EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1320

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005

OJ L 243, 6.9.2006, p. 6–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 119–132 (MT)
Special edition in Bulgarian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Romanian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 45 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1320/oj

6.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1320/2006

z dnia 5 września 2006 r.

ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 32 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 92 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 ma być stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r. Jednak przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (2), uchylone art. 93 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 z dniem 1 stycznia 2007 r., mają być nadal stosowane w odniesieniu do działań zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z tymi przepisami do dnia 1 stycznia 2007 r.

(2)

W celu ułatwienia przejścia z obowiązujących systemów wsparcia określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1257/1999 do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005, obejmującego okres programowania rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2007 r. (zwany dalej „nowym okresem programowania”), należy przyjąć przepisy przejściowe celem uniknięcia trudności lub opóźnień we wdrażaniu programu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w okresie przejściowym.

(3)

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 ma obejmować nowy okres programowania, natomiast wsparcie rozwoju obszarów wiejskich na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 obejmuje okres programowania kończący się dnia 31 grudnia 2006 r. (zwany dalej „obecnym okresem programowania”). W zależności od źródła finansowania oraz jego zasad zarządzania finansowego w obecnym okresie programowania, zgodnie z art. 35 i 36 oraz art. 47b ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, należy dokonać rozróżnienia między wsparciem z Sekcji Gwarancji EFOGR opartym na niezróżnicowanych środkach budżetowych i roku budżetowym kończącym się dnia 15 października 2006 r. w państwach członkowskich UE zgodnie ze stanem na dzień 30 kwietnia 2004 r., z jednej strony, a wsparciem z Sekcji Orientacji i Gwarancji EFOGR dla wszystkich państw członkowskich zgodnie z przepisami art. 29–32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (3), z drugiej strony. W ostatnim przypadku końcowy termin kwalifikowalności wydatków określają decyzje zatwierdzające wsparcie Wspólnoty.

(4)

W przypadku wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, finansowanego z Sekcji Gwarancji EFOGR i związanego z programowaniem w państwach członkowskich UE zgodnie ze stanem na dzień 30 kwietnia 2004 r., powinny zostać ustanowione przepisy przejściowe dotyczące płatności w okresie od dnia 16 października do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz zobowiązań wobec beneficjentów w obecnym okresie programowania, których płatności mogą być dokonywane po dniu 31 grudnia 2006 r. w trakcie nowego okresu programowania.

(5)

W przypadku innego wsparcia z Sekcji Orientacji lub Gwarancji EFOGR we wszystkich państwach członkowskich, których to dotyczy, zgodnie z art. 29–32 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, z uwagi na częściowe pokrywanie się obecnego i nowego okresu programowania – od dnia 1 stycznia 2007 r. do końcowego terminu kwalifikowalności wydatków ustalonej na mocy decyzji zatwierdzających wsparcie Wspólnoty – należy dokonać przejściowych ustaleń w zakresie ogólnych zasad oraz określonych środków rozwoju obszarów wiejskich, w tym środków związanych z wieloletnimi zobowiązaniami. W przypadku obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania i środków rolno-środowiskowych art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (4) zezwala na zastosowanie dobrych praktyk rolniczych w ramach rozporządzenia (WE) nr 1257/1999. W odniesieniu szczególnie do środków rolno-środowiskowych art. 21 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (5) umożliwia państwom członkowskim rozszerzenie zobowiązań rolno-środowiskowych w obecnym okresie programowania.

(6)

Istnieje potrzeba zapewnienia przejścia pomiędzy dwoma okresami programowania w związku z odstępstwem w sprawie zachowania zgodności z normami wspólnotowymi zgodnie z art. 33l ust. 2a oraz 2b rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej „nowymi państwami członkowskimi”).

(7)

W celu zapewnienia lepszego wdrażania środków rolno-środowiskowych i dotyczących poprawy dobrostanu zwierząt w nowym okresie programowania, państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia na przekształcenie zobowiązań odnoszących się do środków rolno-środowiskowych i dotyczących poprawy dobrostanu zwierząt, podjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, na nowe zobowiązanie podjęte zasadniczo na okres od pięciu do siedmiu lat na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, pod warunkiem że nowe zobowiązanie ma korzystny wpływ na środowisko lub na dobrostan zwierząt.

(8)

Istnieje potrzeba stworzenia określonych zasad przejściowych w sprawie wydatków przeznaczonych na pomoc techniczną, w tym na ocenę ex ante i ex post dla wszystkich typów programowania.

(9)

Należy zapewnić przejście do nowego okresu programowania w przypadku niektórych środków związanych z wieloletnimi zobowiązaniami na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (6) w nowych państwach członkowskich.

(10)

Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby operacje przejściowe były wyraźnie określone w ich systemach zarządzania i kontroli. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku niektórych typów wsparcia we wszystkich państwach członkowskich i zmierza do zapewnienia sprawnego zarządzania finansami oraz wykluczenia wszelkiego ryzyka podwójnego finansowania wskutek częściowego pokrywania się okresów programowania, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. do końcowego terminu kwalifikowalności wydatków ustalonego na mocy decyzji zatwierdzających wsparcie Wspólnoty.

(11)

Należy udostępnić tabelę korelacji między środkami obowiązującymi w obecnym i nowym okresie programowania, aby wyraźnie określić środki rozwoju obszarów wiejskich we wspomnianych okresach programowania,

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

ZAKRES I DEFINICJE

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady ułatwiające przejście z okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich na mocy rozporządzeń (WE) nr 1257/1999 i (WE) nr 1268/1999, do okresu programowania określonego rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 2

Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„środki współfinansowane z Sekcji Gwarancji EFOGR” to środki rozwoju obszarów wiejskich, o których stanowi rozporządzenie (WE) nr 1257/1999, współfinansowane z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) i stosowane w państwach członkowskich UE zgodnie ze stanem na dzień 30 kwietnia 2004 r.;

b)

„środki współfinansowane z Sekcji Orientacji lub Sekcji Gwarancji EFOGR” to:

i)

środki rozwoju obszarów wiejskich, o których stanowi rozporządzenie (WE) nr 1257/1999, współfinansowane z Sekcji Orientacji EFOGR, stosowane we wszystkich państwach członkowskich, oraz do których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

ii)

środki w ramach inicjatywy wspólnotowej Leader, o której stanowi art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999;

iii)

środki rozwoju obszarów wiejskich, o których stanowi rozporządzenie (WE) nr 1257/1999, współfinansowane z Sekcji Gwarancji EFOGR, stosowane w nowych państwach członkowskich, oraz do których stosują się art. 29–32 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999;

c)

„nowe państwa członkowskie” to Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja;

d)

„obecny okres programowania” to okres programowania określony w rozporządzeniu (WE) nr 1257/1999, kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r.;

e)

„nowy okres programowania” to okres programowania określony w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2007 r.;

f)

„zobowiązania” to zobowiązania prawne podjęte na rzecz beneficjentów środków rozwoju obszarów wiejskich przez państwa członkowskie;

g)

„płatności” to płatności dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz beneficjentów środków rozwoju obszarów wiejskich;

h)

„wieloletnie zobowiązania” to zobowiązania odnoszące się do:

i)

następujących środków: wcześniejszej emerytury dla rolników i robotników rolnych, środków rolno-środowiskowych i dotyczących poprawy dobrostanu zwierząt, pomocy rolnikom w spełnianiu norm, wsparcia dla rolników w zakresie jakości żywności, zalesiania gruntów rolnych, wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych oraz wspierania tworzenia grup producentów;

ii)

wsparcia za pomocą dotacji na spłatę odsetek oraz wsparcia za pomocą dzierżaw, a także wsparcia podejmowania działalności przez młodych rolników, gdy jednorazowa premia, o której mowa w art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, jest rozłożona na kilka rat wypłacanych w okresie przekraczającym 12 miesięcy od daty wypłacenia pierwszej raty.

TYTUŁ II

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DOTYCZĄCE ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1257/1999

ROZDZIAŁ 1

Środki współfinansowane z Sekcji Gwarancji EFOGR

Artykuł 3

1.   Płatności dokonywane w okresie od dnia 16 października do dnia 31 grudnia 2006 r. w obecnym okresie programowania będą kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 (7) jedynie wówczas, jeśli zostały dokonane po sfinalizowaniu płatności zatwierdzonych zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. a) zdanie drugie tego rozporządzenia.

Kwalifikujące się płatności, o których mowa w akapicie pierwszym, zostaną zadeklarowane do Komisji do dnia 31 stycznia 2007 r., niezależnie od decyzji Komisji w sprawie zatwierdzenia danego programu rozwoju obszarów wiejskich. Jednak Komisja dokonuje płatności jedynie pod warunkiem zatwierdzenia przez nią programu.

2.   Wydatki związane ze zobowiązaniami podjętymi w obecnym okresie programowania, dla których płatności mają być dokonane po dniu 31 grudnia 2006 r., będą kwalifikowalne w ramach EFRROW w nowym okresie programowania.

Jednak płatności dotyczące zobowiązań innych niż wieloletnie, podjętych nie później niż 31 grudnia 2006 r., muszą spełniać warunki kwalifikowalności dla nowego okresu programowania, o ile wykraczają poza datę 31 grudnia 2008 r.

Programy rozwoju obszarów wiejskich dla nowego okresu programowania muszą przewidywać wydatki, o których mowa w akapicie pierwszym.

ROZDZIAŁ 2

Środki współfinansowane z Sekcji Orientacji lub Sekcji Gwarancji EFOGR

Sekcja 1

Zasady ogólne

Artykuł 4

1.   Bez uszczerbku dla przepisów art. 5 i 6, państwa członkowskie mogą nadal, w ramach obecnego okresu programowania, podejmować zobowiązania i dokonywać płatności od dnia 1 stycznia 2007 r. do końcowego terminu kwalifikowalności wydatków, określonego w decyzjach zatwierdzających wsparcie Wspólnoty dla programów operacyjnych lub w dokumentach programowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Jednak w przypadku danego typu środków lub środków towarzyszących, wymienionych w załączniku I, państwa członkowskie rozpoczną podejmowanie zobowiązań na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 od daty zaprzestania podejmowania zobowiązań w ramach obecnego okresu programowania na poziomie programu zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego ustępu.

Przepisów akapitu drugiego niniejszego ustępu można nie stosować w odniesieniu do przejścia z inicjatywy wspólnotowej Leader do osi Leader w nowym okresie programowania, jeśli zintegrowane strategie rozwoju lokalnego wdrażane przez lokalne grupy działania, o których mowa w art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, wybrane dla nowego okresu programowania, są nowe lub ten sam obszar wiejski nie korzystał z inicjatywy wspólnotowej Leader.

2.   Wydatki związane ze zobowiązaniami podjętymi w ramach obecnego okresu programowania, dla których płatności mają być dokonane po końcowym terminie kwalifikowalności wydatków dla tego okresu programowania, będą kwalifikowalne w ramach EFRROW w nowym okresie programowania z zastrzeżeniem art. 7 i 8.

Artykuł 5

1.   W przypadku środków rolno-środowiskowych i dotyczących poprawy dobrostanu zwierząt w nowych państwach członkowskich jedynie wydatki związane ze zobowiązaniami podjętymi do dnia 31 grudnia 2006 r. w obecnym okresie programowania, dla których płatności mają być dokonane po tej dacie, będą kwalifikowalne w ramach EFRROW w nowym okresie programowania.

2.   Wydatki, o których mowa w ust. 1, będą mogły być finansowane przez EFRROW w nowym okresie programowania od:

a)

terminu końcowego kwalifikowalności wydatków dla obecnego okresu programowania, jeżeli płatności mają być dokonywane po upływie tego terminu; lub

b)

daty wcześniejszej niż data określona w lit. a), jednak po dniu 1 stycznia 2007 r. w przypadku gdy kwota przeznaczona na program lub środek zostanie już wykorzystana.

Programy rozwoju obszarów wiejskich dla nowego okresu programowania muszą przewidywać wydatki, o których mowa w akapicie pierwszym.

Artykuł 6

1.   Wydatki wynikające ze zobowiązań dotyczących dopłat wyrównawczych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w nowych państwach członkowskich, odnoszących się do wniosków składanych najpóźniej w 2006 r., mogą być zadeklarowane do końcowego terminu kwalifikowalności wydatków dla obecnego okresu programowania.

Jednak w przypadku wykorzystania kwot przeznaczonych na realizację programu lub środka przed terminem końcowym, o którym mowa w akapicie pierwszym, ale po dniu 1 stycznia 2007 r., pozostałe wydatki wynikające ze zobowiązań odnoszących się do najpóźniej 2006 r. będą kwalifikowalne w ramach EFRROW w nowym okresie programowania, pod warunkiem że program rozwoju obszarów wiejskich dla nowego okresu programowania przewiduje takie wydatki.

2.   Wydatki wynikające ze zobowiązań dotyczących dopłat wyrównawczych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w nowych państwach członkowskich w odniesieniu do lat 2007–2008 będą pokrywane z EFRROW i muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 7

1.   Wydatki związane z wieloletnimi zobowiązaniami innymi niż środki rolno-środowiskowe i dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt, dla których płatności mają być dokonane po terminie końcowym kwalifikowalności wydatków dla obecnego okresu programowania, będą kwalifikowalne w ramach EFRROW w nowym okresie programowania.

2.   Wydatki, o których mowa w ust. 1, będą kwalifikowalne w ramach EFRROW w nowym okresie programowania od:

a)

terminu końcowego kwalifikowalności wydatków dla obecnego okresu programowania, jeżeli płatności mają być dokonywane po tym terminie; lub

b)

daty wcześniejszej niż data określona w lit. a), jednak po dniu 1 stycznia 2007 r. w przypadku gdy kwota przeznaczona na ten program lub środek zostanie już wykorzystana.

Programy rozwoju obszarów wiejskich dla nowego okresu programowania muszą przewidywać wydatki, o których mowa w akapicie pierwszym.

Artykuł 8

1.   W przypadku operacji związanych ze zobowiązaniami innymi niż wieloletnie, dla których zobowiązania względem beneficjentów podjęto przed terminem końcowym kwalifikowalności wydatków dla obecnego okresu programowania, wszelkie wydatki odnoszące się do płatności pozostających do wypłaty po tej dacie będą kwalifikowalne w ramach EFRROW w nowym okresie programowania, począwszy od tej daty, pod warunkiem że:

a)

właściwy organ państwa członkowskiego dokona podziału operacji na dwa odrębne, możliwe do identyfikacji pod względem finansowym, rzeczowym lub realizacyjnym etapy, odpowiadające dwóm okresom programowania;

b)

spełnione są warunki współfinansowania i kwalifikowalności określone dla operacji w nowym okresie programowania.

2.   Jeśli fundusze na obecny okres programowania zostaną wykorzystane przed terminem końcowym, o którym mowa w ust. 1, wydatki odnoszące się do płatności pozostających do wypłaty po takiej wcześniejszej dacie będą kwalifikowalne w ramach EFRROW w nowym okresie programowania pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 1.

3.   Państwa członkowskie muszą określić w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich w nowym okresie programowania, czy w odniesieniu do danych środków korzystają z możliwości, o których mowa w ust. 1 i 2.

Sekcja 2

Zasady szczególne dla nowych państw członkowskich

Artykuł 9

W odniesieniu do zgodności z normami wspólnotowymi zgodnie z art. 33l ust. 2a oraz 2b rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 wydatki związane z pozostającymi do wypłaty płatnościami, wynikającymi ze zobowiązań względem beneficjentów, podjętych do terminu końcowego kwalifikowalności wydatków dla obecnego okresu programowania, będą kwalifikowalne w ramach EFRROW w nowym okresie programowania, pod warunkiem że program rozwoju obszarów wiejskich na nowy okres programowania przewiduje takie wydatki.

Artykuł 10

Płatności w ramach następujących środków nie będą kwalifikowalne w ramach EFRROW w nowym okresie programowania:

a)

doradztwo rolnicze i upowszechnianie wiedzy rolniczej, o którym mowa w art. 33g rozporządzenia (WE) nr 1257/1999;

b)

uzupełnienia do płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 33h rozporządzenia (WE) nr 1257/1999;

c)

uzupełnienie pomocy państwa na Malcie, o którym mowa w art. 33i rozporządzenia (WE) nr 1257/1999;

d)

pomoc dla rolników pracujących w pełnym wymiarze czasu na Malcie, o której mowa w art. 33j rozporządzenia (WE) nr 1257/1999.

ROZDZIAŁ 3

Przepisy szczególne dotyczące środków rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Artykuł 11

Przed zakończeniem okresu wykonywania zobowiązania podjętego na mocy rozdziału VI rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 państwa członkowskie mogą zezwolić na przekształcenie tego zobowiązania w nowe zobowiązanie podejmowane zasadniczo na okres od pięciu do siedmiu lat na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, pod warunkiem że:

a)

przekształcenie jest związane z niekwestionowaną korzyścią dla środowiska naturalnego lub dla dobrostanu zwierząt; oraz

b)

istniejące zobowiązanie jest znacząco wzmocnione.

ROZDZIAŁ 4

Wydatki przeznaczone na pomoc techniczną

Sekcja 1

Wydatki związane ze środkami współfinansowanymi z Sekcji Gwarancji EFOGR

Artykuł 12

1.   Wydatki związane z oceną ex ante nowego okresu programowania, o której mowa w art. 85 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, mogą być pokrywane z Sekcji Gwarancji EFOGR w ramach obecnego okresu programowania do daty określonej w art. 39 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, pod warunkiem zachowania 1 % pułapu, o którym mowa w art. 59 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 817/2004.

2.   Wydatki związane z oceną ex post obecnego okresu programowania, o której mowa w art. 64 rozporządzenia (WE) nr 817/2004, będą kwalifikowalne w ramach pomocy technicznej programu rozwoju obszarów wiejskich w nowym okresie programowania, jeśli są one zgodne z art. 66 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz jeśli program to przewiduje.

Sekcja 2

Wydatki związane ze środkami współfinansowanymi z Sekcji Orientacji lub Sekcji Gwarancji EFOGR

Artykuł 13

1.   Wydatki w obecnym okresie programowania, poniesione po terminie końcowym kwalifikowalności wydatków dla tego okresu programowania i związane z operacjami objętymi pkt 2 i 3 zasady nr 11 Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1685/2000 (8), z wyjątkiem ocen ex post, audytów i przygotowywania końcowych sprawozdań, nie będą kwalifikowalne w ramach EFRROW w nowym okresie programowania.

2.   Wydatki w ramach obecnego okresu programowania, poniesione do terminu końcowego kwalifikowalności wydatków dla tego okresu programowania i związane z operacjami objętymi pkt 2.1 tiret pierwsze i pkt 3 zasady nr 11 Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1685/2000, obejmujące oceny ex ante, o których mowa w art. 85 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, przeznaczone na przygotowanie programów rozwoju obszarów wiejskich na nowy okres programowania, będą, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 2.2–2.7 i pkt 3 tej zasady, kwalifikowalne w ramach pomocy technicznej obecnych programów operacyjnych lub dokumentów programowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

3.   Wydatki związane z oceną ex post obecnego okresu programowania, o której mowa w art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, mogą być kwalifikowalne w ramach EFRROW, w ramach pomocy technicznej programów dla nowego okresu programowania, jeśli są one zgodne z art. 66 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz jeśli program to przewiduje.

TYTUŁ III

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DOTYCZĄCE ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1268/1999

Artykuł 14

W przypadku środków, o których mowa w art. 2 tiret czwarte, siódme i czternaste rozporządzenia (WE) nr 1268/1999, wydatki związane z płatnościami, które mają być dokonane po dniu 31 grudnia 2006 r., będą kwalifikowalne w ramach EFRROW w nowym okresie programowania pod warunkiem spełnienia wymogów art. 71 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz jeśli program obowiązujący w nowym okresie programowania to przewiduje.

TYTUŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 15

Państwa członkowskie zapewnią, aby operacje przejściowe objęte niniejszym rozporządzeniem były wyraźnie określone w ich systemach zarządzania i kontroli.

Artykuł 16

Załącznik II zawiera tabelę korelacji między środkami stosowanymi w obecnym i nowym okresie programowania.

Artykuł 17

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.

(2)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2223/2004 (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 1).

(3)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 3).

(4)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1156/2006 (Dz.U. L 208 z 29.7.2006, str. 3).

(5)  Dz.U. L 153 z 30.4.2004, str. 30. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1360/2005 (Dz.U. L 214 z 19.8.2005, str. 55).

(6)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23).

(7)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1.

(8)  Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 39.


ZAŁĄCZNIK I

Typy środków lub środków towarzyszących związanych z rozwojem obszarów wiejskich, o których mowa w art. 4 ust. 1 akapit drugi:

szkolenia,

podejmowanie działalności przez młodych rolników,

wcześniejsze emerytury (nowe państwa członkowskie),

korzystanie z usług doradczych (nowe państwa członkowskie),

tworzenie usług związanych z obsługą i prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz usług doradztwa rolniczego (wszystkie państwa członkowskie, których to dotyczy)/świadczenie usług doradczych i w zakresie upowszechniania wiedzy rolniczej (nowe państwa członkowskie),

inwestycje w gospodarstwach rolnych,

inwestycje leśne,

przetwarzanie/wprowadzanie do obrotu produktów rolnych i leśnych,

melioracja gruntów, scalanie, gospodarka zasobami wodnymi, infrastruktura rolna,

przywrócenie rolniczego potencjału produkcyjnego zniszczonego katastrofami naturalnymi oraz instrumenty zapobiegawcze,

spełnianie norm wspólnotowych/zgodność z normami wspólnotowymi (nowe państwa członkowskie) – różne normy,

systemy jakości żywności (nowe państwa członkowskie) – różne systemy,

promocja produktów wysokiej jakości przez grupy producentów (nowe państwa członkowskie),

gospodarstwa niskotowarowe (nowe państwa członkowskie),

tworzenie grup producentów (nowe państwa członkowskie),

obszary podlegające ograniczeniom środowiskowym/płatności dla obszarów natura 2000 (nowe państwa członkowskie),

ochrona środowiska w powiązaniu z rolnictwem/leśnictwem,

zalesianie gruntów rolnych (nowe państwa członkowskie),

zalesianie gruntów innych niż rolne,

równowaga ekologiczna lasów,

przywracanie potencjału produkcji leśnej i działania zapobiegawcze/pasy przeciwpożarowe,

różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej,

działalność związana z rzemiosłem/turystyką,

podstawowe usługi – różne usługi,

odbudowa/odnowa i rozwój wsi – różne typy działań,

dziedzictwo wsi – różne typy działań,

inicjatywa Leader – prowadzenie lokalnych grup działania i różnych typów operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju i współpracy (za wyjątkiem nabywania umiejętności i działań aktywizujących).


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji między środkami określonymi w rozporządzeniach (WE) nr 1257/1999, (WE) nr 1268/1999 oraz (WE) nr 1698/2005

Środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1257/1999

Kody określone w rozporządzeniu (WE) nr 817/2004 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 141/2004 (1)

Kategorie określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 438/2001 (2)

Osie i środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005

Kody określone w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005

 

Oś 1

Szkolenia Artykuł 9

c)

113 oraz 128

Artykuł 20 lit. a) ppkt i) oraz art. 21: Szkolenia zawodowe i akcje informacyjne

111

Podejmowanie działalności przez młodych rolników Artykuł 8

b)

112

Artykuł 20 lit. a) ppkt ii) oraz art. 22: Podejmowanie działalności przez młodych rolników

112

Wcześniejsze emerytury Artykuły 10–12

d)

/

Artykuł 20 lit. a) ppkt iii) oraz art. 23: Wcześniejsze emerytury

113

Korzystanie z usług doradztwa rolniczego Artykuł 21d

y)

/

Artykuł 20 lit. a) ppkt iv) oraz art. 24: Korzystanie z usług doradczych

114

Tworzenie usług związanych z obsługą i prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz usług doradztwa rolniczego Artykuł 33 tiret trzecie

Świadczenie usług doradczych i w zakresie upowszechniania wiedzy rolniczej Artykuł 33g

l)

1303

Artykuł 20 lit. a) ppkt v) oraz art. 25: Tworzenie usług z zakresu zarządzania, zastępstwa i usług doradczych

115

Inwestycje w gospodarstwach rolnych Artykuły 4–7

a)

111

Artykuł 20 lit. b) ppkt i) oraz art. 26: Modernizacja gospodarstw rolnych

121

Inwestycje w lasach mające na celu zwiększenie ich wartości gospodarczej, zakładanie stowarzyszeń właścicieli lasów Artykuł 30 ust. 1 tiret drugie i piąte

i)

121

124

Artykuł 20 lit. b) ppkt ii) oraz art. 27: Podwyższanie wartości gospodarczej lasów

122

Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych i leśnych, promocja nowych rynków zbytu dla produktów leśnych Artykuły 25–28 oraz art. 30 ust. 1 tiret trzecie i czwarte

g)

114

Artykuł 20 lit. b) ppkt iii) oraz art. 28: Zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych

123

i)

122

Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych wysokiej jakości, tworzenie systemów jakości Artykuł 33 tiret i czwarte

m)

123

 

 

 

Artykuł 20 lit. b) ppkt iv) oraz art. 29: Współpraca na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii

124

Melioracja gruntów, scalanie, gospodarka zasobami wodnymi, infrastruktura rolna Artykuł 33 tiret pierwsze, drugie, ósme i dziewiąte

j)

1301

Artykuł 20 lit. b) ppkt v) oraz art. 30: Infrastruktura związana z rolnictwem i leśnictwem

125

k)

1302

q)

1308

r)

1309

Przywrócenie potencjału produkcyjnego oraz instrumenty zapobiegawcze Artykuł 33 tiret dwunaste

u)

1313

Artykuł 20 lit. b) ppkt vi): Przywracanie potencjału i działania zapobiegawcze

126

Spełnienie norm Artykuły 21b i 21c Zachowanie zgodności z normami Artykuł 33l ust. 2a i 2b

x)

/

Artykuł 20 lit. c) ppkt i) oraz art. 31: Spełnianie norm

131

Systemy jakości żywności Artykuły 24b–24c

z)

/

Artykuł 20 lit. c) ppkt ii) oraz art. 32: Systemy jakości żywności

132

Wsparcie grup producentów w zakresie promocji produktów wysokiej jakości Artykuł 24d

aa)

/

Artykuł 20 lit. c) ppkt iii) oraz art. 33: Działania informacyjne i promocyjne

133

Gospodarstwa niskotowarowe Artykuł 33b

ab)

/

Artykuł 20 lit. d) ppkt i) oraz art. 34: Gospodarstwa niskotowarowe

141

Grupy producentów Artykuł 33d

ac)

/

Artykuł 20 lit. d) ppkt ii) oraz art. 35: Grupy producentów

142

 

Oś 2

Wsparcie dla gospodarstw na obszarach górskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania Artykuły 13–15 i 18

e)

/

Artykuł 36 lit. a) ppkt i) oraz art. 37: Płatności z tytułu naturalnych utrudnień na obszarach górskich

211

Wsparcie dla gospodarstw na innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania Artykuły 13–15, 18 i 19

e)

/

Artykuł 36 lit. a) ppkt ii) oraz art. 37: Płatności z tytułu naturalnych utrudnień na obszarach innych niż obszary górskie

212

Obszary podlegające ograniczeniom środowiskowym Artykuł 16

e)

/

Artykuł 36 lit. a) ppkt iii) oraz art. 38: Płatności dla obszarów Natura 2000 i związane z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3)

213

Działania rolno-środowiskowe Artykuły 22–24

f)

/

Artykuł 36 lit. a) ppkt iv) oraz art. 39: Płatności rolno-środowiskowe

214

Dobrostan zwierząt

f)

/

Artykuł 36 lit. a) ppkt v) oraz art. 40: Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt

215

Artykuły 22–24

Ochrona środowiska w powiązaniu z poprawą dobrostanu zwierząt

Artykuł 33 tiret jedenaste

t)

1312

Ochrona środowiska w powiązaniu z rolnictwem Artykuł 33 tiret jedenaste

t)

1312

Artykuł 36 lit. a) ppkt vi) oraz art. 41: Inwestycje nieprodukcyjne

216

Zalesianie gruntów rolnych Artykuł 31

h)

/

Artykuł 36 lit. b) ppkt i) oraz art. 43: Pierwsze zalesianie gruntów rolnych

221

 

 

 

Artykuł 36 lit. b) ppkt ii) oraz art. 44: Pierwsze zakładanie systemów rolno-leśnych

222

Zalesianie gruntów innych niż rolne Artykuł 30 ust. 1 tiret pierwsze

i)

126

Artykuł 36 lit. b) ppkt iii) oraz art. 45: Pierwsze zalesianie gruntów innych niż rolne

223

Równowaga ekologiczna lasów Artykuł 32 ust. 1 tiret pierwsze

i)

127

Artykuł 36 lit. b) ppkt iv) oraz art. 46: Płatności dla obszarów Natura 2000

224

Równowaga ekologiczna lasów Artykuł 32 ust. 1 tiret pierwsze

i)

127

Art. 36 lit. b) ppkt v) oraz art. 47: Płatności leśno-środowiskowe

225

Przywracanie potencjału produkcji leśnej i instrumenty zapobiegawcze Artykuł 30 ust. 1 tiret szóste

Pasy przeciwpożarowe. Artykuł 32 ust. 1 tiret drugie

i)

125

Artykuł 36 lit. b) ppkt vi) oraz art. 48: Przywracanie potencjału leśnego oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

226

Inwestycje w lasach mające na celu zwiększenie ich wartości ekologicznej i społecznej Artykuł 30 ust. 1 tiret drugie

Ochrona środowiska w powiązaniu z leśnictwem Artykuł 33 tiret jedenaste

i)

121

Artykuł 36 lit. b) ppkt vii) oraz art. 49: Inwestycje nieprodukcyjne

227

t)

1312

 

Oś 3

Różnicowanie działalności Artykuł 33 tiret siódme

p)

1307

Artykuł 52 lit. a) ppkt i) oraz art. 53: Różnicowanie działalności

311

Działalność związana z rzemiosłem; inżynieria finansowa

s)

1311

Artykuł 52 lit. a) ppkt ii) oraz art. 54: Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

312

Artykuł 33 tiret dziesiąte i trzynaste

v)

1314

Działalność związana z turystyką Artykuł 33 tiret dziesiąte

s)

1310

Artykuł 52 lit. a) ppkt iii) oraz art. 55: Działalność związana z turystyką

313

Podstawowe usługi Artykuł 33 tiret piąte

n)

1305

Artykuł 52 lit. b) ppkt i) oraz art. 56: Podstawowe usługi

321

Odnowa i rozwój wsi Artykuł 33 tiret szóste

o)

1306

Artykuł 52 lit. b) ppkt ii): Odnowa i rozwój wsi

322

Ochrona i zachowanie dziedzictwa wsi Artykuł 33 tiret szóste

o)

1306

Artykuł 52 lit. b) ppkt iii) oraz art. 57 lit. a) i b): Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi

323

 

 

 

Artykuł 52 lit. c) oraz art. 58: Szkolenia i informowanie

331

Zarządzanie zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich przez partnerów lokalnych Artykuł 33 tiret

w)

1305-11305-2

Artykuł 52 lit. d) oraz art. 59: Nabywanie umiejętności, aktywizacja i wdrożenie

341

 

Oś 4

Komunikacja w programie Leader+ oraz środki typu Leader+ Artykuł 33f

 

Artykuł 63 lit. a): Lokalne strategie rozwoju

41

Działanie 1: Strategie lokalne

W przypadku konkurencyjności: wszystkie stare kody obowiązujące na mocy rozporządzeń (WE) nr 817/2004 i (WE) nr 438/2001 odnoszące się do osi 1

411 Konkurencyjnośd

W przypadku gospodarki ziemią/ środowiska: wszystkie stare kody obowiązujące na mocy rozporządzeń (WE) nr 817/2004 i (WE) nr 438/2001 odnoszące się do osi 2

412 Środowisko/gospodarka ziemią

W przypadku różnicowania/jakości życia: wszystkie stare kody obowiązujące na mocy rozporządzeń (WE) nr 817/2004 i (WE) nr 438/2001 odnoszące się do osi 3 oraz następujące kategorie w rozporządzeniu (WE) nr 438/2001: 161–164, 166, 167, 171–174, 22–25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 i 36

413 Jakość życia/różnicowanie

Komunikacja w programie Leader+ oraz środki typu Leader+ Artykuł 33f

/

 

 

 

Działanie 2: Współpraca

 

1305-3

1305-4

Artykuł 63 lit. b): Współpraca

421

Komunikacja w programie Leader+ oraz środki typu Leader+ Artykuł 33f

/

 

 

 

Działanie 3: Prowadzenie lokalnych grup działania

 

1305-1

1305-2

Artykuł 63 lit. c): Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, aktywizacja

431

Komunikacja w programie Leader+ oraz środki typu Leader+ Artykuł 33f

/

 

 

 

Działanie 3: Sieci

/

1305-5

Artykuł 66 ust. 3 oraz art. 68: Krajowa sieć obszarów wiejskich

511

Pomoc techniczna

 

 

Pomoc techniczna

 

Pomoc techniczna

 

411–415

Artykuł 66 ust. 2: Pomoc techniczna

511

Artykuł 49. Zasada nr 11 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1685/2000

ad)

 

Artykuł 66 ust. 3: Krajowe sieci

511

Środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1268/1999

 

 

Środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005

 

Metody produkcji rolnej mające na celu ochronę środowiska i utrzymanie stanu obszarów wiejskich

Artykuł 2 tiret czwarte

/

/

Artykuł 36 lit. a) ppkt iv) oraz art. 39: Płatności rolno-środowiskowe

214

Tworzenie grup producentów Artykuł 2 tiret siódme

/

/

Artykuł 20 lit. d) ppkt ii) oraz art. 35: Grupy producentów

142

Leśnictwo Artykuł 2 tiret czternaste

/

/

Artykuł 36 lit. b) ppkt i) oraz art. 43: Pierwsze zalesianie gruntów rolnych

221


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 25.

(2)  Dz.U. L 63 z 3.3.2001, str. 21.

(3)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1.


Top