EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1071

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2020/1071 z dnia 18 maja 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia lotów ze Szwajcarii z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/3107

OJ L 234, 21.7.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2020/1071/oj

21.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/16


DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2020/1071

z dnia 18 maja 2020 r.

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia lotów ze Szwajcarii z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 25a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 25a dyrektywy 2003/87/WE uprawnia Komisję do przyjmowania przepisów dotyczących wyłączenia lotów z danego państwa trzeciego z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Takie przepisy powinny przewidywać optymalną interakcję między EU ETS a środkami przyjmowanymi przez dane państwo trzecie w celu zmniejszenia wpływu lotnictwa na zmianę klimatu.

(2)

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (2) (zwana dalej „umową”) została podpisana w dniu 23 listopada 2017 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Umowa stanowi, że loty z lotnisk znajdujących się na terytorium Szwajcarii do lotnisk znajdujących się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają być wyłączone z systemu EU ETS.

(3)

Należy zatem zmienić dyrektywę 2003/87/WE w celu wyłączenia z EU ETS lotów z lotnisk znajdujących się w Szwajcarii do lotnisk znajdujących się w EOG. W celu utrzymania stabilności w odniesieniu do objęcia operatorów systemem, wyłączenie to nie powinno mieć wpływu na przepisy wyłączające niektóre rodzaje działalności lotniczej z systemu EU ETS w oparciu o określone progi pod względem liczby lotów lub wielkości emisji na operatora.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2003/87/WE.

(5)

Ponieważ umowa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2020 r., niniejszą decyzję należy stosować od tego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W tabeli załącznika I do dyrektywy 2003/87/WE w kolumnie „Działania” pozycja „Lotnictwo” w akapicie drugim wprowadza się następujące zmiany:

1)

lit. j) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Z zakresu niniejszej litery nie można wyłączyć lotów, o których mowa w lit. l), lub wykonywanych wyłącznie w celu przewozu, w czasie wypełniania oficjalnej misji, panującego monarchy i członków jego najbliższej rodziny; głów państw, szefów rządów i ministrów wchodzących w skład rządu, państw członkowskich;”;

2)

lit. k) otrzymuje brzmienie:

„k)

w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. lotów, które w innym przypadku mieściłyby się w zakresie niniejszej kategorii działań, obsługiwanych przez operatora statków powietrznych wykonującego niezarobkowe przewozy lotnicze o łącznych rocznych emisjach wynoszących mniej niż 1 000 ton (w tym emisjach pochodzących z lotów, o których mowa w lit. l);”;

3)

dodaje się lit. l) w brzmieniu:

„l)

lotów z lotnisk znajdujących się w Szwajcarii do lotnisk znajdujących się w EOG.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Dz.U. L 322 z 7.12.2017, s. 3.


Top