EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0195

2005/195/WE: Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. dotycząca częściowej niezgodności normy EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 88/378/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 542) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

OJ L 63, 10.3.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 151–152 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 77 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/195/oj

10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/27


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 marca 2005 r.

dotycząca częściowej niezgodności normy EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 88/378/EWG

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 542)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/195/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi,

uwzględniając opinię Stałego Komitetu ustanowionego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (2) oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 88/378/EWG zabawki uznawane są za spełniające zasadnicze wymogi bezpieczeństwa, o których mowa w art. 3 tej dyrektywy, jeśli spełniają krajowe normy stosowane wobec nich, transponujące zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Państwa Członkowskie są zobowiązane do opublikowania numerów referencyjnych norm krajowych transponujących zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

W dniu 15 lipca 1998 r. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), działający z upoważnienia Komisji, sporządził i przyjął zharmonizowaną normę EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”, wymienioną po raz pierwszy w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 28 lipca 1999 r. (3).

(4)

Zgodnie z klauzulą 4.6 tej zharmonizowanej normy zabawki i części zabawek wykonane z rozciągliwego tworzywa, które na podstawie próby cylindra zakwalifikowane są jako małe części, nie mogą rozciągać się w żadną stronę o więcej niż 50 % testowane zgodnie z klauzulą 8.14, to znaczy w całości zanurzone w pojemniku, przy zachowaniu określonych warunków, przez okres 24 godzin.

(5)

Władze Hiszpanii twierdzą, że pomimo zgodności z odpowiednią zharmonizowaną normą takie produkty mogą nadal stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci w przypadku, gdy małe części zostaną oderwane i połknięte.

(6)

Po przeprowadzeniu testów na grupie zabawek wykonanych z rozciągliwego tworzywa hiszpańskie władze doszły do wniosku, że jeśli zabawki pozostawi się zanurzone w pojemniku na okres dłuższy niż 24-godzinny, o którym mowa w klauzuli 8.14, mogą one nadal zwiększać objętość. Mając na uwadze fakt, iż przejście danego przedmiotu przez przewód żołądkowo-jelitowy może trwać dłużej niż 24 godziny, okres 24 godzin przyjęty dla metody testującej może być niewystarczający dla sprawdzenia ryzyka uszkodzeń ciała w przypadkach, gdy małe zabawki lub ich części zostają połknięte.

(7)

Ponadto ryzyko uszkodzenia jest szczególnie poważne, gdy łatwo można oderwać małe kawałki lub elementy. Pomimo iż zgodnie z klauzulą 4.6 zharmonizowanej normy zabawki oraz ich części składowe muszą przejść próbę cylindra, nie uwzględnia ona możliwości, że w przypadku niektórych zabawek, które nie mieszczą się w cylindrze i nie mają małych części składowych, dzieci mimo to mogą łatwo odgryźć, wykręcić lub oderwać małe fragmenty tworzywa.

(8)

W związku z powyższym, na podstawie informacji przedłożonych przez władze Hiszpanii, inne władze krajowe, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Stały Komitet ustanowiony na mocy dyrektywy 98/34/WE jasne jest, że zgodność ze zharmonizowaną normą EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie klauzuli 4.6 oraz klauzuli 8.14, w odniesieniu do 24-godzinnego testu zanurzenia, nie wystarcza do zapewnienia zasadniczych wymogów bezpieczeństwa.

(9)

Zatem należy określić treść właściwej uwagi towarzyszącej publikacji odesłań do zharmonizowanej normy EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W przypadku zabawek i ich części składowych wykonanych z rozciągliwego tworzywa zharmonizowana norma EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”, przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w dniu 15 lipca 1998 r., nie spełnia zasadniczych wymogów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 3 dyrektywy 88/378/EWG, w zakresie klauzuli 4.6 oraz klauzuli 8.14 tej normy w odniesieniu do 24-godzinnego okresu, podczas którego zabawka ma być zanurzona w pojemniku.

Artykuł 2

Przy publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odesłań do normy zharmonizowanej EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek - część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”, przyjętej przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w dniu 15 lipca 1998 r., dodaje się następującą uwagę:

„Klauzula 4.6 normy EN 71-1:1998 oraz jej klauzula 8.14 w zakresie, w jakim odnosi się do 24-godzinnego okresu, podczas którego zabawka musi być zanurzona w pojemniku, nie pokrywają w całości ryzyka, jakie stanowią zabawki i ich części składowe wykonane z rozciągliwego tworzywa. Norma nie gwarantuje domniemania zgodności w tym zakresie.”

Artykuł 3

Uwaga identyczna z tą określoną w art. 2 niniejszej decyzji towarzyszy odesłaniu do krajowych norm transponujących zharmonizowaną normę EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”, które zostanie opublikowane przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 88/378/EWG.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 187 z 16.7.1988, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1).

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3)  Dz.U. C 215 z 28.7.1999, str. 4.


Top