EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0230

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/230 z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do przeznaczonych do sadzenia roślin gatunków Corylus avellana L. i Corylus colurna L. pochodzących z Serbii

C/2022/907

OJ L 39, 21.2.2022, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/230/oj

21.2.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/230

z dnia 18 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do przeznaczonych do sadzenia roślin gatunków Corylus avellana L. i Corylus colurna L. pochodzących z Serbii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 42 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2019 (2) ustanowiono – na podstawie wstępnej oceny ryzyka – wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka.

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2018 (3) ustanowiono szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 42 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/2031 w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka.

(3)

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny ryzyka w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 uwzględniono 34 rodzaje i jeden gatunek roślin przeznaczonych do sadzenia pochodzących ze wszystkich państw trzecich jako rośliny wysokiego ryzyka – w tym rodzaj Corylus L.

(4)

W dniu 29 maja 2020 r. Serbia przedłożyła Komisji wniosek o wywóz do Unii przeznaczonych do sadzenia jednorocznych do trzyletnich roślin gatunku Corylus avellana L. i Corylus avellana L. szczepionych na Corylus colurna L. z odkrytymi korzeniami oraz przeznaczonych do sadzenia dwuletnich roślin gatunku Corylus avellana L. na podłożu uprawowym, które są w stanie spoczynku i wolne od liści. Do wniosku dołączono odpowiednią dokumentację techniczną.

(5)

W dniu 25 marca 2021 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) przyjął opinię naukową dotyczącą oceny ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do przeznaczonych do sadzenia roślin gatunków Corylus avellanaCorylus colurna pochodzących z Serbii (4). Urząd zidentyfikował mikoplazmę żółknięcia dorée winorośli jako agrofaga istotnego w przypadku tych roślin przeznaczonych do sadzenia. Agrofag ten jest wymieniony w części B sekcja F załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 (5) jako agrofag kwarantannowy dla Unii, o którym wiadomo, że występuje na terytorium Unii.

(6)

Na podstawie tej opinii Komisja uznaje, że zagrożenie fitosanitarne związane z wprowadzeniem do Unii przeznaczonych do sadzenia roślin gatunków Corylus avellana L. i Corylus colurna L. pochodzących z Serbii jest dopuszczalne, pod warunkiem że spełnione są odpowiednie wymogi szczególne dotyczące przywozu określone w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072. Zasada ta ma zastosowanie do wszystkich przeznaczonych do sadzenia roślin tych gatunków, niezależnie od ich wieku lub od tego, czy są one z odkrytymi korzeniami, w stanie spoczynku czy wolne od liści.

(7)

W związku z tym tych roślin przeznaczonych do sadzenia nie należy już uznawać za rośliny wysokiego ryzyka. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019.

(8)

W celu wypełnienia zobowiązań Unii wynikających z porozumienia WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (6) przywóz tych towarów powinien zostać wznowiony w jak najkrótszym terminie. Z tego względu niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2022 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 10).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 7).

(4)  Panel PLH EFSA (panel EFSA ds. zdrowia roślin), 2021. „Scientific Opinion on the commodities risk assessment of Corylus avellana and Corylus colurna plants from Serbia” (Opinia naukowa dotycząca oceny ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do roślin gatunków Corylus avellanaCorylus colurna z Serbii). Dziennik EFSA 2021; 19(5):6571, 55 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6571.

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz.U. L 319 z 10.12.2019, s. 1).

(6)  Porozumienie WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (porozumienie SPS), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


ZAŁĄCZNIK

W kolumnie drugiej „Opis” w tabeli w pkt 1 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 wpis dotyczący „Corylus L.” otrzymuje brzmienie:

Corylus L. inne niż przeznaczone do sadzenia rośliny gatunków Corylus avellana L. lub Corylus colurna L. pochodzące z Serbii”.


Top