EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2062

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

OJ L 216, 20.8.1994, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 131 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 131 - 137
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 80 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 80 - 87
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 98 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Uchylony i zastąpiony przez 32019R0126 : This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2062/oj

31994R2062Dziennik Urzędowy L 216 , 20/08/1994 P. 0001 - 0008
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 5 Tom 6 P. 0131
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 5 Tom 6 P. 0131


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94

z dnia 18 lipca 1994 r.

ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

bezpieczeństwo, zdrowie i higiena pracy znajdują się wśród priorytetów skutecznej polityki społecznej;

Komisja określiła środki, jakie zamierza przedsięwziąć w tym obszarze zarówno w programie dotyczącym bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w miejscu pracy [4], jak i w swoim programie działań dotyczącym realizacji Wspólnotowej Karty Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników;

w swojej rezolucji z dnia 21 grudnia 1987 r. w sprawie bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w miejscu pracy [5], Rada z satysfakcją przyjęła komunikat Komisji w sprawie jej programu dotyczącego bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w pracy i, między innymi, wezwała Komisję do zbadania sposobów udoskonalenia wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie objętej rezolucją, zwłaszcza w zakresie gromadzenia i rozpowszechniania danych oraz zasadności ustanowienia wspólnotowego mechanizmu w celu badania rezultatów zachodzących na poziomie krajowym, powstałych w wyniku stosowania wspólnotowych środków w tej dziedzinie;

rezolucja ta także wzywa do intensywnej współpracy z instytucjami działającymi w tej dziedzinie oraz między nimi;

Rada także podkreśliła fundamentalne znaczenie uświadomienia pracodawców i pracowników w tej kwestii oraz udostępniania im informacji, jeśli środki dostępne w programie Komisji miałyby być skuteczne;

gromadzenie, opracowywanie i analiza szczegółowych, wiarygodnych i obiektywnych danych naukowych, technicznych i gospodarczych jest konieczna w celu zapewnienia instytucjom Wspólnoty, Państwom Członkowskim i wszystkim zaangażowanym w tej dziedzinie informacji umożliwiającej im odpowiadanie na wszystkie skierowane do nich wnioski, wprowadzenie podstawowych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienia danym osobom odpowiedniej informacji;

zarówno we Wspólnocie jak i w Państwach Członkowskich istnieją już organizacje dostarczające tych informacji i usług;

aby maksymalnie wykorzystać na poziomie Wspólnoty osiągnięcia tych organizacji, zasadne jest ustanowienie sieci w celu stworzenia europejskiego systemu monitorującego gromadzenie informacji dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy, koordynowanego na poziomie Wspólnoty przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy;

w celu skuteczniejszego rozpatrywania otrzymywanych wniosków, instytucje Wspólnoty, Państwa Członkowskie oraz wszyscy zaangażowani w tej dziedzinie powinni mieć możliwość zwrócenia się do Agencji w celu uzyskania technicznych, naukowych iekonomicznych danych, które mogą być wykorzystane w dzie dzinie higieny i bezpieczeństwa pracy;

zasadne jest więc ustanowienie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w miejscu pracy, służącej między innymi jako pomoc Komisji w prowadzeniu działań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w tym kontekście, przyczyniającej się do rozwoju przyszłych wspólnotowych programów w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy, z zastrzeżeniem sfery kompetencji Komisji;

decyzja w sprawie lokalizacji siedzib niektórych instytucji i służb Wspólnot Europejskich i Europolu [6], podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli Państw Członkowskich na spotkaniu na szczeblu szefów państw lub rządów w dniu 29 października 1993 r. stanowi, że siedzibą Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy będzie miasto w Hiszpanii, wskazane przez rząd Hiszpanii; w tym celu rząd Hiszpanii wskazał miasto Bilbao;

regulamin i struktura Agencji muszą być dostosowane do obiektywnej istoty zamierzonych celów oraz umożliwić Agencji działanie we współpracy z istniejącymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami Wspólnoty;

Agencja musi mieć możliwość zapraszania w charakterze obserwatorów przedstawicieli państw trzecich, instytucji i organów Wspólnoty oraz organizacji międzynarodowych, podzielających zainteresowanie Wspólnoty i Państw Członkowskich w zakresie celów Agencji;

Agencja powinna posiadać osobowość prawną utrzymując jednocześnie bliskie stosunki z istniejącymi instytucjami i programami Wspólnoty, w szczególności z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, w celu uniknięcia powielania jakichkolwiek działań;

ważne jest, by Agencja pozostawała w ścisłych związkach funkcjonalnych z Komisją i Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy;

w odniesieniu do tłumaczeń, Agencja będzie korzystać z usług Centrum Tłumaczeń dla instytucji Unii Europejskiej od momentu rozpoczęcia przez nie działalności;

ogólny budżet Wspólnot Europejskich powinien przyczynić się do działania Agencji; kwoty uważane za niezbędne zostaną ustanowione w ramach rocznej procedury budżetowej, zgodnie z preliminarzem wydatków;

do przyjęcia niniejszego rozporządzenia Traktat nie przewiduje uprawnień innych niż te, o których mowa w art. 235,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustanowienie Agencji

Niniejszym ustanawia się Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, zwaną dalej "Agencją".

Artykuł 2

Cel

Wspierając dążenie do poprawy, szczególnie w środowisku pracy, w odniesieniu do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zgodnie z postanowieniami Traktatu i kolejnymi programami działań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, celem Agencji jest zapewnienie instytucjom Wspólnoty, Państwom Członkowskim i wszystkim zaangażowanym w tej dziedzinie informacji technicznej, naukowej i gospodarczej do wykorzystania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Artykuł 3

Rola

1. Dążąc do celu, o którym mowa w art. 2. Agencja zajmuje się w szczególności:

a) gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji technicznej, naukowej i gospodarczej w Państwach Członkowskich w celu przekazywania jej instytucjom Wspólnoty, Państwom Członkowskim i zainteresowanym stronom. Gromadzenie ma na celu identyfikację istniejących priorytetów i programów krajowych oraz zapewnienie niezbędnego wkładu w priorytety i programy Wspólnoty;

b) gromadzeniem informacji technicznej, naukowej i gospodarczej na temat badań nad bezpieczeństwem i higieną pracy jak również innych działań badawczych, dotyczących aspektów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rozpowszechnianiem rezultatów badań i działań badawczych;

c) promowaniem i wspieraniem współpracy i wymiany między Państwami Członkowskimi informacji oraz doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym informacji o programach szkoleniowych;

d) organizacją konferencji i seminariów oraz wymianą ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z Państw Członkowskich;

e) zapewnianiem instytucjom Wspólnoty i Państwom Członkowskim obiektywnych, dostępnych informacji technicznych, naukowych i gospodarczych, potrzebnych im do określania i realizacji rozsądnej i skutecznej polityki mającej na celu ochronę bezpieczeństwa i higieny pracowników; w tym celu, zapewnieniem Komisji informacji technicznej, naukowej i gospodarczej, niezbędnej jej do dokonywania identyfikacji, opracowania i oceny ustawodawstwa i środków w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracowników, w szczególności jeśli chodzi o wpływ tego ustawodawstwa na przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw;

f) ustanowieniem we współpracy z Państwami Członkowskimi i koordynacją sieci, o której mowa w art. 4, z uwzględnieniem krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych instytucji i organizacji, które zajmują się zapewnianiem tego rodzaju informacji i usług;

g) gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pozyskiwanych z i dla państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych (WHO, ILO, PAHO, IMO itp.);

h) zapewnianiem informacji technicznej, naukowej i gospodarczej na temat metod i narzędzi realizacji działań prewencyjnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyficzne problemy małych i średnich przedsiębiorstw;

i) przyczynianiem się do rozwoju przyszłych programów wspólnotowego działania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy, bez uszczerbku dla sfery kompetencji Komisji.

2. Agencja współpracuje możliwe najbliżej z istniejącymi instytucjami, fundacjami, specjalistycznymi organami i programami na poziomie Wspólnoty w celu uniknięcia powielania zadań.

Artykuł 4

Sieć informacyjna

1. Agencja stworzy sieć informacyjną obejmującą:

- główne elementy składowe krajowych sieci informacyjnych,

- krajowe centra koordynacji informacji,

- przyszłe jednostki wyspecjalizowane.

2. W celu jak najszybszego i jak najskuteczniejszego ustanowienia sieci, w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie poinformują Agencję o głównych elementach składowych swych krajowych sieci informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym o jakichkolwiek instytucjach, których rezultaty działalności mogłyby w ich ocenie przyczynić się do pracy Agencji, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia możliwie najszerszego zasięgu geograficznego.

Właściwe władze krajowe lub instytucja przez nie wskazana koordynują i/lub przekazują informacje dostarczone Agencji na poziomie krajowym.

3. Władze krajowe przekazują Agencji nazwy instytucji ustanowionych na ich terytorium i mogących z nią współpracować w dziedzinach szczególnego zainteresowania, a więc mogących działać jako wyspecjalizowane jednostki sieci. Agencja ma prawo zawierać umowy z tymi instytucjami.

4. Jednostki wyspecjalizowane w pewnych działaniach mogą stanowić część sieci.

Są one wyznaczane na czas oznaczony przez zarząd, o którym mowa w art. 8.

5. Lista zidentyfikowanych zagadnień szczególnego zainteresowania oraz specjalnych zadań jednostek wyspecjalizowanych znajduje się w rocznym programie pracy Agencji.

6. W świetle zdobytego doświadczenia Agencja dokonuje okresowych kontroli elementów składowych sieci, zgodnie z przepisem ust. 2, oraz dokonuje ewentualnych zmian zatwierdzonych przez zarząd, z uwzględnieniem nowych wyborów dokonanych przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 5

Ustalenia

1. W celu ułatwienia funkcjonowania sieci, o której mowa w art. 4, Agencja ma prawo, po dokonaniu niezbędnych ustaleń, w poszczególnych umowach dokonywać uzgodnień z instytucjami wskazanymi przez zarząd, zgodnie z art. 4 ust. 4, w celu pomyślnego przeprowadzenia zadań, które może im powierzać.

2. W odniesieniu do instytucji lub organizacji zlokalizowanych na ich terytorium, Państwa Członkowskie mogą postanowić, by uzgodnienia miały miejsce w porozumieniu z krajowym centrum koordynacji.

Artykuł 6

Informacja

Dopuszcza się publikację i udostępnianie opinii publicznej danych i informacji dostarczanych do Agencji lub wychodzących z niej, zgodnie z wytycznymi zarządu, o ile nie naruszają przepisów Komisji i Państw Członkowskich o rozpowszechnianiu informacji, szczególnie jeśli chodzi o poufność.

Artykuł 7

Osobowość prawna

1. Agencja posiada osobowość prawną.

2. W każdym z Państw Członkowskich Agencja korzysta z najszerszej zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych przyznawanej osobom prawnym przez ich prawo krajowe.

Artykuł 8

Zarząd

1. Agencja posiada zarząd, w skład którego wchodzi 27 członków, z których:

a) dwunastu reprezentuje rządy Państw Członkowskich;

b) sześciu reprezentuje organizacje pracodawców;

c) sześciu reprezentuje organizacje pracowników;

d) trzech reprezentuje Komisję.

2. Członków, o których mowa w ust. 1 lit a), b) i c) powołuje Rada.

Członków, o których mowa w ust.1 lit. a) powołuje się na wniosek Państw Członkowskich, po jednym przedstawicielu z każdego Państwa Członkowskiego.

Członkowie, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) są powoływani w systemie rotacji spośród członków reprezentujących organizacje pracowników i pracodawców w Komitecie Doradczym ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, ustanowionym decyzją Rady 74/325/EWG [7], na wniosek grup tych członków w Komitecie, po jednym przedstawicielu z każdego Państwa Członkowskiego.

Na tych samych zasadach, w przypadku nieobecności członka i według regulaminu działania Rada powołuje zastępcę członka zarządu.

Członków i zastępców będących przedstawicielami Komisji powołuje Komisja.

3. Członkowie zarządu wybierani są na trzyletnią kadencję z możliwością ponownego wyboru, z wyjątkiem członków, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c).

W przypadku upływu kadencji lub rezygnacji, członkowie pełnią obowiązki do czasu ponownego powołania lub powołania nowych członków.

4. Zarząd wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących na roczną kadencję.

5. Przewodniczący zwołuje zarząd, co najmniej dwa razy w roku, na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków.

6. Decyzje zarządu podejmowane są większością dwóch trzecich głosów.

Każdy członek ma jeden głos.

Zastępcy nie mają prawa głosu chyba, że zastępują nieobecnego członka.

7. Przewodniczący zarządu i dyrektor Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach zarządu w charakterze obserwatorów.

8. Zarząd zatwierdza swój regulamin działania, który wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę po konsultacji z Komisją.

Artykuł 9

Obserwatorzy

Zarząd ma prawo, po konsultacji z Komisją, zaprosić do uczestnictwa w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatorów przedstawicieli państw nie będących członkami Unii, przedstawicieli instytucji i organizacji Wspólnoty oraz organizacji międzynarodowych.

Artykuł 10

Roczny program pracy — ogólne sprawozdanie roczne

1. Zarząd zatwierdza roczny program pracy Agencji na podstawie projektu przygotowanego przez Dyrektora, o którym mowa w art. 11, po konsultacji z Komisją i Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

Program może być zmieniany w ciągu roku w tym samym trybie.

Program jest przyjmowany w powyższym trybie i stanowi część czteroletniego programu rotacyjnego.

Pierwszy roczny program pracy musi być przyjęty w ciągu 9 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku zarząd zatwierdza ogólne sprawozdanie roczne z działalności Agencji, sporządzone we wszystkich urzędowych językach Wspólnoty.

Ogólne sprawozdanie roczne zawiera w szczególności porównanie osiągniętych rezultatów z rezultatami przewidzianymi w rocznym programie pracy.

Dyrektor przekazuje ogólne sprawozdanie roczne Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Państwom Członkowskim oraz Komitetowi Doradczemu ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

Artykuł 11

Dyrektor

1. Na czele Agencji stoi dyrektor mianowany przez zarząd na wniosek Komisji na pięcioletnią kadencję z możliwością powtórnego wyboru.

2. Dyrektor jest prawnym przedstawicielem Agencji.

Do obowiązków dyrektora należy:

- przygotowanie i wykonanie decyzji i programów zatwierdzanych przez zarząd,

- bieżące kierowanie Agencją,

- przygotowywanie i publikacja sprawozdań, o których mowa w art. 10 ust.2,

- wykonywanie zleconych czynności,

- wszystkie sprawy kadrowe,

- przygotowywanie spotkań zarządu.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny przed zarządem Agencji.

Artykuł 12

Budżet

1. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy. Zestawienie szacunkowych wpływów i wydatków jest sporządzane na każdy rok obrotowy i włączane do budżetu Agencji.

2. Wykazane przychody i wydatki z budżetu są zrównoważone.

3. Z zastrzeżeniem innych zasobów powstałych w wyniku płatności za usługi zapewnione przez Agencję, wpływy Agencji stanowią dotacje ze Wspólnoty zaplanowane w ogólnym budżecie Wspólnot Europejskich.

4. Wydatki Agencji obejmują między innymi wynagrodzenie personelu, wydatki administracyjne i infrastrukturalne, koszty operacyjne i wydatki dotyczące umów zawieranych z instytucjami lub jednostkami zaangażowanymi w realizację programu pracy.

Artykuł 13

Projekt budżetu — zatwierdzanie budżetu

1. Najpóźniej do dnia 15 lutego każdego roku dyrektor sporządza wstępny projekt budżetu Agencji na następny rok obrotowy i przekazuje go zarządowi, wraz z planem zatrudnienia.

2. Zarząd sporządza projekt budżetu oraz plan zatrudnienia i nie później niż dnia 31 marca przekazuje go Komisji, która na tej podstawie określa odpowiednią kwotę subsydiów we wstępnym projekcie budżetu Wspólnot Europejskich, który przekazuje Radzie na podstawie art. 203 Traktatu.

3. Zarząd zatwierdza budżet Agencji wraz z planem zatrudnienia przed rozpoczęciem roku obrotowego, dostosowując go, w miarę potrzeb, do subsydiów Wspólnoty i innych przychodów Agencji.

Artykuł 14

Realizacja budżetu

1. Dyrektor realizuje budżet Agencji.

2. Monitorowaniem zobowiązań i płatności wszystkich wydatków Agencji oraz ustalaniem i dochodzeniem wszelkich wpływów zajmuje się kontroler finansowy Komisji.

3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku dyrektor przekazuje Komisji, zarządowi i Trybunałowi Obrachunkowemu zestawienie wpływów i wydatków Agencji za ostatni rok budżetowy.

Trybunał Obrachunkowy bada zestawienie zgodnie z art. 188c Traktatu.

4. Zarząd udziela dyrektorowi absolutorium z realizacji budżetu.

Artykuł 15

Wewnętrzne przepisy finansowe

Po uzyskaniu opinii Komisji i Trybunału Obrachunkowego, zarząd zatwierdza wewnętrzne przepisy finansowe, określające w szczególności tryb ustanawiania i realizacji budżetu Agencji.

Artykuł 16

Tajemnica zawodowa

Członkowie zarządu, dyrektor, personel i inne osoby uczestniczące w działalności Agencji są zobowiązani, nawet po zakończeniu wykonywania swoich obowiązków względem Agencji, do niewyjawiania informacji objętej obowiązkiem tajemnicy zawodowej.

Artykuł 17

Uzgodnienia językowe

Do Agencji mają zastosowanie przepisy o uzgodnieniach językowych instytucji Wspólnoty.

Artykuł 18

Usługi tłumaczeń

Z chwilą rozpoczęcia działalności przez Centrum Tłumaczeń dla instytucji Unii, zapewnia ono usługi tłumaczeń niezbędne w pracy Agencji.

Artykuł 19

Przywileje i immunitety

Do Agencji ma zastosowanie Protokół w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich.

Artykuł 20

Personel

1. Personel Agencji podlega wytycznym i przepisom mającym zastosowanie do urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich.

2. W stosunku do swego personelu Agencja korzysta z uprawnień organu powołującego.

3. Zarząd, w porozumieniu z Komisją, zatwierdza właściwe przepisy wykonawcze.

Artykuł 21

Odpowiedzialność

1. Umowną odpowiedzialność Agencji określa ustawodawstwo mające zastosowanie do danej umowy.

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania na mocy klauzuli arbitrażowej zawartej w umowie zawieranej przez Agencję.

2. W przypadku odpowiedzialności deliktowej, Agencja, zgodnie z ogólnymi zasadami ustawodawstwa Państw Członkowskich, ma obowiązek naprawienia jakiejkolwiek szkody spowodowanej przez Agencję lub jej usługodawców w trakcie pełnienia swoich obowiązków.

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach o odszkodowanie za jakąkolwiek szkodę.

3. Kwestie osobistej odpowiedzialności pracowników wobec Agencji regulują odpowiednie przepisy mające zastosowanie do personelu Agencji.

Artykuł 22

Badanie zgodności z prawem

Państwa Członkowskie, członkowie zarządu oraz osoby trzecie bezpośrednio i osobiście zaangażowane mają prawo zwrócić się do Komisji z prośbą o zbadanie zgodności z prawem jakiegokolwiek działania Agencji, wyraźnego lub dorozumianego.

Wniosek o badanie jest przedstawiany Komisji w ciągu piętnastu dni od dnia, w którym wnioskodawca po raz pierwszy dowiedział się o danym działaniu.

Komisja podejmuje decyzję w ciągu jednego miesiąca. W przypadku braku decyzji wniosek uznaje się za odrzucony.

Artykuł 23

Klauzula rewizji

Nie później niż pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie sprawozdania Komisji oraz towarzyszącej mu w razie potrzeby propozycji, Rada, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, dokonuje rewizji niniejszego rozporządzenia oraz, w razie potrzeby, jakiegokolwiek nowego zadania Agencji.

Artykuł 24

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 1994 r.

W imieniu Rady

K. Kinkel

Przewodniczący

[1] Dz.U C 271 z 16.10.1991, str. 3.

[2] Dz.U. C 128 z 9.5.1994.

[3] Dz.U. C 169 z 6.7.1992, str. 44.

[4] Dz.U. C 28 z 3.2.1988, str. 3.

[5] Dz.U. C 28 z 3.2.1988, str. 1.

[6] Dz.U. C 323 z 30.11.1993, str. 1.

[7] Dz.U. L 185 z 9.7.1974, str.15.

--------------------------------------------------

wDeklaracja Rady i Komisji dotycząca siedziby Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

Przy okazji przyjęcia rozporządzenia ustanawiającego Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, Rada i Komisja stwierdzają, co następuje:

- przedstawiciele Państw Członkowskich, na spotkaniu szefów państw lub rządów w dniu 29 października 1993 r. zdecydowali, że siedzibą Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy będzie Hiszpania, a miasto ma być wskazane przez rząd Hiszpanii;

- Rząd Hiszpanii wskazał Bilbao jako siedzibę Agencji.

--------------------------------------------------

Top