowych – numer rejestracyjny i ewentualnie numer rejestracyjny przyczepy, a w odniesieniu do transportu kolejowego – numer pociągu i wagonu.

Dokumenty towarzyszące: numer lotniczego listu przewozowego, konosamentu lub w odniesieniu do transportu kolejowego lub drogowego – numer handlowy.

Rubryka I.12.

Opis towaru: podać dokładny opis towaru (łącznie z rodzajem, w przypadku pasz).

Rubryka I.13.

Kod towaru lub kod HS Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej.

Rubryka I.14.

Waga brutto: waga całkowita w kg, która jest zdefiniowana jako łączna masa produktów, opakowań bezpośrednich i wszystkich pozostałych opakowań, lecz z wyłączeniem kontenerów transportowych i innego sprzętu transportowego.

Waga netto: waga samego produktu w kg z wyłączeniem opakowania. Jest ona zdefiniowana jako masa samego produktu bez opakowań bezpośrednich lub pozostałych opakowań.

Rubryka I.15.

Liczba opakowań.

Rubryka I.16.

Temperatura: zaznaczyć właściwą temperaturę w środku transportu/miejscu przechowywania.

Rubryka I.17.

Rodzaj opakowań: podać rodzaj opakowania produktów.

Rubryka I.18.

Towar certyfikowany dla: zaznaczyć właściwe pole w zależności od tego, czy towar przeznaczony jest do spożycia przez ludzi bez uprzedniego sortowania lub innej obróbki fizycznej (wówczas zaznaczyć »do spożycia przez ludzi«), do spożycia przez ludzi po takiej obróbce (w takim przypadku zaznaczyć »dalsza obróbka«), albo przeznaczony do użytku jako »pasza« (w takim przypadku zaznaczyć »pasza«).

Rubryka I.19.

W stosownych przypadkach podać wszystkie numery identyfikacyjne plomby i kontenera.

Rubryka I.20.

Do przesłania do miejsca kontroli: w okresie przejściowym, o którym mowa w art. 19 ust. 1, właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia zaznacza to pole, aby zezwolić na dalszy transport do innego miejsca kontroli.

Rubryka I.21.

Nie dotyczy.

Rubryka I.22.

Przywóz: pole to należy zaznaczyć w przypadku, gdy przesyłka jest przeznaczona do przywozu do Unii (art. 8).

Rubryka I.23.

Nie dotyczy.

Rubryka I.24.

Zaznaczyć właściwy środek transportu.

Część II.

Tę część wypełnia właściwy organ.

Rubryka II.1.

Użyć tego samego numeru referencyjnego, co w rubryce I.2.

Rubryka II.2.

W razie potrzeby do użytku służb celnych.

Rubryka II.3.

Kontrola dokumentów: wypełnić dla każdej przesyłki.

Rubryka II.4.

Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia zaznacza, czy przesyłka została wybrana do kontroli bezpośrednich, które podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 mogą być przeprowadzane w innym miejscu kontroli.

Rubryka II.5.

Podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia, po pomyślnym zakończeniu kontroli dokumentacji, zaznacza, do którego miejsca kontroli przesyłka może zostać przetransportowana w celu przeprowadzenia kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich.

Rubryka II.6.

Wyraźnie zaznaczyć, jakie działania należy podjąć w razie odrzucenia przesyłki z powodu negatywnego wyniku kontroli dokumentacji. Adres zakładu przeznaczenia w przypadku »odesłania«, »zniszczenia«, »przekształcenia« i »użycia do innych celów« podać w rubryce II.7.

Rubryka II.7.

W uzasadnionych przypadkach podać numer pozwolenia i adres (lub nazwę statku i port) w odniesieniu do wszystkich miejsc przeznaczenia, w których wymagana jest dalsza kontrola przesyłki, np. w przypadku zaznaczenia w rubryce II.6 pól »odesłanie«, »zniszczenie«, »przekształcenie« i »użycie do innych celów«.

Rubryka II.8.

Umieścić urzędowy stempel właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia.

Rubryka II.9.

Podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia.

Rubryka II.10.

Nie dotyczy.

Rubryka II.11.

Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwy organ miejsca kontroli zaznaczają tu wyniki kontroli identyfikacyjnych.

Rubryka II.12.

Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwy organ miejsca kontroli zaznaczają tu wyniki kontroli bezpośrednich.

Rubryka II.13.

Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwy organ miejsca kontroli zaznaczają tu wyniki badań laboratoryjnych. Wpisać w tej rubryce kategorię substancji lub patogenu, w odniesieniu do których przeprowadzono badanie laboratoryjne.

Rubryka II.14.

Rubrykę tę wypełnić w odniesieniu do wszystkich przesyłek przeznaczonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii.

Rubryka II.15.

Nie dotyczy.

Rubryka II.16.

Wyraźnie zaznaczyć, jakie działania należy podjąć w razie odrzucenia przesyłki z powodu negatywnego wyniku kontroli identyfikacyjnych lub kontroli bezpośrednich. W rubryce II.18 podać adres zakładu przeznaczenia w przypadku »odesłania«, »zniszczenia«, »przekształcenia« i »użycia do innych celów«.

Rubryka II.17.

Przyczyna odmowy: w razie potrzeby dodać w tej rubryce istotne informacje. Zaznaczyć właściwe pole.

Rubryka II.18.

W uzasadnionych przypadkach podać numer zatwierdzenia i adres (lub nazwę statku i port) w odniesieniu do wszystkich miejsc przeznaczenia, w których wymagana jest dalsza kontrola przesyłki, np. w przypadku zaznaczenia w rubryce II.16 pól »odesłanie«, »zniszczenie«, »przekształcenie« lub »użycie do innych celów«.

Rubryka II.19.

Wypełnić tę rubrykę, jeżeli oryginalna plomba umieszczona na przesyłce zostanie uszkodzona podczas otwierania kontenera. Należy prowadzić zbiorczą listę wszystkich plomb, których użyto do tego celu.

Rubryka II.20.

Umieścić urzędowy stempel właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwego organu miejsca kontroli.

Rubryka II.21.

Podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwego organu miejsca kontroli.

Część III.

Tę część wypełnia właściwy organ.

Rubryka III.1.

Informacje odesłania: właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwy organ miejsca kontroli podaje następujące informacje, kiedy tylko będą one znane: zastosowany środek transportu, jego dane identyfikacyjne, kraj przeznaczenia i data odesłania.

Rubryka III.2.

Dalsze postępowanie z przesyłką: we właściwych przypadkach podać nazwę jednostki lokalnego właściwego organu odpowiedzialnej za nadzór w przypadku »zniszczenia« przesyłki, jej »przekształcenia« lub »użycia do innych celów«. Ten właściwy organ zaznacza w tej rubryce przybycie przesyłki i jej zgodność.

Rubryka III.3.

Podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – odpowiedzialnego urzędnika miejsca kontroli, w przypadku »odesłania«. W wypadku »zniszczenia« przesyłki, jej »przekształcenia« lub »użycia do innych celów« podpis odpowiedzialnego urzędnika lokalnego właściwego organu.”.


(1)  W szczególności pozostałości: amitrazu, acefatu, aldikarbu, benomylu, karbendazymu, chlorfenapyru, chloropiryfosu, CS2 (ditiokarbaminianów), diafentiuronu, diazinonu, dichlorfosu, dikofolu, dimetoanu, endosulfanu, fenamidonu, imidaklopridu, malationu, metamidofosu, metiokarbu, metomylu, monokrotofosu, ometoatu, oksamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu i tiakloprydu.

(2)  W szczególności pozostałości: acefatu, karbarylu, karbendazymu, karbofuranu, chloropiryfosu, chloropiryfosu etylowego, dimetoatu, etionu, malationu, metalaksylu, metamidofosu, metomylu, monokrotofosu, ometoatu, profenofosu, protiofosu, kwinalfosu, triadimefonu, triazofosu, dikrotofosu, EPN, triforyny.

(3)  Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, a w nomenklaturze towarów w ramach tego kodu nie wyróżniono żadnych podziałów, kod CN jest oznaczony »ex« (np. ex 1006 30: obejmuje jedynie ryż Basmati przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi).

(4)  Pierwiastki śladowe, o których mowa w tej pozycji, są pierwiastkami śladowymi należącymi do grupy funkcjonalnej mieszanek pierwiastków śladowych, określonej w pkt 3 lit. b) w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29).

(5)  Punktami odniesienia do podjęcia działań są najwyższe dopuszczalne poziomy dla aflatoksyn w orzeszkach ziemnych i produktach pochodnych podane w sekcji 2 pkt 2.1.1 i 2.1.3 w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).”;


Top