EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014Y0614(01)

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przeglądu usystematyzowanego dialogu, obejmującego włączenie społeczne młodzieży

OJ C 183, 14.6.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 183/1


Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przeglądu usystematyzowanego dialogu, obejmującego włączenie społeczne młodzieży

2014/C 183/01

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,

I.   PAMIĘTAJĄC, ŻE

1.

W rezolucji Rady w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010–2018) (1) uznano, że wszyscy młodzi ludzie są bogactwem społecznym, i podkreślono, że należy respektować przysługujące im prawo do uczestnictwa w wypracowywaniu polityk, które ich dotyczą, czemu ma służyć stały, usystematyzowany dialog z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi.

2.

W rezolucji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przeglądu usystematyzowanego dialogu z młodzieżą poświęconego jej uczestnictwu w demokratycznym życiu Europy (2) stwierdzono, że ogólnym priorytetem tematycznym europejskiej współpracy na rzecz młodzieży w trzecim 18-miesięcznym cyklu roboczym (od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.) będzie włączenie społeczne.

II.   STWIERDZAJĄ, ŻE

3.

Usystematyzowany dialog to proces partycypacyjny, a wyniki jego trzeciego 18-miesięcznego cyklu roboczego opierają się na rezultatach krajowych konsultacji prowadzonych w trakcie prezydencji irlandzkiej, litewskiej i greckiej oraz na wynikach konferencji UE na temat młodzieży zorganizowanych w Dublinie w marcu 2013 roku, w Wilnie we wrześniu 2013 roku i w Salonikach w marcu 2014 roku.

4.

Wspólne wnioski z konferencji na temat młodzieży w Dublinie (3) – przedstawione ministrom ds. młodzieży zebranym na forum Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w maju 2013 roku – były poświęcone następującym priorytetom: zatrudnieniu, zaangażowaniu, systemowi socjalnemu, narzędziom wsparcia (usługi społeczne i usługi dla młodzieży), organizacjom młodzieżowym oraz dobrej jakościowo pracy z młodzieżą.

5.

Wspólne wnioski z konferencji na temat młodzieży w Wilnie (4) – przedstawione ministrom ds. młodzieży zebranym na forum Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w listopadzie 2013 roku – były poświęcone następującym priorytetom: edukacji, poradnictwu, przechodzeniu z etapu edukacji do etapu pracy, warunkom na rynku pracy, autonomii, roli organizacji młodzieżowych oraz współpracy międzysektorowej.

6.

Wspólne zalecenia z konferencji na temat młodzieży w Salonikach (5) były poświęcone następującym priorytetom: dobrej jakości edukacji, sprawnemu przechodzeniu z etapu edukacji do etapu pracy, dobrej jakości miejscom pracy, dialogowi i uczeniu się międzypokoleniowemu, aktywnemu włączeniu społecznemu, przedsiębiorczości młodzieży oraz przedsiębiorczości społecznej.

7.

Program Erasmus+ w większym stopniu umożliwia finansowe wspieranie usystematyzowanego dialogu, w tym dzięki bezpośrednim rocznym dotacjom dla krajowych grup roboczych.

8.

We wspólnym sprawozdaniu UE z dnia 27 listopada 2012 r. na temat młodzieży (6) znalazła się ocena usystematyzowanego dialogu oraz sugestia, by proces ten rozwijać poprzez dalszą ocenę jego samego i jego wyników, poprzez poszerzanie składu krajowych grup roboczych o młodzież ze wszystkich środowisk, a także poprzez zachęcanie osób kształtujących politykę do pełniejszego uwzględniania zaleceń ze strony młodych ludzi.

9.

Ocena usystematyzowanego dialogu powinna się znaleźć w najbliższym, drugim sprawozdaniu UE na temat młodzieży i powinna przedstawiać sposób uwzględniania wyników usystematyzowanego dialogu na szczeblu krajowym i unijnym.

III.   ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE USYSTEMATYZOWANY DIALOG NALEŻY ROZWIJAĆ I ULEPSZAĆ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

10.

Aby każdy z cykli był spójny i ciągły, usystematyzowany dialog i konsultacje w ramach niego prowadzone powinny skupiać się na ogólnym priorytecie tematycznym ustalonym przez Radę i wspólnie omawianym przez młodzież i osoby kształtujące politykę.

11.

Należy ustanowić uproszczoną, jasną strukturę na potrzeby każdego cyklu usystematyzowanego dialogu, aby zapewnić ciągłość ogólnego tematu i umożliwić lepsze zarządzanie czasem podczas konsultacji z młodymi ludźmi.

Na pierwszym etapie cyklu należy wypracować wśród wszystkich zainteresowanych stron wspólne porozumienie i oddolne podejście do ogólnego priorytetu tematycznego ustalonego przez Radę, które powinny być ramami wskazującymi kierunek dialogu mającego nastąpić na kolejnych etapach cyklu.

Na drugim etapie należy podjąć konsultacje prowadzące do ewentualnych rozwiązań, które należałoby przedstawić Radzie, oraz zakończyć je opracowaniem zaleceń w sprawie ogólnego priorytetu tematycznego.

Na trzecim etapie należy skupić się przede wszystkim na opracowaniu konkretnych działań, które zostaną przedstawione Radzie do dalszego rozważenia.

12.

Aby zwiększyć zasięg usystematyzowanego dialogu, krajowe grupy robocze – wspierane przez naukowców prowadzących badania nad młodzieżą i osoby pracujące z młodzieżą – w stosownym przypadku w konsultacji z organami lokalnymi i regionalnymi, powinny starać się zapewnić aktywny udział młodych ludzi, w tym młodych ludzi, którzy wcześniej nie uczestniczyli w usystematyzowanym dialogu. W stosownym przypadku o pomoc dla krajowych grup roboczych w docieraniu do większej liczby młodych ludzi można zwrócić się do sieci informacji młodzieżowej i sieci pracy z młodzieżą.

13.

Aby podnieść jakość wyników organizowanych przez prezydencję unijnych konferencji na temat młodzieży, należy ocenić i zweryfikować metody pracy i proces decyzyjny tych konferencji. Komisja Europejska i państwa członkowskie mogą się zastanowić – z należytym poszanowaniem krajowych kompetencji – nad mechanizmem udzielania młodzieży informacji zwrotnych na temat wykonalności zaleceń będących efektem usystematyzowanego dialogu. Zalecenia mogą w stosownym przypadku być uwzględniane w celu rozwijania polityki i zapewniania lepszych efektów z myślą o młodzieży.

14.

Należy rozpocząć kreatywny, partycypacyjny proces, aby wspólnie lepiej wyeksponować usystematyzowany dialog na szczeblu europejskim i dzięki temu stworzyć z niego krajową i europejską markę. Komisja powinna dalej rozwijać na portalu europejskim część poświęconą usystematyzowanemu dialogowi.

IV.   ZGADZAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE

15.

Ogólnym priorytetem tematycznym usystematyzowanego dialogu z młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi w kolejnym cyklu roboczym (od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.) będzie wzmacnianie pozycji młodzieży – zgodnie z załącznikiem II.

16.

Każda z prezydencji może uzupełnić obszary priorytetowe zależnie od rozwoju wydarzeń.

17.

Obszary priorytetowe na kolejny okres przewodnictwa zespołu trzech prezydencji (od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.) należy wskazać przed rozpoczęciem tego okresu.


(1)  Dz.U. C 311 z 19.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. C 380 z 11.12.2012, s. 1.

(3)  Dok. 7808/13.

(4)  Dok. 14177/13.

(5)  Dok. 7862/1/14 REV 1.

(6)  Dz.U. C 394 z 20.12.2012, s. 15.


ZAŁĄCZNIK I

Podczas usystematyzowanego dialogu oraz konferencji na temat młodzieży w Dublinie, Wilnie i Salonikach wskazano następujące obszary priorytetowe mające zwiększać włączenie społeczne wszystkich młodych ludzi w Europie:

Promowanie równych szans dla wszystkich młodych ludzi – m.in. poprzez walidowanie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego – jako sposób na wzmocnienie ich pozycji, a tym samym umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie.

Promowanie współpracy między władzami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi i innymi stosownymi zainteresowanymi stronami w celu zacieśnienia powiązań między uczeniem się nieformalnym i pozaformalnym oraz edukacją formalną, po to by podnieść kluczowe kompetencje młodych ludzi, stanowiące ich kapitał życiowy, i sprzyjać ich aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

Promowanie równego dostępu młodych ludzi do praw i możliwości, tak by mogli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

Zacieśnianie międzysektorowej współpracy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim oraz między nimi w celu reagowania na potrzeby młodych ludzi i zapewniania spójności polityk włączenia społecznego.


ZAŁĄCZNIK II

Priorytety europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Priorytet ogólny – wzmacnianie pozycji młodzieży

W sektorze młodzieżowym istnieje sprawdzona praktyka współpracy prezydencji w kontekście usystematyzowanego dialogu między organami publicznymi a młodzieżą. Ogólnym tematycznym priorytetem europejskiej współpracy na rzecz młodzieży w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. będzie wzmacnianie pozycji młodzieży. Temat ten będzie wspólnym wątkiem pozwalającym zachować ciągłość i spójność prac trzech kolejnych prezydencji. Wzmacnianie pozycji młodzieży to temat, który dotyczyć będzie dostępu do praw oraz wagi politycznego zaangażowania młodych ludzi.


Top