EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0412(01)

Uzgodnienia między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącewarunków udziału tego państwa w działaniach Europejskiego UrzęduWsparcia w dziedzinie Azylu

OJ L 109, 12.4.2014, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.4.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/3


UZGODNIENIA

między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące warunków udziału tego państwa w działaniach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”,

z jednej strony, oraz

KRÓLESTWO NORWEGII, zwane dalej „Norwegią”,

z drugiej strony,

uwzględniając art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 439/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (1), zwanego dalej „rozporządzeniem”,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem, aby Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu — zwany dalej „Urzędem” — mógł spełniać swoją rolę, konieczne jest zagwarantowanie możliwości udziału w jego pracach krajów, które zawarły z Unią umowy, na mocy których przyjęły one i stosują prawo UE w dziedzinie objętej rozporządzeniem, w szczególności Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, zwanych dalej „krajami stowarzyszonymi”,

(2)

Norwegia zawarła umowy z Unią Europejską, na mocy których przyjęła i stosuje prawo UE w dziedzinie objętej rozporządzeniem, w szczególności umowę między Wspólnotą Europejską a republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącą kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii (2),

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zakres udziału

Norwegia w pełni uczestniczy w pracach Urzędu oraz jest uprawniona do działań wspierających ze strony Urzędu określonych w rozporządzeniu i zgodnie z warunkami ustanowionymi w niniejszych uzgodnieniach.

Artykuł 2

Zarząd

Norwegia jest reprezentowana w zarządzie Urzędu jako obserwator bez prawa głosu.

Artykuł 3

Wkład finansowy

1.   Norwegia wnosi wkład do dochodów Urzędu w wysokości rocznej kwoty obliczonej zgodnie z jej produktem krajowym brutto (PKB) jako odsetek PKB wszystkich krajów stowarzyszonych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku.

2.   Wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1, jest wnoszony od dnia następującego po dacie wejścia w życie niniejszych uzgodnień lub rozpoczęcia ich tymczasowego stosowania, o którym mowa w art. 13 ust. 3. Kwota pierwszego wkładu finansowego zostaje obniżona proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca roku wejścia w życie lub rozpoczęcia tymczasowego stosowania niniejszych uzgodnień.

Artykuł 4

Ochrona danych

1.   Stosując niniejsze uzgodnienia Norwegia powinna przetwarzać dane zgodnie z przepisami dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (3).

2.   Do celów niniejszych uzgodnień, operacje przetwarzania danych osobowych przez Urząd podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (4).

3.   Norwegia przestrzega zasad poufności dokumentów będących w posiadaniu Urzędu, jak określono w regulaminie wewnętrznym zarządu.

Artykuł 5

Status prawny

Urząd posiada osobowość prawną zgodnie z prawem Norwegii oraz zdolność do wszelkich czynności prawnych w Norwegii przyznanych osobom prawnym na mocy prawa Norwegii. Może on w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchomości oraz być stroną postępowań sądowych.

Artykuł 6

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność Urzędu jest regulowana art. 45 ust. 1, 3 i 5 rozporządzenia.

Artykuł 7

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Norwegia uznaje właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do Urzędu zgodnie z art. 45 ust. 2 i 4 rozporządzenia.

Artykuł 8

Personel Urzędu

1.   Zgodnie z art. 38 ust. 1 i art. 49 ust. 1 rozporządzenia, do obywateli Norwegii zatrudnionych przez Urząd zastosowanie mają Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, zasady przyjęte wspólnie przez instytucje UE do celów stosowania tego regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia i środki wykonawcze przyjęte przez Urząd zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 82 ust. 3 lit. a) Warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, obywatele Norwegii korzystający z pełni praw obywatelskich mogą być zatrudniani na podstawie umowy przez dyrektora wykonawczego Urzędu, zgodnie z istniejącymi przepisami dotyczącymi wyboru i zatrudniania pracowników przyjętymi przez Urząd.

3.   Art. 38 ust. 4 rozporządzenia stosuje się odpowiednio do obywateli Norwegii.

4.   Obywatel Norwegii nie może jednak zostać powołany na stanowisko dyrektora wykonawczego Urzędu.

Artykuł 9

Przywileje i immunitety

Norwegia stosuje w odniesieniu do Urzędu i jego personelu Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (5), jak również wszelkie zasady przyjęte na podstawie tego protokołu, a odnoszące się do spraw związanych z personelem Urzędu.

Artykuł 10

Zwalczanie nadużyć finansowych

Zastosowanie mają przepisy określone w art. 44 rozporządzenia, a Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunał Obrachunkowy mogą korzystać z przyznanych im uprawnień.

OLAF i Trybunał Obrachunkowy odpowiednio wcześnie informują Riksrevisjonen o jakimkolwiek zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub audytów, które — jeśli władze Norwegii sobie tego życzą — mogą być przeprowadzane wspólnie z Riksrevisjonen.

Artykuł 11

Komitet

1.   Komitet, składający się z przedstawicieli Komisji Europejskiej i Norwegii, monitoruje odpowiednie wdrożenie niniejszych uzgodnień oraz zapewnia ciągłe dostarczanie informacji i wymianę poglądów na ten temat. Ze względów praktycznych, komitet odbywa posiedzenia wspólnie z odpowiednimi komitetami utworzonymi z udziałem pozostałych krajów stowarzyszonych, uczestniczących na podstawie art. 49 ust. 1 rozporządzenia. Zbiera się on na wniosek Norwegii lub Komisji Europejskiej. Zarząd Urzędu jest informowany o pracach komitetu.

2.   Informacje o przewidywanych przepisach UE, mających bezpośredni wpływ na rozporządzenie lub je zmieniających lub które mogą mieć wpływ na wkład finansowy określony w art. 3 niniejszych uzgodnień — są rozpowszechniane i stanowią obiekt wymiany poglądów w komitecie.

Artykuł 12

Załącznik

Załącznik do niniejszych uzgodnień stanowi ich integralną część.

Artykuł 13

Wejście w życie

1.   Umawiające się Strony zatwierdzają niniejsze uzgodnienia zgodnie ze swoimi wewnętrznymi procedurami. Powiadamiają się one wzajemnie o zakończeniu tych procedur.

2.   Niniejsze uzgodnienia wchodzą w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu złożenia ostatniej notyfikacji, o której mowa w ust. 1.

3.   Po podpisaniu niniejszych uzgodnień, Umawiające się Strony mogą w drodze wzajemnego porozumienia oświadczyć, że stosuje się je tymczasowo od dnia następującego po dniu ich podpisania.

Artykuł 14

Zakończenie obowiązywania i ważność uzgodnień

1.   Przedmiotowe uzgodnienia zostają zawarte na czas nieokreślony.

2.   Każda z Umawiających się Stron może, po konsultacjach w ramach komitetu, wypowiedzieć niniejsze uzgodnienia powiadamiając drugą Umawiającą się Stronę. Niniejsze uzgodnienia przestają obowiązywać sześć miesięcy od daty takiej notyfikacji.

3.   Niniejsze uzgodnienia wygasają w przypadku wygaśnięcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub w Norwegii.

4.   Niniejsze uzgodnienia sporządzone są w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i norweskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

Съставено в Брюксел на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix neuf mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada deviņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece martie două mii paisprezece.

V Bruseli devätnásteho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundrafjorton.

Utferdiget i Brussel den nittende mars to tusen og fjorten.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské královstvi

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


(1)  Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

(2)  Dz.U. L 93 z 3.4.2001, s. 40.

(3)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(4)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(5)  Dz.U. C 83 z 30.3.2010, s. 266.


ZAŁĄCZNIK

WZÓR OBLICZANIA WKŁADU

1.

Wkład finansowy Norwegii do dochodów Urzędu określony w art. 33 ust. 3 lit. d) rozporządzenia jest obliczany w następujący sposób:

 

Najbardziej aktualne dane ostateczne o wysokości produktu krajowego brutto (PKB) Norwegii, dostępne dnia 31 marca każdego roku, dzielone są przez sumę dostępnych dla tego samego roku wartości PKB wszystkich krajów uczestniczących w pracach Urzędu. Uzyskana wartość procentowa zostanie zastosowana do części zatwierdzonego dochodu Urzędu, określonego w art. 33 ust. 3 lit. a) rozporządzenia w przedmiotowym roku, w celu uzyskania kwoty wkładu finansowego Norwegii.

2.

Wkład finansowy jest uiszczany w euro.

3.

Norwegia wnosi swój wkład finansowy nie później niż 45 dni po otrzymaniu noty debetowej. Opóźnienie w zapłacie spowoduje naliczanie odsetek od kwoty pozostającej do zapłaty przez Norwegię począwszy od terminu płatności. Stopa oprocentowania jest równa stopie stosowanej przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do jego głównych operacji refinansujących, opublikowanej w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązującej pierwszego dnia miesiąca, na który przypada ostateczny termin płatności, powiększonej o 3,5 punktu procentowego.

4.

Wkład finansowy Norwegii jest dostosowywany zgodnie z niniejszym załącznikiem w przypadku zwiększenia wkładu finansowego UE zapisanego w budżecie ogólnym UE, jak określono w art. 33 ust. 3 lit. a) rozporządzenia, zgodnie z art. 26, 27 lub 41 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (1). W takim przypadku różnica należna jest w terminie 45 dni od otrzymania noty debetowej.

5.

W przypadku gdy środki na płatności Urzędu otrzymane z UE zgodnie z art. 33 ust. 3 lit. a) rozporządzenia, odnoszące się do roku N, nie zostały wydane przed dniem 31 grudnia roku N lub jeżeli budżet Urzędu na rok N został zmniejszony zgodnie z art. 26, 27 lub 41 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, część tych niewykorzystanych lub zmniejszonych środków na płatności odpowiadających wartości procentowej wkładu Norwegii zostaje przeniesiona do budżetu Urzędu na rok N+1. Wkład Norwegii do budżetu Urzędu na rok N+1 zostaje odpowiednio obniżony.


(1)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


Top