EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1629

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1629 z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające wykaz chorób zamieszczony w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/4785

OJ L 272, 31.10.2018, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1629/oj

31.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/11


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1629

z dnia 25 lipca 2018 r.

zmieniające wykaz chorób zamieszczony w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania chorobom zwierząt przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz przepisy dotyczące zwalczania takich chorób, w tym zasady priorytetyzacji chorób stanowiących przedmiot zainteresowania Unii oraz kategoryzacji tych chorób. Art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/429 stanowi, że przepisy dotyczące zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania, dostosowane do poszczególnych chorób, stosuje się do chorób wymienionych w tym artykule oraz w załączniku II do tego rozporządzenia. Ponadto w art. 5 ust. 3 tego rozporządzenia określono kryteria, które należy uwzględnić, zmieniając wykaz w tym załączniku, natomiast parametry oceny stosowane w celu ustalenia, czy dana choroba spełnia warunki, z których wynika konieczność umieszczenia jej w wykazie zgodnie z tym artykułem, określono w art. 7 tego rozporządzenia.

(2)

Oprócz tego w art. 275 rozporządzenia (UE) 2016/429 przewidziano, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2019 r. Komisja ma dokonać przeglądu chorób umieszczonych w wykazie zamieszczonym w załączniku II do tego rozporządzenia.

(3)

Komisja systematycznie przeprowadzała oceny tych chorób zwierząt, które wymagają interwencji Unii, z pomocą Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz korzystając ze specjalistycznej wiedzy naukowej zapewnianej przez laboratoria referencyjne UE ds. zdrowia zwierząt i z norm międzynarodowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Na potrzeby tych ocen Komisja stosowała kryteria określone w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429 oraz parametry oceny określone w art. 7 tego rozporządzenia.

(4)

Ocenionych zostało 39 chorób obecnie umieszczonych w wykazie w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/429, jak również 19 innych chorób szczególnie istotnych ze względu na kwestie zapobiegania chorobom lub ich zwalczania lub też ze względu na środki handlowe, takich jak enzootyczna białaczka bydła, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła lub zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego, oraz niektóre inne choroby, które zostały umieszczone w wykazie przez OIE, takie jak surra (Trypanosoma evansi) lub zaraza płucna kóz.

(5)

Na potrzeby wspomnianych ocen zwrócono się do EFSA o wydanie 29 opinii naukowych na temat różnych chorób zwierząt. Sporządzając te opinie, EFSA stosowała metodę określoną w swojej opinii naukowej, przyjętej w dniu 5 kwietnia 2017 r., w sprawie doraźnej metody oceny w związku z umieszczaniem w wykazie i kategoryzacją chorób zwierząt na podstawie prawa o zdrowiu zwierząt (2). W przypadku pozostałych chorób podstawę ocen stanowiły niedawne opinie EFSA lub informacje przekazane przez laboratoria referencyjne UE ds. zdrowia zwierząt. W odniesieniu do wszystkich ocenianych chorób uwzględniono odpowiednie normy OIE.

(6)

W przypadku niektórych chorób, takich jak surra (Trypanosoma evansi(3), enzootyczna białaczka bydła (4), wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia koni (5), zarażenie pasożytem Varroa spp. (warroza) (6) oraz zakażenie herpeswirusem koi (7), wyniki ocen naukowych przeprowadzonych przez EFSA były niejednoznaczne. Jak wynika z dyskusji prowadzonych na posiedzeniach grupy ekspertów ds. zdrowia zwierząt (8), te pięć chorób spełnia wymogi określone w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429. Choroby te należy zatem umieścić w wykazie ustanowionym w załączniku II do tego rozporządzenia.

(7)

Wyniki przeprowadzonych ocen naukowych świadczą o tym, że choroba pęcherzykowa świń (9), pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (9), zakaźny zespół owrzodzenia (10) i enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń nie spełniają wymogów określonych w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429. Choroby te należy zatem usunąć z wykazu ustanowionego w załączniku II do tego rozporządzenia.

(8)

Jednocześnie surra (Trypanosoma evansi(3), choroba wywoływana przez wirus Ebola (11), paratuberkuloza (12), japońskie zapalenie mózgu koni (13), gorączka zachodniego Nilu (14), gorączka Q (15), zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła/otręt bydła (16), wirusowa biegunka bydła (17), choroba mętwikowa bydła (18), zaraza rzęsistkowa bydła (19), enzootyczna białaczka bydła (4), zaraza płucna kóz (20), bruceloza owiec (Brucella ovis(21), zakażenie wywoływane przez Burkholderia mallei (nosacizna), wirusowe zapalenie tętnic koni, niedokrwistość zakaźna koni, zaraza stadnicza, zakaźne zapalenie macicy u klaczy, zapalenie mózgu i rdzenia koni (wschodnie i zachodnie) (22), zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego (23), zakażenie wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świń (24), mykoplazmoza drobiu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis(25), zakażenie wirusami nisko zjadliwej grypy ptaków (26), chlamydioza ptaków (27), zarażenie pasożytem Varroa spp. (warroza) (6), zarażenie pasożytem Aethina tumida (małym chrząszczem ulowym) (28), zgnilec amerykański pszczół, zarażenie pasożytem Tropilaelaps spp. (28) oraz zakażenie wywoływane przez Batrachochytrium salamandrivorans (29) spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429. Choroby te należy zatem umieścić w wykazie ustanowionym w załączniku II do tego rozporządzenia.

(9)

Ponadto art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/429 stanowi, że rozporządzenie to stosuje się do chorób przenośnych, w tym do chorób odzwierzęcych, bez uszczerbku dla przepisów określonych w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE (30), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 (31), dyrektywie 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (32) i rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (33). Ponieważ choroby objęte przepisami ustanowionymi w powyższych aktach, a mianowicie listerioza, salmoneloza (salmonella odzwierzęca), włośnica, werotoksyczne szczepy E. coli i przenośne encefalopatie gąbczaste (TSE), są już objęte przepisami sektorowymi, należy je usunąć z wykazu ustanowionego w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/429.

(10)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić wykaz chorób w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/429.

(11)

Należy zatem zmienić rozporządzenie (UE) 2016/429.

(12)

Ponieważ rozporządzenie (UE) 2016/429 stosuje się ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2021 r., zmiany wprowadzone w nim niniejszym rozporządzeniem również należy stosować od tego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (UE) 2016/429 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Dziennik EFSA 2017; 15(7):4783.

(3)  Dziennik EFSA 2017; 15(7):4892.

(4)  Dziennik EFSA 2017; 15(8):4956.

(5)  Dziennik EFSA 2017; 15(8):4950.

(6)  Dziennik EFSA 2017; 15(10):4997.

(7)  Dziennik EFSA 2017; 15(7):4907.

(8)  https://ec.europa.eu/food/animals/health/expert_group_en

(9)  Dziennik EFSA 2012; 10(4):2631.

(10)  Dziennik EFSA 2011; 9(10):2387.

(11)  Dziennik EFSA 2017; 15(7):4890.

(12)  Dziennik EFSA 2017; 15(7):4960.

(13)  Dziennik EFSA 2017; 15(7):4948.

(14)  Dziennik EFSA 2017; 15(8):4955.

(15)  Dziennik EFSA 2010; 8(5):1595.

(16)  Dziennik EFSA 2017; 15(7):4947.

(17)  Dziennik EFSA 2017; 15(8):4952.

(18)  Dziennik EFSA 2017; 15(10):4990.

(19)  Dziennik EFSA 2017; 15(10):4992.

(20)  Dziennik EFSA 2017; 15(10):4996.

(21)  Dziennik EFSA 2017; 15(10):4994.

(22)  Dziennik EFSA 2017; 15(7):4946.

(23)  Dziennik EFSA 2017; 15(7):4888.

(24)  Dziennik EFSA 2017; 15(7):4949.

(25)  Dziennik EFSA 2017; 15(8):4953.

(26)  Dziennik EFSA 2017; 15(7):4891.

(27)  Sprawozdanie Komitetu Naukowego ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt przyjęte w dniu 16 kwietnia 2002 r., https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out73_en.pdf

(28)  Dziennik EFSA 2013; 11(3):3128.

(29)  Dziennik EFSA 2017; 15(11):5071.

(30)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).

(31)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1).

(32)  Dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniająca decyzję Rady 90/424/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 92/117/EWG (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 31).

(33)  Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ CHORÓB ZWIERZĄT

Zakażenie wirusem księgosuszu

Zakażenie wirusem gorączki doliny Rift

Zakażenie wywoływane przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis

Zakażenie kompleksem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis)

Zakażenie wirusem wścieklizny

Zakażenie wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1–24)

Zarażenie pasożytem Echinococcus multilocularis

Zakażenie wirusem krwotocznej choroby zwierzyny płowej

Wąglik

Surra (Trypanosoma evansi)

Choroba wywoływana przez wirus Ebola

Paratuberkuloza

Japońskie zapalenie mózgu koni

Gorączka zachodniego Nilu

Gorączka Q

Zakażenie wirusem choroby guzowatej skóry bydła

Zakażenie wywoływane przez Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (zaraza płucna bydła)

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła/otręt bydła

Wirusowa biegunka bydła

Choroba mętwikowa bydła

Zaraza rzęsistkowa bydła

Enzootyczna białaczka bydła

Ospa owiec i ospa kóz

Zakażenie wirusem pomoru małych przeżuwaczy

Zaraza płucna kóz

Bruceloza owiec (Brucella ovis)

Zakażenie wywoływane przez Burkholderia mallei (nosacizna)

Wirusowe zapalenie tętnic koni

Niedokrwistość zakaźna koni

Zaraza stadnicza

Wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia koni

Zakaźne zapalenie macicy u klaczy

Zapalenie mózgu i rdzenia koni (wschodnie i zachodnie)

Zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego

Zakażenie wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świń

Zakażenie wirusem rzekomego pomoru drobiu

Mykoplazmoza drobiu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis)

Zakażenie wywoływane przez Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae

Zakażenie wirusami nisko zjadliwej grypy ptaków

Chlamydioza ptaków

Zarażenie pasożytem Varroa spp. (warroza)

Zarażenie pasożytem Aethina tumida (mały chrząszcz ulowy)

Zgnilec amerykański pszczół

Zarażenie pasożytem Tropilaelaps spp.

Zakażenie wywoływane przez Batrachochytrium salamandrivorans

Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego

Wirusowa posocznica krwotoczna

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych

Zakażenie wirusem zakaźnej anemii łososi z delecją w regionie polimorficznym (HPR)

Zakażenie herpeswirusem koi

Mikrocytoza (zakażenie wywoływane przez Mikrocytos mackini)

Perkinsoza (zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus)

Bonamioza (zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae)

Bonamioza (zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa)

Marteilioza (zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens)

Zakażenie wirusem zespołu Taura

Zakażenie wirusem choroby żółtej głowy

Zakażenie wirusem WSS


Top