Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0333

Rozporządzenie Rady (WE) nr 333/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza, na którym umieszcza się wizę wydawanego przez Państwo Członkowskie osobom posiadającym dokumenty podróży, które nie są uznane przez Państwo Członkowskie sporządzające formularz

OJ L 53, 23.2.2002, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 188 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 203 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 203 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 38 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/333/oj

32002R0333Dziennik Urzędowy L 053 , 23/02/2002 P. 0004 - 0006


Rozporządzenie Rady (WE) nr 333/2002

z dnia 18 lutego 2002 r.

w sprawie jednolitego wzoru formularza, na którym umieszcza się wizę wydawanego przez Państwo Członkowskie osobom posiadającym dokumenty podróży, które nie są uznane przez Państwo Członkowskie sporządzające formularz

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) ppkt iii),

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Harmonizacja polityki wizowej stanowi podstawowy środek zmierzający do stopniowego ustanowienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w szczególności odnośnie do przekraczania granic.

(2) Środek nr 38 Wiedeńskiego planu działań, przyjętego przez Radę Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych dnia 3 grudnia 1998 r., zakłada, że należy zwrócić uwagę na nowe zdobycze technologii w celu zapewnienia, w miarę potrzeb, większego bezpieczeństwa odnośnie do jednolitego wzoru wiz.

(3) Konkluzja nr 22 Rady Europejskiej w Tampere z dnia 15 i 16 października 1999 r. stanowi, że aktywna wspólna polityka wizowa i polityka w zakresie fałszywych dokumentów powinna być dalej rozwijana.

(4) Obecnie Państwa Członkowskie używają formularzy, na których umieszcza się wizę wydaną osobom posiadającym dokumenty uprawniające do podróżowania, które nie są uznawane przez Państwo Członkowskie sporządzające formularze. Formularze te nie spełniają wymaganych norm bezpieczeństwa. Z tego powodu wzór formularzy powinien zostać ujednolicony w celu uczynienia go bardziej bezpiecznym.

(5) Jednolity wzór musi zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz spełniać wysokie wymagania techniczne, w szczególności pod względem cech zabezpieczających na wypadek podrobienia lub fałszerstwa. Musi być on również dostosowany do użycia przez wszystkie Państwa Członkowskie oraz posiadać ogólnie rozpoznawalne ujednolicone cechy zabezpieczające, które są dobrze widoczne gołym okiem.

(6) Rozporządzenie ogranicza się do opisu jednolitego wzoru. Opis powinien być uzupełniony o dalsze szczegóły techniczne, które powinny pozostać tajne w celu zapobiegania podrabianiu i fałszowaniu oraz które mogą nie zawierać danych osobowych lub odniesień do takich danych. Kompetencje do przyjęcia dalszych szczegółów technicznych powinny zostać przyznane Komisji, wspomaganej przez Komitet ustanowiony przez art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiającego jednolity formularz wizowy [3].

(7) W celu zapewnienia, że informacje, o których tu mow, nie zostaną udostępnione większej liczbie osób niż to niezbędne, każde Państwo Członkowskie powinno wyznaczyć jeden organ odpowiedzialny za drukowanie jednolitych formularzy, przy czym Państwa Członkowskie mogą, w razie potrzeby, dokonać zmiany tego organu. Każde Państwo Członkowskie powinno podać Komisji i innym Państwom Członkowskim nazwę właściwego organu.

(8) Państwa Członkowskie, w porozumieniu z Komisją, powinny wdrożyć odpowiednie środki w celu zapewnienia przestrzegania norm bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych, określonych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych [4].

(9) Zasady regulujące wjazd na terytorium Państw Członkowskich lub wydawanie wiz nie naruszają zasad obecnie stosowanych przy uznawaniu ważności dokumentów uprawniających do podróżowania.

(10) Niniejsze rozporządzenie stanowi, w związku z wprowadzaniem w życie Porozumienia w sprawie stowarzyszenia Norwegii i Islandii, rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej.

(11) Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie niektórych przepisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo powiadomiło poprzez pismo z dnia 3 lipca 2001 r. o swojej woli wzięcia udziału w przyjęciu oraz zastosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(12) Zgodnie z art. 1 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Irlandia nie bierze udziału w przyjęciu niniejszego rozporządzenia. W związku z tym, bez naruszenia przepisów art. 4 wspomnianego Protokołu, przepisy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do Irlandii.

(13) Działania niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [5],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Do celów niniejszego rozporządzenia "formularz, na którym umieszcza się wizę" oznacza dokument wydany przez władze Państwa Członkowskiego posiadaczowi dokumentu uprawniającego do podróżowania, który nie jest uznawany przez to Państwo Członkowskie, w którym właściwe władze Państwa Członkowskiego umieszczają wizę.

2. Formularz, na którym umieszcza się wizę, odpowiada wzorowi określonemu w Załączniku.

3. W przypadku gdy posiadaczowi formularza, na którym umieszcza się wizę, towarzyszy osoba pozostająca na jego utrzymaniu, każde Państwo Członkowskie decyduje o konieczności wydania oddzielnych wiz tej osobie oraz każdej z osób pozostających na jej utrzymaniu.

Artykuł 2

Ustanawia się zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ust. 2 szczegóły techniczne mające zastosowanie do jednolitego wzoru formularza, na którym umieszcza się wizę oraz szczegóły dotyczące następujących kwestii:

a) cech oraz wymogów dotyczących bezpieczeństwa, włączając wzmocnione normy zapobiegające podrabianiu i fałszowaniu;

b) procedur oraz metod technicznych wykorzystywanych przy wypełnianiu jednolitego formularza, na którym umieszcza się wizę.

Artykuł 3

Szczegóły określone w art. 2 pozostają tajne. Zostają udostępnione jedynie organom wyznaczonym przez Państwa Członkowskie do drukowania jednolitego wzoru oraz osobom odpowiednio upoważnionym przez Państwo Członkowskie lub Komisję.

Każde Państwo Członkowskie wyznacza jeden organ odpowiedzialny za drukowanie jednolitych wzorów formularzy. Państwo Członkowskie powinno podać Komisji i innym Państwom Członkowskim nazwę tego organu. Dwa Państwa Członkowskie lub więcej mogą wyznaczyć ten sam organ. Każde Państwo Członkowskie jest uprawnione do zmiany wyznaczonego organu. W takim przypadku powinno powiadomić Komisję i inne Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Bez uszczerbku dla praw dotyczących ochrony danych osoba, której wydano jednolity wzór formularza, ma prawo sprawdzić szczegółowe dane osobowe zawarte w jednolitym wzorze formularza oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, poprosić o wprowadzenie wszelkich zmian lub usunięcie pewnych danych.

Żadna informacja w formie przewidzianej do odczytu maszynowego nie jest podawana na jednolitym wzorze formularza, chyba że Załącznik stanowi inaczej lub taki wymóg jest określony w odpowiednim dokumencie uprawniającym do podróżowania.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kompetencje Państw Członkowskich w odniesieniu do uznawania państw, jednostek terytorialnych i paszportów, dokumentów uprawniających do podróżowania oraz dowodów tożsamości wydanych przez ich władze.

Artykuł 6

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet ustanowiony na podstawie art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1683/95.

2. W przypadku odniesień do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na dwa miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin.

Artykuł 7

W przypadku gdy Państwa Członkowskie używają jednolitego wzoru formularza z przyczyn innych niż wymienione w art. 1, należy podjąć właściwe działania, aby zapewnić, że nie dojdzie do pomylenia z formularzem określonym w art. 1.

Artykuł 8

Państwa Członkowskie używają jednolitego wzoru formularza, na którym umieszcza się wizę nie później niż dwa lata po przyjęciu środków określonych w art. 2 lit. a). Jednakże wprowadzenie jednolitego wzoru formularza, na którym umieszcza się wizę nie narusza ważności pozwoleń już przyznanych i wydanych na innym wzorze, o ile odpowiednie Państwo Członkowskie nie zdecyduje inaczej.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane przez Państwa Członkowskie zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2002 r.

W imieniu Rady

J. Piqué i Camps

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 180 E z 26.6.2001, str. 301.

[2] Opinia wydana dnia 12 grudnia 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 164 z 14.7.1995, str. 1.

[4] Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31.

[5] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top