EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0220

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/220 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

C/2019/765

OJ L 35, 7.2.2019, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/220/oj

7.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/220

z dnia 6 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 (2) jest umożliwienie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 338/97 i zapewnienie pełnej zgodności z postanowieniami Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) („Konwencja”).

(2)

Podczas 17. posiedzenia Konferencji Stron Konwencji uzgodniono pewne zmiany w rezolucji Konferencji CITES 11.20 (Rev. CoP17) dotyczące handlu żywymi słoniami i nosorożcami. Podczas tego samego posiedzenia przeredagowano i zaktualizowano wykaz standardowych źródeł nomenklatury załączony do rezolucji Konferencji CITES 12.11 (Rev. CoP17), który ma służyć do wskazywania nazw naukowych gatunków w zezwoleniach i świadectwach.

(3)

Podczas 67. posiedzenia Stałego Komitetu Konwencji przyjęto zmienione wytyczne dotyczące składania sprawozdań rocznych. Wytyczne zawierają zmienione kody, które należy włączyć do opisu okazów i jednostek miary, które mają być wykorzystywane w pozwoleniach i świadectwach.

(4)

Zmiany w rezolucjach Konferencji CITES 11.20 i 12.11 oraz zmienione kody i jednostki miary muszą zostać odzwierciedlone w rozporządzeniu (WE) nr 865/2006.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 865/2006.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 865/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 5b w brzmieniu:

„Artykuł 5b

Szczególna treść zezwoleń i świadectw dotyczących żywych nosorożców i żywych słoni

Zezwolenia i świadectwa wydane zgodnie z art. 4 lub art. 5 rozporządzenia (WE) nr 338/97 na potrzeby przywozu lub powrotnego wywozu żywych nosorożców lub żywych słoni z populacji objętych załącznikiem B do tego rozporządzenia zawierają warunek określający, że róg nosorożca lub kość słoniowa uzyskane z tych zwierząt lub ich potomstwa nie mogą stać się przedmiotem handlu ani działalności komercyjnej w Unii. Ponadto żywe nosorożce ani żywe słonie pochodzące z tych populacji nie mogą być przedmiotem polowań w celu zdobycia trofeów poza historycznym obszarem ich występowania.”;

2)

załączniki VII i VIII zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK VII

Kody stosowane w opisie okazów oraz jednostki miary wykorzystywane w zezwoleniach i świadectwach zgodnie z art. 5 pkt 1 i 2

Opis

Kod terminu handlowego

Jednostka zalecana

Jednostka alternatywna

Objaśnienie

Fiszbin

BAL

kg

liczba

Fiszbiny

Kora

BAR

kg

 

Kora drzew (surowa, suszona lub sproszkowana; nieprzetworzona)

Ciało

BOD

liczba

kg

Praktycznie całe martwe zwierzęta, w tym świeże lub przetworzone ryby, wypchane żółwie, spreparowane motyle, gady w alkoholu, całe wypchane trofea myśliwskie itp.

Kość

BON

kg

liczba

Kości, w tym szczęki

Kalipasz

CAL

kg

 

Kalipasz (chrząstka żółwia na zupę)

Karapaks

CAP

liczba

kg

Surowe lub nieobrobione całe skorupy gatunków Testudines

Rzeźba

CAR

kg

liczba

Rzeźbione wyroby inne niż z kości słoniowej, kości lub rogu – np. z koralu i drewna (w tym rękodzieła).

Uwaga: rzeźby z kości słoniowej powinny być wyszczególnione jako takie (zob. poniżej – »IVC«). Ponadto, w przypadku gatunków, z których można wyrzeźbić więcej niż jeden rodzaj wyrobu (np. z rogu i kości), kod terminu handlowego powinien w miarę możliwości wskazywać rodzaj wyrobu będącego przedmiotem handlu (np. rzeźba z kości – »BOC« lub rzeźba z rogu – »HOC«)

Rzeźba – kość

BOC

kg

liczba

Rzeźba z kości

Rzeźba – róg

HOC

kg

liczba

Rzeźba z rogu

Rzeźba – kość słoniowa

IVC

kg

liczba

Rzeźby z kości słoniowej, w tym mniejsze przetworzone kawałki kości słoniowej (np. rękojeści noży, zestawy do gry w szachy, zestawy do gry w madżonga itp.). Uwaga: całe rzeźbione kły należy zgłaszać jako kły (zob. »TUS« poniżej). Biżuterię wykonaną z kości słoniowej należy zgłaszać jako »biżuterię – kość słoniową« (zob. IJW poniżej)

Kawior

CAV

kg

 

Niezapłodnione martwe przetworzone jaja wszystkich gatunków Acipenseriformes; również znane jako ikra

Wióry

CHP

kg

 

Wióry drzewne, zwłaszcza Aquilaria spp., Gyrinops spp. i Pterocarpus santalinus

Pazur

CLA

liczba

kg

Pazury, np. Felidae, Ursidae lub Crocodylia (Uwaga: »pazury żółwia« są zwykle łuskami, a nie prawdziwymi pazurami)

Tkanina

CLO

m2

kg

Tkanina – jeżeli tkanina nie jest wykonana wyłącznie z sierści gatunków CITES, waga sierści właściwego gatunku powinna być zamiast tego, o ile to możliwe, zapisana jako »HAI«

Koral (surowy)

COR

liczba

kg

Surowy lub nieobrobiony koral i skała koralowa (również żywa skała i podłoże) [zgodnie z definicją rezolucji 11.10 (Rev. CoP15)]. Skałę koralową należy zgłaszać jako »Scleractinia spp.«.

Uwaga: handel powinien być wykazany poprzez liczbę kawałków tylko wtedy, gdy okazy korali są przewożone w wodzie.

Żywą skałę (przewożoną w stanie wilgotnym w skrzyniach) należy zgłaszać w kg; podłoże koralowe należy zgłaszać jako liczbę kawałków (jako że są one przewożone w wodzie jako podłoże, do którego przyczepione są korale nieobjęte CITES)

Kosmetyki

COS

g

ml

Kosmetyki zawierające ekstrakty z gatunków objętych Konwencją CITES. Ilość powinna odzwierciedlać zawartość gatunków objętych Konwencją CITES

Kultura

CUL

liczba kolb itp.

 

Kultura (tkankowa) sztucznie rozmnażanych roślin

Produkty pochodne

DER

kg/l

 

Produkty pochodne (inne niż te, które włączono gdzie indziej w tej tabeli)

Suszona roślina

DPL

liczba

 

Suszone rośliny – np. okazy zielnikowe

Ucho

EAR

liczba

 

Uszy – zwykle słonia

Jajo

EGG

liczba

kg

Całe martwe jaja lub wydmuszki (patrz również: »kawior«)

Jajo (żywe)

EGL

liczba

kg

Żywe zapłodnione jaja – zwykle ptaków i gadów, ale również ryb i bezkręgowców

Skorupy jaj

ESH

g/kg

 

Surowe lub nieobrobione skorupy jaj z wyjątkiem całych jaj

Ekstrakt

EXT

kg

l

Ekstrakt – zwykle ekstrakty (wyciągi) roślinne

Pióro

FEA

kg/liczba skrzydeł

liczba

Pióra – w przypadku przedmiotów (np. obrazów) wykonanych z piór, zapis liczby przedmiotów

Włókno

FIB

kg

m

Włókna – np. włókno roślinne, ale obejmuje również naciągi rakiet tenisowych

Płetwa

FIN

kg

 

Świeże, zamrożone lub suszone płetwy lub części płetw (w tym płetwy zwierząt innych niż ryby (flippers))

Palczaki

FIG

kg

liczba

Młode jednoroczne lub dwuletnie ryby do handlu akwariowego, wylęgarni lub do wypuszczenia na wolność

Kwiat

FLO

kg

 

Kwiaty

Donica kwiatowa

FPT

liczba

 

Donice wykonane z części rośliny – np. z włókien paproci drzewiastych (Uwaga: żywe rośliny sprzedawane w tak zwanych »wspólnych doniczkach« powinny być rejestrowane jako »żywe rośliny«, nie jako donice)

Żabie udka

LEG

kg

 

Żabie nogi (udka)

Owoc

FRU

kg

 

Owoc

Stopa, łapa

FOO

liczba

 

Stopy, łapy – np. słonia, nosorożca, hipopotama, lwa, krokodyla itp.

Wyroby futrzarskie (duże)

FPL

liczba

 

Duże wyroby futrzarskie – np. nakrycie z futra niedźwiedzia lub rysia lub inne wyroby futrzarskie o znacznym rozmiarze

Wyrób futrzarski (mały)

FPS

liczba

 

Małe wyroby futrzarskie – w tym torebki, etui na klucze, portmonetki, poduszki, wykończenia itp.

Żółć

GAL

kg

 

Żółć

Pęcherzyk żółciowy

GAB

liczba

kg

Pęcherzyk żółciowy

Odzież

GAR

liczba

 

Odzież – w tym rękawiczki i kapelusze, ale nie buty. Obejmuje wykończenie lub ozdoby na odzieży

Genitalia

GEN

kg

liczba

Wykastrowane narządy i zasuszone penisy

Blaszki skrzelowe

GIL

liczba

 

Blaszki skrzelowe (np. rekinów)

Podkładka do szczepienia

GRS

liczba

 

Podkładki do szczepień (bez zrazów)

Sierść

HAI

kg

g

Sierść – obejmuje wszelką sierść zwierzęcą, np. słonia, jaka, wikunia, guanako

Wyroby z sierści

HAP

liczba

g

Wyroby wykonane z sierści (np. bransoletki z sierści słonia)

Róg

HOR

liczba

kg

Rogi – obejmuje poroże

Biżuteria

JWL

liczba

g

Biżuteria – w tym bransoletki, naszyjniki i inne rodzaje biżuterii wykonane z materiałów innych niż kość słoniowa (np. drewno, koral itp.)

Biżuteria – kość słoniowa

IJW

liczba

g

Biżuteria wykonana z kości słoniowej

Wyrób skórzany (duży)

LPL

liczba

 

Duże wyroby ze skóry – np. teczki, meble, walizki, kufry podróżne

Wyrób skórzany (mały)

LPS

liczba

 

Małe wyroby ze skóry – np. paski, szelki, siodełka do rowerów, okładki na książeczki czekowe lub karty kredytowe, torebki, etui na klucze, notatniki, portmonetki, buty, kapciuchy na tytoń, portfele, paski do zegarków i wykończenia

Żywe

LIV

liczba

kg

Żywe zwierzęta i rośliny

Liść

LVS

kg

liczba

Liście

Kłody

LOG

m3

 

Wszelkie drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bielu, lub zgrubnie obrobione, w celu przetworzenia szczególnie na tarcicę, papierówkę lub fornir. Uwaga: handel kłodami jako surowcami drzewnymi dla specjalnego celu, sprzedawanymi według wagi (np. lignum vitae, Guaiacum spp.), powinien być wykazany w kg

Mięso

MEA

kg

 

Mięso, w tym mięso ryb, jeżeli nie jest w całości (patrz: »ciało«), świeże lub nieprzetworzone mięso oraz mięso przetworzone (np. wędzone, surowe, suszone, zamrożone lub w puszce)

Lek

MED

kg/l

 

Lek

Piżmo

MUS

g

 

Piżmo

Olej

OIL

kg

l

Tłuszcz płynny – np. z żółwi, fok, waleni, ryb, różnych roślin

Perła

PRL

liczba

 

Perła (np. gatunku Strombus gigas)

Klawisze fortepianowe

KEY

liczba

 

Klawisze fortepianu (lub pianina) wykonane z kości słoniowej (np. standardowy fortepian ma 52 klawisze z kości słoniowej)

Kość – kawałek

BOP

kg

 

Kawałki kości, nieobrobione

Róg – kawałek

HOP

kg

 

Kawałki rogu, nieobrobione – obejmuje odłamki

Kość słoniowa – kawałek

IVP

kg

 

Kawałki kości słoniowej, nieobrobione – obejmuje odłamki

Płaty

PLA

m2

 

Płaty ze skór futrzarskich – obejmuje dywaniki, jeśli zrobione z kilku skór

Sklejka

PLY

m2

m3

Materiał składający się z co najmniej trzech arkuszy drewna połączonych klejem i ściśniętych ze sobą, nałożonych tak, aby włókna poszczególnych warstw przebiegały pod kątem

Proszek

POW

kg

 

Proszek

Poczwarki

PUP

liczba

 

Poczwarki motyli

Korzeń

ROO

liczba

kg

Korzenie, cebule, kłącza lub bulwy

Uwaga: w odniesieniu do taksonów wytwarzających drewno agarowe: Aquilaria spp. i Gyrinops spp. zalecaną jednostką jest kilogram. Jednostką alternatywną jest liczba

Dywanik

RUG

liczba

 

Dywaniki

Rostrum ryb piłokształtnych

ROS

liczba

kg

Rostrum ryb piłokształtnych

Tarcica

SAW

m3

 

Drewno jedynie wzdłużnie przetarte lub wytworzone w procesie łupania wzdłużnego; zwykle przekracza 6 mm grubości. Uwaga: handel tarcicą jako surowcami drzewnymi przeznaczonymi do specjalnego celu, sprzedawanymi według wagi (np. lignum vitae, Guaiacum spp.), powinien być wykazany w kg

Łuska

SCA

kg

 

Łuski – np. żółwi, innych gadów, ryb, łuskowców

Nasiono

SEE

kg

 

Nasiona

Muszla

SHE

liczba

kg

Surowa lub nieobrobiona muszla mięczaków

Bok

SID

liczba

 

Boki skór; nie obejmuje skór z boków ciał krokodyli – Tinga (patrz »skóra«)

Szkielet

SKE

liczba

 

W zasadzie całe szkielety

skóra

SKI

liczba

 

W zasadzie całe skóry, surowe lub garbowane, w tym skóry z boków ciał krokodyli – Tinga, zewnętrzne pokrycie ciała, ze łuskami lub bez

Kawałek skóry

SKP

kg

 

Kawałki skóry – w tym skrawki, surowe lub garbowane

Czaszka

SKU

liczba

 

Czaszki

Zupa

SOU

kg

l

Zupa – np. z żółwia

Okaz (naukowy)

SPE

kg/l/ml/liczba

 

Okazy naukowe – włączając w to krew, tkanki, (np. nerka, śledziona itp.), preparaty histologiczne, zakonserwowane okazy muzealne itp.

Łodyga

STE

liczba

kg

Łodygi roślin

Uwaga: w odniesieniu do taksonów wytwarzających drewno agarowe: Aquilaria spp. i Gyrinops spp. zalecaną jednostką jest kilogram. Jednostką alternatywną jest liczba

Pęcherz pławny

SWI

kg

 

Organ hydrostatyczny, włączając w to karuk/klej z jesiotra

Ogon

TAI

liczba

kg

Ogony – np. kajmana (na skórę) lub lisa (na wykończenie odzieży, kołnierze, boa itp.), w tym również płetwy ogonowe waleni

Ząb

TEE

liczba

kg

Zęby – np. wieloryba, lwa, hipopotama, krokodyla itp.

Drewno

TIM

m3

kg

Surowe drewno z wyjątkiem okrągłego drewna tartacznego i tarcicy

Trofeum

TRO

liczba

 

Trofeum – wszystkie części jednego zwierzęcia stanowiące trofea, jeżeli są wywożone razem: np. rogi (2), czaszka, głowa, skóra z głowy i szyi (na medalion), skóra z części grzbietowej, ogon i stopy (tj. dziesięć okazów) stanowią jedno trofeum. Lecz jeśli na przykład czaszka i rogi są jedynymi okazami ze zwierzęcia, które są wywożone, wtedy pozycje te powinny być wykazane jako jedno trofeum. W przeciwnym razie pozycje te powinny być wykazane oddzielnie. Całe, wypchane ciało jest wykazane jako »BOD«. Sama skóra jest wykazana jako »SKI«. Handel trofeami w postaci całych zwierząt, połówek zwierząt lub medalionów, wraz z odpowiadającymi im częściami tego samego zwierzęcia, wywożonymi razem w ramach tego samego pozwolenia, należy zgłaszać jako »1 TRO«

Trąba

TRU

liczba

kg

Trąba słonia. Uwaga: trąbę słonia wywożoną wraz z innymi elementami trofeum z tego samego zwierzęcia w ramach tego samego pozwolenia jako część trofeum myśliwskiego należy zgłaszać jako »TRO«

Kieł

TUS

liczba

kg

W zasadzie całe kły, obrobione bądź nie. Obejmuje kły słonia (ciosy), hipopotama, morsa, narwala (siekacze), ale nie inne zęby

Fornir

 

 

 

 

fornir obwodowo skrawany

VEN

m3

kg

Cienkie warstwy lub płaty drewna o jednolitej grubości, zwykle 6 mm lub mniej, zwykle złuszczane (fornir obwodowo skrawany) lub ścinane (fornir płasko skrawany), używane przy wyrobie sklejki, mebli okleinowych, opakowań okleinowych itp.

fornir płasko skrawany

VEN

m2

kg

Wosk

WAX

kg

 

Wosk

Wyrób drewniany

WPR

liczba

kg

Wyroby drewniane, w tym gotowe wyroby drewniane takie jak meble i instrumenty muzyczne

Legenda do jednostek miar

Jednostka miary

Kod jednostki

gramy

g

kilogramy

kg

litry

l

centymetry sześcienne

cm3

mililitry

ml

metry

m

metry kwadratowe

m2

metry sześcienne

m3

liczba okazów

liczba

Uwaga: jeżeli nie wskazano jednostki miary, zakłada się, że jednostką jest liczba (np. żywych zwierząt).

ZAŁĄCZNIK VIII

Standardowe źródła nomenklatury, którą należy stosować zgodnie z art. 5 pkt 4 w celu podania naukowych nazw gatunków w zezwoleniach i świadectwach

FAUNA

 

 

Przedmiotowy takson

Odniesienie taksonomiczne

MAMMALIA

 

 

Wszystkie taksony MAMMALIA

z wyjątkiem uznania następujących nazw dzikich odmian gatunków (zamiast nazw nadanych udomowionym odmianom):

Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii oraz

z wyjątkiem taksonów wyszczególnionych w różnych rzędach Mammalia poniżej

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (red.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Wydanie trzecie, tom 1–2, xxxv + 2142 s., Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Wydanie drugie, xviii + 1207 s., Waszyngton (Smithsonian Institution Press).

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. Nature, 426: s. 278–281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). Marine Mammal Science, 21(3): s. 365–400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for »tucuxi« (Sotalia fluviatilis) and »costero« (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science, 23: s. 358–386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. Marine Mammal Science, 30(4): s. 1494–1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. PLoS ONE 83623: s. 1–12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): s. 3–16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution. Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution. Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. [W:] A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka i L. Luecke (red.), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution,Ecology, Behavior and Conservation, s. 29–79. Springer, Nowy Jork, USA.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: s. 55–70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 35 (2): s. 529–546. [Dla Mico marcai w połączeniu z Mico manicorensis traktowanych jak Callithrix manicorensis w ramach CITES]

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia,523: s. 1–16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 31: s. 693–714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). Zootaxa, 3721 (2): s. 172–182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: s. 426–435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. International Journal of Primatology, 26(4): s. 977–989. doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. Amer. J. Primatology, 73: s. 96–107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. Science, 312: s. 1378–1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. International Journal of Primatology, 25: s. 97–163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs - biological reality or taxonomic bias? Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: s. 593–609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. Primates, 53: s. 157–170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, 34: s. 455–469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: s. 1–12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). American Journal of Primatology, 75: s. 46–56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. Zootaxa, 3866 (3): s. 353–370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. Primate Conservation, 20: s. 29–39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. Primate Conservation, 25: s. 1–9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: s. 261–279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: s. 457–472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. Neotropical Primates, 21: s. 1–163.

 

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. International Journal of Primatology, 27(2): s. 465–485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. Primate Conservation, 23: s. 55–64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Wydanie drugie, xviii + 1207 s., Waszyngton (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): s. 358–372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): s. 111–123.

AVES

APODIFORMES

 

Nazwy rzędów i rodzin ptaków

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 s.

 

 

Wszystkie gatunki ptaków – z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej

Dickinson, E.C. (red.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Wydanie trzecie uzupełnione i poprawione. 1039 s., Londyn (Christopher Helm).

w połączeniu z

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (dostępne na stronie internetowej CITES)

 

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. Bull. Brit. Orn. Club, 126: s. 242–244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. Ornitologia Neotropical, 18: s. 161–170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). Auk, 126: s. 604–612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. Ibis, 144: s. 665–675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): s. 116–131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin, 114: s. 421–445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). Forktail, 22: s. 85–112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). Zoologische Verhandelingen, 350: s. 183–196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). [W:] del Hoyo, J., Elliot, A. i Sargatal, J. (red.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): s. 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's »Guarouba« or »Perriche jaune«: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). Zootaxa, 2013: s. 1–16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. Bull. Brit. Orn. Club, 126: s. 242–244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk, 119: s. 815–819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). [W:] del Hoyo, J., Elliot, A. i Sargatal, J. (red.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): s. 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. Cotinga, 24: s. 77–83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art. und zweier neuer Unterarten. Papageien, 8: s. 278–286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba, 10(2): s. 123–130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: s. 160–171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): s. 85–105.

REPTILIA

CROCODYLIA I RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia i Rhynchocephalia z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (wznowienie): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 s. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. Australian Zoologist, 35(2): s. 432–434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). Conservation Genetics, 11 (93): s. 1063–1081.

SAURIA

 

Dla oznaczenia rodzin w ramach Sauria

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus Saara Gray, 1845. Bonner zool. Beiträge, 56(1–2): s. 55–99.

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). Vertebrate Zoology, 65(2): s. 167–246.

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)

 

Cordylidae

Cordylidae spp. z wyjątkiem taksonu wymienionego poniżej

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 58(1): s. 53–70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. African Journal of Herpetology, 61 (1): s. 14–39.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): s. 1–22.

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, 1983(nr 2): s. 465–475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): s. 1–22.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). Vertebrate Zoology, 65(2): s. 167–246

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): s. 1–22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp. z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. [W:] Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (red.), The natural history of Madagascar: s. 934–949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. Zootaxa, 3022: s. 39–57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. i Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. Salamandra, 42: s. 129–144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art. der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Salamandra, 39(3/4): s. 129–138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology, 275: s. 423–440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp. z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. S. 19–44. [W:] Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (red.), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): s. 3413–3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. Zootaxa, 2201: s. 1–10.

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): s. 198–203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. Herpetologica, 60: s. 117.

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). Zootaxa, 3459: s. 1–156.

 

Varanidae

Varanidae spp.

z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) - Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: s. 1–43.

w połączeniu z

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). Bonn zool. Bull., 57(2): s. 127–136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. Zootaxa, 3881 (3): s. 201–227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. Zootaxa, 3768 (2): s. 139–158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). Russian Journal of Herpetology, 22(1): s. 41–52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. Zootaxa, 2446: s. 1–54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 29: s. 128–140.

SERPENTES

 

Loxocemidae spp.

Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.

z wyjątkiem zachowania rodzajów Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura, uznania Epicrates maurus za odrębny gatunek oraz z wyjątkiem gatunków wymienionych poniżej

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Tom 1, Waszyngton, DC. (The Herpetologists' League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). Hamadryad, 26(2): s. 283–315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). Copeia, 2009 (3): s. 572–582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). Herpetol. Monographs, 22: s. 1–30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). Tropical Zoology, 18(1): s. 67–136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator

Xenochrophis schnurrenbergeri

Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). Zootaxa, 3473: s. 1–60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. Zootaxa, 3931 (3): s. 352–386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: s. 339–406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naia) from Myanmar (Burma). Herpetologica, 56: s. 257–270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: s. 339–406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42(4): s. 645–667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs, l4: s. 139–185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. Sauria, 31: s. 5–16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: s. 113–129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): s. 112–136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. African Herp News, 29: s. 31–32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp.

z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). Bulletin of the Natural History Museum, Londyn (Zoology), 68(2): s. 83–90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia, 1999(2): s. 376–381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26(1): s. 80–121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba. Journal of Herpetology, 36: s. 157–161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology, 35: s. 615–617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26(1): s. 80–121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology, 33: s. 436–441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. Amphibia-Reptilia, 27(3): s. 427–432.

TESTUDINES

 

Nazwy rzędu Testudines

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (wznowienie): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 s. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

Nazwy gatunków i rodzin – z wyjątkiem zachowania następujących nazw: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata oraz z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. Vertebrate Zoology, 57(2): s. 149–368. Drezno. ISSN 1864-5755 [bez dodatku]

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. Chelonian Conservation and Biology, 9(1): s. 98–113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. Zootaxa, 1758: s. 61–68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis,

Batagur dhongoka,

Batagur kachuga,

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). Zoologica Scripta, 36: s. 429–442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: s. 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica,

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? Zoologica Scripta, 37: s. 367–390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? Zoologica Scripta, 33: s. 213–221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world (wydanie siódme): Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): s. 393–394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. Zookeys, 113: s. 39–71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. African Journal of Herpetology, 56(1): s. 1–21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: s. 192–201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). Vertebrate Zoology, 61(1): s. 147–160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). Zoologica Scripta, 36: s. 301–310.

AMPHIBIA

 

 

Amphibia spp.

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Taksonomiczna lista kontrolna gatunków płazów wymienionych w załącznikach do CITES oraz załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97). Informacje dotyczące gatunków pochodzą z D. R. Frost (red.) (2015): Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Wersja 6.0 z maja 2015 r. z dodatkowymi uwagami eksperta ds. nomenklatury Komitetu CITES ds. Zwierząt.

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI I DIPNEUSTI

 

 

Wszystkie gatunki ryb, z wyjątkiem rodzaju Hippocampus

Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Taksonomiczna lista kontrolna gatunków ryb wymienionych w załącznikach do Konwencji CITES oraz załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97) (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, i Dipneusti, z wyjątkiem rodzaju Hippocampus). Informacje pochodzące z W.N. Eschmeyer & R. Fricke (red.): Catalog of Fishes, an online reference (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), wersja uaktualniona z dnia 3 lutego 2015 r.

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef. Records of the Australian Museum, 53: s. 243–246.

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species. Records of the Australian Museum, 53: s. 293–340.

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island. Records of the Australian Museum, 55: s. 113–116.

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific. Zoological Studies, 42: s. 284–291.

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (wydanie drugie dostępne na płycie CD-ROM).

 

Syngnathidae

Hippocampus dahli

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species. Records of the Australian Museum, 53: s. 293–340.

 

Syngnathidae

Hippocampus debelius

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): s. 37–44.

 

Syngnathidae

Hippocampus paradoxus

Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. Zootaxa, 2613: s. 61–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus patagonicus

Piacentino, G. L. M. i Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): s. 339–349.

 

Syngnathidae

Hippocampus planifrons

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species. Records of the Australian Museum, 53: s. 293–340.

 

Syngnathidae

Hippocampus pontohi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). Zootaxa, 1963: s. 54–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus satomiae

Hippocampus severnsi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). Zootaxa, 1963: s. 54–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus tyro

Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. Smithiana Bulletin, 10: s. 19–21.

 

Syngnathidae

Hippocampus waleanus

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): s. 37–44.

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.

z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species (Taksonomiczna lista kontrolna gatunków pająków objętych Konwencją CITES), informacje pochodzące z N. Platnick (2006), The World Spider Catalog, an online reference, wersja 6.5 z dnia 7 kwietnia 2006 r.

 

Theraphosidae

Brachypelma ruhnaui w połączeniu z Brachypelma albiceps traktowanych jak Aphonopelma albiceps w ramach CITES

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art. aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). Arthropoda, 16(2): s. 26–30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp.

z wyjątkiem taksonu wymienionego poniżej

Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica, 72(3): s. 133–143.

 

 

Pandinus roeseli

Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): s. 139–151.

INSECTA

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). African Entomology, 13(2): s. 347–352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 s., Tokio (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. Süßwasserfauna von Mitteleuropa, tom 6/2, 178 s., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. Molluscan Research, 34(3): s. 201–211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. Raffles Bulletin of Zoology, 62: s. 124–135.

ANTHOZOA I HYDROZOA

 

Wszystkie gatunki objęte Konwencją CITES

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species (Taksonomiczna lista kontrolna wszystkich gatunków koralowców objętych Konwencją CITES), w oparciu o informacje zebrane przez UNEP-WCMC w 2012 r.


F L O R A

 

 

Przedmiotowy takson

Odniesienie taksonomiczne

Odniesienie ogólne

Nazwy rodzajowe

Dla nazw rodzajowych wszystkich roślin wymienionych w załącznikach do Konwencji, chyba że zostały one zastąpione standardową nomenklaturą przyjętą przez Konferencję Stron

The Plant-Book, wydanie drugie, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (wydanie poprawione 1998)] dla nazw rodzajowych wszystkich roślin wymienionych w załącznikach do Konwencji, chyba że zostały one zastąpione standardową nomenklaturą przyjętą przez Konferencję Stron.

Odniesienie ogólne

Nazwy rodzajowe

Dla synonimów rodzajowych nieuwzględnionych w The Plant-Book, chyba że zostały one zastąpione standardową nomenklaturą przyjętą przez Konferencję Stron

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, wydanie ósme, (J. C. Willis, poprawione przez H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) dla synonimów rodzajowych nieuwzględnionych w The Plant-Book, chyba że zostały one zastąpione standardową nomenklaturą przyjętą przez Konferencję Stron, jak określono poniżej.

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus i Sternbergia

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, opracowanie: the Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cyclamen, Galanthus i Sternbergia.

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, opracowanie: Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurych, Szwajcaria, we współpracy z Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) i aktualizacja: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Berno, Szwajcaria] jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Aloe i Pachypodium.

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. G. Germishuizen i N. L. Meyer (red.) (2003): Strelitzia 14: s. 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, Republika Południowej Afryki jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Hoodia.

CACTACEAE

 

Wszystkie Cactaceae

CITES Cactaceae Checklist, wydanie trzecie (2016, opracowanie: D. Hunt), jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cactaceae. Dostępne w formie pliku pdf na stronie internetowej Royal Botanic Gardens, Kew, UK, w sekcji poświęconej CITES: https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf.

CYCADACEAE, STANGERIACEAE i ZAMIACEAE

 

Wszystkie Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg i Dennis Wm. Stevenson) w CITES and Cycads a user's guide (C. Rutherford et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cycadaceae, Stangeriaceae and Zamiaceae.

DICKSONIACEAE

 

Amerykańskie gatunki Dicksonia

Dicksonia species of the Americas (2003, opracowanie: Botanischer Garten Bonn oraz Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Niemcy) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Dicksonia.

DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes i Sarracenia.

CITES Carnivorous Plant Checklist (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Dionaea, Nepenthes i Sarracenia.

EBANACEAE

 

Diospyros spp. – populacje Madagaskaru

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016) w oparciu o Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar jest dostępne na stronie katalogu. To źródło należy stosować przy odniesieniach do nazw gatunków Diospyros z Madagaskaru. Zob.: http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Link do strony znajduje się tutaj: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17 a plik pdf można pobrać stąd: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf.

EUPHORBIACEAE

 

Gruboszowate gatunki Euphorbia

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), wydanie drugie (S. Carter i U. Eggli, 2003, wydane przez Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Niemcy) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków gruboszowatych wilczomleczy.

LEGUMINACEAE

 

Dalbergia spp. – populacje Madagaskaru

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) w oparciu o Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar jest dostępne jako plik pdf na stronie internetowej CITES jako SC65 Inf. 21. To źródło należy stosować przy odniesieniach do nazw gatunków Dalbergia z Madagaskaru. Zob.: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

LILIACEAE

 

Aloe spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, opracowanie: Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurych, Szwajcaria, we współpracy z Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) i aktualizacja: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Berno, Szwajcaria] jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Aloe i Pachypodium

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione i Sophronitis (tom 1, 1995) oraz Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula i Encyclia (tom 2, 1997) oraz Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides i Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda i Vandopsis (tom 3, 2001); oraz Aerides, Coelogyne, Comparettia i Masdevallia

CITES Orchid Checklist (opracowanie: the Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione i Sophronitis (tom 1, 1995) oraz Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula i Encyclia (tom 2, 1997) oraz Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides i Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda i Vandopsis (tom 3, 2001); oraz Aerides, Coelogyne, Comparettia i Masdevallia (tom 4, 2006).

 

 

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). A. Sieder, H. Rainer, M. Kiehn, (2007): Adres autorów: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Bulbophyllum.

PALMAE

 

Dypsis decipiens i Dypsis decaryi

Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016) w oparciu o Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar zamieszczono w formie pliku pdf na stronie internetowej US Fish & Wildlife Service. To źródło należy stosować przy odniesieniach do Dypsis decipiens i Dypsis decaryi. Zob.: http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

Gatunki Taxus

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Taxus.

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Usta de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. P. Dávila Aranda & U. Schippmann (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Guaiacum.


Top