EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0708(01)

Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia obowiązywania i zmian wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020, wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, komunikatu w sprawie kryteriów analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, komunikatu Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych 2020/C 224/02

C/2020/4355

OJ C 224, 8.7.2020, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 224/2


Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia obowiązywania i zmian wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020, wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, komunikatu w sprawie kryteriów analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, komunikatu Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych

(2020/C 224/02)

1)   

Następujące zasady pomocy państwa przyjęte w ramach inicjatywy „unowocześnienie polityki w dziedzinie pomocy państwa” z 2012 r. mają wygasnąć z końcem 2020 r.:

a)

wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (1);

b)

wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2);

c)

wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 (3);

d)

wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (4);

e)

komunikat – Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (5) (projektów IPCEI);

f)

komunikat w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (6).

2)   

W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i Europejskiej agendy cyfrowej Komisja wystąpiła już z zamiarem dokonania przeglądu szeregu wytycznych do końca 2021 r.

3)   

W celu zapewnienia przewidywalności i pewności prawa, przygotowując się do przyszłej aktualizacji zasad pomocy państwa, należy przedłużyć do końca 2021 r. okres stosowania wytycznych wymienionych w pkt 1. Okres stosowania wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji należy przedłużyć o trzy lata.

4)   

Przedłużenie obowiązywania tych przepisów umożliwi Komisji sfinalizowanie oceny tych zasad wraz z innymi zasadami pomocy państwa przyjętymi w ramach inicjatywy unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa. W dniu 7 stycznia 2019 r. Komisja rozpoczęła ocenę tych zasad w formie „oceny adekwatności”. Na podstawie wyników tej oceny Komisja będzie mogła zdecydować o dalszym przedłużeniu obowiązywania lub aktualizacji tych zasad.

5)   

W odniesieniu do krajowych map pomocy regionalnej Komisja zwraca się do państw członkowskich o powiadomienie jej do dnia 1 września 2020 r. o zamiarze przedłużenia okresu ważności krajowych map pomocy regionalnej. Po tym, jak przedłużenie ważności krajowych map pomocy regionalnej do dnia 31 grudnia 2021 r. zostanie zatwierdzone, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przedłużeniu obowiązywania istniejących programów, zatwierdzonych na podstawie wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

6)   

Biorąc pod uwagę skutki gospodarcze i finansowe, jakie może mieć pandemia COVID-19 dla przedsiębiorstw, konieczne są również tymczasowe dostosowania niektórych wytycznych w sprawie pomocy państwa. W szczególności w ramach wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020, komunikatu – Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania oraz zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną przedsiębiorstwa, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz znalazły się w trudnej sytuacji w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r., powinny kwalifikować się do pomocy na podstawie tych wytycznych do dnia 30 czerwca 2021 r.

7)   

W odniesieniu do wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 gwałtowny spadek cen energii elektrycznej w związku z pandemią COVID-19 może prowadzić do sytuacji, w której intensywność zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa może się zmniejszyć. W takim przypadku przedsiębiorstwo może stracić kwalifikowalność na podstawie sekcji 3.7.2 (ukierunkowane ulgi w finansowaniu wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych ze względu na konkurencyjność) przy stosowaniu załącznika 4 do obliczania wartość dodanej brutto oraz intensywności zużycia energii na poziomie przedsiębiorstwa. W związku z tym należy dostosować stosowane metody obliczeniowe, aby odpowiednio uwzględnić tę kwestię.

8)   

W związku z powyższym wspomniane wytyczne należy dostosować zgodnie z pkt 9–15.

9)   

W wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 18 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Niniejsze wytyczne stosuje się jednak do przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz znalazły się w trudnej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

b)

po pkt 178 dodaje się punkt w brzmieniu:

„178a.

W związku z wygaśnięciem ważności krajowych map pomocy regionalnej w dniu 31 grudnia 2020 r. Komisja zwraca się do państw członkowskich o powiadomienie jej do dnia 1 września 2020 r. o zamiarze przedłużenia okresu ważności krajowych map pomocy regionalnej.

178b.

Po tym, jak przedłużenie ważności krajowych map pomocy regionalnej do dnia 31 grudnia 2021 r. zostanie zatwierdzone, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przedłużeniu obowiązywania istniejących programów, zatwierdzonych na podstawie niniejszych wytycznych. O każdym przedłużeniu ważności takich programów należy powiadomić Komisję w odpowiednim czasie przed terminem ich wygaśnięcia.”.

10)   

Pkt 174 wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka otrzymuje brzmienie:

„174.

Komisja będzie stosować zasady określone w niniejszych wytycznych do celów przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do wszelkiej pomocy w zakresie finansowania ryzyka, która zostanie przyznana w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”.

11)   

W wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 16 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Niniejsze wytyczne stosuje się jednak do przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz znalazły się w trudnej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

b)

pkt 108 otrzymuje brzmienie:

„108.

„Niniejsze wytyczne dotyczą okresu do dnia 31 grudnia 2021 r. Powinny one jednak przygotować podstawę dla realizacji celów określonych w ramach do roku 2030 (7). Przede wszystkim oczekuje się, że określone w latach 2020–2030 odnawialne źródła energii staną się konkurencyjne dla sieci, co oznacza stopniowe wycofywanie dotacji i zwolnień z odpowiedzialności za bilansowanie. Niniejsze wytyczne są spójne z tym celem i za sprawą mechanizmów rynkowych zapewnią przejście na oszczędną gospodarkę.”;

c)

pkt 246 otrzymuje brzmienie:

„246.

„Niniejsze wytyczne będą stosowane od dnia 1 lipca 2014 r. i zastąpią wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska opublikowane w dniu 1 kwietnia 2008 r. Będą obowiązywać do dnia 31 grudnia 2021 r.”;

d)

w załączniku 4 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2

Do celów stosowania sekcji 3.7.2 państwa członkowskie mogą zastosować:

a)

średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat, za które dostępne są dane dotyczące wartości dodanej brutto;

b)

średnią arytmetyczną z 2 lat wybranych z ostatnich 3 lat, za które dostępne są dane dotyczące wartości dodanej brutto, pod warunkiem że metoda ta jest stosowana w ten sam sposób do wszystkich beneficjentów.

Komisja uważa, że przejście od obliczania przy zastosowaniu metody a) do obliczania przy zastosowaniu metody b) nie stanowi zmiany podlegającej zgłoszeniu.”;

(ii)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5

W celu obliczania zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo należy wykorzystać wskaźniki efektywności zużycia energii elektrycznej dla danej branży, o ile są one dostępne. Jeżeli nie są dostępne, państwa członkowskie mogą zastosować:

a)

średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat, za które dostępne są dane;

b)

średnią arytmetyczną z 2 lat wybranych z ostatnich 3 lat, za które dostępne są dane, pod warunkiem że metoda ta jest stosowana w ten sam sposób do wszystkich beneficjentów.

Komisja uważa, że przejście od obliczania przy zastosowaniu metody a) do obliczania przy zastosowaniu metody b) nie stanowi zmiany podlegającej zgłoszeniu.”.

12)   

Pkt 135 wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji otrzymuje brzmienie:

„135.

„Komisja stosuje niniejsze wytyczne ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.”.

13)   

W komunikacie – Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 10 lit. a) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Niniejsze wytyczne stosuje się jednak do przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz znalazły się w trudnej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

b)

pkt 50 otrzymuje brzmienie:

„50.

„Niniejszy komunikat ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”.

14)   

W Komunikacie Komisji dotyczącym przedłużenia obowiązywania komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.

Zważywszy na potrzebę zapewnienia ciągłości i pewności prawnej w traktowaniu pomocy państwa w dziedzinie krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych, uznaje się za właściwe stosowanie obecnego komunikatu do dnia 31 grudnia 2021 r. Pozwoli to na dostosowanie jego daty wygaśnięcia do okresu obowiązywania większości wytycznych dotyczących pomocy państwa, przyjętych w ramach programu unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa.”;

b)

pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15.

Komisja zdecydowała, że obecny komunikat będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2021 r.”.

15)   

W pkt 10 zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Niniejsze ramy stosuje się jednak do przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz znalazły się w trudnej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.”.


(1)  Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz.U. C 209 z 23.7.2013, s. 1).

(2)  Komunikat Komisji – Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U. C 19 z 22.1.2014, s. 4).

(3)  Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 (Dz.U. C 200 z 28.6.2014, s. 1).

(4)  Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.U. C 249 z 31.7.2014, s. 1).

(5)  Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz.U. C 188 z 20.6.2014, s. 4).

(6)  Dz.U. C 392 z 19.12.2012, s. 1.

(7)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii, COM(2014) 15 final z 22.1.2014.


Top