EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007LR(06)

Protokół ze sprostowania do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. ( Dz.U. C 306 z 17.12.2007 )

OJ C 111, 6.5.2008, p. 56–62 (IT, LT, PL, PT, SK, SV)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/56


PROTOKÓŁ ZE SPROSTOWANIA

do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 306 z 17 grudnia 2007 r. )

(2008/C 111/18)

Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu ze sprostowania, podpisanego w Rzymie dnia 30 kwietnia 2008 r., którego depozytariuszem jest Rząd Republiki Włoskiej.

1.   ZMIANY WPROWADZONE DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ

a)

Strona 28, artykuł 1 punkt 33 litera a)

Zamiast:

„(…) »Każde Państwo Członkowskie, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub wysoki przedstawiciel przy wsparciu Komisji, mogą zwracać się do Rady z …« (…)”,

powinno być:

„(…) »Każde Państwo Członkowskie, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub wysoki przedstawiciel przy wsparciu Komisji mogą zwracać się do Rady z …« (…)”.

b)

Strona 42, artykuł 2 punkt 2 litera b)

Zamiast:

„(…) a, w stosownych przypadkach, czasownik i przymiotniki występujące po nich lub przed nimi otrzymują liczbę mnogą; (…)”,

powinno być:

„(…), w stosownych przypadkach wraz z odpowiednim gramatycznym dostosowaniem danego zdania; (…)”.

c)

Strona 42, artykuł 2 punkt 2 litera c)

Zamiast:

„c)

wszystkie formy gramatyczne wyrazów »Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251« oraz »Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 251« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów »Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą«, zaś wszystkie formy gramatyczne wyrazów »procedura określona w artykule 251« oraz »procedura przewidziana w artykule 251« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów »zwykła procedura prawodawcza«, (…)”,

powinno być:

„c)

wszystkie formy gramatyczne wyrazów »Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów »Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą«, zaś wszystkie formy gramatyczne wyrazów »procedura określona w artykule 251« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów »zwykła procedura prawodawcza«, (…)”.

d)

Strona 44, artykuł 2 punkt 7 akapit pierwszy kolumna lewa tiret trzecie

Zamiast:

„—

artykuł 95, który otrzymał oznaczenie artykuł 94 ustęp 9,”,

powinno być:

„—

artykuł 95, który otrzymał oznaczenie artykuł 94, ustęp 9,”.

e)

Strona 44, artykuł 2 punkt 7

Skreśla się akapit drugi tiret czwarte („— artykuł 231 akapit drugi”).

f)

Strona 45, artykuł 2 punkt 8 tiret drugie

Zamiast:

„—

artykuł 97b:”,

powinno być:

„—

artykuł 4, który otrzymał oznaczenie artykuł 97b:”.

g)

Strona 49, artykuł 2 punkt 21

Zamiast:

„Dodaje się artykuł 6b, który otrzymuje brzmienie postanowienia Protokołu w sprawie dobrobytu zwierząt; wyrazy »wspólnotowej polityki rolnej i transportu« zastępuje się wyrazami »polityki rolnej, rybołówstwa i transportu Unii«; wyrazy »i badań« zastępuje się wyrazami »…, badań i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej«, zaś po wyrazach »… w zakresie dobrobytu zwierząt« dodaje się wyrazy »jako istot zdolnych do odczuwania«.”,

powinno być:

„Dodaje się artykuł 6b, który otrzymuje brzmienie postanowienia Protokołu w sprawie dobrostanu zwierząt; wyrazy »wspólnotowej polityki rolnej i transportu« zastępuje się wyrazami »polityki rolnej, rybołówstwa i transportu Unii«; wyrazy »i badań« zastępuje się wyrazami »…, badań i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej«, zaś po wyrazach »… w zakresie dobrostanu zwierząt« dodaje się wyrazy »jako istot zdolnych do odczuwania«.”.

h)

Strona 56, artykuł 2 punkt 54 litera a)

Zamiast:

„a)

na końcu ustępu 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: (…)”,

powinno być:

„a)

na końcu ustępu 1 dodaje się tekst w brzmieniu: (…)”.

i)

Strona 71, artykuł 2 punkt 83

Zamiast:

„W artykule 96 akapit drugi zdanie pierwsze wyrazy »Rada, na wniosek Komisji, uchwala …« zastępuje się wyrazami »Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą przyjmują …«.”,

powinno być:

„W artykule 96 akapit drugi zdanie pierwsze wyrazy »Rada, na wniosek Komisji, uchwala …« zastępuje się wyrazami »Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, przyjmują …«.”.

j)

Strona 74, artykuł 2 punkt 93 litera b)

Zamiast:

„b)

w ustępie 4, który otrzymuje oznaczenie ustęp 2, wyrazy »Statut ESBC« zastępuje się fragmentem zdania w brzmieniu: »Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, zwany dalej ‘Statutem ESBC i EBC’ …«;”,

powinno być:

„b)

w ustępie 4, który otrzymuje oznaczenie ustęp 2, wyrazy »Statut ESBC« zastępuje się fragmentem zdania w brzmieniu: »Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, zwany dalej ‘Statutem ESBC i EBC’, …«;”.

k)

Strona 81, artykuł 2 punkt 116 litera a)

Zamiast:

„a)

w ustępie 2 akapit pierwszy część wprowadzająca wyraz »Rada:« zastępuje się wyrazami »Parlament Europejski i Rada:«, wraz z odpowiednim dostosowaniem gramatycznym czasowników; (…)”,

powinno być:

„a)

w ustępie 2 akapit pierwszy część wprowadzająca wyraz »Rada:« zastępuje się wyrazami »Parlament Europejski i Rada:«, a wyraz »może« występujący bezpośrednio na początku, odpowiednio, liter a) i b) zastępuje się wyrazem »mogą«; (…)”.

l)

Strona 81, artykuł 2 punkt 116 litera b)

Zamiast:

„(…), a wyrazy »… dyrektywa powinna być przetransponowana zgodnie z artykułem 249,« zastępuje się wyrazami »… dyrektywa lub decyzja powinna być przetransponowana lub wykonana«.”,

powinno być:

„(…), a wyrazy »… dyrektywa powinna być przetransponowana zgodnie z artykułem 249,« zastępuje się wyrazami »… dyrektywa lub decyzja powinna być przetransponowana lub wykonana,«.”.

m)

Strona 82, artykuł 2 punkt 122

Zamiast:

„W artykule 148 wyrazy »podejmuje decyzje wykonawcze« zastępuje się wyrazami »przyjmuje rozporządzenia wykonawcze«.”,

powinno być:

„W artykule 148 wyrazy »podejmuje decyzje wykonawcze« zastępuje się wyrazami »przyjmują rozporządzenia wykonawcze«.”.

n)

Strona 109, artykuł 2 punkt 215

Zamiast:

„W artykule 231 akapit drugi otrzymuje brzmienie: »Jednakże Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, jeśli uzna to za niezbędne, które skutki aktu, o którego nieważności orzekł, powinny być uważane za ostateczne.«.”,

powinno być:

„W artykule 231 akapit drugi otrzymuje brzmienie: »Jednakże Trybunał wskazuje, jeśli uzna to za niezbędne, które skutki aktu, o którego nieważności orzekł, powinny być uważane za ostateczne.«.”.

o)

Strona 109, artykuł 2 punkt 216 litera b)

Zamiast:

„b)

w akapicie trzecim po wyrazach »jednej z instytucji« dodaje się wyrazy »… lub jednemu z organów lub jednostek organizacyjnych«;”,

powinno być:

„b)

w akapicie trzecim po wyrazach »jednej z instytucji« dodaje się wyrazy »… lub jednemu z organów lub jednej z jednostek organizacyjnych«;”.

p)

Strona 111, artykuł 2 punkt 224

Zamiast:

„Bez względu na upływ terminu przewidzianego w artykule 230 akapit piąty,”,

powinno być:

„Bez względu na upływ terminu przewidzianego w artykule 230 akapit szósty,”.

q)

Strona 112, artykuł 2 punkt 231 litera c)

Zamiast:

„c)

w ustępie 4, który otrzymuje oznaczenie ustęp 3, po wyrazach »W wykonywaniu swoich obowiązków …« dodaje się wyrazy »członkowie Trybunału Obrachunkowego«.”,

powinno być:

„c)

w ustępie 4, który otrzymuje oznaczenie ustęp 3, po wyrazach »W wykonywaniu swych obowiązków …« dodaje się wyrazy »członkowie Trybunału Obrachunkowego«.”.

r)

Strona 112, artykuł 2 punkt 231

Dodaje się literę d) w brzmieniu:

„d)

w ustępie 8, który otrzymuje oznaczenie ustęp 7, skreśla się wyrazy »(…), stanowiąc tą samą większością, (…)«.”.

s)

Strona 112, artykuł 2 punkt 232

Zamiast:

„W artykule 248 wszystkie formy gramatyczne wyrazu »organ« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów »organ lub jednostka organizacyjna«.”,

powinno być:

„W artykule 248 wszystkie formy gramatyczne wyrazu »organ« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów »organ lub jednostka organizacyjna«, przy czym w ustępie 3 zdanie pierwsze wyraz »zarządzającego« zastępuje się wyrazem »zarządzających«.”.

t)

Strona 114, artykuł 2 punkt 237

Zamiast:

„Przed artykułem 250 dodaje się sekcję 2 w brzmieniu: »PROCEDURY PRZYJMOWANIA AKTÓW I INNE POSTANOWIENIA«.”.

powinno być:

„Przed artykułem 250 dodaje się sekcję 2 zatytułowaną: »PROCEDURY PRZYJMOWANIA AKTÓW I INNE POSTANOWIENIA«.”.

u)

Strona 125, artykuł 2 punkt 266 litera b)

Zamiast:

„b)

w akapicie drugim po wyrazie »Rada« dodaje się wyrazy »… na wniosek Komisji,«, (…)”,

powinno być:

„b)

w akapicie drugim po wyrazie »Rada,« dodaje się wyrazy »… na wniosek Komisji«, (…)”.

2.   PROTOKOŁY DOŁĄCZONE DO TRAKTATU Z LIZBONY

a)

Strona 166, artykuł 1 punkt 4 zdanie wprowadzające

Zamiast:

„W następujących protokołach wszystkie formy gramatyczne wyrazu »Traktat« i »niniejszy Traktat« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazu »Traktaty«, a odesłanie do Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zastępuje się odesłaniem do Traktatów:”,

powinno być:

„W następujących protokołach wszystkie formy gramatyczne wyrazu »Traktat« i »niniejszy Traktat« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazu »Traktaty«, a odesłanie do Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zastępuje się odesłaniem do Traktatów, w stosownych przypadkach wraz z odpowiednim dostosowaniem gramatycznym danego zdania:”.

b)

Strona 166, artykuł 1 punkt 4 litera b)

Dodaje się nowe tiret drugie w brzmieniu:

„—

artykuł 7 (druga wzmianka: »niniejszym Traktatem«),”

c)

Strona 167, artykuł 1 punkt 5 litera d) tiret pierwsze, drugie, trzecie i czwarte

Zamiast:

„—

punkt 6, który otrzymuje oznaczenie punkt 5, akapit drugi,

punkt 9, który otrzymuje oznaczenie punkt 8, zdanie wprowadzające,

punkt 10, który otrzymuje oznaczenie punkt 9, litera a) zdanie drugie,

punkt 11, który otrzymuje oznaczenie punkt 10;”,

powinno być:

„—

ustęp 6, który otrzymuje oznaczenie ustęp 5, akapit drugi,

ustęp 9, który otrzymuje oznaczenie ustęp 8, zdanie wprowadzające,

ustęp 10, który otrzymuje oznaczenie ustęp 9, litera a) zdanie drugie,

ustęp 11, który otrzymuje oznaczenie ustęp 10;”.

d)

Strona 169, artykuł 1 punkt 9 litera h)

Zamiast:

„h)

Protokół w sprawie dobrobytu zwierząt (1997), którego tekst zostaje przekształcony w artykuł 6b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;”,

powinno być:

„h)

Protokół w sprawie dobrostanu zwierząt (1997), którego tekst zostaje przekształcony w artykuł 6b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;”.

e)

Strona 170, artykuł 1 punkt 10 litera a) zdanie drugie

Zamiast:

„W pozostałej części protokołu wszystkie formy gramatyczne wyrazów »Traktat UE« zastępuje się (…)”,

powinno być:

„W pozostałej części protokołu wszystkie formy gramatyczne wyrazów »Traktat WE« zastępuje się (…)”.

f)

Strona 170, artykuł 1 punkt 10 litera b) kolumna lewa tiret piąte

Zamiast:

„—

artykuły 10–14,”,

powinno być:

„—

artykuły 10, 11 pierwsza wzmianka, 12 i 14,”.

g)

Strona 170, artykuł 1 punkt 10 litera b) kolumna lewa tiret trzynaste, czternaste, piętnaste i szesnaste

Zamiast:

„—

artykuł 21 akapit pierwszy,

artykuł 22 akapit pierwszy,

artykuł 23 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

artykuł 24 akapit pierwszy,”,

powinno być:

„—

artykuł 21 akapit pierwszy pierwsza wzmianka,

artykuł 22 akapit pierwszy pierwsza wzmianka,

artykuł 23 akapit pierwszy zdanie pierwsze pierwsza wzmianka,

artykuł 24 akapit pierwszy pierwsza wzmianka,”.

h)

Strona 170, artykuł 1 punkt 10 litera b) kolumna lewa tiret dziewiętnaste

Zamiast:

„—

artykuły 30–32, 35, 38, 41 i 43,”,

powinno być:

„—

artykuły 30, 31, 32 pierwsza wzmianka, 35, 38, 41 i 43,”.

i)

Strona 171, artykuł 1 punkt 10 litera c)

Zamiast:

„c)

artykuł 2 wyrazy »na posiedzeniu jawnym ślubuje« zastępuje się wyrazami »na posiedzeniu jawnym ślubuje przed Trybunałem Sprawiedliwości«;”,

powinno być:

„c)

w artykule 2 wyrazy »na posiedzeniu jawnym ślubuje« zastępuje się wyrazami »ślubuje, przed Trybunałem Sprawiedliwości obradującym na posiedzeniu jawnym,«;”.

j)

Strona 174, artykuł 1 punkt 11 litera aa)

Zamiast:

„aa)

w artykule 52, który otrzymuje oznaczenie artykuł 49, po wyrazach »Po nieodwołalnym ustaleniu kursów walut …« dodaje się »…, zgodnie z artykułem 116 ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,«;”,

powinno być:

„aa)

w artykule 52, który otrzymuje oznaczenie artykuł 49, w tytule artykułu wyrazy »w walucie wspólnotowej« zastępuje się wyrazami »w walucie Państw Członkowskich«, a w treści artykułu po wyrazach »Po nieodwołalnym ustaleniu kursów walut …« dodaje się wyrazy »…, zgodnie z artykułem 117a ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,«;”.

k)

Strona 174, artykuł 1 punkt 12 litera a)

Zamiast:

„a)

w całym protokole odesłanie do danego artykułu »niniejszego Traktatu« zastępuje się odesłaniem do danego artykułu »Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej«;”,

powinno być:

„a)

w całym protokole odesłanie do danego artykułu »niniejszego Traktatu« lub »Traktatu« zastępuje się odesłaniem do danego artykułu »Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej«;”.

l)

Strona 176, artykuł 1 punkt 12 litera l) podpunkt (ii) zdanie wprowadzające

Zamiast:

„ustęp 2 zastępuje się trzema nowymi akapitami w brzmieniu:”,

powinno być:

„ustęp 2 zastępuje się trzema nowymi ustępami w brzmieniu:”.

m)

Strona 176, artykuł 1 punkt 12 litera n) podpunkt (i)

Zamiast:

„(i)

w ustępie 1 akapit pierwszy wyrazy »… udziela pożyczek« zastępuje się wyrazami »… przyznaje finansowanie, w szczególności w formie pożyczek i gwarancji«, (…)”,

powinno być:

„(i)

w ustępie 1 akapit pierwszy wyrazy »… udziela pożyczek« zastępuje się wyrazami »… przyznaje finansowanie, w szczególności w formie pożyczek i gwarancji,«, (…)”.

n)

Strona 178, artykuł 1 punkt 12 litera t)

Zamiast:

„t)

w artykule 25, który otrzymuje oznaczenie artykuł 23, w ustępie 1 zdanie pierwsze po wyrazach »jednego Państwa Członkowskiego«, a w ustępie 2 po wyrazach »Państwa Członkowskiego« dodaje się wyrazy (…)”,

powinno być:

„t)

w artykule 25, który otrzymuje oznaczenie artykuł 23, w ustępie 1 zdanie pierwsze po wyrazach »jednego Państwa Członkowskiego«, a w ustępie 2 po pierwszej wzmiance wyrazów »Państwa Członkowskiego« dodaje się wyrazy (…)”.

o)

Strona 180, artykuł 1 punkt 13 litera c)

Zamiast:

„c)

w literze d) skreśla się wyrazy »i Sąd Pierwszej Instancji«, a forma gramatyczna czasownika zostaje odpowiednio dostosowana;”,

powinno być:

„c)

w literze d) skreśla się wyrazy »i Sąd Pierwszej Instancji«, a forma gramatyczna czasownika i rzeczownika zostaje odpowiednio dostosowana;”.

p)

Strona 180, artykuł 1 punkt 13 litera d)

Zamiast:

„d)

w literze i) skreśla wyrazy »Europejski Instytut Walutowy i«, a forma gramatyczna czasownika zostaje odpowiednio dostosowana.”,

powinno być:

„d)

w literze i) skreśla się wyrazy »Europejski Instytut Walutowy i«, a forma gramatyczna czasownika i rzeczownika zostaje odpowiednio dostosowana”.

q)

Strona 180, artykuł 1 punkt 15 litera b)

Zamiast:

„b)

w motywie pierwszym wyrazy »… decyzji dotyczącej przejścia do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej …« zastępuje się wyrazami »decyzji dotyczącej uchylenia derogacji w stosunku do Państw Członkowskich objętych derogacją …«;”,

powinno być:

„b)

w motywie pierwszym wyrazy »… decyzji dotyczącej przejścia do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, o której mowa w artykule 121 ustęp 1 …« zastępuje się wyrazami »decyzji dotyczących uchylenia derogacji w stosunku do Państw Członkowskich objętych derogacją, o których mowa w artykule 117a …«, a wyrazy »niniejszego Traktatu« zastępuje się wyrazami »Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej«;”.

r)

Strona 181, artykuł 1 punkt 15 litera d)

Zamiast:

„d)

w artykule 6 skreśla się wyrazy »…, EIW lub«;”,

powinno być:

„d)

w artykule 6 wyrazy »… EIW lub EBC, w zależności od sytuacji,« zastępuje się wyrazami »EBC«;”.

s)

Strona 181, artykuł 1 punkt 16 litera a)

Zamiast:

„a)

w całym protokole wyrazy »do przejścia do trzeciego etapu« lub »… do przejścia do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej« zastępuje się wyrazami »… do przyjęcia euro …«, wyrazy »… przejdzie do trzeciego etapu …« zastępuje się wyrazami »… przyjmie euro …«, wyrazy »… podczas trzeciego etapu …« zastępuje się wyrazami »… po wprowadzeniu euro ….«;”,

powinno być:

„a)

w całym protokole wyrazy »przejścia do trzeciego etapu« lub »… przejścia do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej« zastępuje się wyrazami »… przyjęcia euro …«, wyrazy »… przejdzie do trzeciego etapu …« zastępuje się wyrazami »… przyjmie euro …«, wyrazy »… podczas trzeciego etapu …« zastępuje się wyrazami »… po wprowadzeniu euro ….«, wyrazy »przejść do trzeciego etapu« zastępuje się wyrazami »przyjąć euro«, wyrazy »przejście do trzeciego etapu« zastępuje się wyrazami »przyjęcie euro«;”.

t)

Strona 181, artykuł 1 punkt 16 litera b)

Zamiast:

„b)

w preambule dodaje się nowy motyw w brzmieniu:

 

BIORĄC POD UWAGĘ, że 16 października 1996 roku i 30 października 1997 roku rząd Zjednoczonego Królestwa notyfikował Radzie zamiar nieuczestniczenia w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej,”;”,

powinno być:

„b)

w preambule dodaje się nowy motyw drugi w brzmieniu:

 

»BIORĄC POD UWAGĘ, że 16 października 1996 roku i 30 października 1997 roku rząd Zjednoczonego Królestwa notyfikował Radzie zamiar nieuczestniczenia w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej,«;”.

u)

Strona 192, artykuł 1 punkt 22 litera b) podpunkt (i)

Zamiast:

„(i)

w literze b) po wyrazach »… Radę« dodaje się wyrazy »lub, w stosownym przypadku, Radę Europejską«, a po wyrazach »została wszczęta« dodaje się wyrazy »… w odniesieniu do Państwa Członkowskiego, którego obywatelem jest wnioskodawca;«;”,

powinno być:

„(i)

w literze b) po wyrazach »… Radę« dodaje się wyrazy »lub, w stosownym przypadku, Radę Europejską«, a po wyrazach »została wszczęta« dodaje się wyrazy »… w odniesieniu do Państwa Członkowskiego, którego obywatelem jest wnioskodawca,«;”.

v)

Strona 193, artykuł 1 punkt 27

Zamiast:

„W Protokole w sprawie artykułu 17 Traktatu o Unii Europejskiej w tekście postanowienia na końcu ostatniego zdania skreśla się wyrazy w terminie roku od wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu.”,

powinno być:

„W Protokole w sprawie artykułu 17 Traktatu o Unii Europejskiej w preambule motyw pierwszy odesłanie do artykułu 17 ustęp 1 akapit drugi i ustęp 3 zastępuje się odesłaniem do artykułu 28a ustęp 2, a w tekście postanowienia na końcu ostatniego zdania skreśla się wyrazy »w terminie roku od wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu«.”.

w)

Strona 193, artykuł 1 punkt 30 litera a)

Zamiast:

„a)

w nagłówku protokołu odniesienie do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zastępuje się odniesieniem do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;”,

powinno być:

„a)

w tytule protokołu odniesienie do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zastępuje się odniesieniem do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;”.

x)

Strona 194, artykuł 1

Dodaje się punkt w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIKI

34)

W załączniku I, dział 22, ex 22.08, ex 22.09, skreśla się wyrazy »do Traktatu«.”.

3.   TABELE EKWIWALENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 5 TRAKTATU Z LIZBONY

Traktat o Unii Europejskiej

Strona 206, dotychczasowa numeracja w Traktacie o Unii Europejskiej dotycząca artykułu 47

Zamiast:

„Artykuł 47 (przeniesiony)”,

powinno być:

„Artykuł 47 (zastąpiony)”.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

a)

Strona 214, nowa numeracja w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotycząca artykułu 113 (przeniesiony)

Zamiast:

„Artykuł 294”,

powinno być:

„Artykuł 284”.

b)

Strona 228, numeracja w Traktacie z Lizbony, przypis dotyczący artykułu 6b

Zamiast:

„Dodanie postanowienia Protokołu w sprawie dobrobytu zwierząt.”,

powinno być:

„Dodanie postanowienia Protokołu w sprawie dobrostanu zwierząt.”.

c)

Strona 228, dotychczasowa numeracja w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, przypis dotyczący artykułu 63 punkty 1 i 2 oraz artykułu 64 ustęp 2

Zamiast:

„Artykuł 63 punkty 1 i 2 Traktatu WE zostaje zastąpiony artykułem 63 ustępy 1 i 2 TFUE, a artykuł 64 ustęp 2 zostaje zastąpiony artykułem 63 ustęp 3 TFUE.”,

powinno być:

„Artykuł 63 punkty 1 i 2 Traktatu WE zostaje zastąpiony artykułem 63 ustępy 1 i 2 TFUE (który otrzymuje oznaczenie artykuł 78), a artykuł 64 ustęp 2 zostaje zastąpiony artykułem 63 ustęp 3 TFUE (który otrzymuje oznaczenie artykuł 78).”.

d)

Strona 229, dotychczasowa numeracja w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, przypis dotyczący artykułu 178

Zamiast:

„Treść zastąpiona artykułem 188d ustęp 1 akapit drugi zdanie drugie TFUE.”,

powinno być:

„Treść zastąpiona artykułem 188d ustęp 1 akapit drugi zdanie drugie TFUE (który otrzymuje oznaczenie artykuł 208).”.


Top