EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2115

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające dyrektywę 2014/65/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP (Tekst mający znaczenie dla EOG)

PE/89/2019/REV/1

OJ L 320, 11.12.2019, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2115/oj

11.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2115

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniające dyrektywę 2014/65/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Inicjatywa na rzecz unii rynków kapitałowych ma na celu zmniejszenie zależności od kredytów bankowych, dywersyfikację rynkowych źródeł finansowania dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz promowanie emisji obligacji i akcji przez MŚP na rynkach publicznych. Przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii, starające się pozyskać kapitał w systemach obrotu ponoszą wysokie jednorazowe i bieżące koszty związane z ujawnianiem informacji i przestrzeganiem przepisów, które mogą zniechęcić je do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w systemach obrotu w Unii. Ponadto akcje emitowane przez MŚP w systemach obrotu w Unii zwykle charakteryzują się niższym poziomem płynności i większą zmiennością cen, co zwiększa koszt kapitału i sprawia, że korzystanie z tych źródeł finansowania staje się zbyt uciążliwe. Zasadnicze znaczenie ma zatem horyzontalna polityka Unii dotycząca tych aspektów związanych z MŚP. Polityka taka musi być inkluzywna, spójna i skuteczna oraz musi uwzględniać różne MŚP i ich zróżnicowane potrzeby.

(2)

Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (3) stworzono nowy rodzaj systemu obrotu – rynek rozwoju MŚP – jako podkategorię wielostronnych platform obrotu (MTF), aby ułatwić MŚP dostęp do kapitału i umożliwić ich wzrost, a także ułatwić dalszy rozwój specjalistycznych rynków, zaspokajających potrzeby emitentów będących MŚP wykazujących potencjał wzrostu. W dyrektywie 2014/65/UE przewidziano również, że „należy skoncentrować się na tym, w jaki sposób przyszłe uregulowania prawne powinny w dalszym ciągu wspierać i promować korzystanie z tego rynku, aby uczynić go atrakcyjnym dla inwestorów, a także zapewnić ograniczenie obciążeń administracyjnych i dalsze zachęty dla MŚP w zakresie dostępu do rynków kapitałowych za pośrednictwem rynków rozwoju MŚP”. W swojej opinii w sprawie wniosku Komisji dotyczącego niniejszego rozporządzenia zmieniającego Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko, wskazał, że niski poziom komunikacji oraz podejście biurokratyczne są istotnymi przeszkodami oraz że należy dołożyć więcej starań w celu pokonania tych przeszkód. Oświadczył ponadto, że działania powinny być adresowane do ostatniego ogniwa łańcucha, tj. do samych MŚP, poprzez włączenie m.in. stowarzyszeń MŚP, partnerów społecznych i izb handlowych.

(3)

Zwrócono jednak uwagę, że emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP korzystają ze stosunkowo niewielu uproszczeń regulacyjnych w porównaniu z emitentami instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na innych MTF lub rynkach regulowanych. Większość obowiązków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (4) stosuje się w ten sam sposób do wszystkich emitentów bez względu na ich wielkość lub systemy obrotu, w których ich instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu. Ten niski poziom zróżnicowania pomiędzy emitentami instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP a emitentami działającymi na innych MTF okazuje się być czynnikiem zniechęcającym MTF do ubiegania się o rejestrację jako rynek rozwoju MŚP, na co wskazuje niewielka obecnie liczba podmiotów o statusie rynku rozwoju MŚP. Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych proporcjonalnych uproszczeń w celu odpowiedniego wspierania korzystania z rynków rozwoju MŚP. Należy aktywnie promować korzystanie z rynków rozwoju MŚP. Wiele MŚP nadal nie wie o istnieniu rynków rozwoju MŚP jako nowego rodzaju systemu obrotu.

(4)

Należy zwiększyć atrakcyjność rynków rozwoju MŚP przez dalsze obniżanie kosztów przestrzegania przepisów oraz zmniejszanie obciążeń administracyjnych, z którymi muszą się mierzyć emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP. Aby utrzymać najwyższe standardy przestrzegania przepisów na rynkach regulowanych, środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw notowanych na rynkach rozwoju MŚP, bez względu na fakt, że nie wszystkie MŚP są notowane na rynkach rozwoju MŚP i nie wszystkie przedsiębiorstwa notowane na rynkach rozwoju MŚP są MŚP. Zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE nawet do 50 % emitentów instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP może być przedsiębiorstwami niebędącymi MŚP, co ma na celu utrzymanie rentowności modelu biznesowego rynków rozwoju MŚP poprzez, między innymi, płynność papierów wartościowych przedsiębiorstw niebędących MŚP. Z uwagi na ryzyko związane ze stosowaniem różnych przepisów do emitentów notowanych w systemach tej samej kategorii, mianowicie na rynkach rozwoju MŚP, środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie powinny ograniczać się jedynie do emitentów będących MŚP. W celu zapewnienia spójności dla emitentów i jasności dla inwestorów obniżenie kosztów przestrzegania przepisów oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych powinno mieć zastosowanie do wszystkich emitentów instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP bez względu na ich kapitalizację rynkową.

(5)

Sukces rynku rozwoju MŚP nie powinien być mierzony jedynie liczbą notowanych na nim przedsiębiorstw, ale raczej osiąganą przez nie stopą wzrostu. Należy w większym stopniu skupić się na MŚP, które są ostatecznymi beneficjentami niniejszego rozporządzenia, i ich potrzebach. Ograniczenie biurokracji jest bardzo ważnym elementem tego procesu, należy jednak również podjąć inne działania. W celu wsparcia rozwoju MŚP trzeba dołożyć starań, by poprawić informacje, które są przekazywane bezpośrednio MŚP i dotyczą dostępnych dla nich możliwości finansowania. Uproszczenie regulacyjne powinno być korzystne dla mniejszych przedsiębiorstw wykazujących potencjał wzrostu.

(6)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Zgodnie z art. 11 ust. 4 tego rozporządzenia uznaje się, że ujawnienie informacji poufnych w toku badania rynku następuje w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków danej osoby, pod warunkiem że odbywa się to zgodnie z pewnymi procedurami ustanowionymi w ramach regulacji dotyczących badań rynku. Badanie rynku obejmuje przekazanie informacji przynajmniej jednemu potencjalnemu inwestorowi – przed ogłoszeniem transakcji – w celu oceny zainteresowania potencjalnych inwestorów ewentualną transakcją i jej warunkami, takimi jak ewentualna wielkość i cena. Podczas etapu negocjacji oferty papierów wartościowych skierowanej do inwestorów kwalifikowanych (emisja niepubliczna) emitenci przystępują do rozmów z ograniczoną liczbą potencjalnych inwestorów kwalifikowanych, zdefiniowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 (5), i negocjują wszystkie warunki umowne dotyczące transakcji z tymi inwestorami kwalifikowanymi.

Celem przekazywania informacji podczas tego etapu negocjacji jest ustrukturyzowanie i przeprowadzenie całej transakcji, a nie ocena zainteresowania potencjalnych inwestorów wcześniej określoną transakcją. Regulacje dotyczące badań rynku w odniesieniu do niepublicznej emisji obligacji mogą czasami być uciążliwe i działać jako czynnik zniechęcający do przystąpienia do rozmów na temat tych transakcji zarówno dla emitentów, jak i inwestorów. W celu zwiększenia atrakcyjności niepublicznych emisji obligacji należy uznać, że ujawnienie informacji poufnych inwestorom kwalifikowanym do celów takich transakcji następuje w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków danej osoby i powinno być wyłączone z zakresu regulacji dotyczących badań rynku, pod warunkiem że zastosuje się odpowiednią umowę o zachowaniu poufności.

(7)

Pewien stopień płynności akcji emitenta można osiągnąć poprzez zastosowanie mechanizmów płynności, takich jak mechanizmy realizowania funkcji animatora rynku lub umowy o zapewnianiu płynności. Mechanizm realizowania funkcji animatora rynku obejmuje umowę między operatorem rynku a stroną trzecią, która zobowiązuje się utrzymać płynność pewnych akcji i w zamian korzysta z rabatów na opłaty transakcyjne. Umowa o zapewnianiu płynności obejmuje umowę pomiędzy emitentem a stroną trzecią, która to strona zobowiązuje się zapewnić płynność akcji emitenta w jego imieniu. W celu zapewnienia zachowania pełnej integralności rynku umowy o zapewnianiu płynności powinny być dostępne dla wszystkich emitentów instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP w całej Unii, z zastrzeżeniem szeregu warunków.

Nie wszystkie właściwe organy ustanowiły przyjęte praktyki rynkowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do umów o zapewnianiu płynności, co oznacza, że nie wszyscy emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP posiadają obecnie dostęp do programów wspierania płynności w Unii. Ten brak programów wspierania płynności może stanowić przeszkodę w dążeniu do skutecznego wzrostu rynków rozwoju MŚP. Niezbędne jest zatem utworzenie ram unijnych umożliwiających emitentom instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP zawarcie umowy o zapewnianiu płynności z dostawcą płynności, w przypadku gdy na poziomie krajowym nie ustanowiono przyjętej praktyki rynkowej. Zgodnie z takimi unijnymi ramami nie uznawano by, że osoba, która zawiera umowę o zapewnianiu płynności z dostawcą płynności, dokonuje manipulacji na rynku. Kluczowe znaczenie ma jednak to, by proponowane ramy unijne dotyczące umów o zapewnianiu płynności odnoszących się do rynków rozwoju MŚP nie zastępowały istniejących lub przyszłych przyjętych krajowych praktyk rynkowych, lecz stanowiły ich uzupełnienie. Bardzo ważne jest również to, by właściwe organy zachowały możliwość ustanawiania przyjętych praktyk rynkowych w odniesieniu do umów o zapewnianiu płynności w celu dostosowania ich warunków do lokalnej specyfiki lub rozszerzenia zakresu tych umów na niepłynne papiery wartościowe inne niż akcje dopuszczone do obrotu w systemach obrotu.

(8)

W celu zapewnienia spójnej harmonizacji proponowanych ram unijnych dotyczących umów o zapewnianiu płynności, Komisja powinna przyjąć, w drodze aktów delegowanych na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (6), regulacyjne standardy techniczne opracowane przez Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (EUNGiPW), ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010, określające wzór, który należy wykorzystywać na potrzeby takich umów.

(9)

Zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 emitenci mogą podjąć decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, jeżeli ich niezwłoczne ujawnienie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitentów, jeżeli opóźnienie prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej oraz jeżeli emitenci są w stanie zapewnić poufność takich informacji. Emitenci mają jednak obowiązek poinformowania o tym właściwego organu i przedstawienia pisemnego wyjaśnienia dotyczącego uzasadnienia takiej decyzji. Obowiązek poinformowania właściwego organu, spoczywający na emitentach, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu wyłącznie na rynku rozwoju MŚP, może być uciążliwy. Łagodniejszy wymóg wobec takich emitentów, zgodnie z którym byliby oni zobowiązani do wyjaśnienia przyczyn opóźnienia jedynie na żądanie właściwego organu, zmniejszyłby obciążenie administracyjne dla emitentów, pozostając jednocześnie bez znacznego wpływu na zdolność do monitorowania przez właściwy organ ujawniania informacji poufnych, pod warunkiem że właściwy organ nadal byłby informowany o podjęciu decyzji o opóźnieniu i miałby możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku wątpliwości co do tej decyzji.

(10)

Obecny mniej rygorystyczny wymóg wobec emitentów, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, dotyczący sporządzania – zgodnie z art. 18 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 – listy osób mających dostęp do informacji poufnych dopiero na żądanie właściwego organu, ma ograniczone skutki praktyczne, ponieważ emitenci ci nadal podlegają wymogom dotyczącym bieżącego monitorowania osób, które kwalifikują się jako osoby mające dostęp do informacji poufnych w kontekście bieżących projektów. Istniejący wymóg powinien zatem zostać zastąpiony możliwością prowadzenia przez emitentów, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, jedynie listy osób, które – w normalnym trybie wypełniania obowiązków – mają regularny dostęp do informacji poufnych, takich jak dyrektorzy, członkowie organów zarządzających lub doradcy wewnętrzni. Ponadto szybkie aktualizowanie pełnych list osób mających dostęp do informacji poufnych, w sposób przewidziany w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/347 (7), byłoby uciążliwe dla emitentów, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP. Ponieważ jednak niektóre państwa członkowskie uznają listy osób mających dostęp do informacji poufnych za ważny element przyczyniający się do zapewnienia wyższego poziomu integralności rynku, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzenia wymogu, zgodnie z którym emitenci, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, powinni przedstawiać bardziej wyczerpujące listy osób mających dostęp do informacji poufnych, obejmujące wszystkie osoby, które mają dostęp do informacji poufnych. Zważywszy na potrzebę zapewnienia proporcjonalnego obciążenia administracyjnego dla MŚP, takie bardziej wyczerpujące listy powinny jednak stanowić mniejsze obciążenie administracyjne w porównaniu z pełnymi listami osób mających dostęp do informacji poufnych.

(11)

Kluczowe znaczenie ma doprecyzowanie, że obowiązek sporządzania list osób mających dostęp do informacji poufnych spoczywa zarówno na emitentach, jak i na wszelkich osobach działających w ich imieniu lub na ich rzecz. Obowiązki osób działających w imieniu lub na rzecz emitenta w zakresie sporządzania list osób mających dostęp do informacji poufnych powinny zostać doprecyzowane po to, by uniknąć rozbieżnych interpretacji i praktyk w całej Unii. Należy odpowiednio zmienić odnośne przepisy rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

(12)

Zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 emitenci oraz uczestnicy rynku uprawnień do emisji muszą podać do publicznej wiadomości informacje o transakcjach realizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane w ciągu trzech dni roboczych od dokonania transakcji. Ten sam termin dotyczy osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych w odniesieniu do ich obowiązku zgłoszenia transakcji do emitenta lub do uczestnika rynku uprawnień do emisji. W przypadku gdy osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane późno poinformują emitentów lub uczestników rynku uprawnień do emisji o swoich transakcjach, przestrzeganie przez tych emitentów lub uczestników rynku uprawnień do emisji tego trzydniowego terminu jest technicznie trudne, co może rodzić problemy dotyczące odpowiedzialności. Emitenci i uczestnicy rynku uprawnień do emisji powinni zatem mieć możliwość ujawnienia transakcji w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia o takich transakcjach przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane.

(13)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129 emitent, pod pewnymi warunkami, nie ma obowiązku opublikowania prospektu w przypadku papierów wartościowych oferowanych w związku z przejęciem poprzez ofertę wymiany oraz w przypadku papierów wartościowych, które są oferowane, przydzielone lub mają zostać przydzielone w związku z połączeniem lub podziałem. Zamiast tego do publicznej wiadomości musi zostać podany dokument zawierający minimalny zakres informacji opisujących daną transakcję i jej wpływ na emitenta. Prawo Unii nie nakłada na właściwy organ krajowy wymogu poddania przeglądowi ani zatwierdzenia takiego dokumentu przed jego publikacją, a jego treść zawiera zmniejszoną ilość informacji w stosunku do prospektu. Niezamierzonym skutkiem takiego wyłączenia jest fakt, że w pewnych okolicznościach spółka nienotowana na giełdzie może dokonać pierwszego dopuszczenia swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym bez sporządzania prospektu. Pozbawia to inwestorów użytecznych informacji zawartych w prospekcie, przy uniknięciu przeglądu przez właściwy organ krajowy informacji przekazywanych rynkowi. Należy zatem wprowadzić wymóg opublikowania prospektu dla spółki nienotowanej na giełdzie, która ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w następstwie oferty wymiany, połączenia lub podziału.

(14)

Art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/1129 nie zezwala obecnie na stosowanie uproszczonego prospektu emitentom, których udziałowe papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy i którzy podejmowaliby starania, by emitować papiery wartościowe zapewniające dostęp do udziałowych papierów wartościowych tożsamych z tymi, które zostały już wcześniej wyemitowane. Należy zatem zmienić art. 14 tego rozporządzenia, tak aby umożliwić takim emitentom stosowanie uproszczonego prospektu.

(15)

Rynki rozwoju MŚP nie powinny być postrzegane jako ostatni etap rozwoju emitentów, ale powinny zapewniać przedsiębiorstwom odnoszącym sukcesy możliwość wzrostu i przeniesienia się w pewnym momencie na rynki regulowane, aby przedsiębiorstwa te mogły korzystać z większej płynności oraz większej puli inwestorów. W celu ułatwienia przeniesienia się z rynku rozwoju MŚP na rynek regulowany należy umożliwić rozwijającym się przedsiębiorstwom korzystanie z uproszczonego systemu obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/1129 w odniesieniu do dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych tożsamych z papierami wartościowymi, które zostały wcześniej wyemitowane, pod warunkiem że przedsiębiorstwa te oferowały publicznie papiery wartościowe, które są dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat oraz całkowicie wypełniły obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w trakcie tego okresu. Dwuletni okres powinien umożliwić emitentom osiągnięcie wystarczającego okresu udokumentowanej działalności i dostarczenie rynkowi informacji na temat ich wyników finansowych oraz spełnienia wymogów sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE.

(16)

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (8) nie nakłada na emitentów instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP obowiązku publikowania ich sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Aby jednak uniknąć niezgodności ze standardami rynku regulowanego, emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP, którzy chcieliby korzystać z uproszczonego systemu obowiązków informacyjnych, określonego w art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/1129, w odniesieniu do dopuszczenia ich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym powinni jednak przygotowywać swoje najbardziej aktualne sprawozdania finansowe zgodnie z rozporządzaniem (WE) nr 1606/2002, w tym informacje porównawcze za poprzedni rok, pod warunkiem że byliby zobowiązani do przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w związku ze stosowaniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE (9) po dopuszczeniu ich instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym. Jeżeli przy stosowaniu tej dyrektywy emitenci nie byliby zobowiązani do przygotowywania takich sprawozdań, powinni oni postępować zgodnie z przepisami krajowymi państwa członkowskiego, w którym są oni zarejestrowani.

(17)

Cel niniejszego rozporządzenia jest zgodny z celami prospektu UE na rzecz rozwoju określonymi w art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/1129. Prospekt UE na rzecz rozwoju jest krótki i w związku z tym tani do sporządzenia, co zmniejsza koszty ponoszone przez MŚP. MŚP powinny móc decydować, czy chcą korzystać z prospektu UE na rzecz rozwoju. Obecna definicja MŚP zawarta w rozporządzeniu (UE) 2017/1129 może być zbyt restrykcyjna, w szczególności w odniesieniu do tych emitentów ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku rozwoju MŚP, którzy są często więksi niż tradycyjne MŚP. W związku z tym, w przypadku ofert publicznych, po których natychmiast następuje pierwsze dopuszczenie do obrotu na rynku rozwoju MŚP, mniejsi emitenci nie byliby w stanie korzystać z prospektu UE na rzecz rozwoju, nawet jeśli kapitalizacja rynkowa tych emitentów po ich pierwszym dopuszczeniu do obrotu byłaby niższa niż 200 000 000 EUR. W związku z tym należy zmienić rozporządzenie (UE) 2017/1129, tak aby umożliwić emitentom ubiegającym się o pierwszą ofertę publiczną o wstępnej kapitalizacji rynkowej niższej niż 200 000 000 EUR sporządzanie prospektu UE na rzecz rozwoju.

(18)

Zważywszy na znaczenie MŚP dla funkcjonowania unijnej gospodarki, należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ prawa Unii dotyczącego usług finansowych na finansowanie MŚP. W tym celu Komisja powinna, w ramach przeglądu aktów prawnych mających wpływ na finansowanie notowanych i nienotowanych na giełdzie MŚP, dokonać analizy barier regulacyjnych i administracyjnych, w tym w odniesieniu do badań naukowych, które ograniczają inwestycje w MŚP lub je uniemożliwiają. Czyniąc to, Komisja powinna ocenić ewolucję przepływów kapitału do MŚP i dążyć do stworzenia korzystnego otoczenia regulacyjnego w celu pobudzenia finansowania MŚP.

(19)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2014/65/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129.

(20)

Niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od dnia 31 grudnia 2019 r. Art. 1 powinien jednak być stosowany od dnia 1 stycznia 2021 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 596/2014

W rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 11 dodaje się następujący ustęp:

„1a.   W przypadku gdy oferta papierów wartościowych jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych zdefiniowanych w art. 2 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 (*1), przekazanie informacji tym inwestorom kwalifikowanym w celu negocjowania warunków umownych dotyczących ich udziału w emisji obligacji przez emitenta, którego instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu w systemie obrotu, lub przez każdą osobę działającą w imieniu lub na rzecz tego emitenta nie stanowi badania rynku. Takie przekazanie informacji uznaje się za dokonane w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków danej osoby zgodnie z art. 10 ust. 1 niniejszego rozporządzenia i dlatego nie stanowi ono bezprawnego ujawniania informacji poufnych. Emitent ten lub każda osoba działająca w jego imieniu lub na jego rzecz zapewnia, by inwestorzy kwalifikowani otrzymujący te informacje mieli świadomość związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych i potwierdzili to na piśmie oraz byli świadomi sankcji mających zastosowanie w razie wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).”;"

2)

w art. 13 dodaje się następujące ustępy:

„12.   Bez uszczerbku dla przyjętych praktyk rynkowych ustanowionych zgodnie z ust. 1–11 niniejszego artykułu emitent instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku rozwoju MŚP może zawierać umowy o zapewnianiu płynności w odniesieniu do jego akcji, w przypadku gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

a)

warunki umowy o zapewnianiu płynności spełniają kryteria określone w ust. 2 niniejszego artykułu oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/908 (*2);

b)

umowa o zapewnianiu płynności jest sporządzona zgodnie ze wzorem unijnym, o którym mowa w ust. 13 niniejszego artykułu;

c)

dostawca płynności posiada odpowiednie zezwolenie wydane przez właściwy organ zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE i jest zarejestrowany jako członek rynku u operatora rynku lub firmy inwestycyjnej prowadzących rynek rozwoju MŚP;

d)

operator rynku lub firma inwestycyjna prowadzący rynek rozwoju MŚP potwierdzają na piśmie emitentowi, że otrzymali kopię umowy o zapewnianiu płynności i zgadzają się na jej warunki.

Emitent, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, musi być w stanie wykazać w każdym momencie, że warunki, zgodnie z którymi zawarta została umowa, są na bieżąco spełniane. Emitent ten i operator rynku lub firma inwestycyjna prowadzący rynek rozwoju MŚP dostarczają odpowiednim właściwym organom, na ich żądanie, kopię umowy o zapewnianiu płynności.

13.   EUNGiPW opracowuje projekt regulacyjnych standardów technicznych w celu sporządzenia wzoru umowy, z którego należy korzystać przy zawieraniu umowy o zapewnianiu płynności zgodnie z ust. 12, tak aby zapewnić zgodność z kryteriami określonymi w ust. 2, w tym w odniesieniu do przejrzystości dla rynku i działań w zakresie zapewniania płynności.

EUNGiPW przedłoży Komisji ten projekt regulacyjnych standardów technicznych do dnia 1 września 2020 r.

Komisji powierza się uprawnienia do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

(*2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/908 z dnia 26 lutego 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, procedurę i wymogi w zakresie ustanawiania przyjętej praktyki rynkowej oraz wymogi dotyczące jej podtrzymania, zakończenia lub zmiany warunków jej dopuszczenia (Dz.U. L 153 z 10.6.2016, s. 3).”;"

3)

w art. 17 ust. 4 dodaje się następujący akapit:

„W drodze odstępstwa od akapitu trzeciego niniejszego ustępu emitent, którego instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu wyłącznie na rynku rozwoju MŚP, składa właściwemu organowi, o którym mowa w ust. 3, pisemne wyjaśnienie jedynie na żądanie. Jeżeli emitent jest w stanie uzasadnić swoją decyzję o opóźnieniu, nie ma obowiązku przechowywania zapisu tego wyjaśnienia.”;

4)

w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Emitenci i wszelkie osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz:

a)

sporządzają listę wszystkich osób mających dostęp do informacji poufnych, które pracują dla nich na podstawie umowy o pracę lub wykonują, na innej podstawie, zadania, w ramach których mają dostęp do informacji poufnych, takich jak doradcy, księgowi lub agencje ratingowe (lista osób mających dostęp do informacji poufnych);

b)

niezwłocznie aktualizują listę osób mających dostęp do informacji poufnych zgodnie z ust. 4; oraz

c)

przedstawiają listę osób mających dostęp do informacji poufnych właściwemu organowi na jego żądanie w możliwie najkrótszym terminie.

2.   Emitenci i wszelkie osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz podejmują wszelkie zasadne kroki w celu zapewnienia, aby każda osoba uwzględniona na liście osób mających dostęp do informacji poufnych potwierdziła na piśmie związane z tym obowiązki wynikające z przepisów ustawowych i wykonawczych oraz była świadoma sankcji mających zastosowanie w razie wykorzystywania informacji poufnych i bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

Jeżeli emitent powierza innej osobie sporządzenie i aktualizowanie swojej listy osób mających dostęp do informacji poufnych, emitent pozostaje w pełni odpowiedzialny za wypełnianie obowiązku wynikającego z niniejszego artykułu. Emitent zawsze zachowuje prawo dostępu do listy osób mających dostęp do informacji poufnych sporządzanej przez tę inną osobę.”;

b)

ust. 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„4.   Emitenci i wszelkie osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz aktualizują swoją listę osób mających dostęp do informacji poufnych niezwłocznie, z uwzględnieniem daty aktualizacji, w następujących okolicznościach:

a)

zmiana przyczyny, dla której dana osoba została uwzględniona na liście osób mających dostęp do informacji poufnych;

b)

nowa osoba ma dostęp do informacji poufnych i w związku z tym musi zostać dodana do listy osób mających dostęp do informacji poufnych; oraz

c)

dana osoba przestaje mieć dostęp do informacji poufnych.

W przypadku każdej aktualizacji podaje się datę i godzinę wystąpienia zmiany, która skutkuje aktualizacją.

5.   Emitenci i wszelkie osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz przechowują swoją listę osób mających dostęp do informacji poufnych przez okres co najmniej pięciu lat od jej sporządzenia lub aktualizacji.

6.   Emitenci, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, są uprawnieni do uwzględniania na swoich listach osób mających dostęp do informacji poufnych jedynie tych osób, które w związku z charakterem pełnionych przez nie funkcji lub stanowiska zajmowanego u emitenta mają regularny dostęp do informacji poufnych.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego niniejszego ustępu, jeżeli jest to uzasadnione konkretnymi obawami dotyczącymi integralności rynku krajowego, państwa członkowskie mogą nałożyć na emitentów, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, obowiązek uwzględniania na ich listach osób mających dostęp do informacji poufnych wszystkich osób, o których mowa w ust. 1 lit. a). Listy te muszą zawierać informacje wskazane w formacie określonym przez EUNGiPW, zgodnie z akapitem czwartym niniejszego ustępu.

Listy osób mających dostęp do informacji poufnych, o których mowa w akapitach pierwszym i drugim niniejszego ustępu, przedstawia się właściwemu organowi na jego żądanie w możliwie najkrótszym terminie.

EUNGiPW opracowuje projekt wykonawczych standardów technicznych w celu określenia konkretnego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych, o których mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu. Format list osób mających dostęp do informacji poufnych musi być proporcjonalny i stanowić mniejsze obciążenie administracyjne w porównaniu z formatem list osób mających dostęp do informacji poufnych, o którym mowa w ust. 9.

EUNGiPW przedstawia Komisji ten projekt wykonawczych standardów technicznych do dnia 1 września 2020 r.

Komisji powierza się uprawnienia do przyjmowania wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie czwartym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

5)

art. 19 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„3.   Emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji podają do wiadomości publicznej informacje zawarte w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, w terminie dwóch dni roboczych po otrzymaniu takiego powiadomienia.”;

6)

art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 5 i 6, art. 12 ust. 5, art. 17 ust. 2 akapit trzeci, art. 17 ust. 3, art. 19 ust. 13 i 14 oraz art. 38, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.”.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2017/1129

W rozporządzeniu (UE) 2017/1129 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się następujące ustępy:

„6a.   Wyłączenia określone w ust. 4 lit. f) oraz w ust. 5 lit. e) mają zastosowanie wyłącznie do udziałowych papierów wartościowych i wyłącznie w następujących przypadkach:

a)

oferowane udziałowe papiery wartościowe są tożsame z istniejącymi papierami wartościowymi, które zostały już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed przejęciem i powiązaną z nim transakcją, a przejęcia nie uważa się za transakcję przejęcia odwrotnego w rozumieniu paragrafu B19 międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF) 3, Połączenia jednostek gospodarczych, przyjętego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (*3); lub

b)

organ nadzoru mający, w stosownych przypadkach, kompetencje w zakresie przeglądu dokumentu oferty na mocy dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*4) wydał uprzednie zatwierdzenie dokumentu, o którym mowa w ust. 4 lit. f) lub ust. 5 lit. e) niniejszego artykułu.

6b.   Wyłączenia określone w ust. 4 lit. g) oraz w ust. 5 lit. f) mają zastosowanie wyłącznie do udziałowych papierów wartościowych, w przypadku których transakcji nie uważa się za transakcję przejęcia odwrotnego w rozumieniu paragrafu B19 MSSF 3, Połączenia jednostek gospodarczych, i wyłącznie w następujących przypadkach:

a)

udziałowe papiery wartościowe podmiotu przejmującego zostały już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed transakcją; lub

b)

udziałowe papiery wartościowe podmiotów objętych podziałem zostały już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed transakcją.

(*3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1)."

(*4)  Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12).”;"

2)

w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

bez uszczerbku dla art. 1 ust. 5 emitenci, których udziałowe papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy i którzy emitują papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym lub papiery wartościowe zapewniające dostęp do udziałowych papierów wartościowych tożsamych z istniejącymi udziałowymi papierami wartościowymi emitenta, które zostały już dopuszczone do obrotu;”;

(ii)

dodaje się następującą literę:

„d)

emitenci, których papiery wartościowe są oferowane publicznie i są dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat, którzy całkowicie wypełnili obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w trakcie całego okresu, podczas którego były dopuszczone do obrotu i którzy ubiegają się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych tożsamych z istniejącymi papierami wartościowymi, które zostały wcześniej wyemitowane.”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w akapicie drugim dodaje się następujące zdanie:

„Ci emitenci, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. d) niniejszego artykułu, którzy są zobowiązani do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE (*5) po dopuszczeniu ich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzają najnowsze informacje finansowe zgodnie z ust. 3 akapit drugi lit. a) niniejszego artykułu, zawierające informacje porównawcze za poprzedni rok przedstawione w uproszczonym prospekcie, zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (*6).

(*5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19)."

(*6)  Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).”;"

(ii)

dodaje się następujące akapity:

„Ci emitenci, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. d) niniejszego artykułu, którzy nie są zobowiązani do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z dyrektywą 2013/34/UE po dopuszczeniu ich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzają najnowsze informacje finansowe zgodnie z ust. 3 akapit drugi lit. a) niniejszego artykułu, zawierające informacje porównawcze za poprzedni rok przedstawione w uproszczonym prospekcie, zgodnie z przepisami krajowymi państwa członkowskiego, w którym dany emitent jest zarejestrowany.

Emitenci z państw trzecich, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, sporządzają najnowsze informacje finansowe zgodnie z ust. 3 akapit drugi lit. a) niniejszego artykułu, zawierające informacje porównawcze za poprzedni rok przedstawione w uproszczonym prospekcie, zgodnie ze swoimi krajowymi standardami rachunkowości, pod warunkiem że standardy te są równoważne z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002. Jeżeli te krajowe standardy rachunkowości nie są równoważne z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, informacje finansowe przeformułowuje się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002.”;

c)

ust. 3 akapit drugi lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

w przypadku udziałowych papierów wartościowych, w tym papierów wartościowych zapewniających dostęp do udziałowych papierów wartościowych, oświadczenie o kapitale obrotowym, oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu, ujawnienie odnośnych konfliktów interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi, informacje o głównych akcjonariuszach oraz, w stosownych przypadkach, informacje finansowe pro forma.”;

3)

w art. 15 ust. 1 akapit pierwszy dodaje się następującą literę:

„ca)

emitenci inni niż MŚP, składający publiczną ofertę akcji, a w tym samym czasie ubiegający się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku rozwoju MŚP, pod warunkiem że tacy emitenci nie posiadają akcji, które już dopuszczono do obrotu na rynku rozwoju MŚP i że łączna wartość dwóch poniższych pozycji jest mniejsza niż 200 000 000 EUR:

(i)

ostatecznej ceny ofertowej lub maksymalnej ceny w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) ppkt (i);

(ii)

całkowitej liczby akcji znajdujących się w obrocie bezpośrednio po publicznej ofercie akcji, obliczonej na podstawie liczby akcji oferowanych publicznie albo, w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) ppkt (i), na podstawie maksymalnej liczby akcji oferowanych publicznie.”;

4)

załącznik V pkt II otrzymuje brzmienie:

„II.

Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu (wyłącznie w przypadku udziałowych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa o kapitalizacji rynkowej powyżej 200 000 000 EUR) i oświadczenie o kapitale obrotowym (wyłącznie w przypadku udziałowych papierów wartościowych).

Celem jest przedstawienie informacji o kapitalizacji i zadłużeniu emitenta oraz informacji o tym, czy kapitał obrotowy wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, a jeżeli nie, o tym, w jaki sposób emitent proponuje zapewnić niezbędny dodatkowy kapitał obrotowy.”.

Artykuł 3

Zmiana w dyrektywie 2014/65/UE

W art. 33 dyrektywy 2014/65/UE dodaje się następujący ustęp:

„9.   Do dnia 1 lipca 2020 r. Komisja powołuje grupę ekspertów zainteresowanych stron w celu monitorowania funkcjonowania i powodzenia rynków rozwoju MŚP. Do dnia 1 lipca 2021 r. grupa ekspertów zainteresowanych stron publikuje sprawozdanie dotyczące swoich wniosków.”.

Artykuł 4

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 grudnia 2019 r. Art. 1 stosuje się jednak od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 27 listopada 2019 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

D.M. SASSOLI

Przewodniczący

W imieniu Rady T.

TUPPURAINEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 79.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 8 listopada 2019 r.

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 49).

(8)  Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).

(9)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).


Top