EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014Y0614(02)

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie planu prac Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2014–2015

OJ C 183, 14.6.2014, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 183/5


Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie planu prac Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2014–2015

2014/C 183/02

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,

I.   WPROWADZENIE

1.

UZNAJĄ, że od czasu przyjęcia rezolucji w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na lata 2010–2018 kryzys postawił przed polityką młodzieżową nowe wyzwania i że należy zacieśnić współpracę na rzecz młodzieży na szczeblu UE, by w odpowiedni sposób sobie z tymi wyzwaniami radzić.

2.

PRZYPOMINAJĄ, że we wspólnym sprawozdaniu UE z 2012 r. na temat młodzieży zaapelowano o stworzenie ściślejszych powiązań i o większą spójność między odnowionymi ramami europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na lata 2010–2018 a strategią „Europa 2020”.

3.

PRZYPOMINAJĄ o konkluzjach Rady z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie maksymalizowania potencjału polityki młodzieżowej na rzecz realizacji celów strategii „Europa 2020” (1), w których to konkluzjach Rada postanowiła, że sporządzi – w kontekście odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na lata 2010–2018 – średniookresowy plan prac; plan ten miałby tak ukierunkowywać politykę młodzieżową i inne dziedziny polityki odnoszące się do młodzieży, by reagowały na bieżące tematy i tendencje dotyczące młodzieży i związane z młodzieżą, i miałby wskazać stosowne obszary, w których potrzebna jest koordynacja i współpraca z polityką kształcenia, szkolenia i zatrudnienia w celu zapewnienia wkładu polityki młodzieżowej w europejski semestr.

4.

W związku z tym ZGADZAJĄ SIĘ ustanowić 18-miesięczny plan prac UE na rzecz młodzieży wskazujący państwom członkowskim i Komisji działania na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który będzie stanowił etap pilotażowy i wkład w realizację odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na lata 2010–2018.

II.   ZASADY

5.

UWAŻAJĄ, że plan prac powinien się opierać na następujących naczelnych zasadach:

w stosownym przypadku nadać impuls i wagę pracom na rzecz młodzieży prowadzonym na szczeblu UE,

dopilnować – poprzez współpracę międzysektorową – by w innych unijnych dziedzinach polityki (np. zatrudnieniu, edukacji, sprawach społecznych, zdrowiu) miano świadomość, przed jakimi konkretnymi problemami stają młodzi ludzie,

przyczyniać się do realizacji nadrzędnych priorytetów unijnej polityki społeczno-gospodarczej, zwłaszcza strategii „Europa 2020” i mechanizmów jej realizacji,

dążyć do kształtowania polityki młodzieżowej opartej na wiedzy i dowodach,

zachować elastyczność, która w stosownym przypadku pozwoli reagować na zachodzące zmiany,

promować wśród państw członkowskich i Komisji zgodne i oparte na współpracy podejście do zapewniania wartości dodanej w ramach tematów priorytetowych wskazanych w pkt 6 poniżej,

włączyć w stosownych przypadkach istniejące nieformalne struktury w struktury ustanowione niniejszym planem prac,

w pełni korzystać z procedur konsultacyjnych ustanowionych w ramach usystematyzowanego dialogu, aby zagwarantować, że niniejszy plan prac odpowie na problemy istotne dla młodych ludzi.

6.

UZGADNIAJĄ, że w świetle obecnego kryzysu w okresie objętym niniejszym planem prac, do końca 2015 r., państwa członkowskie i Komisja powinny w swojej współpracy na szczeblu UE nadać priorytet następującym tematom:

rozwijanie pracy z młodzieżą oraz uczenia się pozaformalnego i nieformalnego i ich wpływ na radzenie sobie ze skutkami kryzysu dla młodych ludzi,

zwiększanie współpracy międzysektorowej w ramach strategii UE,

wzmocnienie pozycji, ze szczególnym naciskiem na dostęp do praw, autonomię, zaangażowanie i aktywność obywatelską w UE i poza UE.

Uzgadniają, że plan prac może zostać zmodyfikowany przez Radę w świetle osiągniętych rezultatów oraz wydarzeń politycznych na szczeblu UE.

7.

USTALAJĄ zamieszczony w załączniku I wykaz konkretnych działań zgodnych z wyżej wymienionymi tematami priorytetowymi oraz harmonogram ich realizacji.

III.   METODY PRACY I STRUKTURY

8.

UZNAJĄ, że:

Należy wzmocnić włączanie problematyki młodzieżowej w pozostałe działania polityczne oraz współpracę międzysektorową w ramach Rady w celu zagwarantowania kształtowania polityki w taki sposób, by uwzględniała sytuację i potrzeby młodych ludzi.

9.

USTALAJĄ, że

W realizacji niniejszego planu prac będą wykorzystywane metody pracy uzgodnione w odnowionych ramach europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, a także niewielka liczba nieformalnych grup eksperckich oraz elastyczne ramy działań w zakresie partnerskiego uczenia się.

Grupy eksperckie zostaną poproszone o skupienie się na tematach priorytetowych przedstawionych w zarysie w części II pkt 6 oraz na działaniach i terminach wymienionych w załączniku I. Działania z załącznika I mogą zostać zmodyfikowane przez Radę i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w świetle osiągniętych rezultatów oraz wydarzeń politycznych na szczeblu UE.

Zasady członkostwa w grupach eksperckich i zasady funkcjonowania tych grup przedstawiono w załączniku II.

W odniesieniu do prawa młodych ludzi do uczestniczenia w opracowywaniu polityk, które na nich oddziałują, sposobem, który ma służyć angażowaniu młodzieży we wspólną refleksję nad tematami priorytetowymi niniejszego planu prac, będzie usystematyzowany dialog.

Strategiczne kwestie pojawiające się w związku z niniejszym planem prac oraz kwestie bardziej ogólnie odnoszące się do unijnej polityki młodzieżowej będą analizowane podczas nieformalnych posiedzeń dyrektorów generalnych ds. młodzieży.

W drugiej połowie 2015 r. Rada oceni wykonanie niniejszego planu prac, opierając się na ocenie jego realizacji przedstawionej w kontekście zawartego w sprawozdaniu UE na temat młodzieży, które do lipca 2015 r. przygotuje Komisja, ogólnego przeglądu sektora młodzieżowego.

10.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZWRACAJĄ SIĘ

do państw członkowskich i Komisji, by na czas obowiązywania niniejszego planu prac ustanowiły lub utrzymały grupy eksperckie do prac nad następującymi tematami:

systemy jakości pracy z młodzieżą w państwach członkowskich oraz rola wspólnych wskaźników lub ram,

określenie konkretnego wpływu pracy z młodzieżą oraz uczenia się pozaformalnego i nieformalnego na odpowiadanie na wyzwania, przed którymi stają młodzi ludzie, zwłaszcza w zakresie przechodzenia z etapu edukacji do etapu pracy,

działania w zakresie partnerskiego uczenia się pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją mające służyć wskazaniu najlepszych rozwiązań i zaleceń dla międzysektorowego kształtowania polityki młodzieżowej na szczeblu unijnym i krajowym.

IV.   DZIAŁANIA

11.

ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, BY:

współpracowały ze sobą przy wsparciu Komisji, stosując metody pracy uzgodnione w odnowionych ramach współpracy, które to metody określono w niniejszej rezolucji,

opierając się na konkluzjach Rady w sprawie maksymalizowania potencjału polityki młodzieżowej na rzecz realizacji celów strategii „Europa 2020”, nadal działały na rzecz tego, by podczas kształtowania polityki krajowej związanej ze strategią „Europa 2020” i z europejskim semestrem aktywnie uwzględniana była perspektywa młodzieżowa,

respektując zasadę pomocniczości, rozważyły należyte uwzględnienie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na lata 2010–2018 oraz niniejszego planu prac podczas opracowywania polityki krajowej i regionalnej,

informowały młodych ludzi i organizacje młodzieżowe, w stosownych przypadkach, o postępach w realizacji niniejszego planu prac UE, by w ten sposób nadać odpowiednią wagę prowadzonym działaniom i je wyeksponować.

12.

ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW SPRAWUJĄCYCH PREZYDENCJĘ W RADZIE, BY:

w ramach zespołu trzech prezydencji, opracowując swój program, uwzględniły priorytetowe tematy niniejszego planu prac UE,

pod koniec 18-miesięcznego okresu, którego dotyczy niniejsza rezolucja, na podstawie oceny, która ma stanowić element sprawozdania UE na temat młodzieży opracowanego przez Komisję w oparciu o dobrowolny wkład państw członkowskich, zdecydowały, czy zaproponować nowy plan prac na kolejny okres,

proponowały dyrektorom generalnym ds. młodzieży w trakcie ich zwyczajowych nieformalnych posiedzeń, by omawiali i wykorzystywali rezultaty osiągnięte w ramach niniejszego planu prac; by organizowały, w stosownych przypadkach, nadzwyczajne wspólne międzysektorowe posiedzenia dyrektorów generalnych i by szeroko rozpowszechniały ich wyniki.

13.

ZWRACAJĄ SIĘ DO KOMISJI, BY:

wspierała państwa członkowskie i współpracowała z nimi podczas realizacji niniejszego planu prac, a zwłaszcza działań przedstawionych w załączniku,

informowała państwa członkowskie o trwających lub planowanych inicjatywach w zakresie unijnej polityki młodzieżowej oraz w innych stosownych dziedzinach polityki UE mających wpływ na młodzież oraz o odnośnych wydarzeniach w Komisji,

zastanowiła się, w jaki sposób ułatwić jak najszerszy udział państw członkowskich w posiedzeniach grup eksperckich,

do lipca 2015 r. włączyła do projektu sprawozdania UE na temat młodzieży – na podstawie dobrowolnego wkładu państw członkowskich – ocenę realizacji i oddziaływania niniejszego planu prac. Sprawozdanie to posłuży w drugiej połowie 2015 r. za podstawę do przygotowania ewentualnego kolejnego planu prac Rady,

dążyła do zapewnienia spójności pomiędzy niniejszym planem prac i planem prac w ramach porozumienia o partnerstwie z Radą Europy na rzecz młodzieży,

zaproponowała elastyczne ramy działań w zakresie partnerskiego uczenia się pomiędzy państwami członkowskimi.

14.

Z NALEŻYTYM POSZANOWANIEM ZASADY POMOCNICZOŚCI ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI, ABY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI:

kontynuowały ścisłą współpracę na szczeblu eksperckim zgodnie z załącznikami I i II do niniejszej rezolucji,

zachęcały inne sektory do uwzględniania wymiaru młodzieżowego podczas formułowania, realizacji i oceny polityk i działań w innych dziedzinach polityki, dbając szczególnie o wczesne i skuteczne branie go pod uwagę w procesie kształtowania polityki,

działały na rzecz tego, by wkład polityki młodzieżowej w realizację ogólnych celów strategii „Europa 2020” został bardziej doceniony, gdyż sektor ten może znacznie przyczynić się do inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i do tworzenia nowych miejsc pracy oraz pozytywnie wpływa na zatrudnienie, włączenie społeczne, kształcenie i szkolenie, zdrowie i dobrostan.


(1)  Dz.U. C 224 z 3.8.2013, s. 2.


ZAŁĄCZNIK I

Działania oparte na tematach priorytetowych

Działanie

Metoda pracy / instrument

Rezultaty i termin

Rozwijanie pracy z młodzieżą oraz uczenia się pozaformalnego i nieformalnego i ich wpływ na radzenie sobie ze skutkami kryzysu dla młodych ludzi

Rozwijanie pracy z młodzieżą w Europie

Tworzenie polityki opartej na dowodach:

Studium Working with young people: the value of youth work in the European Union (Praca z młodymi ludźmi; wartość pracy z młodzieżą w Unii Europejskiej)

Druga połowa roku 2015: (ew.) Wymiana poglądów na forum Rady oraz rozważenie kroków do podjęcia w następstwie tej wymiany poglądów

Grupa ekspercka ds. systemów jakości pracy z młodzieżą w państwach członkowskich UE oraz roli wspólnych wskaźników lub ram

Pierwsza połowa roku 2015: Grupa ekspercka przygotowuje wskaźniki lub ramy opisujące jakość w systemach pracy z młodzieżą

Druga połowa roku 2015 (ew.): Konkluzje Rady

Promowanie wkładu polityki młodzieżowej w odpowiadanie na wyzwania, przed którymi stoi Europa

Grupa ekspercka ds. określenia konkretnego wpływu pracy z młodzieżą na odpowiadanie na wyzwania, przed którymi stają młodzi ludzie, zwłaszcza w zakresie przechodzenia z etapu edukacji do etapu pracy

Pierwsza połowa roku 2015: (ew.) Konkluzje Rady w sprawie możliwości oddziaływania polityki młodzieżowej i współpracy międzysektorowej na główne wyzwania stojące przed UE, zwłaszcza w odniesieniu do młodych ludzi

Tworzenie polityki opartej na dowodach: Europejskie Centrum Wiedzy o Polityce Młodzieżowej

Pierwsza połowa roku 2015: Sprawozdanie w sprawie najlepszych rozwiązań w zakresie współpracy pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną, w tym zalecenia dotyczące polityki

Zwiększanie współpracy międzysektorowej w ramach strategii UE

Wzmacnianie międzysektorowego kształtowania polityki młodzieżowej na szczeblu UE

Rada i jej organy przygotowawcze (Grupa Robocza ds. Młodzieży)

Pierwsza połowa roku 2015: Ewentualne zalecenie w sprawie wkładu sektora młodzieżowego w ważne polityczne elementy europejskiego semestru

Wzmacnianie międzysektorowego kształtowania polityki młodzieżowej na szczeblu krajowym

Działania w zakresie wzajemnego uczenia się pomiędzy państwami członkowskimi

Druga połowa roku 2015: Sprawozdanie śródokresowe na temat najlepszych rozwiązań i zaleceń dla międzysektorowego kształtowania polityki młodzieżowej na szczeblu krajowym

Wzmocnienie pozycji, ze szczególnym naciskiem na dostęp do praw, autonomię, zaangażowanie i aktywność obywatelską w UE i poza UE

Wzmocnienie pozycji młodych ludzi, ze szczególnym naciskiem na dostęp do praw w celu budowania autonomii i zaangażowania w życie społeczne

Usystematyzowany dialog z młodzieżą

Druga połowa roku 2014 (ew.): Konkluzje Rady w sprawie dostępu młodych ludzi do praw w celu budowania autonomii i zaangażowania w życie społeczne

Wzmocnienie pozycji na rzecz zaangażowania politycznego młodych ludzi w życie demokratyczne w Europie

Rezultaty usystematyzowanego dialogu z młodzieżą

 

Tworzenie polityki opartej na dowodach:

The London School of Economics and Political Science: Youth Participation in Democratic Life (Uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym)

Badanie Flash Eurobarometer 375 – European Youth: Participation in Democratic Life (Europejska młodzież: uczestnictwo w życiu demokratycznym)

EACEA – Political Participation and EU Citizenship: Perceptions and Behaviors of Young People (Zaangażowanie polityczne a obywatelstwo UE: poglądy i zachowania młodych ludzi)

Druga połowa roku 2015: (ew.) Konkluzje Rady


ZAŁĄCZNIK II

Zasady członkostwa w grupach eksperckich utworzonych przez państwa członkowskie i Komisję w ramach planu prac UE na rzecz młodzieży (1 lipca 2014 r. – 31 grudnia 2015 r.) oraz zasady funkcjonowania tych grup

Członkostwo:

Państwa członkowskie uczestniczą w pracach grup na zasadzie dobrowolności; do grup tych mogą dołączyć w każdej chwili.

Państwa członkowskie zainteresowane uczestnictwem w pracach grup wyznaczą ekspertów na członków poszczególnych grup. Państwa członkowskie dopilnują, by wyznaczeni eksperci mieli odpowiednie doświadczenie w danej dziedzinie na szczeblu krajowym, i zapewnią skuteczny kontakt z właściwymi organami krajowymi. Wyznaczanie ekspertów będzie koordynować Komisja.

Każda grupa ekspercka może zdecydować o zaproszeniu także innych uczestników: niezależnych ekspertów, przedstawicieli organizacji młodzieżowych oraz innych zainteresowanych stron, a także przedstawicieli europejskich państw trzecich.

Procedury pracy

Grupy eksperckie skoncentrują się na wypracowaniu niewielkiej liczby konkretnych i przydatnych rezultatów odnośnie do żądanego zagadnienia.

Aby można było zrealizować niniejszy plan prac, na pierwszym posiedzeniu po tym, jak zostanie on przyjęty, każda grupa ekspercka wyznaczy przewodniczącego lub przewodniczących. Każda grupa ekspercka przygotuje harmonogram prac zgodny z niniejszym planem prac.

Państwa członkowskie będą miały możliwość udzielania grupom wskazówek, by w ten sposób zagwarantować pożądane wyniki, dotrzymanie terminów oraz koordynację prac grup.

Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie zdecydują, czy należy zaproponować grupom eksperckim nowe działania.

Komisja zapewni grupom wiedzę ekspercką oraz wsparcie logistyczne i obsługę sekretarską. W miarę możliwości będzie też wspierać te grupy innymi odpowiednimi sposobami (w tym poprzez opracowania istotne dla dziedziny ich pracy).

Grupy eksperckie zasadniczo będą się spotykać w Brukseli, ale na zaproszenie państwa członkowskiego mogą organizować posiedzenia także poza Brukselą.

Grupy eksperckie zasadniczo będą się spotykać dwa razy w roku, ale w razie potrzeby mogą przyjąć inny harmonogram.

Składanie sprawozdań i informowanie

Przewodniczący grup eksperckich przedstawią Grupie Roboczej ds. Młodzieży sprawozdania z postępów prac w swoich grupach; przedstawią jej także zalecenia co do ewentualnych dalszych działań.

Porządki i protokoły posiedzeń wszystkich grup będą dostępne dla wszystkich państw członkowskich, niezależnie od stopnia ich zaangażowania w daną dziedzinę. Sprawozdania grup będą publikowane.

Sprawozdania grup eksperckich będą podstawą oceny realizacji niniejszego planu prac opracowanej przez Komisję.


Top