EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0411

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/411 z dnia 29 listopada 2018 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających techniczne wymogi w zakresie opracowania, obsługi i prowadzenia elektronicznego centralnego rejestru w dziedzinie usług płatniczych i w zakresie dostępu do informacji w nim zawartych (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/7666

Dz.U. L 73 z 15.3.2019, p. 84–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/411/oj

15.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/84


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/411

z dnia 29 listopada 2018 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających techniczne wymogi w zakresie opracowania, obsługi i prowadzenia elektronicznego centralnego rejestru w dziedzinie usług płatniczych i w zakresie dostępu do informacji w nim zawartych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE (1), w szczególności jej art. 15 ust. 4 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/2366 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) jest zobowiązany do opracowania, obsługi i prowadzenia elektronicznego centralnego rejestru, który zawiera informacje przekazywane przez właściwe organy zgodnie z ust. 2 tego artykułu.

(2)

Aby zagwarantować prawidłowe przedstawianie informacji zawartych w elektronicznym centralnym rejestrze, EUNB powinien zapewnić bezpieczne wprowadzanie lub bezpieczną zmianę informacji. W tym celu EUNB powinien przyznać osobisty dostęp do aplikacji rejestru członkom personelu właściwych organów. EUNB i właściwe organy, które podjęły decyzję o automatycznym przekazywaniu informacji EUNB, powinny zapewnić stosowanie bezpiecznych i proporcjonalnych technik szyfrowania w punktach końcowych i podczas całego procesu przekazywania informacji.

(3)

Biorąc pod uwagę, że konieczne jest, aby elektroniczny centralny rejestr zawierał znormalizowane i spójne informacje dotyczące wszystkich instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego z siedzibą w Unii, przedstawione w tym samym formacie, aplikacja rejestru powinna sprawdzić poprawność danych, zanim jakiekolwiek informacje wprowadzone lub zmienione przez właściwe organy zostaną podane do wiadomości publicznej.

(4)

Konieczne jest zapewnienie autentyczności, spójności i niezaprzeczalności informacji zawartych w elektronicznym centralnym rejestrze. EUNB powinien zatem zapewniać bezpieczne przechowywanie informacji oraz prawidłowe rejestrowanie wszelkich wprowadzonych lub zmienionych informacji.

(5)

Aby umożliwić użytkownikom usług płatniczych i innym zainteresowanym stronom skuteczne korzystanie z elektronicznego centralnego rejestru, konieczne jest, aby aplikacja rejestru została opracowana w sposób gwarantujący niezawodne działanie rejestru i nieprzerwany dostęp do niego.

(6)

Pożądane jest, aby użytkownicy elektronicznego centralnego rejestru mogli skutecznie wyszukiwać zawarte w nim informacje. W związku z tym należy umożliwić wyszukiwanie informacji na podstawie szeregu różnych kryteriów wyszukiwania.

(7)

Aby zaspokoić potrzeby sektora usług płatniczych, EUNB powinien udostępnić zawartość rejestru do pobrania w postaci standardowego pliku. Umożliwiłoby to wszystkim zainteresowanym stronom automatyczne wyszukiwanie informacji zawartych w takim pliku.

(8)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez EUNB.

(9)

EUNB przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o wydanie opinii do Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Wewnętrzni użytkownicy rejestru

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia użytkownikiem wewnętrznym jest członek personelu właściwego organu odpowiedzialny za ręczne wprowadzanie informacji do elektronicznego centralnego rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) („elektroniczny centralny rejestr”) i ich zmianę.

2.   Każdy właściwy organ wyznacza co najmniej dwóch członków swojego personelu jako użytkowników wewnętrznych.

3.   Właściwe organy powiadamiają EUNB o tożsamości osób, o których mowa w ust. 2.

Artykuł 2

Zarządzanie rejestrem

EUNB zarządza wykazem użytkowników wewnętrznych, dostarcza użytkownikom wewnętrznym szczegółowe informacje na temat uwierzytelniania oraz udziela wsparcia technicznego właściwym organom.

Artykuł 3

Dostęp użytkowników wewnętrznych

1.   Użytkownicy wewnętrzni mają dostęp do aplikacji elektronicznego centralnego rejestru wyłącznie przy użyciu uwierzytelnienia dwuskładnikowego.

2.   EUNB udostępnia użytkownikom wewnętrznym domyślną nazwę użytkownika i domyślne hasło oraz pozostałe dane uwierzytelniające w celu uzyskania dostępu do aplikacji elektronicznego centralnego rejestru.

3.   Od użytkowników wewnętrznych wymaga się zmiany domyślnej nazwy użytkownika i domyślnego hasła przy pierwszym zalogowaniu się do aplikacji elektronicznego centralnego rejestru.

4.   EUNB zapewnia, aby stosowana metoda uwierzytelniania umożliwiała identyfikację każdego użytkownika wewnętrznego.

5.   EUNB zapewnia, aby aplikacja elektronicznego centralnego rejestru uniemożliwiała wprowadzanie informacji do elektronicznego centralnego rejestru lub ich zmianę przez osoby, które nie mają dostępu do aplikacji rejestru lub które nie posiadają odpowiednich zezwoleń na wykonywanie takich czynności.

Artykuł 4

Użytkownicy publiczni

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia użytkownikami publicznymi elektronicznego centralnego rejestru są użytkownicy usług płatniczych i inne zainteresowane strony, którzy uzyskują dostęp do elektronicznego centralnego rejestru za pośrednictwem strony internetowej EUNB.

2.   Użytkownicy publiczni mają dostęp do elektronicznego centralnego rejestru bez konieczności korzystania z danych uwierzytelniających.

3.   Dostęp użytkowników publicznych do elektronicznego centralnego rejestru umożliwia im jedynie czytanie, przeszukiwanie i pobieranie informacji zawartych w rejestrze. Użytkownicy publiczni nie posiadają uprawnień do zmiany zawartości rejestru.

4.   W przypadku dostępu użytkowników publicznych do elektronicznego centralnego rejestru strona internetowa EUNB wyświetla kryteria wyszukiwania określone w art. 15 ust. 1.

ROZDZIAŁ 2

PRZEKAZYWANIE EUNB INFORMACJI PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY

Artykuł 5

Przekazywanie EUNB informacji przez właściwe organy

1.   Właściwe organy przekazują EUNB informacje, które mają zostać zawarte w elektronicznym centralnym rejestrze, ręcznie za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika lub automatycznie za pośrednictwem interfejsu aplikacja-aplikacja.

2.   Właściwe organy powiadamiają EUNB o preferowanym przez nie podejściu do przekazywania informacji na podstawie ust. 1.

3.   Właściwe organy, które powiadomiły EUNB o tym, że preferowanym przez nie podejściem jest automatyczne przekazywanie informacji, mają prawo do ręcznego przekazywania informacji po uprzednim powiadomieniu EUNB.

4.   Właściwe organy udostępniają EUNB hiperłącze do krajowego rejestru publicznego. EUNB podaje te hiperłącza do wiadomości publicznej w elektronicznym centralnym rejestrze.

Artykuł 6

Ręczne wprowadzanie i ręczna zmiana informacji

1.   Właściwe organy, które podjęły decyzję o ręcznym przekazywaniu informacji EUNB, ręcznie wprowadzają lub zmieniają informacje dotyczące swoich państw członkowskich w aplikacji internetowej elektronicznego centralnego rejestru. Informacje te wprowadza się w formacie określonym w art. 1 ust. 2–9 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/410 (3).

2.   Informacje wprowadzone lub zmienione ręcznie są udostępniane publicznie w elektronicznym centralnym rejestrze po sprawdzeniu ich poprawności przez aplikację tego rejestru zgodnie z art. 8.

3.   Jeżeli informacje wprowadzone lub zmienione ręcznie nie zostaną uznane za poprawne po sprawdzeniu przez aplikację elektronicznego centralnego rejestru, informacje te zostają odrzucone i nie udostępnia się ich publicznie. Użytkownik wewnętrzny ponownie wprowadza lub zmienia dane, wykorzystując poprawione informacje.

4.   EUNB umieszcza znacznik daty i godziny w ręcznie wprowadzanych lub zmienianych informacjach w elektronicznym centralnym rejestrze. Ten znacznik daty i godziny wskazuje moment ostatniej zmiany w rejestrze.

5.   Właściwe organy zapewniają wprowadzenie do elektronicznego centralnego rejestru EUNB tego samego dnia wszystkich zmian w treści krajowych rejestrów publicznych dotyczących każdego udzielenia lub cofnięcia zezwolenia lub rejestracji.

Artykuł 7

Automatyczne przekazywanie informacji

1.   Właściwe organy, które podjęły decyzję o automatycznym przekazywaniu informacji EUNB, przekazują informacje bezpośrednio z aplikacji krajowych rejestrów publicznych do aplikacji elektronicznego centralnego rejestru.

2.   EUNB i właściwe organy zapewniają bezpieczne przekazywanie informacji między aplikacjami swoich odpowiednich rejestrów w celu zagwarantowania autentyczności, spójności i niezaprzeczalności przekazywanych informacji, wykorzystując do tego silne i powszechnie uznawane techniki szyfrowania.

3.   Właściwe organy przekazują EUNB w ramach jednego pliku zbiorczego o wspólnym standardowym i ustrukturyzowanym formacie („plik zbiorczy”) cały zestaw informacji, określony w art. 1 ust. 2–9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/410, zawartych w krajowych rejestrach publicznych.

4.   Przekazanie pliku zbiorczego odbywa się co najmniej raz dziennie każdego dnia, w którym treść krajowego rejestru publicznego została zmieniona.

5.   W przypadku gdy właściwe organy zmieniają treść krajowych rejestrów publicznych w związku z udzieleniem lub cofnięciem zezwolenia lub rejestracji i nie są w stanie przekazać tych zmian w sposób automatyczny, wprowadzają je ręcznie tego samego dnia.

6.   EUNB zezwala właściwym organom na przekazanie pliku zbiorczego raz dziennie, niezależnie od tego, czy treść ich krajowych rejestrów publicznych została zmieniona.

7.   Informacje automatycznie przekazywane do elektronicznego centralnego rejestru udostępnia się publicznie w rejestrze jak najszybciej po przetworzeniu i sprawdzeniu poprawności pliku zbiorczego przez aplikację elektronicznego centralnego rejestru zgodnie z art. 8, a najpóźniej do końca dnia, w którym plik zbiorczy został przetworzony, a jego poprawność sprawdzona. Wszystkie informacje uprzednio przekazane lub ręcznie wprowadzone przez właściwy organ, które są publicznie dostępne w elektronicznym centralnym rejestrze, zastępuje się informacjami przekazanymi następnie przez ten właściwy organ.

8.   EUNB nie zezwala właściwym organom na przekazanie nowego pliku zbiorczego, dopóki nie otrzymają wyniku sprawdzenia poprawności uprzednio przekazanego pliku zbiorczego.

9.   Jeżeli informacje przekazane automatycznie nie zostaną uznane za poprawne po sprawdzeniu przez aplikację elektronicznego centralnego rejestru, cały zbiór informacji zawartych w pliku zbiorczym zostaje odrzucony i nie jest udostępniany publicznie w tym rejestrze.

10.   EUNB umieszcza znacznik daty i godziny w informacjach automatycznie przekazywanych do aplikacji elektronicznego centralnego rejestru. Ten znacznik daty i godziny wskazuje moment ostatniej synchronizacji między elektronicznym centralnym rejestrem a krajowymi rejestrami publicznymi.

Artykuł 8

Sprawdzenie poprawności informacji

1.   Aplikacja elektronicznego centralnego rejestru sprawdza poprawność informacji przekazanych EUNB przez właściwe organy w celu uniknięcia braków w informacjach lub ich powielania.

2.   Aby uniknąć braków w informacjach, aplikacja elektronicznego centralnego rejestru sprawdza poprawność danych w polach wypełnionych przez właściwe organy lub w polach zawierających informacje przekazane EUNB przez właściwe organy, z wyjątkiem pola zawierającego nazwę handlową osoby fizycznej lub prawnej.

3.   Aby uniknąć powielania informacji, aplikacja rejestru sprawdza poprawność danych w każdym z poniższych pól:

a)

w przypadku instytucji płatniczych, osób fizycznych lub prawnych korzystających ze zwolnienia na mocy art. 32 dyrektywy (UE) 2015/2366, dostawców świadczących usługi dostępu do informacji o rachunku, instytucji pieniądza elektronicznego, osób prawnych korzystających z wyłączenia na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE (4), instytucji, o których mowa w art. 2 ust. 5 pkt 4–23 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (5), oraz osób, których zezwolenie lub rejestracja zostały cofnięte:

(i)

krajowy numer identyfikacyjny;

(ii)

odpowiedni rodzaj osoby fizycznej lub prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 2–9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/410;

(iii)

data udzielenia zezwolenia lub rejestracji;

b)

w przypadku agentów instytucji płatniczych, osób fizycznych lub prawnych korzystających ze zwolnienia na mocy art. 32 dyrektywy (UE) 2015/2366, dostawców świadczących usługi dostępu do informacji o rachunku, instytucji pieniądza elektronicznego oraz osób prawnych korzystających z wyłączenia na mocy art. 9 dyrektywy 2009/110/WE:

(i)

krajowy numer identyfikacyjny agenta;

(ii)

krajowy numer identyfikacyjny osoby fizycznej lub prawnej, w imieniu której agent świadczy usługi płatnicze;

(iii)

data rejestracji;

c)

w przypadku dostawców usług świadczących usługi na mocy art. 3 lit. k) ppkt (i) i (ii) oraz art. 3 lit. l) dyrektywy (UE) 2015/2366:

(i)

krajowy numer identyfikacyjny dostawcy usług;

(ii)

wyłączenie, na mocy którego dostawca usług prowadzi działalność;

(iii)

data rejestracji.

4.   W przypadku gdy status dotyczący zezwolenia lub rejestracji osoby fizycznej lub prawnej, która ma agentów świadczących usługi płatnicze w jej imieniu, zmienił się z „posiadająca zezwolenie” lub „zarejestrowana” na „cofnięto zezwolenie/rejestrację”, aplikacja elektronicznego centralnego rejestru nie sprawdza poprawności danych dotyczących agentów powiązanych z tą osobą.

5.   Właściwe organy otrzymują odpowiedź z aplikacji elektronicznego centralnego rejestru na temat wyniku procesu sprawdzenia poprawności danych w jak najkrótszym terminie, przedstawioną w sposób jasny i jednoznaczny. Wynik sprawdzenia poprawności danych obejmuje również procentową zmianę zawartości uprzednio przekazanych informacji.

6.   W przypadku gdy przekazane informacje nie przejdą procesu sprawdzenia poprawności, EUNB zamieszcza w swojej odpowiedzi skierowanej do właściwych organów pełne uzasadnienie odrzucenia.

7.   Jeżeli sprawdzenie poprawności nie powiodło się, a zmiany w zawartości krajowego rejestru publicznego dotyczą udzielenia lub cofnięcia zezwolenia lub rejestracji, właściwe organy, które automatycznie przekazują informacje, do końca dnia, w którym sprawdzenie poprawności nie powiodło się, przekazują poprawiony lub zaktualizowany plik zbiorczy wraz z całym zestawem informacji lub ręcznie wprowadzają nowe zmiany w zawartości krajowych rejestrów publicznych związane z udzieleniem lub cofnięciem zezwolenia lub rejestracji.

8.   Do celów sprawdzenia poprawności krajowych numerów identyfikacyjnych właściwe organy powiadamiają EUNB o rodzajach i formatach krajowych numerów identyfikacyjnych, których używają w rejestrach krajowych.

9.   Zastosowanie elektronicznego centralnego rejestru umożliwia właściwym organom wielokrotne wpisanie agenta do rejestru, w przypadku gdy świadczy on usługi płatnicze w imieniu więcej niż jednej osoby fizycznej lub prawnej. Każde wprowadzenie traktuje się jako osobny wpis.

Artykuł 9

Informacje dotyczące agentów

1.   EUNB i właściwe organy zapewniają powiązanie agentów wprowadzonych do elektronicznego centralnego rejestru z osobą fizyczną lub prawną, w imieniu której świadczą usługi płatnicze.

2.   W przypadku gdy status dotyczący zezwolenia lub rejestracji osoby fizycznej lub prawnej, która ma agentów świadczących usługi płatnicze w jej imieniu, zmienił się z „posiadająca zezwolenie” lub „zarejestrowana” na „cofnięto zezwolenie/rejestrację”, status agentów powiązanych z taką osobą fizyczną lub prawną zmienia się z „aktywny” na „nieaktywny”.

Artykuł 10

Odpowiedzialność właściwych organów

1.   Właściwe organy odpowiadają za prawidłowość informacji wprowadzonych ręcznie lub automatycznie przekazywanych do aplikacji elektronicznego centralnego rejestru dotyczących osób fizycznych lub prawnych posiadających zezwolenie lub zarejestrowanych przez nie, a także agentów i dostawców usług świadczących usługi na mocy art. 3 lit. k) ppkt (i) i (ii) oraz art. 3 lit. l) dyrektywy (UE) 2015/2366, wymienionych w krajowych rejestrach publicznych.

2.   Aplikacja elektronicznego centralnego rejestru umożliwia użytkownikom wewnętrznym i aplikacjom krajowych rejestrów publicznych wprowadzanie lub zmianę informacji, za które odpowiedzialny jest ich odpowiedni właściwy organ.

3.   Właściwe organy nie mogą zmieniać informacji, za które odpowiedzialne są inne właściwe organy.

4.   Właściwe organy nie mają możliwości wprowadzania informacji dotyczących instytucji płatniczych, osób fizycznych lub prawnych korzystających ze zwolnienia na mocy art. 32 dyrektywy (UE) 2015/2366 oraz ich agentów, dostawców świadczących usługi dostępu do informacji o rachunku, instytucji, o których mowa w art. 2 ust. 5 pkt 4–23 dyrektywy 2013/36/UE, instytucji pieniądza elektronicznego, osób prawnych korzystających z wyłączenia na mocy art. 9 dyrektywy 2009/110/WE i ich agentów oraz dostawców usług świadczących usługi na mocy art. 3 lit. k) ppkt (i) i (ii) oraz art. 3 lit. l) dyrektywy (UE) 2015/2366, mających siedzibę w innym przyjmującym państwie członkowskim.

ROZDZIAŁ 3

WYMOGI NIEFUNKCJONALNE

Artykuł 11

Wymogi bezpieczeństwa

1.   Dane zawarte w aplikacji elektronicznego centralnego rejestru zapisuje się na kopiach zapasowych, które są przechowywane w celu odzyskania na wypadek awarii.

2.   W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów związanych z bezpieczeństwem EUNB musi mieć możliwość natychmiastowego zamknięcia aplikacji elektronicznego centralnego rejestru i uniemożliwienia dostępu do serwera.

3.   Aplikacja elektronicznego centralnego rejestru musi mieć możliwość odzyskania sprawności po awarii bez zbędnej zwłoki oraz kontynuowania normalnego funkcjonowania.

4.   W przypadku gdy aplikacja elektronicznego centralnego rejestru ulegnie awarii i nie może przetwarzać plików zbiorczych przekazanych przez właściwe organy, aplikacja przetwarza najnowsze pliki przekazane przez każdy właściwy organ po przywróceniu jej normalnego funkcjonowania.

5.   EUNB powiadamia właściwe organy o wszelkich awariach lub przestojach w aplikacji elektronicznego centralnego rejestru.

6.   Jeżeli awaria aplikacji elektronicznego centralnego rejestru wpłynęła na przetwarzanie pliku zbiorczego przekazanego przez właściwy organ, EUNB zwraca się do tego organu o przekazanie nowego pliku zbiorczego. W przypadku gdy właściwy organ nie jest w stanie tego zrobić, zwraca się do EUNB o przywrócenie danych do wersji, która została przedłożona w ostatnim pliku zbiorczym, który przeszedł sprawdzenie poprawności przed wystąpieniem awarii.

7.   EUNB opracowuje swój rejestr zgodnie z międzynarodowymi standardami cyberbezpieczeństwa.

Artykuł 12

Wymogi w zakresie dostępności i wydajności

1.   Elektroniczny centralny rejestr musi być w stanie pomieścić początkowy zestaw danych obecnie istniejących w rejestrach publicznych prowadzonych przez właściwe organy.

2.   Aplikacja elektronicznego centralnego rejestru musi być w stanie pomieścić zwiększony wolumen informacji otrzymywanych od właściwych organów. Takie zwiększenie nie może mieć wpływu na dostępność rejestru.

3.   EUNB zapewnia natychmiastowy dostęp do elektronicznego centralnego rejestru po przywróceniu normalnego funkcjonowania po awarii aplikacji tego rejestru.

4.   Automatyczne przekazywanie informacji, o którym mowa w art. 7, nie może wpływać na dostępność elektronicznego centralnego rejestru.

5.   EUNB informuje użytkowników publicznych o niedostępności elektronicznego centralnego rejestru, a także o przyczynach takiej niedostępności oraz o przywróceniu dostępności rejestru, umieszczając te informacje na swojej stronie internetowej.

Artykuł 13

Wymogi w zakresie obsługi i wsparcia

1.   EUNB monitoruje działanie aplikacji rejestru, analizuje jej wydajność i, w razie potrzeby, wprowadza zmiany w celu zapewnienia zgodności aplikacji z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

2.   EUNB monitoruje regularne przekazywanie i aktualizowanie informacji zawartych w elektronicznym centralnym rejestrze przez właściwe organy.

3.   EUNB regularnie kontroluje, czy wymogi niefunkcjonalne określone w niniejszym rozdziale są odpowiednie.

4.   EUNB udziela właściwym organom wsparcia w zakresie prowadzenia elektronicznego centralnego rejestru. W tym celu EUNB wprowadza do aplikacji rejestru funkcję umożliwiającą właściwym organom składanie zapytań. EUNB umieszcza wszystkie takie zapytania w kolejce.

5.   EUNB odpowiada na zapytania, o których mowa w ust. 4, bez zbędnej zwłoki do końca dnia, w którym zapytanie zostało złożone. EUNB odpowiada na zapytania w kolejności ich otrzymania.

6.   EUNB zapewnia właściwym organom środowisko testowe i wsparcie dla takiego środowiska technicznego.

7.   EUNB ustanawia specjalny kanał do powiadamiania o zdarzeniach związanych z prowadzeniem elektronicznego rejestru centralnego.

Artykuł 14

Ścieżka audytu

1.   Elektroniczny centralny rejestr umożliwia rejestrowanie wszystkich informacji przekazywanych EUNB przez właściwe organy.

2.   Elektroniczny centralny rejestr umożliwia rejestrację wszystkich zautomatyzowanych lub ręcznych czynności wykonywanych odpowiednio przez aplikacje krajowych rejestrów publicznych lub przez użytkowników wewnętrznych, jak również czasu, w którym czynności te zostały wykonane.

3.   EUNB ma dostęp do danych zarejestrowanych zgodnie z ust. 1 i 2.

4.   EUNB jest w stanie sporządzić sprawozdania z danych zarejestrowanych na podstawie ust. 1 i 2, które umożliwiają mu monitorowanie i interpretowanie informacji przekazywanych przez właściwe organy.

ROZDZIAŁ 4

DOSTĘP DO INFORMACJI

Artykuł 15

Wyszukiwanie informacji

1.   Elektroniczny centralny rejestr umożliwia użytkownikom rejestru wyszukiwanie informacji w rejestrze na podstawie różnych kryteriów wyszukiwania, w tym według każdego z poniższych kryteriów:

a)

odpowiedni rodzaj osoby fizycznej lub prawnej, o którym mowa w art. 1 ust. 2–9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/410;

b)

imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej;

c)

krajowy numer identyfikacyjny osoby fizycznej lub prawnej;

d)

nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za prowadzenie krajowego rejestru publicznego;

e)

państwo zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby osoby prawnej;

f)

miasto zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby osoby prawnej;

g)

świadczone usługi płatnicze i usługi w zakresie pieniądza elektronicznego;

h)

przyjmujące państwo członkowskie, w którym posiadające zezwolenie lub zarejestrowane instytucja płatnicza, instytucja pieniądza elektronicznego lub dostawca świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku świadczą usługi lub zgłosiły zamiar świadczenia usług;

i)

usługi płatnicze i usługi w zakresie pieniądza elektronicznego świadczone w przyjmującym państwie członkowskim;

j)

status dotyczący zezwolenia lub rejestracji;

k)

data udzielenia zezwolenia lub rejestracji;

l)

data cofnięcia zezwolenia lub rejestracji.

2.   Elektroniczny centralny rejestr wyszukuje informacje po wypełnieniu co najmniej jednego z kryteriów wyszukiwania.

3.   Elektroniczny centralny rejestr umożliwia użytkownikom rejestru korzystanie z kombinacji kryteriów określonych w ust. 1.

4.   Elektroniczny centralny rejestr umożliwia użytkownikom rejestru wybór informacji określonych w ust. 1 lit. a), d), e) i j) z rozwijanego menu.

5.   Elektroniczny centralny rejestr umożliwia użytkownikom rejestru wybór kryteriów wyszukiwania, o których mowa w ust. 1 lit. g), h) oraz i), z menu wielokrotnego wyboru.

6.   EUNB zapewnia użytkownikom rejestru możliwość wyszukiwania przez zastąpienie pojedynczych znaków lub słów symbolami lub innymi znakami (wyszukiwanie z użyciem znaków wieloznacznych), aby zwiększyć zakres wyszukiwania.

7.   EUNB informuje użytkowników rejestru o sposobie korzystania z symboli, o których mowa w ust. 6, zamieszczając te informacje na swojej stronie internetowej.

Artykuł 16

Wyświetlanie wyników wyszukiwania

1.   Elektroniczny centralny rejestr wyświetla jako wyniki wyszukiwania wszystkie osoby fizyczne i prawne spełniające kryteria wyszukiwania określone przez użytkownika rejestru.

2.   Wyświetlane informacje dotyczące osób fizycznych i prawnych obejmują następujące dane:

a)

imię i nazwisko/nazwę osoby;

b)

krajowy numer identyfikacyjny osoby;

c)

państwo zamieszkania lub siedziby osoby;

d)

miasto zamieszkania lub siedziby osoby;

e)

odpowiedni rodzaj osoby fizycznej lub prawnej, o którym mowa w art. 1 ust. 2–9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/410;

f)

świadczone usługi płatnicze i usługi w zakresie pieniądza elektronicznego.

3.   Przy wyborze imienia i nazwiska osoby fizycznej lub nazwy osoby prawnej z wyświetlanych wyników wyszukiwania informacje określone w art. 1 ust. 2–9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/410 są wyświetlane w odniesieniu do danej osoby, w tym najnowszy znacznik daty i godziny wprowadzony przez EUNB.

4.   Agenci są wyświetlani zarówno jako odrębny wpis, jak i jako część wpisu dotyczącego osoby fizycznej lub prawnej, w imieniu której świadczą usługi płatnicze.

5.   EUNB wyświetla w elektronicznym centralnym rejestrze informacje przekazane przez właściwe organy dokładnie i zapewnia ich kompletność.

Artykuł 17

Pobieranie informacji

1.   EUNB udostępnia zawartość elektronicznego centralnego rejestru do celów ręcznego i automatycznego pobierania przez użytkowników publicznych rejestru przez skopiowanie tej zawartości do standardowego pliku.

2.   EUNB aktualizuje standardowy plik, o którym mowa w ust. 1, co najmniej dwa razy dziennie we wcześniej ustalonych odstępach czasu. EUNB ujawnia wcześniej ustalone odstępy czasu, w których będą dokonywane takie aktualizacje.

ROZDZIAŁ 6

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/410 z dnia 29 listopada 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szczegółów i struktury informacji przekazywanych w dziedzinie usług płatniczych przez właściwe organy Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (zob. s. 20 niniejszego Dziennika Urzędowego)

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).


Top