EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0369

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/369 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji „narkotyku”

C/2018/8460

OJ L 66, 7.3.2019, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/369/oj

7.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/3


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/369

z dnia 13 grudnia 2018 r.

zmieniająca załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji „narkotyku”

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2103 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającą decyzję Rady 2005/387/WSiSW (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW (2) zawiera wykaz substancji, które wchodzą w zakres definicji narkotyku znajdującej się w art. 1 pkt 1 lit. b) tej decyzji ramowej.

(2)

Załącznik do decyzji ramowej 2004/757/WSiSW został dodany dyrektywą (UE) 2017/2103. Są w nim wymienione wszystkie nowe substancje psychoaktywne, które zostały poddane środkom kontroli i sankcjom karnym na podstawie decyzji Rady 2005/387/WSiSW (3) przed przyjęciem dyrektywy (UE) 2017/2103.

(3)

Dyrektywą (UE) 2017/2103 uchylono decyzję 2005/387/WSiSW ze skutkiem od dnia 23 listopada 2018 r. Od przyjęcia dyrektywy (UE) 2017/2103 do dnia 23 listopada 2018 r. środkom kontroli i sankcjom karnym poddano na mocy decyzji 2005/387/WSiSW pięć nowych substancji psychoaktywnych. Te nowe substancje psychoaktywne nie zostały jednak jeszcze włączone do załącznika do decyzji ramowej 2004/757/WSiSW.

(4)

Dlatego też w związku z uchyleniem decyzji 2005/387/WSiSW do załącznika do decyzji ramowej 2004/757/WSiSW należy włączyć następujące nowe substancje psychoaktywne:

a)

N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamid (furanylfentanyl) poddany środkom kontroli decyzją wykonawczą Rady (UE) 2017/2170 (4);

b)

N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (ADB-CHMINACA) poddany środkom kontroli decyzją wykonawczą Rady (UE) 2018/747 (5);

c)

1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid (CUMYL-4CN-BINACA) poddany środkom kontroli decyzją wykonawczą Rady (UE) 2018/748 (6);

d)

N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropanokarboksyamid (cyklopropylofentanyl) oraz 2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo) piperydyn-4-ylo]acetamid (metoksyacetylofentanyl) poddane środkom kontroli decyzją wykonawczą Rady (UE) 2018/1463 (7).

(5)

Irlandia jest związana dyrektywą (UE) 2017/2103, a zatem bierze udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej dyrektywy delegowanej.

(6)

Zjednoczone Królestwo nie jest związane dyrektywą (UE) 2017/2103, a zatem nie uczestniczy w przyjęciu i stosowaniu niniejszej dyrektywy delegowanej, nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

(7)

Dania nie jest związana dyrektywą (UE) 2017/2103, a zatem nie uczestniczy w przyjęciu i stosowaniu niniejszej dyrektywy delegowanej, nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję ramową 2004/757/WSiSW,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiana decyzji ramowej 2004/757/WSiSW

W wykazie zawartym w załączniku do decyzji ramowej 2004/757/WSiSW dodaje się następujące punkty:

„13.

N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamid (furanylfentanyl), o którym mowa w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2017/2170 (*1).

14.

N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (ADB-CHMINACA), o którym mowa w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2018/747 (*2).

15.

1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid (CUMYL-4CN-BINACA), o którym mowa w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2018/748 (*3).

16.

N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropanokarboksyamid (cyklopropylofentanyl) oraz 2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo) piperydyn-4-ylo]acetamid (metoksyacetylofentanyl), o których mowa w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2018/1463 (*4).

Artykuł 2

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 7 września 2019 r. Państwa członkowskie wprowadzają jednak w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania pkt 16 załącznika do decyzji ramowej 2004/757/WSiSW, o którym mowa w art. 1 niniejszej dyrektywy, do dnia 29 września 2019 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 305 z 21.11.2017, s. 12.

(2)  Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiająca minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami (Dz.U. L 335 z 11.11.2004, s. 8).

(3)  Decyzja Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych (Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 32).

(4)  Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/2170 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) środkom kontroli (Dz.U. L 306 z 22.11.2017, s. 19).

(5)  Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/747 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (ADB-CHMINACA) środkom kontroli (Dz.U. L 125 z 22.5.2018, s. 8).

(6)  Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/748 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid (CUMYL-4CN-BINACA) środkom kontroli (Dz.U. L 125 z 22.5.2018, s. 10).

(7)  Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/1463 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropanokarboksyamidu (cyklopropylofentanylu) oraz 2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo) piperydyn-4-ylo]acetamidu (metoksyacetylofentanylu) środkom kontroli (Dz.U. L 245 z 1.10.2018, s. 9).


Top