EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0636

2006/636/WE: Decyzja Komisji z dnia 12 września 2006 r. ustalająca podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4024)

OJ L 261, 22.9.2006, p. 32–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 398–400 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 143 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 143 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 205 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 28/04/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/636/oj

22.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/32


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 września 2006 r.

ustalająca podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4024)

(2006/636/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2006/493/WE (2) ustaliła kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji.

(2)

Punkt 40 perspektyw finansowych na lata 2007–2013, uzgodnionych przez Radę Europejską z grudnia 2005 r., ustala maksymalny poziom środków przekazywanych z funduszy wspierających spójność.

(3)

Zgodnie z art. 69 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 podział na poszczególne lata kwot wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich ma zostać dokonany po odliczeniu kwoty przyznanej na pomoc techniczną dla Komisji i z uwzględnieniem kwot zarezerwowanych dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji, wyników w przeszłości oraz szczególnych sytuacji i potrzeb opartych na obiektywnych kryteriach. Zgodnie z art. 69 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 kwoty te podlegają indeksacji w wysokości 2 % w skali roku, podczas gdy ust. 5 tego artykułu przewiduje, że poza tymi kwotami państwa członkowskie uwzględniają do celów programowania kwoty wynikające z modulacji, określone w art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3).

(4)

Łączna kwota środków przekazywanych z Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej do EFRROW zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i art. 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (4) określona jest, w odniesieniu do lat budżetowych 2007–2013, w decyzji Komisji 2006/410/WE (5). Zgodnie z metodologią ustanowioną w art. 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy dodać te kwoty do podziału na poszczególne lata według państw członkowskich do celów programowania rozwoju obszarów wiejskich. Podział na poszczególne lata według państw członkowskich kwot wynikających z modulacji przewidzianej w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 został określony w decyzji Komisji 2006/588/WE (6).

(5)

Nie należy włączać do podziału na poszczególne lata kwot odnoszących się do Bułgarii i Rumunii, mając na uwadze że Traktat o przystąpieniu tych państw nie wszedł jeszcze w życie. Z chwilą wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu tych państw podział na poszczególne lata powinien zostać odpowiednio zmieniony, aby włączyć do niego środki przydzielone tym państwom,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Podział na poszczególne lata środków na zobowiązania przyznanych w ramach wsparcia wspólnotowego na rozwój obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., określony w art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, zostaje ustanowiony w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.

(2)  Dz.U. L 195 z 15.7.2006, str. 22.

(3)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).

(4)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1156/2006 (Dz.U. L 208 z 29.7.2006, str. 3).

(5)  Dz.U. L 163 z 15.6.2006, str. 10.

(6)  Dz.U. L 240 z 2.9.2006, str. 6.


ZAŁĄCZNIK

Podział wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich w latach 2007–2013

(w EUR, po cenach bieżących)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007–2013 łącznie

Z czego minimum dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji łącznie

Belgia

63 991 299

63 957 784

60 238 083

59 683 509

59 267 519

56 995 480

54 476 632

418 610 306

40 744 223

Republika Czeska

396 623 321

392 638 892

388 036 387

400 932 774

406 640 636

412 672 094

417 962 250

2 815 506 354

1 635 417 906

Dania

62 592 573

66 344 571

63 771 254

64 334 762

63 431 467

62 597 618

61 588 551

444 660 796

0

Niemcy

1 184 995 564

1 186 941 705

1 147 425 574

1 156 018 553

1 159 359 200

1 146 661 509

1 131 114 950

8 112 517 055

3 174 037 771

Estonia

95 608 462

95 569 377

95 696 594

100 929 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

714 658 855

387 221 654

Grecja

461 376 206

463 470 078

453 393 090

452 018 509

631 768 186

626 030 398

619 247 957

3 707 304 424

1 905 697 195

Hiszpania

1 012 456 383

1 030 880 527

1 006 845 141

1 013 903 294

1 057 772 000

1 050 937 191

1 041 123 263

7 213 917 799

3 178 127 204

Francja

931 041 833

942 359 146

898 672 939

909 225 155

933 778 147

921 205 557

905 682 332

6 441 965 109

568 263 981

Irlandia

373 683 516

355 014 220

329 171 422

333 372 252

324 698 528

316 771 063

307 203 589

2 339 914 590

0

Włochy

1 142 143 461

1 135 428 298

1 101 390 921

1 116 626 236

1 271 659 589

1 266 602 382

1 258 158 996

8 292 009 883

3 341 091 825

Cypr

26 704 860

24 772 842

22 749 762

23 071 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

162 523 574

0

Łotwa

152 867 493

147 768 241

142 542 483

147 766 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 041 113 504

327 682 815

Litwa

260 974 835

248 836 020

236 928 998

244 741 536

248 002 433

250 278 098

253 598 173

1 743 360 093

679 189 192

Luksemburg

14 421 997

13 661 411

12 655 487

12 818 190

12 487 289

12 181 368

11 812 084

90 037 826

0

Węgry

570 811 818

537 525 661

498 635 432

509 252 494

547 603 625

563 304 619

578 709 743

3 805 843 392

2 496 094 593

Malta

12 434 359

11 527 788

10 656 597

10 544 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

76 633 355

18 077 067

Niderlandy

70 536 869

72 638 338

69 791 337

70 515 293

68 706 648

67 782 449

66 550 233

486 521 167

0

Austria

628 154 610

594 709 669

550 452 057

557 557 505

541 670 574

527 868 629

511 056 948

3 911 469 992

31 938 190

Polska

1 989 717 841

1 932 933 351

1 872 739 817

1 866 782 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 850 046 247

13 230 038 156

6 997 976 121

Portugalia

562 210 832

562 491 944

551 196 824

559 018 566

565 142 601

565 192 105

564 072 156

3 929 325 028

2 180 735 857

Słowenia

149 549 387

139 868 094

129 728 049

128 304 946

123 026 091

117 808 866

111 981 296

900 266 729

287 815 759

Słowacja

303 163 265

286 531 906

268 049 256

256 310 239

263 028 387

275 025 447

317 309 578

1 969 418 078

1 106 011 592

Finlandia

335 121 543

316 143 440

292 385 407

296 367 134

287 790 092

280 508 238

271 617 053

2 079 932 907

0

Szwecja

292 133 703

277 225 207

256 996 031

260 397 463

252 975 513

246 760 755

239 159 282

1 825 647 954

0

Zjednoczone Królestwo

263 996 373

283 001 582

274 582 271

276 600 084

273 334 332

270 695 626

267 364 152

1 909 574 420

188 337 515

Łącznie

11 357 312 403

11 182 240 092

10 734 731 213

10 827 092 785

11 238 887 764

11 186 469 323

11 136 037 766

77 662 771 346

28 544 460 460


Top