EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1882

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE przepisy odnoszące się do komitetów, które wspomagają Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach podlegających procedurze określonej w art. 251 Traktatu WE

OJ L 284, 31.10.2003, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 96 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1882/oj

32003R1882Dziennik Urzędowy L 284 , 31/10/2003 P. 0001 - 0053


Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 29 września 2003 r.

dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE przepisy odnoszące się do komitetów, które wspomagają Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach podlegających procedurze określonej w art. 251 Traktatu WE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, art. 175 ust. 1, art. 179, 285 oraz art. 300 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [4] zastąpiła decyzję 87/373/EWG [5].

(2) Zgodnie ze wspólną deklaracją Rady oraz Komisji [6] dotyczącą decyzji 1999/468/WE przepisy dotyczące komitetów, które wspomagają Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych, przewidzianych w zastosowaniu decyzji 87/373/EWG, powinny zostać przyjęte w celu dostosowania ich do przepisów art. 3, 4 oraz 6 decyzji 1999/468/WE.

(3) Wyżej wymieniona deklaracja wskazuje metody dostosowania procedur komitetów – proces, który jest automatyczny, o ile nie narusza natury komitetu przewidzianej w akcie podstawowym.

(4) Ograniczenia czasowe określone w przepisach, które należy dostosować, pozostają w mocy. Jeśli gdzieś nie ustanowiono szczególnego terminu przyjęcia środków wykonawczych, należy ustanowić trzymiesięczne ograniczenie czasowe.

(5) Przepisy instrumentów przewidujących odwołanie się od procedury komitetu typu I przewidzianej decyzją 87/373/EWG powinny dlatego być zastąpione przepisami odnoszącymi się do procedury doradczej ustanowionej w art. 3 decyzji 1999/468/WE.

(6) Przepisy instrumentów przewidujących odwołanie się od procedur komitetu typu IIa i IIb przewidzianych decyzją 87/373/EWG powinny być zastąpione przepisami odnoszącymi się do procedury zarządzania przewidzianej w art. 4 decyzji 1999/468/WE.

(7) Przepisy instrumentów przewidujących odwołanie się od procedur komitetu typu IIIa i IIIb przewidzianych decyzją 87/373/EWG powinno być zastąpione przepisami odnoszącymi się do procedury wykonawczej przewidzianej w art. 5 decyzji 1999/468/WE.

(8) Niniejsze rozporządzenie dotyczy wyłącznie kwestii ujednolicenia procedur komitetu. Nazwy komitetów związane z takimi procedurami zostały w miarę potrzeb zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Instrumenty wymienione w załączniku I oraz podlegające procedurze doradczej zostają dostosowane zgodnie z tym załącznikiem do odpowiednich przepisów decyzji 1999/468/WE.

Artykuł 2

Instrumenty wymienione w załączniku II oraz podlegające procedurze doradczej zostają dostosowane zgodnie z tym załącznikiem do odpowiednich przepisów decyzji 1999/468/WE.

Artykuł 3

Instrumenty wymienione w załączniku III oraz podlegające procedurze wykonawczej zostają dostosowane zgodnie z tym załącznikiem do odpowiednich przepisów decyzji 1999/468/WE.

Artykuł 4

Odniesienia do przepisów instrumentów w załącznikach I, II i III są rozumiane jako odniesienia do tych przepisów jako dostosowanych przez to rozporządzenie.

Odniesienia w niniejszym rozporządzeniu do wcześniejszych nazw komitetów rozumiane są jako odniesienia do nowych nazw.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2003 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. Alemanno

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 75 E z 26.3.2002, str. 385.

[2] Dz.U. C 241 z 7.10.2002, str. 128.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2003 r. oraz decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. (Dz.U. C 153 E z 1.7.2003, str. 1).

[4] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[5] Dz.U. L 197 z 18.7.1987, str. 33.

[6] Dz.U. C 203 z 17.7.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

PROCEDURA DORADCZA

Wykaz instrumentów podlegających procedurze doradczej oraz dostosowanych do odpowiednich przepisów decyzji 1999/468/WE zgodnie z poniższymi zmianami:

1) Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej. [1]

W art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisję wspomaga Stały Komitet powołany na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 98/37/WE [2], zwany dalej "Komitetem".

Można zwrócić się do niego, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym ustępie, z jakimkolwiek zagadnieniem dotyczącym wprowadzenia oraz praktycznego stosowania niniejszej dyrektywy.

W przypadku odniesienia się do niniejszego ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [3], uwzględniając przepisy jej art. 8.

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

2) Dyrektywa Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania. [4]

W art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisję wspomaga Komitet (zwany dalej "Komitetem").

Można zwrócić się do Komitetu, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym ustępie, odnośnie do jakiegokolwiek zagadnienia dotyczącego wprowadzenia oraz praktycznego stosowania niniejszej dyrektywy.

W przypadku odwołania się do niniejszego ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, [5] uwzględniając przepisy jej art. 8.

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

3) Dyrektywa Rady 90/377/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. dotycząca wspólnotowej procedury na rzecz poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych. [6]

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. W celu przyjęcia zmian określonych w art. 6 Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [7] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

4) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych. [8]

Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [9] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

5) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych. [10]

Artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 11

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. Komitet doradza Komisji w zakresie stosowania art. 9 i 10.

3. Komisja może ponadto konsultować z Komitetem każdą inną sprawę dotyczącą stosowania niniejszego rozporządzenia.

4. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [11] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

5. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

6) Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych. [12]

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Komitet ds. Norm i Przepisów Technicznych

1. Komisję wspomaga Komitet powołany na mocy art. 5 dyrektywy 83/189/EWG, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [13] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

7) Decyzja Rady 93/704/WE z 30 listopada 1993 r. w sprawie stworzenia bazy danych Wspólnoty o wypadkach drogowych. [14]

Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego powołany decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [15] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

8) Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. [16]

W art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komisję wspomaga stały komitet (zwany dalej "Komitetem").

W przypadku odwołania do tego ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, [17] uwzględniając przepisy jej art. 8.

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

9) Dyrektywa 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających. [18]

W art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komisję wspomaga stały komitet (zwany dalej "Komitetem").

W przypadku odwołania do tego ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, [19] uwzględniając przepisy jej art. 8.

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

10) Dyrektywa 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dźwigów. [20]

W art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komisję wspomaga stały komitet (zwany dalej "Komitetem").

W przypadku odwołania się do tego ustępu, stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, [21] uwzględniając przepisy jej art. 8.

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

11) Dyrektywa Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty [22].

Artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 10

Komitet Doradczy

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. Komitet doradza Komisji w zakresie stosowania art. 9.

3. Komisja może ponadto konsultować z Komitetem każde inne zagadnienie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy.

4. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [23] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

5. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

12) Dyrektywa Rady 96/75/WE z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie systemów czarterowania i wyznaczania stawek przewozowych w krajowej i międzynarodowej żegludze śródlądowej we Wspólnocie. [24]

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. Komisję wspomaga Komitet ustanowiony dyrektywą 91/672/EWG (zwany dalej "Komitetem").

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [25] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

13) Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych. [26]

W art. 7 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisję wspomaga stały komitet (zwany dalej "Komitetem").

Komitet opracowuje swój regulamin wewnętrzny.

3. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [27] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8."

14) Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro. [28]

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Komitet ds. Norm i Przepisów Technicznych

1. Komisję wspomaga Komitet powołany na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE (zwany dalej "Komitetem").

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8. [29]

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

15) Decyzja 283/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 stycznia 1999 r. ustanawiająca ogólne ramy działań Wspólnoty na rzecz konsumentów. [30]

Artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

1. Przy ustalaniu kryteriów wyboru działań oraz projektów określonych w art. 2 lit. b) i c) oraz przy wyborze tych działań i projektów Komisję wspomaga Komitet.

2. Artykuły 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [31] stosuje się, uwzględniając przepisy jej art. 8.

3. Ponadto na początku każdego roku, Komisja udziela Komitetowi informacji na temat działań finansowanych na mocy art. 2 lit. a).

4. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

16) Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności. [32]

Artykuł 13 i 14 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

Członkowie Komitetu

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Oceny Zgodności Telekomunikacyjnej i Nadzoru Rynku (TCAM), zwany dalej "Komitetem".

2. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 14

Procedura doradcza Komitetu

1. Komitet jest konsultowany w odniesieniu do zagadnień określonych w art. 5, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 4, art. 9 ust. 4 oraz w załączniku VII pkt 5.

2. Komisja w regularnych odstępach czasu zasięga opinii Komitetu w odniesieniu do zadań nadzoru dotyczących stosowania niniejszej dyrektywy i w miarę potrzeby wydaje wytyczne w tej sprawie.

3. Artykuły 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [33] stosuje się, uwzględniając przepisy jej art. 8.

4. Komisja przeprowadza regularne konsultacje z przedstawicielami operatorów sieci telekomunikacyjnych, konsumentów oraz producentów. Komisja regularnie informuje Komitet o wynikach takich konsultacji."

17) Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach. [34]

Artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [35] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

18) Decyzja Rady 1999/382/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiająca drugą fazę wspólnotowego programu działań w dziedzinie kształcenia zawodowego "Leonardo da Vinci". [36]

W art. 7 ust. 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

"5. Przedstawiciel Komisji zasięga opinii Komitetu w sprawie innych właściwych zagadnień dotyczących wprowadzenia programów. W przypadku odniesienia się do tego ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, [37] uwzględniając przepisy jej art. 8.

6. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

19) Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 93/12/EWG. [38]

Artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

Komitet Doradczy

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE [39] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

[1] Dz.U. L 399 z 30.12.1989, str. 18. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 96/58/WE (Dz.U. L 236 z 18.9.1996, str. 44).

[2] Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 98/79/WE (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1).

[3] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. 184 z 17.7.1999, str. 23).

[4] Dz.U. L 189 z 20.7.1990, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1).

[5] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[6] Dz.U. L 185 z 17.7.1990, str. 16. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[7] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[8] Dz.U. L 365 z 31.12.1991, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1637/2001 (Dz.U. L 222 z 17.8.2001, str. 20).

[9] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[10] Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[11] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[12] Dz.U. L 169 z 12.7.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/104/WE (Dz.U. L 6 z 10.1.2002, str. 50)

[13] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[14] Dz.U. L 329 z 30.12.1993, str. 63.

[15] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[16] Dz.U. L 100 z 19.4.1994, str. 1.

[17] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[18] Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 15.

[19] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[20] Dz.U. L 213 z 7.9.1995, str. 1.

[21] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[22] Dz.U. 272 z 25.10.1996, str. 36.

[23] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[24] Dz.U. L 304 z 27.11.1996, str. 12.

[25] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[26] Dz.U. L 181 z 9.7.1997, str. 1.

[27] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[28] Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1

[29] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[30] Dz.U. L 34 z 9.2.1999, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2002/219/WE (Dz.U. L 72 z 14.3.2002, str. 27

[31] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[32] Dz.U. L 91 z 7.4.1999, str. 10.

[33] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[34] Dz.U. L 85 z 23.3.1999, str. 1.

[35] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[36] Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33.

[37] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

[38] Dz.U. L 121 z 11.5.1999, str. 13.

[39] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

PROCEDURA ZARZĄDZANIA

Wykaz instrumentów podlegających procedurze zarządzania oraz dostosowanych do właściwych przepisów decyzji 1999/468/WE zgodnie z poniższymi zmianami:

1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w latach 1988–1997. [1]

Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [2] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

2) Dyrektywa Rady 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych [3].

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [4] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

3) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych [5].

Artykuł 13 i 14 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

1. Niniejszym powołuje się Komitet Wdrażający ds. Napojów Spirytusowych, zwany dalej "Komitetem".

2. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 14

1. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [6] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc."

4) Rozporządzenie Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności [7].

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Niniejszym powołuje się Komitet ds. Poufnych Informacji Statystycznych, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [8] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

5) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej [9].

Artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

1. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [10] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

2. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

6) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. określające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych [11].

Artykuł 12 i 13 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

1. Niniejszym powołuje się komitet wykonawczy ds. napojów określonych w niniejszym rozporządzeniu (zwany dalej "Komitetem").

2. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 13

W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [12] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc."

7) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi [13].

Artykuł 30 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 30

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet w sprawie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi, zwany dalej "Komitetem".

2. Przepisy wymagane do wykonania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w ust. 3.

3. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [14] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc."

8) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej [15].

Artykuł 9 i 10 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

Komitet

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego powołany decyzją 89/382/EWG, Euratom, zwany dalej "Komitetem".

2. Procedury wykonawcze do tego rozporządzenia, włączając środki dostosowania do postępu technicznego dotyczące gromadzenia danych oraz przetwarzania wyników, są ustanawiane przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 10.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 10

Procedura

W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [16] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące."

9) Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizująca i racjonalizująca sprawozdania dotyczące wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska [17].

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [18] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

10) Dyrektywa Rady 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniająca dyrektywę 89/48/EWG [19].

Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15

1. Wykaz kursów kształcenia i szkolenia wymienionych w załączniku C i D może być zmieniony na podstawie uzasadnionego wniosku złożonego przez każde zainteresowane Państwo Członkowskie na ręce Komisji. Do wniosku należy dołączyć wszelkie właściwe informacje, w szczególności teksty odpowiednich przepisów prawa krajowego. Wnioskujące Państwo Członkowskie informuje o tym inne Państwa Członkowskie.

2. Komisja bada dany kurs kształcenia i kurs szkoleniowy, jak również kursy wymagane w innych Państwach Członkowskich. Weryfikuje w szczególności, czy kwalifikacje zdobyte w trakcie danego kursu zapewniają jego uczestnikowi:

- poziom wykształcenia lub wyszkolenia zawodowego o porównywalnie wyższym poziomie w stosunku do kursu na poziomie policealnym, określonego w art. 1 lit. a) akapit pierwszy tiret drugie i), oraz

- zbliżony poziom odpowiedzialności i działalności.

3. Komisję wspomaga Komitet.

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

4. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [20] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się dwa miesiące.

5. Komisja informuje zainteresowane Państwo Członkowskie o podjętej decyzji oraz, w razie potrzeby, publikuje zmieniony wykaz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. Zmiany dokonane w wykazie kursów kształcenia i kursów szkoleniowych w załączniku C i D w sprawie podstaw powyżej określonej procedury są stosowane niezwłocznie w terminie ustalonym przez Komisję."

11) Dyrektywa Rady 92/109/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie wytwarzania i wprowadzania do obrotu niektórych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych [21].

Artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 10

1. Komisja wspomagana jest przez Komitet powołany na mocy art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 3677/90 (zwany dalej "Komitetem").

Komitet bada każde zagadnienie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy.

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [22], uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Procedurę ustanowioną w ust. 2 stosuje się w szczególności w celu:

a) ustalenia, w miarę potrzeb, warunków odnoszących się do dokumentacji i etykietowania mieszanek oraz preparatów substancji kategorii 2 załącznika I przewidzianego w art. 2;

b) zmiany załączników do niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy tabele Załącznika do Konwencji Narodów Zjednoczonych są zmienione;

c) zmiany progów określonych w załączniku II."

12) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie [23].

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego powołanego decyzją 89/382/EWG, Euratom, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [24] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

13) Dyrektywa Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego [25].

Artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

1. Komisję wspomaga Komitet.

Komitet bada każde zagadnienie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [26] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

4. Procedura ustanowiona w ust. 2 będzie stosowana, szczególnie biorąc pod uwagę wszelkie przyszłe nowelizacje zaleceń Narodów Zjednoczonych."

14) Dyrektywa Rady 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mająca na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji [27].

W art. 44a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. art. 4 i 7 decyzji1999/468/WE [28] stosuje się, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na dwa miesiące.

4. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

15) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie wspólnotowej koordynacji sporządzania rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych [29].

Artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

Procedura

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego powołany decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [30] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

16) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 z dnia 29 października 1993 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej [31].

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [32] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

2. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

17) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 z dnia 22 maja 1995 r. w sprawie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi [33].

Artykuł 21 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 21

1. Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia zostają przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w ust. 2.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [34] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc."

18) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych [35].

Artykuł 31 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 31

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [36] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

19) Dyrektywa Rady 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki [37].

Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

1. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [38] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

2. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

20) Dyrektywa Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu towarów i pasażerów drogą morską [39].

Artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego powołany decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [40] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

21) Dyrektywa Rady 96/50/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie harmonizacji warunków uzyskiwania krajowych patentów kapitanów łodzi do celów przewozu rzeczy i osób śródlądowymi wodnymi drogami we Wspólnocie [41].

Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

1. Komisję w stosowaniu art. 11 wspomaga Komitet powołany na mocy art. 7 dyrektywy 91/672/EWG (zwany dalej "Komitetem").

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [42] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

22) Rozporządzenie Rady (WE) nr 788/96 z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie statystyk dotyczących produkcji akwakultury [43].

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [44] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na dwa miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

23) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej [45].

W art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku odwołania się do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [46], uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc."

24) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie polityki pomocy żywnościowej i zarządzania pomocą żywnościową oraz działań specjalnych w celu wspierania bezpieczeństwa żywnościowego [47].

Artykuł 27 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 27

W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [48] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na dwa miesiące."

25) Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty [49].

W art. 20 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

"2. art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [50] stosuje się, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

26) Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych [51].

W art. 28 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Produktów Biobójczych (zwany dalej "Komitetem").

Stały Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

2. W kwestiach odnoszących się do Stałego Komitetu na mocy przepisów art. 4, art. 11 ust. 3, art. 15, 17, 18, 19, art. 27 ust. 1 lit. b), art. 29 i 33 oraz w celu tworzenia szczególnych danych dla danego typu produktu określonego w załączniku V, należy stosować załącznik III A i III B i, w miarę potrzeby, załącznik IV A i IV B, art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [52] stosuje się, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące."

27) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu drogowego rzeczy [53].

Artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 10

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego (zwany dalej "Komitetem").

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [54] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

28) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1658/98 z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie współfinansowania działań wraz z europejskimi pozarządowymi organizacjami ds. rozwoju w dziedzinach dotyczących krajów rozwijających się [55].

a) Artykuł 8otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [56] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

b) skreśla się art. 9 i 10 a odniesienia do tych artykułów rozumie się jako odniesienia do art. 8.

29) Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [57].

Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [58] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

30) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2836/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie włączenia spraw płci do współpracy na rzecz rozwoju [59].

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. Komisję wspomaga właściwy pod względem geograficznym komitet odpowiedzialny za rozwój (zwany dalej "Komitetem").

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [60] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

31) Decyzja Rady 1999/382/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiająca drugą fazę wspólnotowego programu działań w dziedzinie kształcenia zawodowego "Leonardo da Vinci" [61].

W art. 7 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Komisję wspomaga Komitet.

3. W przypadku punktów określonych w ust. 2 stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na dwa miesiące."

32) Decyzja Rady 1999/297/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiająca wspólnotową infrastrukturę informacji statystycznej odnoszącej się do przemysłu i rynku audiowizualnego oraz sektorów z nimi związanych [62].

Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego (zwany dalej "Komitetem").

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE [63] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

[1] Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 143/2002 (Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 16).

[2] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[3] Dz.U. L 49 z 21.2.1989, str. 26.

[4] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[5] Dz.U. L 160 z 12.6.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 3378/94 (Dz.U. L 366 z 31.12.1994, str. 1).

[6] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[7] Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 322/97 (Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1).

[8] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[9] Dz.U. L 293 z 24.10.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 29/2002 (Dz.U. L 6 z 10.1.2002, str. 3).

[10] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[11] Dz.U. L 149 z 14.6.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2061/96 (Dz.U. L 277 z 30.10.1996, str. 1).

[12] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[13] Dz.U. L 316 z 16.11.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1624/2000 (Dz.U. L 187 z 26.7.2000, str. 1).

[14] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[15] Dz.U. L 374 z 31.12.1991, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[16] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[17] Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48.

[18] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[19] Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/19/WE (Dz.U. L 206 z 31.7.2001, str. 1).

[20] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[21] Dz.U. L 370 z 19.12.1992, str. 76. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2001/8/WE (Dz.U. L 39 z 9.2.2001, str. 31).

[22] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[23] Dz.U. L 76 z 30.3.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[24] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[25] Dz.U. L 121 z 15.5.1993, str. 20.

[26] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[27] Dz.U. L 165 z 7.7.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/19/WE.

[28] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[29] Dz.U. L 196 z 5.8.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[30] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[31] Dz.U. L 342 z 31.12.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 204/2002 (Dz.U. L 36 z 6.2.2002, str. 1).

[32] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[33] Dz.U. L 118 z 25.5.1995, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 374/98 (Dz.U. L 48 z 19.2.1999, str. 6).

[34] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[35] Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31.

[36] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[37] Dz.U. L 291 z 6.12.1995, str. 32.

[38] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[39] Dz.U. L 320 z 30.12.1995, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2000/363/WE (Dz.U. L 132 z 5.6.2000, str. 1).

[40] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[41] Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 31.

[42] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[43] Dz.U. L 108 z 1.5.1996, str. 1.

[44] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[45] Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 1.

[46] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[47] Dz.U. L 166 z 5.7.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1726/2001 (Dz.U. L 234 z 1.9.2001, str. 10).

[48] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[49] Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1.

[50] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[51] Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1.

[52] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[53] Dz.U. L 163 z 6.6.1998, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2691/1999 (Dz.U. L 326 z 18.12.1999, str. 39).

[54] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[55] Dz.U. L 213 z 30.7.1998, str. 1.

[56] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[57] Dz.U. L 330 z 5.12.1998, str. 32.

[58] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[59] Dz.U. L 354 z 30.12.1998, str. 5.

[60] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[61] Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33.

[62] Dz.U. L 117 z 5.5.1999, str. 39.

[63] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

PROCEDURA REGULACYJNA

Wykaz instrumentów podlegających procedurze regulacyjnej oraz dostosowany do odpowiednich przepisów decyzji 1999/468/WE zgodnie z poniższymi zmianami:

1) Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów [1].

Artykuł 18 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 18

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [2] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

2) Pierwsza dyrektywa Rady 79/267/EWG z dnia 5 marca 1979 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie bezpośrednich ubezpieczeń na życie [3].

W art. 32b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Komisję wspomaga Komitet.

W przypadku odwołania się do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [4], uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

3) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 357/79 z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie badań statystycznych dotyczących obszarów uprawy winorośli [5].

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Rolnych, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [6] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

4) Dyrektywa Rady 80/777/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych [7].

Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [8], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [9] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

5) Dyrektywa Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotycząca niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt [10].

Artykuł 13 i 14 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [11], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [12] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 14

W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na 15 dni."

6) Dyrektywa Rady 85/591/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. dotycząca wprowadzenia wspólnotowych metod pobierania próbek i analizy w celu monitorowania środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi [13].

Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [14], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [15] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

7) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym [16].

Artykuł 18 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 18

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [17] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

8) Dyrektywa Rady 88/320/EWG z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie kontroli i weryfikacji dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) [18].

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [19] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

2. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

9) Dyrektywa Rady 88/344/EWG z dnia 13 czerwca 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności [20].

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [21], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [22] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

10) Dyrektywa Rady 88/388/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków aromatyzujących przeznaczonych do użytku w środkach spożywczych i materiałów źródłowych służących do ich produkcji [23].

Artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 10

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [24], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [25] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

11) Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych [26].

W art. 20 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [27] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

4. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

12) Dyrektywa Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użytku w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi [28].

Artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 11

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [29], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [30] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

13) Dyrektywa Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi [31].

Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [32], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [33] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

14) Dyrektywa Rady 89/109/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi [34]

Artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [35], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [36] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

15) Dyrektywa Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego [37].

Artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [38], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [39] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

16) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych [40].

Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15

W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące."

17) Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [41].

Artykuł 17 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 17

1. W celu wyłącznie technicznego dostosowania do dyrektyw szczegółowych przewidzianego w art. 16 ust. 1 należy wziąć pod uwagę:

- przyjęcie dyrektyw w dziedzinie normalizacji i harmonizacji technicznej, i/lub

- postęp techniczny, rozwój międzynarodowych uregulowań lub specyfikacji oraz nowe wyniki badań,

Komisję wspomaga Komitet.

2. Artykuły 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [42] stosuje się, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

18) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 837/90 z dnia 26 marca 1990 r. dotyczące informacji statystycznych dostarczanych przez Państwa Członkowskie na temat produkcji zbóż [43].

Artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 11

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [44] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

19) Dyrektywa Rady 90/219/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie [45].

Artykuł 21 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 21

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [46] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

20) Dyrektywa Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych [47].

Artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 10

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [48], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [49] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

21) Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych [50].

Artykuł 18 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 18

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [51] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

22) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich [52].

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [53] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

23) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. określające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych [54].

Artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 14

W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [55] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące."

24) Dyrektywa Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy [56].

Artykuł 7b otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7b

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Praw Jazdy, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [57] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

25) Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego [58].

Artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [59] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

26) Dyrektywa Rady 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewożenia towarów i osób żeglugą śródlądową [60].

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [61] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

27) Dyrektywa Rady 91/675/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. ustanawiająca Komitet ds. Ubezpieczeń [62].

Artykuł 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Komisję wspomaga Komitet ds. Ubezpieczeń, zwany dalej "Komitetem".

Artykuł 2

1. O ile Rada w aktach, jakie przyjmuje w obszarze bezpośrednich ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie oraz bezpośrednich ubezpieczeń na życie, przyznaje Komisji uprawnienia do wykonywania norm, które stanowi, stosuje się procedurę określoną w ust. 2.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [63] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

28) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3925/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. dotyczące zniesienia kontroli i formalności stosowanych wobec bagażu podręcznego i w ładowni, osób odbywających lot wewnątrzwspólnotowy oraz bagażu osób przekraczających morze wewnątrz Wspólnoty [64].

a) W art. 6 skreśla się ust. 2.

b) Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia zostają przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w ust. 2.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [65] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

29) Dyrektywa Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach [66].

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

Komitet

1. Komisję wspomaga Komitet w celu ściśle technicznego dostosowania załączników do niniejszej dyrektywy w świetle postępu technicznego lub rozwoju międzynarodowych uregulowań lub specyfikacji oraz nowych ustaleń w tej dziedzinie.

2. Artykuły 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [67] stosuje się, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

30) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory [68].

Artykuł 20 i 21 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 20

Komisję wspomaga Komitet.

Artykuł 21

1. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [69] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

2. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

31) Dyrektywa Rady 92/59/EWG z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów [70].

Artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 11

1. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [71] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na 15 dni.

2. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

3. Wszelkie środki przyjęte na mocy niniejszej procedury pozostają ważne na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Okres ten może zostać przedłużony na mocy tej samej procedury.

4. Państwa Członkowskie przedsiębiorą wszystkie niezbędne środki w celu wdrożenia decyzji przyjętych na mocy niniejszej procedury w okresie krótszym niż 10 dni.

5. Właściwe władze Państw Członkowskich odpowiedzialne za wprowadzenie środków przyjętych na mocy niniejszej procedury określonej w ust. 1, w ciągu jednego miesiąca, dają zainteresowanym stronom możliwość przedłożenia ich opinii oraz stosownie powiadamiają Komisję."

32) Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego [72].

Artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 10

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [73] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

33) Decyzja Rady 92/578/EWG z dnia 30 listopada 1992 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie drogowego i kolejowego przewozu towarów [74].

Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [75] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

34) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do zanieczyszczeń w żywności [76].

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [77], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [78] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

35) Dyrektywa Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i współpracy Państw Członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności [79].

Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [80], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [81] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

36) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje [82].

Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [83] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE określa się na dwa miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

37) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 959/93 z dnia 5 kwietnia 1993 r. dotyczące informacji statystycznych dostarczanych przez Państwa Członkowskie na temat produkcji roślin uprawnych innych niż zboża [84].

Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [85] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

38) Dyrektywa Rady 93/23/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji świń [86].

Artykuł 17 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 17

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [87] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

39) Dyrektywa Rady 93/24/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji bydła [88].

Artykuł 17 przyjmuje brzmienie:

"Artykuł 17

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [89] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

40) Dyrektywa Rady 93/25/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie badań statystycznych prowadzonych w dziedzinie hodowli owiec i kóz [90].

Artykuł 20 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 20

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [91] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

41) Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych [92].

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Komisja wspomaga Komitet powołany na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 90/385/EWG, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [93] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

4. Komitet może zbadać każde zagadnienie związane z wprowadzeniem niniejszej dyrektywy."

42) Dyrektywa Rady 93/43/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków spożywczych [94].

Artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 14

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [95], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [96] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

43) Decyzja Rady 93/389/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie mechanizmu monitorowania emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych we Wspólnocie [97].

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [98] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

44) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2018/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez Państwa Członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku [99].

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [100] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

45) Dyrektywa Rady 93/65/EWG z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie definicji i korzystania ze zgodnych specyfikacji technicznych dla zamówień na sprzęt i systemy zarządzania ruchem powietrznym [101].

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [102] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowione w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

46) Dyrektywa Rady 93/77/EWG z dnia 21 września 1993 r. dotycząca soków owocowych i niektórych podobnych produktów [103].

Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [104], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [105] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

47) Dyrektywa Rady 93/99/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie dodatkowych środków urzędowej kontroli środków spożywczych [106].

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [107], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [108] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

48) Dyrektywa 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych [109].

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [110], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [111] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

49) Dyrektywa 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych [112].

Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [113], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [114] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

50) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1734/94 z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie współpracy finansowej i technicznej z terytoriami okupowanymi [115].

Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Komisję wspomaga Komitet MEDA powołany na mocy art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 1488/96 [116].

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [117] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

51) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2978/94 z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wykonania rezolucji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) A.747(18) w sprawie stosowania pomiaru tonażu przestrzeni balastowych na zbiornikowcach z oddzielnymi przedziałami balastowymi [118].

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Komisję wspomaga Komitet. Komitet zbiera się na wniosek Komisji, w każdym przypadku gdy uważa to za niezbędne w celu zastosowania niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [119] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

52) Dyrektywa Rady 94/67/EWG z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych [120].

Artykuł 16 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 16

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

53) Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [].

Artykuł 21 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 21

Procedura Komitetu

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

54) Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw [].

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

Komitet

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

55) Dyrektywa 95/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące [].

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

56) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych [].

Artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 14

Procedura

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

57) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95 z dnia 23 października 1995 r. w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych [].

Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

58) Dyrektywa Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych [].

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

59) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej [].

W art. 17 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Komisję wspomaga Komitet.

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

2. W przypadku odwołania się do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc."

60) Dyrektywa Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości [].

Artykuł 21 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 21

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

4. Komitet może rozpatrywać wszelkie zagadnienia dotyczące interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.

5. W razie potrzeby, Komitet może stworzyć grupy robocze w celu pomocy w zrealizowaniu jego zadań, w szczególności w celu koordynacji notyfikowanych organów.

6. Komitet zostaje powołany z chwilą wejścia w życie niniejszej dyrektywy."

61) Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli [].

Artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 19

Procedura Komitetu

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

62) Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza [].

Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

Komitet i jego funkcje

1. Zmiany niezbędne w celu dostosowania kryteriów i technik określonych w art. 4 ust. 2 do postępu naukowego i technicznego, oraz szczegółowe uzgodnienia dotyczące przekazywania informacji, wymagane na mocy art. 11, a także inne zadania wymienione w przepisach określonych w art. 4 ust. 3, zostają przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w ust. 2 niniejszego artykułu. Zmiany takie nie mogą spowodować w sposób bezpośredni lub pośredni modyfikacji wartości dopuszczalnych lub progów ostrzegawczych.

2. Komisję wspomaga Komitet.

3. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

4. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

63) Rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych [].

a) Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

b) Artykuł 8 uchyla się.

64) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2258/96 z dnia 22 listopada 1996 r. w sprawie działań na rzecz rehabilitacji i odbudowy krajów rozwijających się [].

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Komisję wspomaga Komitet Geograficzny, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

65) Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi [].

Artykuł 22 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 22

Komitet

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

66) Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi [].

Artykuł 18 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 18

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. W kwestii zadań Komitetu określonych w art. 19 pkt 1 i 2, o ile w czasie wygaśnięcia okresu trzymiesięcznego od przekazania do Rady, Rada nie powzięła żadnych działań, proponowane środki zostają przyjęte przez Komisję.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

67) Dyrektywa 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien przędnych [].

Artykuł 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Komisje wspomaga Komitet ds. Dyrektyw Odnoszących się do Nazewnictwa i Etykietowania Wyrobów Włókienniczych, zwany dalej "Komitetem".

2. Dostosowania do postępu technicznego metod przeprowadzania analiz ilościowych określone w załączniku II są dokonywane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6.

Artykuł 6

1. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

2. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

68) Dyrektywa Rady 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep [].

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. Komisję wspomaga Komitet w sprawie przystosowania do postępu technicznego dyrektywy w sprawie badań technicznych pojazdów silnikowych i ich przyczep, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

69) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw [].

Artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego powołany decyzją 89/382/EWG, Euratom, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

70) Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności [].

Artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

71) Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty [].

Artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 19

1. W przypadku określonym w art. 3 ust. 2 lit. b) Komisja wspomagana jest przez Komitet ds. Programu Statystycznego, zwany dalej "Komitetem".

2. W każdym przypadku, gdy dokonane jest odniesienie do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [], uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

72) Rozporządzenie Rady (WE) nr 550/97 z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie działań związanych z HIV/AIDS w krajach rozwijających się [].

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. Komisję wspomaga właściwy pod względem geograficznym komitet odpowiedzialny za rozwój, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

73) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1484/97 z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie pomocy dla polityk i programów ludnościowych krajów rozwijających się [].

Artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 11

1. Komisję wspomaga Komitet odpowiedzialny za rozwój, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

4. Raz do roku ma miejsce wymiana poglądów na podstawie prezentacji przez przedstawiciela Komisji strategicznych wytycznych dla działań, które mają zostać przeprowadzone w następnym roku w ramach wspólnych spotkań komitetów na mocy ust. 1."

74) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2046/97 z dnia 13 października 1997 r. w sprawie współpracy Północ – Południe w kampanii przeciwko narkotykom i narkomanii [].

Artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 10

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Rozwoju, właściwy pod względem geograficznym.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

4. W ramach Komitetu określonego w ust. 1, raz do roku ma miejsce wymiana poglądów na podstawie prezentacji przez przedstawiciela Komisji strategicznych wytycznych dla działań, które mają zostać przeprowadzone w następnym roku."

75) Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług [].

Artykuł 21 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 21

Komitet

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

76) Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych [].

W art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W kwestiach przyznanych Stałemu Komitetowi na mocy art. 10, art. 11 ust. 4, art. 16, art. 27 ust. 1 lit. a) i art. 27 ust. 2 oraz art. 32; art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE stosuje się, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące."

77) Rozporządzenie Rady (WE) nr 448/98 z dnia 16 lutego 1998 r. uzupełniające i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do sposobu podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) w ramach europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych (ESA) [].

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

78) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk [].

Artykuł 18 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 18

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

79) Decyzja 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiająca sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie [].

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. W celu wprowadzenia w życie niniejszej decyzji, Komisję wspomaga Komitet.

2. art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

80) Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG [].

Artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 11

Procedura komitetu

1. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

2. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

81) Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro [].

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7

1. Komisję wspomaga Komitet powołany na mocy przepisów art. 6 ust. 2 dyrektywy 90/385/EWG.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

4. Komitet określony w ust. 1 może zbadać każde zagadnienie związane z wprowadzeniem niniejszej dyrektywy."

82) Decyzja 276/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 stycznia 1999 r. przyjmująca wieloletni plan działań Wspólnoty w zakresie promowania bezpieczniejszego korzystania z internetu poprzez zwalczanie sprzecznych z prawem i szkodliwych treści w światowych sieciach komputerów [].

Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

83) Dyrektywa 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego [].

Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

84) Dyrektywa 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnosząca się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii [].

Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 [], zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

85) Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności [].

Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15

Procedura regulacyjna Komitetu

1. Procedura ustanowiona w ust. 2, stosowana jest w odniesieniu do kwestii objętych przepisami art. 3 ust. 3 oraz art. 4 ust. 1.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

86) Rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy [].

Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

87) Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/1999 z dnia 22 kwietnia 1999 r. ustanawiające specjalne ramy pomocy dla tradycyjnych dostawców bananów AKP [].

Artykuł 6 i 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Rozwoju, właściwy pod względem geograficznym.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 8

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Rozwoju, właściwy pod względem geograficznym.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE (*) stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

88) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów [].

Artykuł 17 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 17

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

89) Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wymogi wprowadzania w życie działań współpracy na rzecz rozwoju, które przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności [].

Artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Praw Człowieka i Demokracji, zwany dalej "Komitetem".

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

90) Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. odnosząca się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych [].

Artykuł 20 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 20

1. Zmiany wymagane w celu dostosowania załączników do niniejszej dyrektywy do postępu technicznego zostają przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 29 ust. 4 lit. a) dyrektywy 67/548/EWG.

2. Komisję wspomaga Komitet.

3. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

4. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

91) Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi [].

Artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 10

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE [] stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny."

[1] Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 96/350/WE (Dz.U. L 135 z 6.6.1996, str. 32).

[2] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[3] Dz.U. L 63 z 13.3.1979, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/12/WE (Dz.U. L 77 z 20.3.2002, str. 11).

[4] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[5] Dz.U. L 54 z 5.3.1979, str. 124. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2329/98 (Dz.U. L 291 z 30.10.1998, str. 2).

[6] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[7] Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 96/70/WE (Dz.U. L 299 z 23.11.1996, str. 26).

[8] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[9] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[10] Dz.U. L 213 z 21.7.1982, str. 8. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/20/WE (Dz.U. L 80 z 25.3.1999, str. 20).

[11] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[12] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[13] Dz.U. L 372 z 31.12.1985, str. 50.

[14] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[15] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[16] Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1360/2002 (Dz.U. L 207 z 5.8.2002, str. 1).

[17] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[18] Dz.U. L 145 z 11.6.1988, str. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 1999/12/WE (Dz.U. L 77 z 23.3.1999, str. 22).

[19] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[20] Dz.U. L 157 z 24.6.1988, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/60/WE (Dz.U. L 331 z 3.12.1997, str. 7).

[21] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[22] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[23] Dz.U. L 184 z 15.7.1988, str. 61. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 91/71/EWG (Dz.U. L 42 z 15.2.1991, str. 25).

[24] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[25] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[26] Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1).

[27] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[28] Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 27. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/34/WE (Dz.U. L 237 z 10.9.1994, str. 1).

[29] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[30] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[31] Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 34. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[32] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[33] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[34] Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 38.

[35] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[36] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[37] Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/41/WE (Dz.U. L 172 z 8.7.1999, str. 38).

[38] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[39] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[40] Dz.U. L 160 z 12.6.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 3378/94 (Dz.U. L 366 z 31.12.1994, str. 1).

[41] Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

[42] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[43] Dz.U. L 88 z 3.4.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2197/95 (Dz.U. L 221 z 19.9.1995, str. 2).

[44] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[45] Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2001/204/WE (Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 32).

[46] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[47] Dz.U. L 276 z 6.10.1990, str. 40.

[48] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[49] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[50] Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 98/15/WE (Dz.U. L 67 z 7.3.1998, str. 29).

[51] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[52] Dz.U. L 133 z 28.5.1991, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2104/93 (Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 1).

[53] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[54] Dz.U. L 149 z 14.6.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2061/96 (Dz.U. L 277 z 30.10.1996, str. 1).

[55] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[56] Dz.U. L 237 z 24.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2000/56/WE (Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 45).

[57] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[58] Dz.U. L 375 z 31.12.1991, str. 1.

[59] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[60] Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 29. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[61] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[62] Dz.U. L 374 z 31.12.1991, str. 32.

[63] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[64] Dz.U. L 374 z 31.12.1991, str. 4.

[65] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[66] Dz.U. L 113 z 30.4.1992, str. 19.

[67] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[68] Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 97/62/WE (Dz.U. L 305 z 8.11.1997, str. 42).

[69] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[70] Dz.U. L 228 z 11.8.1992, str. 24.

[71] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[72] Dz.U. L 297 z 13.10.1992, str. 16.

[73] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[74] Dz.U. L 373 z 21.12.1992, str. 26.

[75] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[76] Dz.U. L 37 z 13.2.1993, str. 1.

[77] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[78] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[79] Dz.U. L 52 z 4.3.1993, str. 18.

[80] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[81] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[82] Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1.

[83] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[84] Dz.U. L 98 z 24.4.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2197/95 (Dz.U. L 221 z 19.9.1995, str. 2).

[85] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[86] Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 97/77/WE (Dz.U. L 10 z 16.1.1998, str. 28).

[87] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[88] Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 97/77/WE.

[89] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[90] Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 97/77/WE.

[91] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[92] Dz.U. L 169 z 12.7.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/104/WE (Dz.U. L 6 z 10.1.2002, str. 50).

[93] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[94] Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 1.

[95] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[96] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[97] Dz.U. L 167 z 9.7.1993, str. 31. Decyzja zmieniona decyzją 1999/296/WE (Dz.U. L 117 z 5.5.1999, str. 35).

[98] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[99] Dz.U. L 186 z 28.7.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/2001 (Dz.U. L 222 z 17.8.2001, str. 1).

[100] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[101] Dz.U. L 187 z 29.7.1993, str. 52. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/15/WE (Dz.U. L 95 z 10.4.1997, str. 16).

[102] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[103] Dz.U. L 244 z 30.9.1993, str. 23. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[104] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[105] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[106] Dz.U. L 290 z 24.11.1993, str. 14.

[107] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[108] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[109] Dz.U. L 237 z 10.9.1994, str. 3. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 96/83/WE (Dz.U. L 48 z 19.2.1997, str. 16).

[110] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[111] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[112] Dz.U. L 237 z 10.9.1994, str. 13.

[113] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[114] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[115] Dz.U. L 182 z 16.7.1994, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2840/98 (Dz.U. L 354 z 30.12.1998, str. 14).

[116] Dz.U. L 189 z 30.7.1996, str. 1.

[117] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[118] Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 1.

[119] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[120] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 34.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 24.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 61 z 18.3.1995, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/5/WE (Dz.U. L 55 z 24.2.2001, str. 59).

[] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 257 z 27.10.1995, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 270 z 13.11.1995, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1638/2001 (Dz.U. L 222 z 17.8.2001, str. 29).

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 78 z 28.3.1996, str. 27.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 1.

[] Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 6.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 296 z 21.11.1996, str. 55.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 299 z 23.11.1996, str. 1.

[] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 306 z 28.11.1996, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 10 z 14.1.1997, str. 13.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2476/2001 (Dz.U. L 334 z 18.12.2001, str. 3).

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 32 z 3.2.1997, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 46 z 17.2.1997, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2001/11/WE (Dz.U. L 48 z 17.2.2001, str. 20).

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 14 z 17.1.1997, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1614/2002 (Dz.U. L 244 z 12.9.2002, str. 7).

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1.

[] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 85 z 27.3.1997, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 202 z 30.7.1997, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 287 z 21.10.1997, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 15 z 21.1.1998, str. 14. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2002/39/WE (Dz.U. L 176 z 5.7.2002, str. 21).

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1.

[] Dz.U. L 58 z 27.2.1998, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 162 z 5.6.1998, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 268 z 3.10.1998, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 58. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2000/71/WE (Dz.U. L 287 z 14.11.2000, str. 46).

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 33 z 6.2.1999, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 66 z 13.3.1999, str. 16.

[] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 66 z 13.3.1999, str. 26.

[] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 91 z 7.4.1999, str. 10.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 63 z 12.3.1999, str. 6.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 108 z 27.4.1999, str. 2.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 182 z 16.7.1999, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 120 z 8.5.1999, str. 1.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 200 z 30.7.1999, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2001/60/WE (Dz.U. L 226 z 22.8.2001, str. 5).

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

[] Dz.U. L 12 z 18.1.2000, str. 16.

[] Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

--------------------------------------------------

Top