EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0579

Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie publikacji odniesień do normy EN 71-1: 1998 Bezpieczeństwo zabawek — Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne, Klauzula 4.20 lit. d), zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 1905)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 205, 31.7.2001, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 374 - 376
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 93 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 93 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 169 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/579/oj

32001D0579Dziennik Urzędowy L 205 , 31/07/2001 P. 0039 - 0040


Decyzja Komisji

z dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie publikacji odniesień do normy EN 71-1: 1998 "Bezpieczeństwo zabawek — Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne", Klauzula 4.20 lit. d), zgodnie z dyrektywą Rady 88/378/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 1905)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/579/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek [1], zmienioną dyrektywą 93/68/EWG [2], w szczególności jej art. 6 ust. 1,

uwzględniając opinię Stałego Komitetu, ustanowionego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych [3], zmienionej dyrektywą 98/48/WE [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 dyrektywy 88/378/EWG zakłada, że zabawki mogą być wprowadzane na rynek wyłącznie wtedy, gdy w przypadku ich przewidywalnego zastosowania z uwzględnieniem normalnych zachowań dzieci, nie zagrażają bezpieczeństwu i/lub zdrowiu użytkowników ani stron trzecich.

(2) Na mocy art. 5 dyrektywy 88/378/EWG, zabawki mają spełniać zasadnicze wymogi dotyczące bezpieczeństwa, o których mowa w art. 3 tej dyrektywy, jeżeli zostały zgłoszone jako odpowiadające zharmonizowanym normom, do których zostały opublikowane odniesienia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

(3) Państwa Członkowskie są zobowiązane opublikować odniesienia do norm krajowych stanowiących transpozycję norm zharmonizowanych.

(4) Na podstawie art. 6 dyrektywy 88/378/EWG Niemcy i Austria przesłały zgłoszenia powołujące się na klauzulę ochronną, dotyczące klauzuli 4.20 lit. d) normy EN 71 "Bezpieczeństwo zabawek — Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne" — wydanie 1998: opierając się na fakcie, że szczytowy poziom emisji ciśnienia akustycznego o wartości 140 dB, przy pomiarze w odległości 50 cm od ucha, był za wysoki i mógł uszkadzać słuch dziecka.

(5) Po zbadaniu informacji przekazanej przez Niemcy i Austrię oraz po otrzymaniu opinii Stałego Komitetu, ustanowionego na mocy dyrektywy 98/34/WE, w dniu 20 lipca 1999 r. Komisja podjęła decyzję o wykluczeniu z publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich klauzuli 4.20 lit. d) normy EN 71-1: 1998, w odniesieniu do której nie gwarantuje ona zgodności z przepisami dyrektywy 88/378/EWG.

(6) Komisja opublikowała komunikat [5] w ramach dyrektywy 88/378/EWG zawierający wykaz szeregu europejskich norm zharmonizowanych zatwierdzonych dnia 15 lipca 1998 r. przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Komunikat ten obejmuje normę EN 71-1: 1998, dotyczącą bezpieczeństwa zabawek, lecz wyklucza szczytowy poziom emisji ciśnienia akustycznego, mierzonego za pomocą krzywej ważenia C, wytwarzanego przez zabawkę z zastosowaniem kapiszonów.

(7) Wykluczenie to spowodowane było faktem, że klauzula 4.20 lit. d) normy EN 71-1: 1998 nie mogła zapewnić bezpieczeństwa zabawek w przypadku ich przewidywalnego zastosowania z uwzględnieniem normalnych zachowań dzieci, stosownie do art. 2 dyrektywy 88/378/EWG.

(8) Stosownie do normy EN 71-1: 1998, klauzula 4.20 lit. d), szczytowy poziom emisji ciśnienia akustycznego mierzonego za pomocą krzywej ważenia C, Lpc szczytowe, wytwarzanego przez zabawkę z użyciem kapiszonów, nie może przekraczać 140 dB: 140 dB na pozycji pomiarowej odpowiada 150-160 dB przy odległości około 2,5 cm. Wartość graniczna 140 dB pozostaje w mocy do dnia 31 lipca 2001 r. Po upływie tego terminu wartość graniczną ustala się na 125 dB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich odniesienia do normy zharmonizowanej EN 71 "Bezpieczeństwo zabawek — Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne", przyjętej przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w dniu 15 lipca 1998 r. i wykazanej w Załączniku, należy załączyć następującą informację:

"Klauzula 4.20 lit. d) normy EN 71-1: 1998 pozwala na stwierdzenie zgodności z przepisami dyrektywy 88/378/EWG wyłącznie od dnia 1 sierpnia 2001 r. Klauzula 4.20 lit. d) stwierdza, że po upływie tego terminu, według pomiarów określonych w normie, szczytowy poziom emisji ciśnienia akustycznego, mierzonego za pomocą krzywej ważenia C, L ca szczytowe, wytwarzanego przez zabawkę z użyciem kapiszonów, nie może przekraczać 125 dB."

Artykuł 2

W przypadku gdy na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy 88/378/EWG Państwa Członkowskie publikują odniesienie do normy krajowej będącej transpozycją normy zharmonizowanej EN 71-1: 1998, zobowiązane są one załączyć do publikacji taką samą informację jak ta przewidziana w art. 1.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja stosuje się od dnia 1 sierpnia 2001 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 2001 r.

W imieniu Komisji

Frederik Bolkestein

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 187 z 16.7.1988, str. 1.

[2] Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1.

[3] Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37.

[4] Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.

[5] Dz.U. C 340 z 27.11.1999, str. 69.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Publikacja odniesień do europejskich norm zharmonizowanych, przyjętych na mocy dyrektywy 88/378/EWG.

Europejski organ normalizacyjny | Odniesienie | Tytuł zharmonizowanej normy | Rok ratyfikacji |

CEN | EN 71-1: 1998 | Bezpieczeństwo zabawek Część 1:Właściwości mechaniczne i fizyczne | 1998 |

--------------------------------------------------

Top