Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0036R(03)

Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ( Dz.U. L 255 z 30.9.2005 )

OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–32 (ES, EL, EN, FR, IT, LT, MT, NL, PT, SK, SL, SV)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–31 (DA, DE, ET, LV)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–35 (CS, HU, FI)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–34 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/corrigendum/2008-04-04/oj

4.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/28


Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 255 z dnia 30 września 2005 r. )

Strona 22, motyw 4:

zamiast:

„W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego świadczonych na odległość powinny obowiązywać także przepisy dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego (4).”,

powinno być:

„W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego świadczonych na odległość powinny obowiązywać także przepisy dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego (4).”.

Strona 24, motyw 16 zdanie trzecie:

zamiast:

„Stowarzyszenia zawodowe zdolne do przedstawienia propozycji wspólnych platform powinny być reprezentatywne na szczeblu krajowym lub europejskim.”,

powinno być:

„Stowarzyszenia zawodowe zdolne do przedstawienia propozycji wspólnych platform powinny być reprezentatywne na szczeblu krajowym i europejskim.”.

Strona 24, motyw 20 zdanie pierwsze:

zamiast:

„… utrzymanie zasady automatycznego uznawania specjalności medycznych i stomatologicznych, …”,

powinno być:

„… utrzymanie zasady automatycznego uznawania specjalności medycznych i lekarsko-dentystycznych, …”.

Strona 25, motyw 29:

zamiast:

„W przypadku przedstawienia przez organizację zawodową lub stowarzyszenie, które działają w zakresie zawodu regulowanego na szczeblu europejskim lub krajowym, …”,

powinno być:

„W przypadku przedstawienia przez organizację zawodową lub stowarzyszenie, które działają w zakresie zawodu regulowanego na szczeblu europejskim i krajowym, …”.

Strona 26, motyw 39 zdanie pierwsze:

zamiast:

„Wobec szybkości przemian technologicznych i postępu naukowego, ustawiczne kształcenie ma szczególne znaczenie …”,

powinno być:

„Wobec szybkości przemian technologicznych i postępu naukowego uczenie się przez całe życie ma szczególne znaczenie …”.

Strona 27, art. 3 ust. 1 lit. g) zdanie pierwsze:

zamiast:

„… gdzie takiej praktyce odbywanej pod nadzorem powinno towarzyszyć dalsze kształcenie.”,

powinno być:

„… gdzie takiej praktyce odbywanej pod nadzorem może towarzyszyć dalsze kształcenie.”.

Strona 31, art. 10 lit. e):

zamiast:

„… jednego z tytułów wyszczególnionych w załączniku V, pkt 5.2 …”,

powinno być:

„… jednego z tytułów wyszczególnionych w załączniku V, pkt 5.2.2 …”.

Strona 32, art. 11 lit. d):

zamiast:

„… dyplom poświadczający ukończenie kształcenia na poziomie pomaturalnym, trwającego od trzech do czterech lat …”,

powinno być:

„… dyplom poświadczający ukończenie kształcenia na poziomie pomaturalnym, trwającego co najmniej trzy lata i nie dłużej niż cztery lata …”.

Strona 32, art. 11 lit. e):

zamiast:

„… dyplom poświadczający ukończenie kształcenia na poziomie pomaturalnym trwającego ponad cztery lata …”,

powinno być:

„… dyplom poświadczający ukończenie kształcenia na poziomie pomaturalnym trwającego co najmniej cztery lata …”.

Strona 33, art. 13 ust. 3:

zamiast:

„… jeżeli dostęp do tego zawodu na jego terytorium uzależniony jest od posiadania kwalifikacji na poziomie określonym w art. 11 lit. c), potwierdzających ukończenie studiów uniwersyteckich …”,

powinno być:

„… jeżeli dostęp do tego zawodu na jego terytorium uzależniony jest od posiadania kwalifikacji potwierdzających ukończenie studiów uniwersyteckich …”.

Strona 34, art. 15 ust. 2:

zamiast:

„Propozycje wspólnych platform w rozumieniu ust. 1 mogą być przekazywane Komisji przez Państwa Członkowskie lub organizacje albo stowarzyszenia zawodowe, reprezentatywne na szczeblu krajowym lub europejskim …”,

powinno być:

„Propozycje wspólnych platform w rozumieniu ust. 1 mogą być przekazywane Komisji przez państwa członkowskie lub organizacje albo stowarzyszenia zawodowe, reprezentatywne na szczeblu krajowym i europejskim …”.

Strona 34, art. 17 ust. 1 lit. c):

zamiast:

„nieprzerwanie przez cztery lata na własny rachunek lub na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa, …”,

powinno być:

„nieprzerwanie przez cztery lata na własny rachunek lub na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa, …”.

Strona 36, art. 21 ust. 6 akapit trzeci:

zamiast:

„… zasadach prawnych dotyczących struktury specjalności zawodowych w zakresie …”,

powinno być:

„… zasadach prawnych dotyczących struktury zawodów w zakresie …”.

Strona 38, art. 23 ust. 6 akapit drugi:

zamiast:

„… stanowi potwierdzenie, że dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji stanowi dowód pomyślnego ukończenia kształcenia, zgodnie odpowiednio z …”,

powinno być:

„… stanowi potwierdzenie, że dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji stanowi odpowiednio dowód pomyślnego ukończenia kształcenia, zgodnie z …”.

Strona 40, art. 31 ust. 2 akapit trzeci:

zamiast:

„… określonych w przepisach dotyczących struktury specjalności zawodowych …”,

powinno być:

„… określonych w przepisach dotyczących struktury zawodów …”.

Strona 40, art. 31 ust. 3:

zamiast:

„… kształcenie teoretyczne obejmuje co najmniej trzecią część, a kształcenie kliniczne co najmniej połowę minimalnego okresu kształcenia …”,

powinno być:

„… kształcenie teoretyczne obejmuje co najmniej jedną trzecią, a kształcenie kliniczne co najmniej połowę minimalnego okresu kształcenia …”.

Strona 41, art. 31 ust. 6 zdanie pierwsze:

zamiast:

„Odbycie przez daną osobę kształcenia na pielęgniarkę odpowiedzialną za opiekę ogólną gwarantuje …”,

powinno być:

„Odbycie przez daną osobę kształcenia w zawodzie pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną gwarantuje …”.

Strona 41, art. 33 ust. 2 zdanie drugie:

zamiast:

„W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną został wydany w Polsce, przed 1 maja 2004 r. i którzy nie spełniają minimalnych wymogów w zakresie kształcenia określonych w art. 31, Państwa Członkowskie uznają dokumenty …”,

powinno być:

„W przypadku obywateli państw członkowskich, których dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną został wydany w Polsce przed dniem 1 maja 2004 r. i którzy nie spełniają minimalnych wymogów kształcenia określonych w art. 31, lub których kształcenie rozpoczęło się w Polsce przed dniem 1 maja 2004 r. i którzy nie spełniają minimalnych wymogów określonych w art. 31, państwa członkowskie uznają dokumenty …”.

Strona 42, art. 34 ust. 3 lit. a):

zamiast:

„a)

odpowiednią wiedzę w zakresie nauk, na których opiera się stomatologia …”,

powinno być:

„a)

odpowiednią wiedzę w zakresie nauk, na których opiera się kształcenie lekarsko-dentystyczne …”.

Strona 42, art. 34 ust. 3 lit. b):

zamiast:

„… stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą stomatologii;”,

powinno być:

„… stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą kształcenia lekarsko-dentystycznego;”.

Strona 42, art. 34 ust. 3 lit. d):

zamiast:

„… oraz w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii stomatologicznej;”,

powinno być:

„… oraz w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii lekarsko-dentystycznej;”.

Strona 43, art. 37 ust. 1 akapit pierwszy:

zamiast:

„… dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lekarzy dentystów wydane we Włoszech, Hiszpanii, Austrii …”,

powinno być:

„… , dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lekarzy, wydane we Włoszech, Hiszpanii, Austrii …”.

Strona 43, art. 40 ust. 1 akapit czwarty:

zamiast:

„… zasadach określonych w przepisach dotyczących struktury specjalności zawodowych w zakresie dotyczącym kształcenia …”,

powinno być:

„… zasadach określonych w przepisach dotyczących struktury zawodów w zakresie dotyczącym kształcenia …”.

Strona 46, art. 43 ust. 1:

zamiast:

„… minimalne wymogi w zakresie kształcenia określone w art. 40, (…) czynności danego rodzaju przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.”,

powinno być:

„… minimalne wymogi kształcenia określone w art. 40, (…) czynności danego rodzaju przez co najmniej dwa kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.”.

Strona 47, art. 45 ust. 3:

zamiast:

„W przypadku gdy w określonym Państwie Członkowskim dodatkowym warunkiem podejmowania lub wykonywania jednego z rodzajów działalności farmaceutycznej jest posiadanie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.6.2 …”,

powinno być:

„W przypadku gdy w określonym państwie członkowskim dodatkowym warunkiem podejmowania lub wykonywania jednego z rodzajów działalności farmaceuty jest posiadanie doświadczenia zawodowego obok dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku V pkt 5.6.2 …”.

Strona 49, art. 49 ust. 1 akapit pierwszy:

zamiast:

„… posiadanie kwalifikacji architektów wymienione w załączniku VI pkt 6, …”,

powinno być:

„… posiadanie kwalifikacji architektów wymienione w załączniku VI, …”.

Strona 49, art. 49 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„Zaświadczenia określone w ust. 1 powinny potwierdzać, że dana osoba uzyskała, najpóźniej w dniu określonym odpowiednio powyżej, prawo do używania tytułu zawodowego architekta …”,

powinno być:

„Zaświadczenia określone w akapicie pierwszym powinny potwierdzać, że dana osoba uzyskała, najpóźniej w dniu określonym odpowiednio powyżej, prawo do używania tytułu zawodowego architekta …”.

Strona 50, art. 51 ust. 2:

zamiast:

„Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego powinna prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym Państwie Członkowskim należycie uzasadnionej decyzji …”,

powinno być:

„Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego musi być zakończona możliwie najszybciej i prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym państwie członkowskim należycie uzasadnionej decyzji …”.

Strona 88, załącznik V, kolumna „Anatomia patologiczna i histopatologia”, dla „Ireland”:

zamiast:

„Morbid anatomy and histopathology”,

powinno być:

„Histopathology”.

Strona 91, załącznik V, kolumna „Biologia kliniczna”, dla „Ελλάς”:

Należy skreślić: „Χειρουργική Θώρακος”.

Strona 91, załącznik V, kolumna „Chirurgia plastyczna”, dla „Ireland”:

zamiast:

„Plastic surgery”,

powinno być:

„Plastic, reconstructive and aesthetic surgery”.

Strona 92, załącznik V, kolumna „Mikrobiologia-bakteriologia”, dla „Ελλάς”:

zamiast:

„1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία”,

powinno być:

„—

Ιατρική Βιοπαθολογία,

Μικροβιολογία”.

Strona 93, załącznik V, kolumna „Chirurgia klatki piersiowej”, dla „Italia”:

zamiast:

„Chirurgia toracica; Cardiochirurgia”,

powinno być:

„—

Chirurgia toracica,

Cardiochirurgia”.

Strona 95, załącznik V, kolumna „Gastroenterologia”, dla „Belgique/België/Belgien”:

zamiast:

„Gastro-entérologie/Gastroenterologie”,

powinno być:

„Gastro-entérologie/Gastro-enterologie”.

Strona 97, załącznik V, kolumna „Fizjoterapia i rehabilitacja medyczna”, dla „Portugal”:

zamiast:

„Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação”,

powinno być:

„—

Fisiatria,

Medicina física e de reabilitação”.

Strona 99, załącznik V, kolumna „Radiologia”, dla „Ireland”:

zamiast:

„Radiology (**)”,

powinno być:

„Radiology”.

Strona 99, załącznik V, kolumna „Radiologia”, dla „Italia”:

zamiast:

„Radiologia”,

powinno być:

„Radiologia (**)”.

Strona 101, załącznik V, kolumna „Medycyna pracy”, dla „Κύπρος”:

zamiast:

„Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική”,

powinno być:

„—

Υγειονολογία,

Κοινοτική Ιατρική”.

Strona 108, załącznik V, kolumna „Medycyna wypadkowa i ratunkowa”, dla „Česká republika”:

zamiast:

„Traumatologie

Urgentní medicína”,

powinno być:

„—

Traumatologie

Urgentní medicína”.

Strona 108, załącznik V, kolumna „Medycyna wypadkowa i ratunkowa”, dla „Slovensko”:

zamiast:

„Úrazová chirurgia

Urgentná medicina”,

powinno być:

„—

Úrazová chirurgia

Urgentná mediana”.

Strona 115, tabela 5.3.2. „Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy dentystów”, kolumna „Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji”, dla „Česká republika”:

zamiast:

„… (doktor)”,

powinno być:

„… (doktor zubního lékařství, MDDr.)”.

Strona 121, tabela 5.4.2 „Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy weterynarii”, kolumna „Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji”, dla „Deutschland”:

zamiast:

„… des Dritten Abscnitts …”,

powinno być:

„… des Dritten Abschnitts …”.

Strona 128, tabela 5.6.2 „Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji farmaceutów”, kolumna „Organ wydający dokument”, dla „Magyarország”:

zamiast:

„EG Egyetem”,

powinno być:

„Egyetem”.

Strona 129 i kolejne, tabele dla architektów:

a)

strona 130, tabela dla „España” otrzymuje brzmienie:

„Kraj

Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

Organ wydający dokument

Zaświadczenie dołączone do dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji

Akademicki rok odniesienia

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia;

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

1994/1995”;

b)

strona 132, ostatnia część tabeli dla „Italia” otrzymuje brzmienie:

„Kraj

Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

Organ wydający dokument

Zaświadczenie dołączone do dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji

 

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma »La Sapienza«

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005”;

c)

strona 133, tabela dla „Portugal” otrzymuje brzmienie:

„Kraj

Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

Organ wydający dokument

Zaświadczenie dołączone do dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji

Akademicki rok odniesienia

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992”.

Strona 135, załącznik VI „Prawa nabyte …”:

W podtytule należy skreślić oznaczenie jako pkt „6.”.


Top