Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0669

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 194, 25.7.2009, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 65 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/oj

25.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 669/2009

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym lub żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 15 ust. 5 i art. 63 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2), w szczególności jego art. 53 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 ustanowiono zharmonizowane ogólne zasady organizacji urzędowych kontroli na poziomie Wspólnoty, w tym urzędowych kontroli wprowadzenia żywności i pasz pochodzących z krajów trzecich. Ponadto rozporządzenie stanowi, iż należy sporządzić wykaz pasz i żywności niepochodzących od zwierząt na podstawie znanych lub powstających zagrożeń, które to pasze i żywność mają być poddane wzmożonym kontrolom urzędowym w miejscu wprowadzenia na terytoria określone w załączniku I do tego rozporządzenia („wykaz”). Wzmożone kontrole powinny umożliwić z jednej strony skuteczniejsze przeciwdziałanie znanym lub powstającym zagrożeniom, a z drugiej strony gromadzenie dokładnych danych pochodzących z monitorowania występowania i częstości występowania negatywnych wyników badań laboratoryjnych.

(2)

Sporządzając wyżej wymieniony wykaz, należy wziąć pod uwagę pewne kryteria, które umożliwią identyfikację znanego lub powstającego zagrożenia związanego ze specyficznym rodzajem żywności lub paszy niepochodzących od zwierząt.

(3)

Do czasu przyjęcia znormalizowanego zbioru metod i kryteriów dotyczących sporządzania wykazu przy jego tworzeniu i aktualizacji należy uwzględnić dane pochodzące z powiadomień otrzymanych dzięki systemowi wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF), ustanowionemu rozporządzeniem (WE) nr 178/2002, dane pochodzące ze sprawozdań Biura ds. Żywności i Weterynarii, sprawozdań otrzymanych od krajów trzecich, wymiany informacji między Komisją, państwami członkowskimi a Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz z ocen naukowych.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 przewiduje, że w celu organizacji wzmożonych kontroli państwa członkowskie wyznaczają określone miejsca wprowadzenia, które są wyposażone w odpowiednie urządzenia służące do kontroli różnych rodzajów pasz i żywności. Zatem właściwe jest określenie w niniejszym rozporządzeniu minimalnych wymogów dotyczących wyznaczonych miejsc wprowadzenia w celu zapewnienia jednolitego stopnia skuteczności kontroli.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 przewiduje, że w celu organizacji wzmożonych kontroli państwa członkowskie zobowiążą podmioty prowadzące przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe odpowiedzialne za przesyłki do uprzedniego zawiadomienia o ich przybyciu i charakterze. W związku z tym należy stworzyć wzorcowy formularz wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) w odniesieniu do przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, objętych niniejszym rozporządzeniem, w celu zapewnienia jednolitego podejścia na terenie Wspólnoty. Formularz CED powinien być udostępniany organom celnym przy zgłaszaniu przesyłek do dopuszczenia do swobodnego obrotu.

(6)

Poza tym, aby zapewnić pewną jednolitość kontroli urzędowych na poziomie Wspólnoty odnośnie do zwiększonego poziomu kontroli, właściwe jest postanowienie w niniejszym rozporządzeniu, że takie kontrole urzędowe powinny obejmować kontrole dokumentacji, identyfikacyjne oraz bezpośrednie.

(7)

Należy zapewnić odpowiednie środki finansowe na organizację wzmożonych kontroli urzędowych. Państwa członkowskie powinny zatem pobierać opłaty w celu pokrycia kosztów tych kontroli. Obliczanie takich opłat powinno być zgodne z kryteriami ustanowionymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(8)

Decyzja Komisji 2005/402/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących chili, produktów zawierających chili, kurkumy oraz oleju palmowego (3) stanowi, że wszelkim przesyłkom takich produktów musi towarzyszyć sprawozdanie analityczne wykazujące, że produkt nie zawiera żadnej z następujących substancji: Sudan I (numer CAS 842-07-9), Sudan II (numer CAS 3118-97-6), Sudan III (numer CAS 85-86-9) lub Sudan IV (numer CAS 85-83-6). Od czasu przyjęcia tych środków częstotliwość powiadomień do RASFF spadła, co świadczy o znaczącej poprawie sytuacji w odniesieniu do obecności barwników Sudan w odnośnych produktach. Dlatego właściwe jest zniesienie określonego w decyzji 2005/402/WE wymogu przedkładania sprawozdania analitycznego w przypadku każdej przesyłki zawierającej produkty przywożone i ustanowienie zamiast tego jednolitych, wzmożonych kontroli takich przesyłek w miejscu wprowadzenia do Wspólnoty. Należy zatem uchylić decyzję 2005/402/WE.

(9)

Decyzja Komisji 2006/504/WE z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych przywożonych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (4) przewiduje zwiększoną częstotliwość kontroli (50 % wszystkich przesyłek) występowania aflatoksyn w orzeszkach ziemnych pochodzących z Brazylii. Od czasu przyjęcia tych środków zmalała częstotliwość powiadomień do RASFF dotyczących aflatoksyn w orzeszkach ziemnych pochodzących z Brazylii. Dlatego właściwe jest zaprzestanie stosowania środków określonych w decyzji 2006/504/WE w odniesieniu do takich towarów, które zamiast tego powinny podlegać jednolitym, wzmożonym kontrolom w miejscu wprowadzenia do Wspólnoty. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2006/504/WE.

(10)

Stosowanie minimalnych wymogów dotyczących wyznaczonych miejsc wprowadzenia może spowodować praktyczne trudności w państwach członkowskich. Z tego względu niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić okres przejściowy, podczas którego wymogi te mogłyby być stopniowo wprowadzane. W związku z tym, podczas okresu przejściowego właściwe organy w krajach członkowskich powinny mieć możliwość przeprowadzania wymaganych kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich w innych miejscach kontroli niż wyznaczone miejsce wprowadzenia. W takich przypadkach takie miejsca kontroli powinny spełniać minimalne wymogi dotyczące wyznaczonych miejsc wprowadzenia określone w niniejszym rozporządzeniu.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych prowadzonych zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w miejscach wprowadzenia na terytoria określonych w załączniku I do tego rozporządzenia w odniesieniu do przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Uaktualnienia załącznika 1

W celu sporządzenia i regularnej aktualizacji wykazu zawartego w załączniku 1 należy brać pod uwagę co najmniej następujące źródła informacji:

a)

dane pochodzące z powiadomień otrzymanych przez RASFF;

b)

sprawozdania i informacje pochodzące z działalności Biura ds. Żywności i Weterynarii;

c)

sprawozdania i informacje otrzymane od krajów trzecich;

d)

wymianę informacji pomiędzy Komisją, państwami członkowskimi i Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności;

e)

oceny naukowe, w stosownych przypadkach.

Wykaz zawarty w załączniku I poddaje się regularnemu, co najmniej kwartalnemu, przeglądowi.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„wspólnotowy dokument wejścia (CED)” oznacza dokument, który podmioty prowadzące przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe lub ich przedstawiciele muszą wypełnić zgodnie z art. 6, którego wzór określony został w załączniku II i który jest wypełniany przez właściwy organ potwierdzający przeprowadzenie urzędowych kontroli;

b)

„wyznaczone miejsce wprowadzenia (DPE)” oznacza określone w art. 17 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 882/2004 miejsce wprowadzenia na terytoria wymienione w załączniku I do tego rozporządzenia. W przypadku przesyłek otrzymywanych drogą morską, które są rozładowywane w celu załadunku na inną jednostkę pływającą w celu dalszego transportu do portu w innym państwie członkowskim, wyznaczonym miejscem wprowadzania jest port docelowy;

c)

„przesyłka” oznacza pewną ilość jakiejkolwiek paszy lub żywności niepochodzącej od zwierząt, określonej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, należącej do tej samej klasy lub opisu, objętą tym samych dokumentem (tymi samymi dokumentami), przewożoną tym samym środkiem transportu i pochodzącą z tego samego kraju trzeciego lub jego części.

Artykuł 4

Minimalne wymogi dotyczące wyznaczonych miejsc wprowadzenia

Nie naruszając przepisów art. 19, wyznaczone miejsca wprowadzenia posiadają co najmniej:

a)

wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników mających dokonywać wymaganych kontroli przesyłek;

b)

odpowiednie pomieszczenia i oprzyrządowanie do przeprowadzania koniecznych kontroli przez właściwy organ;

c)

szczegółowe instrukcje dotyczące pobierania i wysyłania próbek do badań do laboratorium wyznaczonego zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 („wyznaczone laboratorium”);

d)

pomieszczenia służące do przechowywania we właściwych warunkach podczas okresu zatrzymania, w uzasadnionych przypadkach, przesyłek (jak również kontenerów zawierających przesyłki) oczekujących na wyniki badań, o których mowa w lit. c), a także wystarczająca liczba pomieszczeń magazynowych, łącznie z chłodniami w przypadkach, gdy ze wzglądu na rodzaj przesyłki wymagana jest kontrolowana temperatura;

e)

sprzęt służący do rozładunku i odpowiedni sprzęt do pobierania próbek do badań;

f)

możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach wyładunku i pobierania próbek do badań w miejscu osłoniętym;

g)

wyznaczone laboratorium, które może przeprowadzać analizy, o których mowa w lit. c), zlokalizowane w miejscu, do którego próbki mogą być przewożone w krótkim czasie.

Artykuł 5

Wykaz wyznaczonych miejsc wprowadzenia

W odniesieniu do każdego produktu wymienionego w załączniku I państwa członkowskie prowadzą aktualny wykaz wyznaczonych miejsc wprowadzenia, który jest powszechnie dostępny w Internecie. Państwa członkowskie przekazują Komisji adresy internetowe wspomnianych wykazów.

W celach informacyjnych Komisja umieszcza na swojej stronie internetowej odnośniki do stron krajowych zawierających te wykazy.

Artykuł 6

Uprzednie zgłaszanie przesyłek

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe lub ich przedstawiciele odpowiednio wcześnie powiadamiają o planowanej dacie i czasie bezpośredniego przybycia przesyłki do wyznaczonego miejsca wprowadzenia, jak również o rodzaju przesyłki.

W tym celu wypełniają oni część I wspólnotowego dokumentu wejścia i przekazują ten dokument właściwemu organowi w wyznaczonym miejscu wprowadzenia przynajmniej na jeden dzień roboczy przed fizycznym przybyciem przesyłki.

Artykuł 7

Język, w którym sporządzane są wspólnotowe dokumenty wejścia

Wspólnotowe dokumenty wejścia są sporządzane w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym znajduje się wyznaczone miejsce wprowadzenia.

Państwo członkowskie może jednak wyrazić zgodę na sporządzanie wspólnotowych dokumentów wejścia w innym języku urzędowym Wspólnoty.

Artykuł 8

Wzmożone kontrole urzędowe w wyznaczonym miejscu wprowadzenia

1.   Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia bez zbędnej zwłoki przeprowadza:

a)

kontrole dokumentacji wszystkich przesyłek w ciągu 2 dni roboczych od ich przybycia do DPE, chyba że zaistnieją wyjątkowe i nieuniknione okoliczności, które uniemożliwią kontrole;

b)

kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie, łącznie z badaniami laboratoryjnymi, z częstotliwością określoną w załączniku I oraz w taki sposób, aby podmioty prowadzące przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe bądź ich przedstawiciele nie mogli przewidzieć, czy dana przesyłka będzie podlegała takim kontrolom; wyniki kontroli bezpośrednich muszą być dostępne tak szybko, jak jest to technicznie możliwe.

2.   Po zakończeniu kontroli przewidzianych w ust. 1 właściwy organ:

a)

wypełnia odpowiednie części drugiej części wspólnotowego dokumentu wejścia; a odpowiedzialny urzędnik właściwego organu opatruje oryginał stemplem tego dokumentu i podpisuje go;

b)

sporządza i zachowuje podpisaną i podstemplowaną kopię wspólnotowego dokumentu wejścia.

Oryginał wspólnotowego dokumentu wejścia towarzyszy przesyłce w czasie dalszego transportu do miejsca przeznaczenia określonego w CED.

Właściwy organ w DPE może zezwolić na dalszy transport przesyłki w oczekiwaniu na wyniki kontroli bezpośrednich. W przypadku wydania zezwolenia właściwy organ w DPE informuje o tym właściwy organ miejsca przeznaczenia i podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że przesyłka znajduje się pod stałą kontrolą właściwego organu i nie ma możliwości nieuprawnionej manipulacji w oczekiwaniu na wyniki kontroli bezpośrednich.

W przypadku gdy przesyłka jest przewożona przed udostępnieniem wyników kontroli bezpośrednich, do celów transportu wydaje się poświadczoną kopię oryginału CED.

Artykuł 9

Okoliczności specjalne

1.   Na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego Komisja może zezwolić właściwym organom niektórych wyznaczonych miejsc wprowadzenia funkcjonujących w specyficznych warunkach geograficznych na prowadzenie kontroli bezpośrednich na terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe, pod warunkiem że zostaną spełnione następujące warunki:

a)

nie stwierdzono negatywnego wpływu na skuteczność kontroli prowadzonej w DPE;

b)

teren przedsiębiorstwa spełnia wymogi wymienione w art. 4, w odpowiednich przypadkach, oraz jest uznany przez dane państwo członkowskie za odpowiedni do tego celu;

c)

odpowiednia organizacja pracy gwarantuje nieprzerwaną kontrolę przesyłki przez właściwe organy zarządzające DPE od momentu jej przybycia do DPE i nie ma możliwości nieuprawnionej manipulacji przesyłką w jakikolwiek sposób podczas trwania wszystkich kontroli.

2.   W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 i w wyjątkowych okolicznościach decyzja o umieszczeniu nowego produktu w załączniku 1 może stanowić, że kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przesyłek tego produktu mogą być, w razie potrzeby, prowadzone przez właściwy organ miejsca przeznaczenia określonego w CED, terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe, jeśli spełniono warunki ustalone w ust. 1 lit. b) i c), pod warunkiem że zostaną spełnione następujące warunki:

a)

wyjątkowo nietrwały charakter produktu lub specyficzny rodzaj opakowania sprawiają, że pobranie próbek w DPE nieuchronnie powodowałoby poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności lub uszkodzenie produktu w stopniu niemożliwym do zaakceptowania;

b)

właściwe organy władzy zarządzające DPE i właściwe organy prowadzące kontrole bezpośrednie wprowadziły odpowiednie procedury współpracy, tak aby:

(i)

nie było możliwości nieuprawnionej manipulacji przesyłką w jakikolwiek sposób podczas trwania wszystkich kontroli;

(ii)

wymogi dotyczące przedkładania sprawozdań określone w art. 15 były spełnione.

Artykuł 10

Dopuszczenie do swobodnego obrotu

Dopuszczenie próbek do swobodnego obrotu jest możliwe pod warunkiem, że podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe lub jego przedstawiciel przedłoży organom celnym wspólnotowy dokument wejścia lub jego odpowiednik w formie elektronicznej wypełniony przez właściwy organ po przeprowadzeniu wszystkich kontroli wymaganych zgodnie z art. 8 ust. 1 i po udostępnieniu pozytywnych wyników kontroli bezpośrednich, o ile takie kontrole są wymagane.

Artykuł 11

Obowiązki podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe

W przypadku gdy specyficzny charakter przesyłki tego wymaga, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe lub jego przedstawiciel udostępni właściwemu organowi:

a)

wystarczające do rozładunku przesyłki zasoby ludzkie i logistyczne, aby kontrole urzędowe mogły się odbyć;

b)

odpowiedni sprzęt do pobrania próbek do badań w odniesieniu do szczególnych rodzajów transportu lub opakowania specjalnego, o ile takie badania nie mogą być przeprowadzone w sposób reprezentatywny za pomocą standardowego sprzętu do pobierania próbek.

Artykuł 12

Podział przesyłek

Przesyłki nie są dzielone do czasu zakończenia wzmożonych kontroli urzędowych i wypełnienia przez właściwy organ wspólnotowego dokumentu wejścia zgodnie z art. 8.

W przypadku podziału przesyłki każdej jej części musi towarzyszyć poświadczona kopia wspólnotowego dokumentu wejścia do czasu dopuszczenia przesyłki do swobodnego obrotu.

Artykuł 13

Niewypełnienie wymogów

Jeżeli podczas urzędowych kontroli stwierdzone zostanie niewypełnienie wymogów, to odpowiedzialny urzędnik właściwego organu wypełnia część III wspólnotowego dokumentu wejścia i podejmowane jest działanie na mocy art. 19, 20 i 21 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

Artykuł 14

Opłaty

1.   Państwa członkowskie zapewniają pobór opłat należnych w wyniku wzmożonych kontroli urzędowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 oraz z kryteriami ustanowionymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

2.   Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe odpowiedzialne za przesyłkę lub ich przedstawiciele uiszczają opłaty, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 15

Przedkładanie sprawozdań Komisji

1.   Państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie dotyczące przesyłek w celu stałej oceny pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I.

Takie sprawozdanie przekazywane jest kwartalnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

2.   Sprawozdanie powinno zawierać następujące informacje:

a)

dane dotyczące każdej przesyłki, łącznie z:

(i)

wielkością (określaną wagowo netto) przesyłki;

(ii)

krajem pochodzenia każdej przesyłki;

b)

liczbę przesyłek, z których pobrano próbki do badań;

c)

wyniki kontroli przewidzianych w art. 8 ust. 1.

3.   Komisja zestawia sprawozdania otrzymane zgodnie z ust. 2 i udostępnia je państwom członkowskim.

Artykuł 16

Zmiany w decyzji 2006/504/WE

W decyzji 2006/504/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 lit. a) skreśla się ppkt (iii), (iv) i (v);

2)

artykuł 5 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

każdej dostawy środków spożywczych z Brazylii”;

3)

w art. 7 skreśla się ust. 3.

Artykuł 17

Uchylenie decyzji 2005/402/WE

Decyzja 2005/402/WE traci moc.

Artykuł 18

Stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 stycznia 2010 r.

Artykuł 19

Środki przejściowe

1.   Przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli wyznaczone miejsca wprowadzenia nie są wyposażone w sprzęt do przeprowadzania kontroli bezpośrednich zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b), takie kontrole mogą być przeprowadzane w innym miejscu kontroli, upoważnionym do tego celu przez odpowiedni organ, w tym samym państwie członkowskim, przed zgłoszeniem tych towarów do dopuszczenia do swobodnego obrotu, pod warunkiem że takie miejsce kontroli spełnia minimalne wymogi ustanowione w art. 4.

2.   Państwa członkowskie udostępniają publicznie, poprzez opublikowanie na swoich stronach internetowych, wykaz miejsc kontroli zatwierdzonych zgodnie z ust. 1.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(3)  Dz.U. L 135 z 28.5.2005, s. 34.

(4)  Dz.U. L 199 z 21.7.2006, s. 21.


ZAŁĄCZNIK I

A.   Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające wzmożonym kontrolom urzędowym w wyznaczonych miejscach wprowadzenia

Pasze i żywność

(zamierzone przeznaczenie)

Kod CN

Kraj pochodzenia

Zagrożenie

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (2)

(%)

Orzeszki ziemne i produkty pochodne (pasze i żywność)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentyna

Aflatoksyny

10

Orzeszki ziemne i produkty pochodne (pasze i żywność)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brazylia

Aflatoksyny

50

Pierwiastki śladowe (pasze i żywność) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Chiny

Kadm i ołów

50

Orzeszki ziemne i produkty pochodne (pasze i żywność), w szczególności masło orzechowe (żywność)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghana

Aflatoksyny

50

Przyprawy (żywność):

Capsicum spp. (jego suszone owoce, całe lub mielone, w tym papryka chili, mielone chili, pieprz kajeński i papryka)

Myristica fragrans (gałka muszkatołowa)

Zingiber officinale (imbir)

Curcuma longa (kurkuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Indie

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne i produkty pochodne (pasze i żywność)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Indie

Aflatoksyny

10

Pestki arbuza kolokwinta (egusi) i produkty pochodne (5) (żywność)

ex 1207 99

Nigeria

Aflatoksyny

50

Suszone owoce winorośli (żywność)

0806 20

Uzbekistan

Ochratoksyna A

50

Papryka chili, produkty zawierające chili, kurkuma i olej palmowy (żywność)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Wszystkie kraje trzecie

Barwniki Sudan

20

Orzeszki ziemne i produkty pochodne (pasze i żywność)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Wietnam

Aflatoksyny

10

Ryż Basmati przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi (żywność)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksyny

50

Ryż Basmati przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi (żywność)

ex 1006 30

Indie

Aflatoksyny

10

Mango, wspięga chińska (Vigna sesquipedalis), przepękla ogórkowata (Momordica charantia), tykwa pospolita (Lagenaria siceraria), papryka, bakłażan (żywność)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Dominikana

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie CG-MS i LC-MS (1)

50

Banany

0803 00 11

Dominikana

Pozostałości pestycydów badane metodami multi-residue na podstawie CG-MS i LC-MS (1)

10

Warzywa świeże, schłodzone lub mrożone (papryka, cukinia i pomidory)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turcja

Pestycydy: metomyl i oksamyl

10

Gruszki

0808 20 10

Turcja

Pestycyd: amitraz

10

Warzywa świeże, schłodzone lub mrożone (żywność)

wspięga chińska (Vigna sesquipedalis)

bakłażany

warzywa kapustne

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Tajlandia

Fosforoorganiczne pozostałości pestycydów

50

B.   Definicje

Do celów niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

„chili” oznacza owoce z rodzaju Capsicum, suszone i rozgniatane lub mielone, objęte kodem CN 0904 20 90, niezależnie od ich formy, przeznaczone do spożycia przez ludzi;

b)

„produkty zawierające chili” oznaczają przyprawę curry objętą kodem CN 0910 99 60, w każdej postaci, przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

c)

„kurkuma” oznacza kurkumę suszoną i rozgniataną lub mieloną objętą kodem CN 0910 30 00, w każdej postaci, przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

d)

„olej palmowy” oznacza olej palmowy objęty kodem CN 1511 10 90, przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

e)

nazwa „barwniki Sudan” odnosi się do następujących substancji chemicznych:

(i)

Sudan I (numer CAS: 842-07-9)

(ii)

Sudan II (numer CAS 3118-97-6);

(iii)

Sudan III (numer CAS 85-86-9);

(iv)

Scarlet Red.; lub Sudan IV (numer CAS 85-83-6).


(1)  W szczególności pozostałości: amitrazu, acefatu, aldikarbu, benomylu, karbendazymu, chlorfenapyru, chloropiryfosu, CS2 (ditiokarbaminianów), diafentiuronu, diazinonu, dichlorfosu, dikofolu, dimetoanu, endosulfanu, fenamidonu, imidaklopridu, malationu, metamidofosu, metiokarbu, metomylu, monokrotofosu, ometoatu, oksamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu i tiakloprydu.

(2)  Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu muszą być poddane kontroli, a w nomenklaturze towarów w ramach tego kodu nie ma żadnych wyróżnionych podziałów, kod jest oznaczony „ex” (np. ex 2007 99 97): należy włączyć jedynie produkty zawierające orzechy laskowe).

(3)  Pierwiastki śladowe, o których mowa w tej pozycji, są pierwiastkami śladowymi należącymi do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, określonej w załączniku I pkt 3 lit. b) do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29).

(4)  Punktami odniesienia do podjęcia działań powinny być najwyższe dopuszczalne poziomy dla ołowiu i kadmu w dodatkach należących do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych w załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10). Jeżeli te pierwiastki śladowe są oznaczone jako suplementy żywnościowe określone w art. 2 dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51), należy stosować najwyższe dopuszczalne poziomy ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006.

(5)  Punktami odniesienia do podjęcia działań powinny być najwyższe dopuszczalne poziomy dla aflatoksyn w orzechach arachidowych (orzeszkach ziemnych) i produktach pochodnych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).


ZAŁĄCZNIK II

WSPÓLNOTOWY DOKUMENT WEJŚCIA (CED)

Image

Image

Wskazówki dotyczące wspólnotowego dokumentu wejścia (CED)

Uwagi ogólne

:

Wypełnić dokument drukowanymi literami. Wskazówki dotyczą właściwych numerów rubryk.

Część I.

Sekcję tę wypełnia podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe bądź jego przedstawiciel, o ile nie wskazano inaczej.

Rubryka I.1.

Nadawca/eksporter: nazwa/nazwisko i pełny adres osoby fizycznej lub prawnej (podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe) wysyłającej przesyłkę. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail.

Rubryka I.2.

Rubrykę wypełniają władze wyznaczonego miejsca wprowadzenia zgodnie z art. 2.

Rubryka I.3.

Odbiorca: nazwa/nazwisko i pełny adres osoby fizycznej lub prawnej (podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe) będącej adresatem przesyłki. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail.

Rubryka I.4.

Osoba odpowiedzialna za przesyłkę (agent, zgłaszający lub podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe): osoba odpowiedzialna za przesyłkę w momencie jej przedstawienia w wyznaczonym miejscu wprowadzenia i składająca konieczne deklaracje właściwym organom w imieniu importera. Podać nazwę/nazwisko i pełny adres. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail.

Rubryka I.5.

Kraj pochodzenia: oznacza kraj, z którego towar pochodzi, w którym był uprawiany, zebrany lub wyprodukowany.

Rubryka I.6.

Kraj wysyłki: oznacza kraj, w którym przesyłka została załadowana na ostatni środek transportu w celu przewozu transportu do Wspólnoty.

Rubryka I.7.

Importer: pełna nazwa/nazwisko i pełny adres. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail.

Rubryka I.8.

Miejsce przeznaczenia: adres dostawy we Wspólnocie. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail.

Rubryka I.9.

Przybycie do wyznaczonego miejsca wprowadzenia: podać planowaną datę oczekiwanego przybycia przesyłki do wyznaczonego miejsca wprowadzenia.

Rubryka I.10.

Dokumenty: podać datę wydania i liczbę dokumentów urzędowych towarzyszących przesyłce, jeżeli to jest właściwe.

Rubryka I.11.

Podać pełne dane ostatniego środka transportu: dla samolotów – numer lotu, dla statków nazwę statku, dla pojazdów drogowych – numer rejestracyjny i ewentualnie numer rejestracyjny przyczepy, a w odniesieniu do transportu kolejowego – numer pociągu i wagonu. Dokumenty towarzyszące: numer lotniczego listu przewozowego, konosamentu, przesyłki kolejowej lub drogowej.

Rubryka I.12.

Opis towaru: podać dokładny opis towaru (łącznie z rodzajem w przypadku pasz).

Rubryka I.13.

Kod towaru lub kod HS Zharmonizowanego Systemu Światowej Organizacji Celnej.

Rubryka I.14.

Waga brutto: waga całkowita w kg, która jest zdefiniowana jako łączna masa produktów, bezpośrednich pojemników i wszystkich ich opakowań, lecz z wyłączeniem pojemników transportowych i innego sprzętu transportowego.

Waga netto: waga samego produktu w kg z wyłączeniem opakowania. Jest ona zdefiniowana jako masa samego produktu bez bezpośrednich pojemników lub opakowań.

Rubryka I.15.

Liczba opakowań.

Rubryka I.16.

Temperatura: zaznaczyć właściwą temperaturę środka transportu/miejsca przechowywania.

Rubryka I.17.

Rodzaj opakowania: podać rodzaj opakowania produktów.

Rubryka I.18.

Przeznaczenie towaru: zaznaczyć właściwe pole w zależności od tego, czy towar przeznaczony jest do spożycia przez ludzi bez uprzedniego sortowania lub innej fizycznej obróbki (wówczas zaznaczyć „spożycie przez ludzi”) lub przeznaczony do spożycia przez ludzi po takiej obróbce (zaznaczyć w tym wypadku „dalsza obróbka”), lub przeznaczony od użytku jako „pasza” (zaznaczyć w tym wypadku „pasze”).

Rubryka I.19.

W stosownych przypadkach podać wszystkie numery identyfikacyjne plomby i kontenera.

Rubryka I.20.

Transport do miejsca kontroli: w okresie przejściowym, o którym mowa w art. 17, władze wyznaczonego miejsca wprowadzenia zaznaczają to pole, zezwalając na dalszy transport do innego miejsca kontroli.

Rubryka I.21.

Nie dotyczy.

Rubryka I.22.

Do przywozu: to pole należy zaznaczyć w przypadku, gdy przesyłka jest przeznaczona do przywozu (art. 8)

Rubryka I.23.

Nie dotyczy.

Rubryka I.24.

Zaznaczyć właściwy środek transportu.

Część II.

Sekcję tę wypełnia właściwy organ.

Rubryka II.1.

Użyć tego samego numeru referencyjnego co w rubryce I.2.

Rubryka II.2.

W razie potrzeby do użytku służb celnych.

Rubryka II.3.

Kontrola dokumentów: należy wypełnić dla każdej przesyłki.

Rubryka II.4.

Władze wyznaczonego miejsca wprowadzenia zaznaczają, czy przesyłka została wybrana do kontroli bezpośrednich, które podczas okresu przejściowego określonego w art. 17 mogą być przeprowadzane w innym punkcie kontroli.

Rubryka II.5.

Podczas okresu przejściowego określonego w art. 17 władze wyznaczonego miejsca wprowadzenia zaznaczają, do którego punku kontroli przesyłka może zostać przetransportowana w celu kontroli bezpośredniej po pomyślnym zakończeniu kontroli dokumentacji i identyfikacyjnej.

Rubryka II.6.

Wyraźnie zaznaczyć, jakie działania należy podjąć w razie odrzucenia przesyłki z powodu negatywnego wyniku kontroli dokumentacji lub identyfikacyjnej. W rubryce II.7 podać adres zakładu przeznaczenia w przypadku „ponownej wysyłki”, „zniszczenia”, „przekształcenia” i „użytku do innych celów”.

Rubryka II.7.

W uzasadnionych przypadkach podać numer pozwolenia i adres (lub nazwę statku i port) w odniesieniu do wszystkich miejsc przeznaczenia, w których wymagana jest dalsza kontrola przesyłki, np. w przypadku zaznaczenia w rubryce II.6 pól „ponowna wysyłka”, „zniszczenie”, „przekształcenie” i „użytek do innych celów”.

Rubryka II.8.

Umieścić urzędowy stempel właściwych władz wyznaczonego miejsca wprowadzenia.

Rubryka II.9.

Podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwych władz wyznaczonego miejsca wprowadzenia.

Rubryka II.10.

Nie dotyczy.

Rubryka II.11.

Władze wyznaczonego miejsca wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 17 – właściwy organ miejsca kontroli zaznaczają tu wyniki kontroli identyfikacyjnych.

Rubryka II.12.

Władze wyznaczonego miejsca wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 17 – właściwy organ miejsca kontroli zaznaczają tu wyniki kontroli bezpośrednich.

Rubryka II.13.

Władze wyznaczonego miejsca wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 17 – właściwy organ miejsca kontroli zaznaczają tu wyniki badań laboratoryjnych. Wpisać w tej rubryce kategorię substancji lub patogenu, w odniesieniu do którego przeprowadzono badanie laboratoryjne.

Rubryka II.14.

Rubrykę tę wypełnić w odniesieniu do wszystkich przesyłek przeznaczonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie.

Rubryka II.15.

Nie dotyczy.

Rubryka II.16.

Wyraźnie zaznaczyć, jakie działania należy podjąć w razie odrzucenia przesyłki z powodu negatywnego wyniku kontroli bezpośrednich. W rubryce II.18 podać adres zakładu przeznaczenia w przypadku „ponownej wysyłki”, „zniszczenia”, „przekształcenia” i „użytku do innych celów”.

Rubryka II.17.

Powody odrzucenia: W razie potrzeby dodać w tej rubryce istotne informacje. Zaznaczyć właściwe pole.

Rubryka II.18.

W uzasadnionych przypadkach podać numer pozwolenia i adres (lub nazwę statku i port) w odniesieniu do wszystkich miejsc przeznaczenia, w których wymagana jest dalsza kontrola przesyłki, np. w przypadku zaznaczenia w rubryce II.6 pól „ponowna wysyłka”, „zniszczenie”, „przekształcenie” i „użytek do innych celów”.

Rubryka II.19.

Wypełnić tę rubrykę, jeżeli oryginalny stempel umieszczony na przesyłce zostanie uszkodzony podczas otwierania kontenera. Należy prowadzić zbiorczą listę wszystkich stempli, których użyto do tego celu.

Rubryka II.20.

Umieścić urzędowy stempel władz wyznaczonego miejsca wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 17 – właściwego organu miejsca kontroli.

Rubryka II.21.

Podpis odpowiedzialnego urzędnika władz wyznaczonego miejsca wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 17 – odpowiedzialnego urzędnika właściwego organu miejsca kontroli.

Część III.

Sekcję tę wypełnia właściwy organ.

Rubryka III.1.

Informacje dotyczące ponownej wysyłki: władze wyznaczonego miejsca wprowadzenia, lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 17 – właściwy organ miejsca kontroli, podaje następujące informacje, kiedy tylko będą one znane: zastosowany środek transportu, jego numer indentyfikacyjny, kraj przeznaczenia i datę ponownej wysyłki.

Rubryka III.2.

Dalsze postępowanie z przesyłką: We właściwych przypadkach podać nazwę jednostki właściwego organu krajowego odpowiedzialnej za nadzór w przypadku „zniszczenia” przesyłki, jej „przekształcenia” lub „użytku do innych celów”. Ten właściwy organ zaznacza w tej rubryce przybycie przesyłki i jej zgodność.

Rubryka III.3.

W wypadku ponownej wysyłki podpis odpowiedzialnego urzędnika organu wyznaczonego miejsca wprowadzenia, lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 17 – miejsca kontroli. W wypadku „zniszczenia” przesyłki, jej „przekształcenia” lub „użytku do innych celów” podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwego organu krajowego.


Top