EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0628(01)

Komunikat Komisji zmieniający załącznik do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych

C/2018/3898

Dz.U. C 225 z 28.6.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 225/1


Komunikat Komisji zmieniający załącznik do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych

(2018/C 225/01)

I.   WPROWADZENIE

(1)

W komunikacie Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (1) („komunikat”) określa się w pkt 13, że ubezpieczyciele państwowi (2) nie mogą oferować krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych w odniesieniu do ryzyka zbywalnego. Zgodnie z pkt 9 ryzyko zbywalne oznacza ryzyko polityczne i handlowe o maksymalnym okresie ryzyka krótszym niż dwa lata, odnoszące się do nabywców publicznych i niepublicznych w państwach umieszczonych w wykazie znajdującym się w załączniku do komunikatu.

(2)

W wyniku trudnej sytuacji panującej w Grecji w okresie od 2012 r. zaobserwowano brak zdolności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej do pokrycia wywozu do Grecji. Z tego powodu Komisja zmieniła komunikat, tymczasowo wykluczając Grecję z wykazu państw o ryzyku zbywalnym w 2013 r. (3), 2014 r. (4), przez pierwsze sześć miesięcy 2015 r. (5), w czerwcu 2015 r. (6), w czerwcu 2016 r. (7) i w czerwcu 2017 r. (8). Ostatnie przedłużenie tej zmiany wygasa z dniem 30 czerwca 2018 r. W rezultacie od dnia 1 lipca 2018 r. Grecja byłaby zasadniczo ponownie uznawana za kraj o ryzyku zbywalnym, ponieważ wszystkie państwa członkowskie UE są zawarte w wykazie państw o ryzyku zbywalnym znajdującym się w załączniku do komunikatu.

(3)

Zgodnie z pkt 36 komunikatu kilka miesięcy przed zakończeniem okresu tymczasowego usunięcia Grecji z wykazu Komisja rozpoczęła jednak przegląd sytuacji, aby stwierdzić, czy obecne warunki rynkowe uzasadniają wygaśnięcie usunięcia Grecji z listy krajów o ryzyku zbywalnym z dniem 1 lipca 2018 r., czy też zdolności rynkowe nadal są niewystarczające, aby objąć ubezpieczeniem wszelkie ekonomicznie uzasadnione ryzyko, i w związku z tym konieczne jest przedłużenie usunięcia.

II.   OCENA

(4)

Zgodnie z sekcją 5.2 komunikatu Komisja przeprowadzi ocenę w oparciu o kryteria określone w pkt 33: prywatne ubezpieczenia kredytów, rating sektora publicznego, rezultaty sektora przedsiębiorstw (przypadki niewypłacalności).

(5)

Przy określaniu, czy brak wystarczającej zdolności prywatnej do pokrycia wszelkiego ekonomicznie uzasadnionego ryzyka uzasadnia przedłużenie tymczasowego wykluczenia Grecji z wykazu państw o ryzyku zbywalnym, Komisja zasięgnęła opinii i informacji od państw członkowskich, prywatnych ubezpieczycieli kredytów oraz innych zainteresowanych stron. W dniu 15 marca 2018 r. Komisja opublikowała wezwanie do udzielenia informacji w sprawie dostępności krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych w odniesieniu do wywozu do Grecji (9). Termin nadsyłania odpowiedzi upłynął w dniu 16 kwietnia 2018 r. Do Komisji wpłynęło dwadzieścia siedem odpowiedzi od państw członkowskich i ubezpieczycieli prywatnych.

(6)

Z informacji przekazanych Komisji w ramach publicznego wezwania do udzielenia informacji wynika, że prywatni ubezpieczyciele kredytów eksportowych nadal stosują zaostrzone warunki objęcia ubezpieczeniem wywozu do Grecji we wszystkich sektorach wymiany handlowej. Jednocześnie ubezpieczyciele państwowi nadal odnotowywali znaczny popyt na ubezpieczenia kredytu w odniesieniu do wywozu do Grecji, co potwierdza ograniczoną dostępność ubezpieczenia prywatnego. Dziewięć państw członkowskich wyraźnie zażądało przedłużenia obecnego wykluczenia Grecji z wykazu państw o ryzyku zbywalnym, natomiast żadne z państw członkowskich nie zawnioskowało o zakończenie owego wykluczenia. Wielu respondentów zauważyło popyt na kredyty eksportowe oraz brak zainteresowania prywatnymi ubezpieczeniami kredytów eksportowych w odniesieniu do Grecji. Spośród wielu stron, które są zazwyczaj zaangażowane w udzielanie kredytów eksportowych, nikt nie zaproponował zmiany obecnej sytuacji w odniesieniu do Grecji.

(7)

Liczba kredytów zagrożonych nadal utrzymuje się na podwyższonym poziomie, mimo stopniowego spadku i odzwierciedla perspektywy greckich przedsiębiorstw, które mogą nie być w stanie opłacić swoich faktur, wyjaśniając tym samym, dlaczego do dzisiaj nie odnotowano poprawy w sektorze prywatnych krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych. Przy tak wysokiej liczbie kredytów zagrożonych ubezpieczenia prywatne są postrzegane jako zbyt ryzykowne. Prywatny sektor kredytów zagrożonych (10) w Grecji w istocie reprezentuje połowę prywatnego sektora kredytów brutto. W odniesieniu do sektora bankowego (11), kredyty zagrożone reprezentują około 45 % kredytów brutto, podczas gdy liczba ta odpowiada jednocześnie średnio 4,4 % dla UE (III kwartał 2017 r.). Statystyki te ulegają stopniowej poprawie dzięki wzmocnionym ramom restrukturyzacji kredytów zagrożonych, mimo tego rynek prywatnych krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych w Grecji wciąż nie istnieje.

(8)

Ratingi Grecji wyglądają obecnie następująco: B3 (Moody’s), B (Standard & Poor’s) i B- (Fitch). Wszystkie powyższe okoliczności sprawiają, że Grecja trafia do kategorii niskiej oceny kredytowej, i wskazują na znaczące ryzyko dla wierzycieli. Od czerwca 2016 r. greckie obligacje skarbowe są dopuszczane przez Europejski Bank Centralny (EBC) jako zabezpieczenie w ramach wyłączenia państw objętych programem (12), ale ze znacznym dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej. Ponadto EBC nie włącza tych obligacji do swojego programu nabywania obligacji.

(9)

Greckie dziesięcioletnie obligacje skarbowe są aktualnie (13) przedmiotem obrotu ze stopą zwrotu w wysokości około 4,5 %. Ta stopa zwrotu jest o wiele niższa niż przed rokiem, ale wciąż przewyższa stopę zwrotu obligacji pozostałych państw członkowskich UE (14).

(10)

Gospodarka grecka powróciła do łagodnego wzrostu w 2017 r. Z danych udostępnionych przez grecki organ statystyczny w kwietniu 2018 r. wynika, że realny PKB wzrósł w 2017 r. o 1,4 % (15). Przy prawidłowym zakończeniu czwartego, a także końcowego przeglądu programu oraz pomyślnym zakończeniu programu wsparcia stabilności w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności wraz z wdrożeniem środków zadłużeniowych w sierpniu 2018 r. oczekuje się przyspieszenia wzrostu realnego PKB w latach 2018 i 2019. Ograniczenia systemu finansowego dotyczące finansowania inwestycji również będą się stopniowo zmniejszać.

(11)

W tym kontekście Komisja oczekuje, że prywatni ubezpieczyciele kredytów eksportowych nadal będą bardzo ostrożnie podchodzić do objęcia ubezpieczeniem wywozu do Grecji. Prywatni ubezpieczyciele zaczną ponownie zwiększać swoją ekspozycję tylko wówczas, gdy zwiększy się jasność co do strategii gospodarczej Grecji oraz wyraźnie poprawi się jej sytuacja gospodarcza.

(12)

Na tej podstawie Komisja stwierdziła brak wystarczającej zdolności prywatnej do pokrycia wszelkiego ekonomicznie uzasadnionego ryzyka i postanowiła przedłużyć wykluczenie Grecji z wykazu państw o ryzyku zbywalnym do dnia 31 grudnia 2018 r. (16). Zastosowanie do niniejszego przypadku znajdują warunki ubezpieczenia określone w sekcji 4.3 komunikatu.

III.   ZMIANA KOMUNIKATU

(13)

W okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się następującą zmianę komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych:

załącznik otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK

Lista państw o ryzyku zbywalnym

Wszystkie państwa członkowskie oprócz Grecji

Australia

Kanada

Islandia

Japonia

Nowa Zelandia

Norwegia

Szwajcaria

Stany Zjednoczone Ameryki

”.

(1)  Dz.U. C 392 z 19.12.2012, s. 1.

(2)  Zgodnie z definicją zawartą w komunikacie ubezpieczyciel państwowy oznacza przedsiębiorstwo lub inną organizację oferującą ubezpieczenie kredytów eksportowych, przy wsparciu państwa członkowskiego lub działając w jego imieniu, lub państwo członkowskie oferujące ubezpieczenie kredytów eksportowych.

(3)  Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 6.

(4)  Dz.U. C 372 z 19.12.2013, s. 1.

(5)  Dz.U. C 28 z 28.1.2015, s. 1.

(6)  Dz.U. C 215 z 1.7.2015, s. 1.

(7)  Dz.U. C 244 z 5.7.2016, s. 1.

(8)  Dz.U. C 206 z 30.6.2017, s. 1.

(9)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2017_export_greece/index_en.html

(10)  Źródło: https://ec.europa.eu/info/publications/180314-non-performing-loans-progress-report_en.com_pl

(11)  Źródło: http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2085616/EBA+Dashboard+-+Q3+2017.pdf

(12)  https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32016d0018_pl_txt.pdf

(13)  Na początku czerwca 2018 r.

(14)  W odniesieniu do stopy zwrotu dziesięcioletnich niemieckich obligacji Bund odpowiada to spreadowi o wartości ponad 3 %.

(15)  http://www.statistics.gr/en/home/

(16)  Odnosi się do daty utraty mocy komunikatu.


Top