EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994R2062-20050804

Consolidated text: Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2062/2005-08-04

1994R2062 — PL — 04.08.2005 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2062/94

z dnia 18 lipca 1994 r.

ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

(Dz.U. L 216, 20.8.1994, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1643/95 z dnia 29 czerwca 1995 r.

  L 156

1

7.7.1995

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1654/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r.

  L 245

38

29.9.2003

►M3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1112/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r.

  L 184

5

15.7.2005


zmienione przez:

 A1

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2062/94

z dnia 18 lipca 1994 r.

ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu PracyRADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji ( 1 ),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 2 ),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ( 3 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

bezpieczeństwo, zdrowie i higiena pracy znajdują się wśród priorytetów skutecznej polityki społecznej;

Komisja określiła środki, jakie zamierza przedsięwziąć w tym obszarze zarówno w programie dotyczącym bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w miejscu pracy ( 4 ), jak i w swoim programie działań dotyczącym realizacji Wspólnotowej Karty Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników;

w swojej rezolucji z dnia 21 grudnia 1987 r. w sprawie bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w miejscu pracy ( 5 ), Rada z satysfakcją przyjęła komunikat Komisji w sprawie jej programu dotyczącego bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w pracy i, między innymi, wezwała Komisję do zbadania sposobów udoskonalenia wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie objętej rezolucją, zwłaszcza w zakresie gromadzenia i rozpowszechniania danych oraz zasadności ustanowienia wspólnotowego mechanizmu w celu badania rezultatów zachodzących na poziomie krajowym, powstałych w wyniku stosowania wspólnotowych środków w tej dziedzinie;

rezolucja ta także wzywa do intensywnej współpracy z instytucjami działającymi w tej dziedzinie oraz między nimi;

Rada także podkreśliła fundamentalne znaczenie uświadomienia pracodawców i pracowników w tej kwestii oraz udostępniania im informacji, jeśli środki dostępne w programie Komisji miałyby być skuteczne;

gromadzenie, opracowywanie i analiza szczegółowych, wiarygodnych i obiektywnych danych naukowych, technicznych i gospodarczych jest konieczna w celu zapewnienia instytucjom Wspólnoty, Państwom Członkowskim i wszystkim zaangażowanym w tej dziedzinie informacji umożliwiającej im odpowiadanie na wszystkie skierowane do nich wnioski, wprowadzenie podstawowych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienia danym osobom odpowiedniej informacji;

zarówno we Wspólnocie jak i w Państwach Członkowskich istnieją już organizacje dostarczające tych informacji i usług;

aby maksymalnie wykorzystać na poziomie Wspólnoty osiągnięcia tych organizacji, zasadne jest ustanowienie sieci w celu stworzenia europejskiego systemu monitorującego gromadzenie informacji dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy, koordynowanego na poziomie Wspólnoty przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy;

w celu skuteczniejszego rozpatrywania otrzymywanych wniosków, instytucje Wspólnoty, Państwa Członkowskie oraz wszyscy zaangażowani w tej dziedzinie powinni mieć możliwość zwrócenia się do Agencji w celu uzyskania technicznych, naukowych iekonomicznych danych, które mogą być wykorzystane w dzie dzinie higieny i bezpieczeństwa pracy;

zasadne jest więc ustanowienie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w miejscu pracy, służącej między innymi jako pomoc Komisji w prowadzeniu działań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w tym kontekście, przyczyniającej się do rozwoju przyszłych wspólnotowych programów w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy, z zastrzeżeniem sfery kompetencji Komisji;

decyzja w sprawie lokalizacji siedzib niektórych instytucji i służb Wspólnot Europejskich i Europolu ( 6 ), podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli Państw Członkowskich na spotkaniu na szczeblu szefów państw lub rządów w dniu 29 października 1993 r. stanowi, że siedzibą Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy będzie miasto w Hiszpanii, wskazane przez rząd Hiszpanii; w tym celu rząd Hiszpanii wskazał miasto Bilbao;

regulamin i struktura Agencji muszą być dostosowane do obiektywnej istoty zamierzonych celów oraz umożliwić Agencji działanie we współpracy z istniejącymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami Wspólnoty;

Agencja musi mieć możliwość zapraszania w charakterze obserwatorów przedstawicieli państw trzecich, instytucji i organów Wspólnoty oraz organizacji międzynarodowych, podzielających zainteresowanie Wspólnoty i Państw Członkowskich w zakresie celów Agencji;

Agencja powinna posiadać osobowość prawną utrzymując jednocześnie bliskie stosunki z istniejącymi instytucjami i programami Wspólnoty, w szczególności z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, w celu uniknięcia powielania jakichkolwiek działań;

ważne jest, by Agencja pozostawała w ścisłych związkach funkcjonalnych z Komisją i Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy;

w odniesieniu do tłumaczeń, Agencja będzie korzystać z usług Centrum Tłumaczeń dla instytucji Unii Europejskiej od momentu rozpoczęcia przez nie działalności;

ogólny budżet Wspólnot Europejskich powinien przyczynić się do działania Agencji; kwoty uważane za niezbędne zostaną ustanowione w ramach rocznej procedury budżetowej, zgodnie z preliminarzem wydatków;

do przyjęcia niniejszego rozporządzenia Traktat nie przewiduje uprawnień innych niż te, o których mowa w art. 235,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Ustanowienie Agencji

Niniejszym ustanawia się Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, zwaną dalej „Agencją”.

▼M3

Artykuł 2

Cel

W interesie poprawy środowiska pracy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zgodnie z postanowieniami Traktatu i kolejnymi strategiami oraz programami działań Wspólnoty w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, celem Agencji jest zapewnienie organom Wspólnoty, Państwom Członkowskim, partnerom społecznym i wszystkim podmiotom zaangażowanym w tej dziedzinie, informacji technicznej, naukowej i gospodarczej do wykorzystania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

▼B

Artykuł 3

Rola

1.  Dążąc do celu, o którym mowa w art. 2. Agencja zajmuje się w szczególności:

▼M3

a) gromadzeniem, analizowaniem i rozpowszechnianiem informacji technicznych, naukowych i gospodarczych w Państwach Członkowskich w celu przekazywania ich organom Wspólnoty, Państwom Członkowskim i zainteresowanym stronom; gromadzenie ma na celu identyfikację zagrożeń i dobrych praktyk, jak również istniejących priorytetów i programów krajowych oraz zapewnienie niezbędnych danych przy opracowywaniu priorytetów i programów Wspólnoty;

b) gromadzeniem i analizowaniem informacji technicznych, naukowych i gospodarczych na temat badań nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy, jak również innych działań badawczych dotyczących aspektów związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy oraz rozpowszechnianiem rezultatów badań i prac badawczych;

▼B

c) promowaniem i wspieraniem współpracy i wymiany między Państwami Członkowskimi informacji oraz doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym informacji o programach szkoleniowych;

d) organizacją konferencji i seminariów oraz wymianą ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z Państw Członkowskich;

e) zapewnianiem instytucjom Wspólnoty i Państwom Członkowskim obiektywnych, dostępnych informacji technicznych, naukowych i gospodarczych, potrzebnych im do określania i realizacji rozsądnej i skutecznej polityki mającej na celu ochronę bezpieczeństwa i higieny pracowników; w tym celu, zapewnieniem Komisji informacji technicznej, naukowej i gospodarczej, niezbędnej jej do dokonywania identyfikacji, opracowania i oceny ustawodawstwa i środków w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracowników, w szczególności jeśli chodzi o wpływ tego ustawodawstwa na przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw;

f) ustanowieniem we współpracy z Państwami Członkowskimi i koordynacją sieci, o której mowa w art. 4, z uwzględnieniem krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych instytucji i organizacji, które zajmują się zapewnianiem tego rodzaju informacji i usług;

g) gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pozyskiwanych z i dla państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych (WHO, ILO, PAHO, IMO itp.);

▼M3

h) zapewnianiem informacji technicznych, naukowych i gospodarczych na temat metod i narzędzi realizacji działań prewencyjnych, identyfikowaniem dobrych praktyk oraz wspieraniem działań prewencyjnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyficzne problemy małych i średnich przedsiębiorstw. W odniesieniu do dobrych praktyk, Agencja powinna w szczególności koncentrować się na tych praktykach, które stanowią praktyczne narzędzia stosowane przy ocenie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowa w miejscu pracy, oraz na określaniu środków przeciwdziałania takim zagrożeniom;

i) przyczynianiem się do opracowywania strategii oraz programów działań Wspólnoty w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, bez uszczerbku dla sfery kompetencji Komisji;

▼M3

j) zapewnianiem, by informacje rozpowszechniane były w formie zrozumiałej dla odbiorców końcowych. W tym celu Agencja ściśle współpracuje z krajowymi centrami koordynacji informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2.

▼M3

2.  Agencja współpracuje jak najściślej z istniejącymi instytucjami, fundacjami, specjalistycznymi organami i programami na szczeblu Wspólnoty w celu unikania wszelkich przypadków powielania działań. W szczególności Agencja zapewnia właściwą współpracę z Europejską Fundacją na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, bez uszczerbku dla jej własnych celów.

▼B

Artykuł 4

Sieć informacyjna

▼M3

1.  Agencja tworzy sieć informacyjną obejmującą:

 główne elementy składowe krajowych sieci informacyjnych, w tym organizacje krajowych partnerów społecznych, zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką krajową,

 krajowe centra koordynacji informacji,

 przyszłe jednostki wyspecjalizowane.

2.  Państwa Członkowskie regularnie informują Agencję o głównych elementach składowych swych krajowych sieci informacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, w tym o wszelkich instytucjach, które w ich ocenie mogą wnieść wkład w działalność Agencji, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia możliwie pełnego objęcia poszczególnych państw ich zasięgiem terytorialnym.

Właściwe władze krajowe lub instytucja krajowa wskazana przez nie jako krajowe centrum koordynacji informacji koordynują lub przekazują informacje dostarczane Agencji na szczeblu krajowym, w ramach porozumienia zawartego między każdym krajowym centrum koordynacji informacji a Agencją na podstawie przyjętego programu prac Agencji.

Władze krajowe biorą pod uwagę punkt widzenia partnerów społecznych na szczeblu krajowym, zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką krajową.

▼B

3.  Władze krajowe przekazują Agencji nazwy instytucji ustanowionych na ich terytorium i mogących z nią współpracować w dziedzinach szczególnego zainteresowania, a więc mogących działać jako wyspecjalizowane jednostki sieci. Agencja ma prawo zawierać umowy z tymi instytucjami.

4.  Jednostki wyspecjalizowane w pewnych działaniach mogą stanowić część sieci.

Są one wyznaczane na czas oznaczony przez ►M3  Rada Zarządzająca ◄ , o którym mowa w art. 8.

5.  Lista zidentyfikowanych zagadnień szczególnego zainteresowania oraz specjalnych zadań jednostek wyspecjalizowanych znajduje się w rocznym programie pracy Agencji.

6.  W świetle zdobytego doświadczenia Agencja dokonuje okresowych kontroli elementów składowych sieci, zgodnie z przepisem ust. 2, oraz dokonuje ewentualnych zmian zatwierdzonych przez ►M3  Rada Zarządzająca ◄ , z uwzględnieniem nowych wyborów dokonanych przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 5

Ustalenia

1.  W celu ułatwienia funkcjonowania sieci, o której mowa w art. 4, Agencja ma prawo, po dokonaniu niezbędnych ustaleń, w poszczególnych umowach dokonywać uzgodnień z instytucjami wskazanymi przez ►M3  Rada Zarządzająca ◄ , zgodnie z art. 4 ust. 4, w celu pomyślnego przeprowadzenia zadań, które może im powierzać.

2.  W odniesieniu do instytucji lub organizacji zlokalizowanych na ich terytorium, Państwa Członkowskie mogą postanowić, by uzgodnienia miały miejsce w porozumieniu z krajowym centrum koordynacji.

▼M2

Artykuł 6

Dostęp do dokumentów

1.  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ( 7 ) stosuje się do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Agencji.

2.   ►M3  Rada Zarządzająca ◄ przyjmuje uzgodnienia protokolarne dotyczące rozporządzenia wykonawczego (WE) nr 1049/2001 w okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady nr 1654/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2062/94 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy ( 8 ).

3.  Decyzje podjęte przez Agencję na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą stać się przedmiotem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub skargi do Trybunału Sprawiedliwości na warunkach określonych w art. 195 oraz 230 Traktatu odpowiednio.

▼B

Artykuł 7

Osobowość prawna

1.  Agencja posiada osobowość prawną.

2.  W każdym z Państw Członkowskich Agencja korzysta z najszerszej zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych przyznawanej osobom prawnym przez ich prawo krajowe.

▼M3

Artykuł 7a

Struktury zarządzania i kierowania

W skład struktur zarządzania i kierowania Agencją wchodzą:

a) Rada Zarządzająca;

b) Biuro;

c) Dyrektor.

▼M3

Artykuł 8

Rada Zarządzająca

1.  W skład Rady Zarządzającej wchodzi:

a) po jednym członku z każdego Państwa Członkowskiego reprezentującym rząd;

b) po jednym członku z każdego Państwa Członkowskiego reprezentującym organizacje pracodawców;

c) po jednym członku z każdego Państwa Członkowskiego reprezentującym organizacje pracowników;

d) trzech członków reprezentujących Komisję.

2.  Członków, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), powołuje Rada spośród członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

Członków, o których mowa w ust. 1 lit. a), powołuje się na wniosek Państw Członkowskich.

Członków, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), powołuje się na wniosek rzeczników odpowiednich grup w Komitecie.

Wnioski pochodzące od trzech wymienionych grup reprezentowanych w Komitecie przedkłada się Radzie; wnioski przekazuje się także Komisji w celach informacyjnych.

W tym samym czasie i na takich samych zasadach, jak w przypadku członka Rady Zarządzającej, Rada powołuje zastępcę członka, uczestniczącego w posiedzeniach Rady Zarządzającej w przypadku nieobecności członka.

Powołując reprezentujących ją członków i zastępców członków, Komisja bierze pod uwagę potrzebę zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet.

Przedkładając listy kandydatów, Państwa Członkowskie, organizacje pracodawców i organizacje pracowników dążą do zapewnienia sprawiedliwej reprezentacji poszczególnych zainteresowanych sektorów gospodarki w składzie rady zarządzającej, a także do zapewnienia zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet. Wnioski są składane w terminie trzech miesięcy od odnowienia składu Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 3 i 4 oraz art. 4 ust. 1 decyzji Rady z dnia 22 lipca 2003 r. ustanawiającej Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy ( 9 ).

Lista członków Rady Zarządzającej jest publikowana przez Radę w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz przez Agencję na jej stronie internetowej.

3.  Kadencja członków Rady Zarządzającej trwa trzy lata. Jest ona odnawialna.

W drodze wyjątku, kadencję członków Rady Zarządzającej pełniących funkcję w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przedłuża się do chwili powołania nowej Rady Zarządzającej zgodnie z przepisami ust. 2.

Po upływie kadencji członków lub w wypadku ich rezygnacji, pełnią oni swoje funkcje do czasu ich ponownego powołania lub zastąpienia.

4.  W obrębie Rady Zarządzającej tworzy się grupy obejmujące odpowiednio przedstawicieli rządów, organizacji pracodawców i organizacji pracowników. Każda grupa wyznacza koordynatora, który uczestniczy w zebraniach Rady Zarządzającej. Koordynatorzy grup pracodawców i pracowników są, odpowiednio, przedstawicielami swoich organizacji na szczeblu europejskim. Koordynatorzy, którzy nie zostali powołani na członków Rady Zarządzającej w rozumieniu ust. 1, uczestniczą w posiedzeniach bez prawa głosu.

Rada zarządzająca wybiera przewodniczącego oraz trzech wiceprzewodniczących – po jednym z każdej z trzech grup, o których mowa powyżej, oraz jednego spośród przedstawicieli Komisji – na okres jednego roku, z możliwością ponownego wyboru.

5.  Przewodniczący zwołuje Radę Zarządzającą co najmniej raz w roku. Przewodniczący zwołuje dodatkowe posiedzenia na żądanie co najmniej jednej trzeciej członków Rady Zarządzającej.

6.  Każdy z członków Rady Zarządzającej dysponuje jednym głosem, a decyzje podejmowane są bezwzględną większością głosów. Jednakże decyzje podejmowane w ramach rocznego programu prac i mające konsekwencje budżetowe dla krajowych centrów koordynacji informacji wymagają również zgody większości w grupie przedstawicieli rządów.

Rada zarządzająca określa pisemną procedurę podejmowania decyzji, do której odpowiednio stosuje się przepisy akapitu pierwszego.

7.  Rada Zarządzająca, po uzyskaniu opinii Komisji, przyjmuje swój regulamin, zawierający ustalenia praktyczne dotyczące jej działalności. O treści regulaminu informowany jest Parlament Europejski oraz Rada. W terminie trzech miesięcy od przekazania regulaminu Radzie, może ona zmienić jego postanowienia działając zwykłą większością głosów.

8.  Rada Zarządzająca tworzy Biuro składające się z 11 członków. W skład biura wchodzi przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących Rady Zarządzającej, po jednym koordynatorze z każdej grupy, o których mowa w ust. 4 akapit pierwszy, oraz po jednym dodatkowym przedstawicielu każdej grupy i Komisji. Każda grupa może wskazać do trzech zastępców członków, biorących udział w posiedzeniach Biura pod nieobecność pełnych członków.

9.  Bez uszczerbku dla obowiązków dyrektora wyszczególnionych w art. 11, Biuro kontroluje, w zakresie uprawnień przekazanych przez Radę Zarządzającą, wykonywanie decyzji Rady Zarządzającej oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania służące właściwemu kierowaniu Agencją między posiedzeniami Rady Zarządzającej. Rada Zarządzająca nie może przekazać na rzecz Biura uprawnień, o których mowa w art. 10, 13, 14 i 15.

10.  Liczbę posiedzeń Biura w ciągu roku określa Rada Zarządzająca. Przewodniczący Biura zwołuje dodatkowe posiedzenia na wniosek jego członków.

11.  Biuro podejmuje decyzje w drodze porozumienia. Jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia, Biuro przekazuje sprawę do decyzji Rady Zarządzającej.

12.  Rada Zarządzająca jest na bieżąco w pełni informowana o działaniach i decyzjach podejmowanych przez Biuro.

▼B

Artykuł 9

Obserwatorzy

►M3  Rada Zarządzająca ◄ ma prawo, po konsultacji z Komisją, zaprosić do uczestnictwa w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatorów przedstawicieli państw nie będących członkami Unii, przedstawicieli instytucji i organizacji Wspólnoty oraz organizacji międzynarodowych.

▼M3

Przewodniczący Rady Zarządzającej i dyrektor Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy mają możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady Zarządzającej w charakterze obserwatorów.

▼B

Artykuł 10

Roczny program pracy — ogólne sprawozdanie roczne

▼M3

1.  Rada Zarządzająca określa strategiczne cele Agencji. Rada Zarządzająca przyjmuje w szczególności budżet, odnawialny program czteroletni i program roczny na podstawie projektu przygotowanego przez dyrektora, o którym mowa w art. 11, po konsultacji ze służbami Komisji i Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

▼B

Program może być zmieniany w ciągu roku w tym samym trybie.

Program jest przyjmowany w powyższym trybie i stanowi część czteroletniego programu rotacyjnego.

▼M3 —————

▼M2

2.   ►M3  Rada Zarządzająca ◄ przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Agencji oraz przesyła je najpóźniej do dnia 15 czerwca do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Trybunału Obrachunkowego, Państw Członkowskich oraz Komitetowi Doradczemu ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

3.  Agencja przesyła corocznie organowi budżetowemu wszelkie informacje odpowiednie w odniesieniu do wyników procedur oceniania.

▼B

Artykuł 11

Dyrektor

1.  Na czele Agencji stoi dyrektor mianowany przez ►M3  Rada Zarządzająca ◄ na wniosek Komisji na pięcioletnią kadencję z możliwością powtórnego wyboru.

▼M3

2.  Dyrektor jest prawnym przedstawicielem Agencji i odpowiada za:

a) właściwe przygotowanie i realizację decyzji oraz programów przyjętych przez Radę Zarządzającą i Biuro;

b) zarządzanie i bieżące kierowanie Agencją;

c) przygotowywanie i publikację sprawozdania, o którym mowa w art. 10 ust. 2;

d) wykonywanie zleconych zadań;

e) wszelkie sprawy kadrowe;

f) przygotowywanie posiedzeń Rady Zarządzającej i Biura.

▼B

3.  Dyrektor jest odpowiedzialny przed ►M3  Rada Zarządzająca ◄ Agencji.

Artykuł 12

Budżet

1.  Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy. Zestawienie szacunkowych wpływów i wydatków jest sporządzane na każdy rok obrotowy i włączane do budżetu Agencji.

2.  Wykazane przychody i wydatki z budżetu są zrównoważone.

3.  Z zastrzeżeniem innych zasobów powstałych w wyniku płatności za usługi zapewnione przez Agencję, wpływy Agencji stanowią dotacje ze Wspólnoty zaplanowane w ogólnym budżecie Wspólnot Europejskich.

4.  Wydatki Agencji obejmują między innymi wynagrodzenie personelu, wydatki administracyjne i infrastrukturalne, koszty operacyjne i wydatki dotyczące umów zawieranych z instytucjami lub jednostkami zaangażowanymi w realizację programu pracy.

▼M2

Artykuł 13

Projekt budżetu – zatwierdzanie budżetu

1.  Każdego roku ►M3  Rada Zarządzająca ◄ , na podstawie projektu sporządzonego przez dyrektora, opracowuje preliminarz dochodów i wydatków dla Agencji na następny rok budżetowy. Preliminarz ten, który zawiera plan zatrudnienia, przekazywany jest przez ►M3  Rada Zarządzająca ◄ Komisji najpóźniej do dnia 31 marca.

2.  Preliminarz przekazywany jest przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie (zwanej dalej „organem budżetowym”) łącznie ze wstępnym projektem ogólnego budżet Unii Europejskiej.

3.  Na podstawie preliminarza Komisja wprowadza do wstępnego projektu ogólnego budżetu Unii Europejskiej oszacowania, które uznaje za niezbędne w odniesieniu do planu zatrudnienia oraz kwoty subsydiów zaliczonych na poczet ogólnego budżetu, które przedstawia organowi budżetowemu zgodnie z postanowieniami art. 272 Traktatu.

4)  Organ budżetowy zatwierdza środki na subsydia dla Agencji.

Organ budżetowy przyjmuje plan zatrudnienia Agencji.

5.  Budżet Agencji przyjmowany jest przez ►M3  Rada Zarządzająca ◄ . Staje się budżetem ostatecznym po ostatecznym przyjęciu ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Gdzie sytuacja tego wymaga, jest odpowiednio dostosowany.

6.   ►M3  Rada Zarządzająca ◄ , w jak najkrótszym czasie, powiadamia organ budżetowy o zamiarze wykonania jakiegokolwiek projektu, który może mieć znaczące następstwa finansowe w odniesieniu do finansowania jej budżetu, w szczególności o jakichkolwiek projektach odnoszących się do własności, takich jak dzierżawa lub zakup budynków. Powiadamia o tym Komisję.

W przypadku gdy oddział organu budżetowego powiadomił o zamiarze wydania opinii, przesyła swoją opinię ►M3  Radzie Zarządzającej ◄ w okresie sześciu tygodni od daty powiadomienia o projekcie.

Artykuł 14

Realizacja budżetu

1.  Dyrektor realizuje budżet Agencji.

2.  Najpóźniej do dnia 1 marca po zakończeniu każdego kolejnego roku budżetowego księgowy Agencji zgłasza tymczasowe sprawozdania finansowe księgowemu Komisji razem ze sprawozdaniem z zarządzania budżetem i finansami za ten rok budżetowy. Księgowy Komisji konsoliduje tymczasowe sprawozdania instytucji organów zdecentralizowanych zgodnie z przepisami art. 128 ogólnego rozporządzenia finansowego.

3.  Najpóźniej do dnia 31 marca po zakończeniu każdego roku budżetowego księgowy Komisji przekazuje tymczasowe sprawozdania finansowe Agencji łącznie ze sprawozdaniem z zarządzania budżetem i finansami za ubiegły rok finansowy do Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie budżetowe i finansowe za ubiegły rok finansowy jest przesyłane również do Parlamentu Europejskiego i Rady.

4.  Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących tymczasowych sprawozdań finansowych Agencji dyrektor Agencji, na podstawie art. 129 ogólnego rozporządzenia finansowego, opracowuje końcowe sprawozdanie finansowe na swoją własną odpowiedzialność oraz przedkłada je ►M3  Radzie Zarządzającej ◄ do zaopiniowania.

5.   ►M3  Rada Zarządzająca ◄ wyraża opinię w sprawie końcowego sprawozdania finansowego Agencji.

6.  Dyrektor, najpóźniej do dnia 1 lipca po zakończeniu każdego roku budżetowego, przekazuje końcowe sprawozdanie finansowe Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu, wraz z opinią ►M3  Rady Zarządzającej ◄ .

7.  Końcowe sprawozdania finansowe zostają opublikowane.

8.  Dyrektor przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi najpóźniej do dnia 30 września. Odpowiedź ta przesyłana jest również ►M3  Radzie Zarządzającej ◄ .

9.  Dyrektor przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na wniosek tego ostatniego, wszystkie informacje niezbędne do sprawnego udzielania absolutorium na dany rok budżetowy, jak ustanowiono w art. 146 ust. 3 ogólnego rozporządzenia finansowego.

10.  Parlament Europejski, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów na zalecenie Rady, przed dniem 30 kwietnia roku N + 2, udziela absolutorium dyrektorowi w odniesieniu do wykonania budżetu w odniesieniu do roku N.

Artykuł 15

Rozporządzenie finansowe

Zasady finansowe mające zastosowanie do Agencji przyjmuje ►M3  Rada Zarządzająca ◄ po konsultacji z Komisją. Nie mogą one stanowić odstępstwa od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 10 ), chyba że są w szczególny sposób wymagane w odniesieniu do działalności Agencji i po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji.

▼B

Artykuł 16

Tajemnica zawodowa

Członkowie ►M3  Rady Zarządzającej ◄ , dyrektor, personel i inne osoby uczestniczące w działalności Agencji są zobowiązani, nawet po zakończeniu wykonywania swoich obowiązków względem Agencji, do niewyjawiania informacji objętej obowiązkiem tajemnicy zawodowej.

Artykuł 17

Uzgodnienia językowe

Do Agencji mają zastosowanie przepisy o uzgodnieniach językowych instytucji Wspólnoty.

Artykuł 18

Usługi tłumaczeń

Z chwilą rozpoczęcia działalności przez Centrum Tłumaczeń dla instytucji Unii, zapewnia ono usługi tłumaczeń niezbędne w pracy Agencji.

Artykuł 19

Przywileje i immunitety

Do Agencji ma zastosowanie Protokół w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich.

Artykuł 20

Personel

1.  Personel Agencji podlega wytycznym i przepisom mającym zastosowanie do urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich.

2.  W stosunku do swego personelu Agencja korzysta z uprawnień organu powołującego.

3.   ►M3  Rada Zarządzająca ◄ , w porozumieniu z Komisją, zatwierdza właściwe przepisy wykonawcze.

Artykuł 21

Odpowiedzialność

1.  Umowną odpowiedzialność Agencji określa ustawodawstwo mające zastosowanie do danej umowy.

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania na mocy klauzuli arbitrażowej zawartej w umowie zawieranej przez Agencję.

2.  W przypadku odpowiedzialności deliktowej, Agencja, zgodnie z ogólnymi zasadami ustawodawstwa Państw Członkowskich, ma obowiązek naprawienia jakiejkolwiek szkody spowodowanej przez Agencję lub jej usługodawców w trakcie pełnienia swoich obowiązków.

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach o odszkodowanie za jakąkolwiek szkodę.

3.  Kwestie osobistej odpowiedzialności pracowników wobec Agencji regulują odpowiednie przepisy mające zastosowanie do personelu Agencji.

Artykuł 22

Badanie zgodności z prawem

Państwa Członkowskie, członkowie ►M3  Rady Zarządzającej ◄ oraz osoby trzecie bezpośrednio i osobiście zaangażowane mają prawo zwrócić się do Komisji z prośbą o zbadanie zgodności z prawem jakiegokolwiek działania Agencji, wyraźnego lub dorozumianego.

Wniosek o badanie jest przedstawiany Komisji w ciągu piętnastu dni od dnia, w którym wnioskodawca po raz pierwszy dowiedział się o danym działaniu.

Komisja podejmuje decyzję w ciągu jednego miesiąca. W przypadku braku decyzji wniosek uznaje się za odrzucony.

Artykuł 23

Klauzula rewizji

Nie później niż pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie sprawozdania Komisji oraz towarzyszącej mu w razie potrzeby propozycji, Rada, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, dokonuje rewizji niniejszego rozporządzenia oraz, w razie potrzeby, jakiegokolwiek nowego zadania Agencji.

Artykuł 24

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
wDeklaracja Rady i Komisji dotycząca siedziby Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

Przy okazji przyjęcia rozporządzenia ustanawiającego Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, Rada i Komisja stwierdzają, co następuje:

 przedstawiciele Państw Członkowskich, na spotkaniu szefów państw lub rządów w dniu 29 października 1993 r. zdecydowali, że siedzibą Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy będzie Hiszpania, a miasto ma być wskazane przez rząd Hiszpanii;

 Rząd Hiszpanii wskazał Bilbao jako siedzibę Agencji.( 1 ) Dz.U C 271 z 16.10.1991, str. 3.

( 2 ) Dz.U. C 128 z 9.5.1994.

( 3 ) Dz.U. C 169 z 6.7.1992, str. 44.

( 4 ) Dz.U. C 28 z 3.2.1988, str. 3.

( 5 ) Dz.U. C 28 z 3.2.1988, str. 1.

( 6 ) Dz.U. C 323 z 30.11.1993, str. 1.

( 7 ) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

( 8 ) Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 38.

( 9 ) Dz.U. C 218 z 13.9.2003, str. 1.

( 10 ) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72, ze sprostowaniem w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.

Top