EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1214

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1214 z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do drewna z roślin Ulmus L. i określonych roślin przeznaczonych do sadzenia Albizia julibrissin Durazzini i Robinia pseudoacacia L. pochodzących z Izraela

C/2020/5694

OJ L 275, 24.8.2020, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1214/oj

24.8.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1214

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do drewna z roślin Ulmus L. i określonych roślin przeznaczonych do sadzenia Albizia julibrissin Durazzini i Robinia pseudoacacia L. pochodzących z Izraela

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 42 ust. 4 akapit pierwszy i trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie wstępnej oceny ryzyka w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2019 (2) ustanowiono wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka.

(2)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2018 (3) ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 42 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/2031 w odniesieniu do tych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka.

(3)

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny ryzyka 35 roślin przeznaczonych do sadzenia pochodzących ze wszystkich państw trzecich zostało uwzględnionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 jako rośliny wysokiego ryzyka, wśród nich rodzaje Albizia Durazz i Robinia L.

(4)

W dniu 24 stycznia 2019 r. Izrael przedłożył Komisji wniosek o wywóz do Unii szczepionych roślin w stanie spoczynku z odkrytymi korzeniami przeznaczonych do sadzenia o maksymalnej średnicy 2,5 cm należących do gatunku Albizia julibrissin Durazzini oraz szczepionych roślin w stanie spoczynku z odkrytymi korzeniami przeznaczonych do sadzenia o maksymalnej średnicy 2,5 cm należących do gatunku Robinia pseudoacacia L. Wniosek ten został poparty odpowiednią dokumentacją techniczną.

(5)

W dniu 13 stycznia 2020 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) opublikował opinię naukową dotyczącą oceny ryzyka związanego z roślinami Albizia julibrissin pochodzącymi z Izraela (4). Urząd wskazał kompleks gatunków Aonidiella orientalis obejmujących Euwallacea fornicatus sensu stricto, Euwallacea fornicatior, Euwallacea whitforiodendrus i Euwallacea Kuroshio („Euwallacea fornicatus sensu lato”) oraz Fusarium euwallaceae jako agrofagi istotne dla tej opinii, poddał ocenie środki zmniejszające ryzyko opisane w dokumentacji dotyczące tychże agrofagów oraz oszacował prawdopodobieństwo braku występowania agrofaga w odniesieniu do każdego z agrofagów związanych z tym towarem.

(6)

W dniu 2 marca 2020 r. Urząd opublikował opinię naukową dotyczącą oceny ryzyka związanego z roślinami Robinia pseudoacacia pochodzącymi z Izraela (5). Urząd wskazał Euwallacea fornicatus sensu lato i Fusarium euwallaceae jako agrofagi mające znaczenie dla opinii, poddał ocenie środki zmniejszające ryzyko opisane w dokumentacji dotyczące tychże agrofagów oraz oszacował prawdopodobieństwo braku występowania agrofaga w odniesieniu do każdego z agrofagów związanych z tym towarem.

(7)

Na podstawie tych opinii uznaje się, że ryzyko fitosanitarne wynikające z wprowadzenia na terytorium Unii szczepionych roślin w stanie spoczynku z odkrytymi korzeniami przeznaczonych do sadzenia o maksymalnej średnicy 2,5 cm należących do gatunków Albizia julibrissin Durazzini i Robinia pseudoacacia L. pochodzących z Izraela ograniczono do poziomu możliwego do przyjęcia, o ile zastosowane zostaną odpowiednie środki zmniejszające ryzyko, aby wyeliminować zagrożenie agrofagami w odniesieniu do tych roślin przeznaczonych do sadzenia. Ponieważ takie właściwe środki przewidziano w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/1213 (6), rośliny te nie powinny być dłużej uznawane za rośliny wysokiego ryzyka i powinny zostać usunięte z załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019.

(8)

Po wstępnej ocenie ryzyka drewno z roślin Ulmus L. zostało umieszczone w wykazie roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka jako potencjalna droga do wprowadzania i zadomowienia się w Unii agrofaga Saperda tridentata Olivier, agrofaga niewymienionego jako agrofag kwarantannowy dla Unii. W związku z włączeniem drewna z roślin Ulmus L. do wykazu roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka Komisja zwróciła się do Urzędu o przeprowadzenie oceny zagrożenia agrofagami dla agrofaga Saperda tridentata Olivier, z uwzględnieniem dróg zawleczenia, rozprzestrzeniania się, zadomowienia oraz wariantów zmniejszenia zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem drogi, jaką stanowi drewno z roślin Ulmus L.

(9)

W dniu 10 stycznia 2020 r. Urząd opublikował opinię naukową dotyczącą kategoryzacji agrofaga Saperda tridentata Olivier (7). Stwierdził on, że Saperda tridentata Olivier spełnia kryterium agrofaga kwarantannowego w odniesieniu do zawleczenia na terytorium Unii. Z powodu niewystarczających danych nie był on jednak w stanie stwierdzić, czy Saperda tridentata Olivier spełnia kryteria dotyczące okresu po zawleczeniu, czyli zadomowienia i rozprzestrzeniania się, oraz jego potencjalnego oddziaływania w Unii. W związku z tym nie ma podstaw do umieszczenia agrofaga Saperda tridentata Olivier w wykazie agrofagów kwarantannowych dla Unii. W związku z tym, biorąc pod uwagę ocenę ryzyka wystąpienia tego agrofaga w odniesieniu do drewna z roślin Ulmus L., drewno z roślin Ulmus L. nie powinno być uznawane za produkt roślinny wysokiego ryzyka i w związku z tym powinno zostać usunięte z załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019.

(10)

W celu wypełnienia zobowiązań Unii wynikających z porozumienia WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (8), przywóz tych towarów powinien zostać wznowiony w jak najkrótszym terminie. Z tego względu niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 sierpnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 10).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 7).

(4)  Panel PLH EFSA (panel EFSA ds. zdrowia roślin), 2020. „Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Albizia julibrissin plants from Israel” (Opinia naukowa w sprawie oceny ryzyka związanego z roślinami Albizia julibrissin pochodzącymi z Izraela). Dziennik EFSA 2020; 18(1):5941, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5941.

(5)  Panel PLH EFSA (panel EFSA ds. zdrowia roślin), 2020. „Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Robinia pseudoacacia plants from Israel” (Opinia naukowa w sprawie oceny ryzyka związanego z roślinami Robinia pseudoacacia pochodzącymi z Izraela). Dziennik EFSA 2020; 18(3):6039, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6039.

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1213 z dnia 21 sierpnia 2020 r. dotyczące środków fitosanitarnych do celów wprowadzania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które usunięto z załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2019 (zob. s. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(7)  Panel PLH EFSA (panel EFSA ds. zdrowia roślin), Dziennik EFSA 2020; 18(1):5940, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5940.

(8)  Porozumienie WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (porozumienie SPS), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK”;

2)

w pkt 1 w drugiej kolumnie „Opis” wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący „Albizia Durazz.” otrzymuje brzmienie:

„»Albizia Durazz., inne niż szczepione rośliny w stanie spoczynku z odkrytymi korzeniami przeznaczone do sadzenia o maksymalnej średnicy 2,5 cm należące do gatunku Albizia julibrissin Durazzini pochodzące z Izraela«”;

b)

wpis dotyczący „Robinia L.” otrzymuje brzmienie:

„»Robinia L., inne niż szczepione rośliny w stanie spoczynku z odkrytymi korzeniami przeznaczone do sadzenia o maksymalnej średnicy 2,5 cm należące do gatunku Robinia pseudoacacia L. pochodzące z Izraela«”;

3)

uchyla się pkt 4.


Top