EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1239

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1239 z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

C/2018/4209

OJ L 234, 18.9.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; Uchylona w sposób domniemany przez 32019R0788

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1239/oj

18.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1239

z dnia 9 lipca 2018 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (1), w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 211/2011 stanowi, że do celów gromadzenia deklaracji poparcia ze strony sygnatariuszy organizatorzy mogą wykorzystywać wyłącznie formularze zgodne ze wzorami przedstawionymi w załączniku III do tego rozporządzenia.

(2)

Formularze deklaracji poparcia zawierają oświadczenie o ochronie prywatności zawierające informacje na temat tego, w jaki sposób można przetwarzać dane osobowe sygnatariuszy oraz jakie są prawa sygnatariuszy jako osób, których dane dotyczą. Oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do uchylonej dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

(3)

Dyrektywa 95/46/WE została uchylona rozporządzeniem (UE) 2016/679 (3). Rozporządzenie (UE) 2016/679 zaczęło obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r.

(4)

Art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 określa informacje, które administrator danych musi przekazać osobie, której dane dotyczą, w przypadku gdy dane osobowe są od niej pozyskiwane. Takie informacje powinny być odtąd zawarte we wzorze formularza deklaracji poparcia.

(5)

Zgodnie z art. 94 rozporządzenia (UE) 2016/679 odesłania do uchylonej dyrektywy 95/46/WE należy rozumieć jako odesłania do rozporządzenia (UE) 2016/679. W celu zapewnienia jasności, pewności prawa i przejrzystości należy zaktualizować odniesienie zawarte w oświadczeniu o ochronie prywatności.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 211/2011.

(7)

Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 211/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tekst oświadczenia o ochronie prywatności zamieszczonego we wzorze formularza deklaracji poparcia na końcu części A otrzymuje brzmienie:

„Oświadczenie o ochronie prywatności: Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą wykorzystywane wyłącznie do wsparcia inicjatywy i udostępniane właściwym organom krajowym do celów weryfikacji i certyfikacji. Ma Pan/Pani prawo żądać od organizatorów tej inicjatywy dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia i ograniczenia.

Pana/Pani dane będą przechowywane przez organizatorów przez maksymalny okres wynoszący 18 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się w dniu zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej lub jeden miesiąc po przedłożeniu inicjatywy Komisji, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Mogą one być przechowywane poza tymi terminami w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych przez okres nie dłuższy niż tydzień od daty zakończenia przedmiotowych postępowań.

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w każdej chwili skargi do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do naruszenia, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej są administratorami danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i można się z nimi kontaktować korzystając z danych zawartych w formularzu.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (w stosownych przypadkach) dostępne są zgodnie z formularzem pod adresem internetowym inicjatywy w rejestrze Komisji Europejskiej.

Dane kontaktowe właściwego organu krajowego, który będzie otrzymywał i przetwarzał dane osobowe, oraz dane krajowych organów ochrony danych dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.”;

2)

tekst oświadczenia o ochronie prywatności zamieszczonego we wzorze formularza deklaracji poparcia na końcu części B otrzymuje brzmienie:

„Oświadczenie o ochronie prywatności: Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą wykorzystywane wyłącznie do wsparcia inicjatywy i udostępniane właściwym organom krajowym do celów weryfikacji i certyfikacji. Ma Pan/Pani prawo żądać od organizatorów tej inicjatywy dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia i ograniczenia.

Pana/Pani dane będą przechowywane przez organizatorów przez maksymalny okres wynoszący 18 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się w dniu zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej lub jeden miesiąc po przedłożeniu inicjatywy Komisji, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Mogą one być przechowywane poza tymi terminami w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych przez okres nie dłuższy niż tydzień od daty zakończenia przedmiotowych postępowań.

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w każdej chwili skargi do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do naruszenia, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej są administratorami danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i można się z nimi kontaktować korzystając z danych zawartych w formularzu.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (w stosownych przypadkach) dostępne są zgodnie z formularzem pod adresem internetowym inicjatywy w rejestrze Komisji Europejskiej.

Dane kontaktowe właściwego organu krajowego, który będzie otrzymywał i przetwarzał dane osobowe, oraz dane krajowych organów ochrony danych dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.

(2)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 008 z 12.1.2001, s. 1).


Top