EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2154

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2154 z dnia 14 października 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt, certyfikacji i powiadamiania na potrzeby przemieszczania w obrębie terytorium Unii produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt lądowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/6941

OJ L 431, 21.12.2020, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2154/oj

21.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 431/5


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/2154

z dnia 14 października 2020 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt, certyfikacji i powiadamiania na potrzeby przemieszczania w obrębie terytorium Unii produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt lądowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 166 ust. 3, art. 168 ust. 3 i art. 169 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące między innymi produkcji, przetwarzania i dystrybucji w Unii produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt lądowych. Przewidziano w nim również, że Komisja przyjmuje akty delegowane dotyczące szczegółowych wymogów uzupełniających przepisy już ustanowione w tym rozporządzeniu, a w szczególności środków zapobiegawczych, w tym środków zmniejszających ryzyko, oraz ograniczeń przemieszczania przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt lądowych, a także powiadamiania z wyprzedzeniem o takich przemieszczeniach, aby zagwarantować, że takie produkty nie spowodują rozprzestrzeniania się w Unii chorób umieszczonych w wykazie lub nowo występujących chorób.

(2)

Ponadto przepisy ustanowione w niniejszym akcie powinny uwzględniać przepisy Unii dotyczące przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt lądowych, określone w aktach Unii przyjętych przed rozporządzeniem (UE) 2016/429, a w szczególności w dyrektywie Rady 2002/99/WE (2), ponieważ przepisy te okazały się skuteczne w zwalczaniu rozprzestrzeniania się tych chorób. Przepisy ustanowione w niniejszym akcie powinny również uwzględniać doświadczenia zdobyte w związku ze stosowaniem przepisów ustanowionych w tych wcześniejszych aktach; należy je także dostosować do nowych ram prawnych dotyczących zdrowia zwierząt ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 2016/429.

(3)

W art. 166 rozporządzenia (UE) 2016/429 ustanowiono ogólne obowiązki podmiotów w zakresie zdrowia zwierząt na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt lądowych, w tym przemieszczania przesyłek zawierających te produkty w obrębie terytorium Unii. W szczególności artykuł ten określa obowiązki podmiotów w zakresie rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w wykazie i nowo występujących chorób, a w szczególności w przypadku wprowadzenia przez właściwy organ środków nadzwyczajnych lub ograniczeń przemieszczania w miejscu produkcji lub przetwarzania tych produktów. Zwalczanie rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w wykazie i nowo występujących chorób jest zatem obowiązkiem nie tylko podmiotów, ale również właściwego organu. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem nakładać na podmioty wyraźny obowiązek przemieszczania przesyłek takich produktów wyprodukowanych lub przetworzonych w miejscach objętych środkami nadzwyczajnymi lub ograniczeniami przemieszczania wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia od właściwego organu i z zastrzeżeniem wszelkich warunków określonych dla tego zezwolenia.

(4)

W art. 168 rozporządzenia (UE) 2016/429 ustanowiono niektóre wymogi informacyjne w odniesieniu do świadectwa zdrowia zwierząt, które musi towarzyszyć przemieszczanym przesyłkom zawierającym produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt lądowych, oraz uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych w celu uzupełniania tych informacji. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem ustanowić wymogi informacyjne w odniesieniu do świadectwa zdrowia zwierząt, które musi towarzyszyć przesyłkom zawierającym takie produkty wyprodukowane i przetworzone w miejscach objętych środkami nadzwyczajnymi lub ograniczeniami przemieszczania, o których mowa w art. 166 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/429. Powinny one obejmować m.in. informacje na temat zgodności z wszelkimi warunkami określonymi przez właściwy organ w odniesieniu do przemieszczania tych przesyłek. Wymogi informacyjne, które mają zostać ustanowione niniejszym rozporządzeniem, należy uwzględnić we wzorze świadectwa zdrowia zwierząt dla produktów pochodzenia zwierzęcego ustanowionym w odrębnym akcie wykonawczym ustanawiającym przepisy dotyczące jednolitego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (3) i rozporządzenia (UE) 2016/429 w sprawie prawa o zdrowiu zwierząt w odniesieniu do wzorów świadectw urzędowych, poświadczeń urzędowych i wzorów deklaracji w przypadku niektórych kategorii zwierząt lądowych i ich materiału biologicznego.

(5)

W art. 169 rozporządzenia (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące powiadamiania z wyprzedzeniem o przemieszczaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt lądowych do innych państw członkowskich oraz uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych w sprawie wymogów informacyjnych dotyczących takiego powiadamiania z wyprzedzeniem oraz nadzwyczajnych procedur powiadamiania z wyprzedzeniem w przypadku przerw w dostawie prądu i innych zakłóceń w systemie TRACES. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem określać obowiązki informacyjne podmiotów w przypadku powiadamiania z wyprzedzeniem. W celu zharmonizowania informacji w przypadku powiadamiania z wyprzedzeniem celem zapewnienia, aby właściwy organ w miejscu przeznaczenia otrzymał wszystkie niezbędne dane dotyczące przesyłki, w niniejszym rozporządzeniu należy również określić wymogi dotyczące treści powiadomienia z wyprzedzeniem w oparciu o sytuacje, w których jest to wymagane na mocy rozporządzenia (UE) 2016/429, oraz warunki, jakie powinny spełniać produkty pochodzenia zwierzęcego, aby mogły być przemieszczane do innych państw członkowskich, a także informacje na temat nadzwyczajnych procedur w przypadku takich powiadomień.

(6)

Ponieważ system TRACES jest zintegrowanym składnikiem komputerowego systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC), o którym mowa w art. 131–136 rozporządzenia (UE) 2017/625, należy stosować ustalenia awaryjne określone dla systemu IMSOC na podstawie przepisów ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1715 (4).

(7)

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się kompletny zestaw przepisów regulujących: aspekty zdrowia zwierząt związane z przemieszczaniem w obrębie terytorium Unii przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt lądowych, treść świadectwa zdrowia zwierząt, które musi towarzyszyć takim przesyłkom, oraz obowiązki w zakresie powiadamiania z wyprzedzeniem. Ponieważ przepisy te mają być stosowane jednocześnie i są wzajemnie powiązane, należy je ustanowić w jednym akcie, a nie w odrębnych aktach zawierających liczne odesłania, aby ułatwić ich stosowanie, w interesie przejrzystości, oraz aby uniknąć powielania przepisów. Jest to również zgodne z podejściem przyjętym w rozporządzeniu (UE) 2016/429.

(8)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021 r. zgodnie z datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2016/429,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie uzupełnia przepisy ustanowione w rozporządzeniu (UE) 2016/429 dotyczące przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt lądowych w odniesieniu do:

a)

obowiązków podmiotów w zakresie przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt lądowych, wyprodukowane lub przetworzone w zakładach, przedsiębiorstwach spożywczych lub strefach podlegających środkom nadzwyczajnym lub ograniczeniom przemieszczania, o których mowa w art. 166 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/429;

b)

wymogów informacyjnych w zakresie świadectwa zdrowia zwierząt przewidzianego w art. 167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429 (certyfikacja zdrowia zwierząt);

c)

wymogów informacyjnych w zakresie powiadamiania z wyprzedzeniem o przemieszczaniu tych przesyłek do innych państw członkowskich, przewidzianego w art. 169 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429 (powiadomienie z wyprzedzeniem);

d)

nadzwyczajne procedury powiadamiania z wyprzedzeniem o przemieszczaniu tych przesyłek, przewidzianego w art. 169 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, w przypadku przerw w dostawie prądu lub innych zakłóceń w działaniu systemu TRACES.

Artykuł 2

Obowiązki podmiotów przemieszczających przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego

Podmioty przemieszczają w obrębie terytorium Unii przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt lądowych podlegające środkom nadzwyczajnym lub ograniczeniom przemieszczania, o których mowa w art. 166 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/429, wyłącznie wówczas, gdy:

a)

właściwy organ miejsca pochodzenia zezwolił na takie przemieszczanie; oraz

b)

przesyłki spełniają warunki uzyskania zezwolenia wymaganego zgodnie z lit. a).

Artykuł 3

Świadectwo zdrowia zwierząt w przypadku przemieszczania przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego

Oprócz informacji wymaganych na mocy art. 168 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429 świadectwo zdrowia zwierząt zawiera informacje określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Obowiązki informacyjne podmiotów w zakresie powiadamiania z wyprzedzeniem o przemieszczeniach przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego między państwami członkowskimi

W powiadomieniu z wyprzedzeniem podmioty przekazują właściwemu organowi państwa członkowskiego pochodzenia informacje określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia oprócz informacji wymaganych na mocy art. 168 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, i czynią to w odniesieniu do każdej przesyłki zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Procedury nadzwyczajne

W przypadku przerw w dostawie prądu lub innych zakłóceń działania systemu TRACES właściwy organ miejsca pochodzenia przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia i które mają zostać przemieszczone do innego państwa członkowskiego, przestrzega ustaleń awaryjnych dla systemu TRACES oraz krajowych systemów państw członkowskich na wypadek nieplanowanej lub planowanej niedostępności, określonych dla systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC) w art. 46 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715.

Artykuł 6

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”) (Dz.U. L 261 z 14.10.2019, s. 37).


ZAŁĄCZNIK

Informacje, które należy zawrzeć w świadectwie zdrowia zwierząt towarzyszącym przemieszczaniu w obrębie terytorium Unii przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt lądowych

a)

imię i nazwisko lub nazwa oraz adres wysyłającego i odbiorcy;

b)

nazwa oraz adres zakładu lub miejsca wysyłki;

c)

nazwa oraz adres zakładu lub miejsca przeznaczenia;

d)

opis produktu pochodzenia zwierzęcego, w tym:

(i)

kategoria produktu według definicji w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687:

świeże mięso (z określeniem kategorii, w razie potrzeby),

produkty mięsne,

osłonki,

mleko surowe, siara i produkty na bazie siary,

przetwory mleczne,

jaja,

produkty jajeczne,

produkty złożone (z podaniem składników pochodzenia zwierzęcego);

(ii)

gatunek zwierzęcia, od którego lub z którego uzyskano produkt pochodzenia zwierzęcego;

(iii)

państwo członkowskie lub region pochodzenia surowca;

(iv)

obróbka, jakiej poddano produkt pochodzenia zwierzęcego;

(v)

oznakowanie stosowane na produkcie pochodzenia zwierzęcego, jeżeli jest wymagane;

(vi)

miejsce i data produkcji lub przetworzenia;

e)

ilość produktu pochodzenia zwierzęcego;

f)

data i miejsce wystawienia świadectwa zdrowia zwierząt; imię i nazwisko, stanowisko i podpis urzędowego lekarza weterynarii; oraz pieczęć właściwego organu miejsca pochodzenia przesyłki;

g)

nazwa choroby umieszczonej w wykazie lub nowo występującej choroby powodującej ograniczenia przemieszczania w [zakładzie, przedsiębiorstwie spożywczym lub strefie w miejscu wysyłki;

h)

informacje dotyczące spełnienia warunków udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia, oraz:

(i)

tytuł i data publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odnośnego aktu prawnego przyjętego przez Komisję, który zawiera te warunki; albo

(ii)

odniesienie do aktu prawnego lub instrukcji, zatwierdzonych i podanych do wiadomości publicznej przez właściwy organ, zawierających te warunki.


Top