EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0116

Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Wersja skodyfikowana)

OJ L 39, 10.2.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 176 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/116/oj

10.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 116/2009

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie wywozu dóbr kultury

(Wersja skodyfikowana)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (1) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (2). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy sporządzić jego wersję ujednoliconą.

(2)

W celu utrzymania rynku wewnętrznego potrzebne są zasady dotyczące handlu z krajami trzecimi, w celu ochrony dóbr kultury.

(3)

Wydaje się niezbędne podjęcie środków, w szczególności w celu zagwarantowania, że wywóz dóbr kultury podlega jednolitym kontrolom na zewnętrznych granicach Wspólnoty.

(4)

System taki powinien nakładać wymóg przedstawienia pozwolenia wydanego przez właściwe państwo członkowskie przed wywozem dóbr kultury objętych niniejszym rozporządzeniem. Wymaga to jasnego zdefiniowania zakresu takich środków oraz procedur dla ich realizacji. Wprowadzenie systemu powinno być możliwie najprostsze i najskuteczniejsze.

(5)

Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (3).

(6)

Z uwagi na znaczne doświadczenie organów państw członkowskich w stosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (4), w niniejszej sprawie należy zastosować to rozporządzenie.

(7)

Załącznik I do niniejszego rozporządzenia ma na celu wyjaśnienie kategorii dóbr kultury, które powinny podlegać szczególnej ochronie w handlu z krajami trzecimi, lecz ma on pozostać bez uszczerbku dla definiowania przez państwa członkowskie narodowych dóbr kultury w rozumieniu art. 30 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Bez uszczerbku dla uprawnień państw członkowskich na mocy art. 30 Traktatu, termin „dobra kultury” odnosi się, dla celów niniejszego rozporządzenia, do pozycji wymienionych w załączniku I.

Artykuł 2

Pozwolenie na wywóz

1.   Wywóz dóbr kultury poza obszar celny Wspólnoty objęty jest wymogiem przedstawienia pozwolenia na wywóz.

2.   Pozwolenie na wywóz jest wydawane na wniosek zainteresowanej osoby:

a)

przez właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium dany przedmiot kultury został zgodnie z prawem i ostatecznie umieszczony, na dzień 1 stycznia 1993 r.;

b)

albo, następnie, przez właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium jest on umieszczony w następstwie zgodnej z prawem i ostatecznej wysyłki z innego państwa członkowskiego lub przywozu z kraju trzeciego bądź ponownego przywozu z kraju trzeciego po zgodnej z prawem wysyłce z państwa członkowskiego do tego kraju.

Jednakże, bez uszczerbku dla ust. 4 państwo członkowskie, które jest właściwe zgodnie z lit. a) lub b) akapitu pierwszego, jest upoważnione, aby nie wymagać pozwoleń na wywóz dóbr kultury określonych w tiret pierwszym i drugim kategorii A.1 załącznika I, jeżeli mają one ograniczoną wartość archeologiczną lub naukową, oraz pod warunkiem, że nie pochodzą one bezpośrednio z wykopalisk, odkryć lub terenów archeologicznych w państwie członkowskim oraz że ich obecność na rynku jest zgodna z prawem.

Do celów niniejszego rozporządzenia można odmówić wydania pozwolenia na wywóz, w przypadku gdy dane dobra kultury podlegają ustawodawstwu chroniącemu narodowe dobra kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej w danym państwie członkowskim.

W razie konieczności organ określony w akapicie pierwszym lit. b) kontaktuje się z właściwym organem państwa członkowskiego, z którego pochodzi dany przedmiot kultury, oraz w szczególności z właściwym organem w rozumieniu dyrektywy Rady 93/7/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (5).

3.   Pozwolenie na wywóz jest ważne w całej Wspólnocie.

4.   Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1, 2 i 3 bezpośredni wywóz z obszaru celnego Wspólnoty narodowych dóbr kultury posiadających wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną, które nie są dobrami kultury w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, podlega prawu krajowemu państwa członkowskiego wywozu.

Artykuł 3

Właściwe organy

1.   Państwa członkowskie dostarczają Komisji wykaz organów upoważnionych do wydawania pozwoleń na wywóz dóbr kultury.

2.   Komisja publikuje wykaz tych organów oraz wszelkie zmiany do tego wykazu w serii „C”Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Przedstawienie pozwolenia

Pozwolenie na wywóz jest przedstawiane na poparcie zgłoszenia wywozowego podczas wykonywania celnych formalności wywozowych w urzędzie celnym, który jest właściwy do przyjęcia takiego zgłoszenia.

Artykuł 5

Ograniczenie liczby właściwych urzędów celnych

1.   Państwa członkowskie mogą ograniczyć ilość urzędów celnych upoważnionych do przeprowadzania formalności związanych z wywozem dóbr kultury.

2.   Państwa członkowskie korzystające z możliwości przyznanej przez ust. 1 powiadamiają Komisję o należycie upoważnionych urzędach celnych.

Komisja publikuje te informacje w serii „C”Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Współpraca administracyjna

Do celów wykonywania niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia (WE) nr 515/97, w szczególności przepisy dotyczące poufności informacji.

Poza współpracą przewidzianą w akapicie pierwszym, państwa członkowskie podejmą wszelkie niezbędne czynności w celu ustanowienia, w kontekście ich wzajemnych stosunków, współpracy między organami celnymi oraz właściwymi organami, o których mowa w art. 4 dyrektywy 93/7/EWG.

Artykuł 7

Środki wykonawcze

Przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia, w szczególności dotyczące formularza, jaki ma być użyty (na przykład wzór i właściwości techniczne), są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8 ust. 2.

Artykuł 8

Komitet

1.   Komisję wspomaga komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Artykuł 9

Sankcje

Państwa członkowskie przyjmują przepisy dotyczące sankcji za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia wprowadzenia ich w życie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Artykuł 10

Sprawozdania

1.   Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Komisja przekazuje te informacje pozostałym państwom członkowskim.

2.   Co trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie na temat wykonania niniejszego rozporządzenia.

Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, bada regularnie co trzy lata i ewentualnie aktualizuje liczby wymienione w załączniku I, na podstawie ekonomicznych i walutowych wskaźników we Wspólnocie.

Artykuł 11

Uchylenie

Rozporządzenie (EWG) nr 3911/92 zmienione rozporządzeniami wymienionymi w załączniku II traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 395 z 31.12.1992, s. 1.

(2)  Zob. załącznik II.

(3)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(4)  Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1.

(5)  Dz.U. L 74 z 27.3.1993, s. 74.


ZAŁĄCZNIK I

Kategorie przedmiotów kultury objętych art. 1

1.

Przedmioty archeologiczne mające więcej niż 100 lat, które pochodzą z:

 

wykopalisk i odkryć lądowych lub podwodnych

9705 00 00

terenów archeologicznych

9706 00 00

zbiorów archeologicznych

2.

Elementy stanowiące integralną część pomników artystycznych, historycznych lub religijnych, które zostały rozczłonkowane, mające więcej niż 100 lat

9705 00 00

9706 00 00

3.

Obrazy i malarstwo, inne niż włączone do kategorii 4 lub 5, wykonane w całości ręcznie przy użyciu jakichkolwiek materiałów czy technik (1)

9701

4.

Akwarele, gwasze i pastele wykonane w całości ręcznie przy użyciu jakichkolwiek materiałów (1)

9701

5.

Mozaiki wykonane w całości ręcznie przy użyciu jakichkolwiek materiałów, inne niż te, które zalicza się do kategorii 1 lub 2, i rysunki wykonane w całości ręcznie przy użyciu jakichkolwiek materiałów lub technik (1)

6914

9701

6.

Oryginalne ryciny, druki, serigrafie i litografie z ich odpowiednimi płytami oraz oryginalne plakaty (1)

Dział 49

9702 00 00

8442 50 99

7.

Oryginalne rzeźby lub posągi oraz kopie wyprodukowane według tego samego procesu, co oryginał (1), inne niż te w kategorii 1

9703 00 00

8.

Fotografie, filmy oraz ich negatywy (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Inkunabuły i manuskrypty, łącznie z mapami i partyturami muzycznymi, pojedynczo lub w zbiorach (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10.

Książki mające więcej niż 100 lat, pojedynczo lub w zbiorach

9705 00 00

9706 00 00

11.

Mapy drukowane mające więcej niż 200 lat

9706 00 00

12.

Archiwa, oraz wszelkie ich elementy, dowolnego rodzaju lub w formie dowolnego środka, mające więcej niż 50 lat

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

13.

a)

Zbiory (2) i okazy ze zbiorów zoologicznych, botanicznych, mineralogicznych lub anatomicznych;

9705 00 00

b)

Zbiory (2) o wartości historycznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej

9705 00 00

14.

Środki transportu mające więcej niż 75 lat

9705 00 00

Działy 86–89

15.

Wszelkie pozostałe antyki niezawarte w kategoriach A.1–A.14

 

a)

mające 50–100 lat:

 

zabawki, gry

Dział 95

wyroby ze szkła

7013

wyroby jubilerskie ze złota lub srebra

7114

meble

Dział 94

przyrządy optyczne, fotograficzne lub kinematograficzne

Dział 90

instrumenty muzyczne

Dział 92

zegary i zegarki oraz ich części

Dział 91

wyroby z drewna

Dział 44

wyroby ceramiczne

Dział 69

tkaniny dekoracyjne

5805 00 00

dywany

Rozdział 57

tapety ścienne

4814

broń

Dział 93

b)

mające więcej niż 100 lat

9706 00 00

Przedmioty kultury z kategorii A.1–A.15 są objęte niniejszym rozporządzeniem tylko jeżeli ich wartość odpowiada progom finansowym objętym pkt B lub jest od nich wyższa.

B.   Progi finansowe stosowane do niektórych kategorii objętych punktem A (w Euro)

Wartość:

 

Niezależnie od wartości

1 (przedmioty archeologiczne)

2 (rozczłonkowane pomniki)

9 (inkunabuły i manuskrypty)

12 (archiwa)

 

15 000

5 (mozaiki i rysunki)

6 (ryciny)

8 (fotografie)

11 (drukowane mapy)

 

30 000

4 (akwarele, gwasze i pastele)

 

50 000

7 (rzeźby)

10 (książki)

13 (zbiory)

14 (środki transportu)

15 (wszelkie inne przedmioty)

 

150 000

3 (obrazy)

Ocena, czy spełnione są warunki dotyczące wartości finansowej, musi być dokonana, gdy został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz. Wartość finansowa jest to wartość przedmiotu kultury w państwie członkowskim określonym w art. 2 ust. 2.

W przypadku państw członkowskich, w których euro nie jest obowiązującą walutą, wyrażone w euro wartości określone w załączniku I zostaną wyrażone w walutach krajowych po przeliczeniu na podstawie kursu wymiany z dnia 31 grudnia 2001 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Od dnia 31 grudnia 2001 r. równowartość wyrażona w walutach krajowych będzie co dwa lata poddawana korekcie. Obliczenie równowartości będzie dokonywane na podstawie wyrażonej w euro średniej dziennej wartości tych walut z okresu ostatnich 24 miesięcy do ostatniego dnia sierpnia poprzedzającego korektę, która wchodzi w życie z dniem 31 grudnia. Na wniosek Komisji, Komitet Doradczy ds. Dóbr Kultury będzie dokonywał korekty sposobu obliczenia, z reguły po upływie dwóch lat od pierwszego zastosowania sposobu obliczania. Przy każdej korekcie wartości wyrażone w euro, jak również ich równowartości w walucie krajowej będą okresowo publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pierwszych dniach listopada poprzedzającego datę wejścia w życie korekty.


(1)  Które mają więcej niż 50 lat i nie należą do ich twórców.

(2)  Jak zdefiniował Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzeczeniu w sprawie 252/84: „Przedmiotami kolekcjonerskimi w rozumieniu pozycji nr 9705 Wspólnej Taryfy Celnej są takie przedmioty, które posiadają wymagane cechy, aby włączyć je do zbioru, to znaczy przedmioty, które są stosunkowo rzadkie, nie są normalnie wykorzystywane do pierwotnych celów, są przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym obrotem przedmiotami o podobnej użyteczności oraz posiadają wysoką wartość”.


ZAŁĄCZNIK II

Uchylone rozporządzenie i jego kolejne zmiany

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3911/92

(Dz.U. L 395 z 31.12.1992, s. 1)

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2469/96

(Dz.U. L 335 z 24.12.1996, s. 9)

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/2001

(Dz.U. L 137 z 19.5.2001, s. 10)

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 806/2003

(Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 1)

Wyłącznie załącznik I pkt 2


ZAŁĄCZNIK III

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (EWG) nr 3911/92

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 2 ust. 2 akapit pierwszy słowa wstępne

Artykuł 2 ust. 2 akapit pierwszy słowa wstępne

Artykuł 2 ust. 2 akapit pierwszy tiret pierwsze

Artykuł 2 ust. 2 akapit pierwszy lit. a)

Artykuł 2 ust. 2 akapit pierwszy tiret drugie

Artykuł 2 ust. 2 akapit pierwszy lit. b)

Artykuł 2 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 2 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 2 ust. 2 akapit trzeci

Artykuł 2 ust. 2 akapit trzeci

Artykuł 2 ust. 2 akapit czwarty

Artykuł 2 ust. 2 akapit czwarty

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 2 ust. 4

Artykuł 2 ust. 4

Artykuły 3–9

Artykuły 3–9

Artykuł 10 akapit pierwszy

Artykuł 10 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 10 akapit drugi

Artykuł 10 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 10 akapit trzeci

Artykuł 10 ust. 2 akapit pierwszy

Artykuł 10 akapit czwarty

Artykuł 10 akapit piąty

Artykuł 10 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 11

Artykuł 11

Artykuł 12

Załącznik, pkt A.1, A.2 i A.3

Załącznik I pkt A.1, A.2 i A.3

Załącznik pkt A.3A

Załącznik I pkt A.4

Załącznik pkt A.4

Załącznik I pkt A.5

Załącznik pkt A.5

Załącznik I pkt A.6

Załącznik pkt A.6

Załącznik I pkt A.7

Załącznik pkt A.7

Załącznik I pkt A.8

Załącznik pkt A.8

Załącznik I pkt A.9

Załącznik pkt A.9

Załącznik I pkt A.10

Załącznik pkt A.10

Załącznik I pkt A.11

Załącznik pkt A.11

Załącznik I pkt A.12

Załącznik pkt A.12

Załącznik I pkt A.13

Załącznik pkt A.13

Załącznik I pkt A.14

Załącznik pkt A.14

Załącznik I pkt A.15

Załącznik pkt B

Załącznik I pkt B

Załącznik II

Załącznik III


Top