EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0020

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/1626 z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2018/20)

OJ L 280, 9.11.2018, p. 40–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/1626/oj

9.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/40


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2018/1626

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2018/20)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze i czwarte,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 oraz art. 17, 18 i 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 kwietnia 2007 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego przyjęła wytyczne EBC/2007/2 (1) regulujące działanie systemu TARGET2, który charakteryzuje się pojedynczą platformą techniczną – jednolitą wspólną platformą (Single Shared Platform, SSP). Wytyczne te zostały zmienione i przekształcone jako wytyczne EBC/2012/27 (2).

(2)

W dniu 21 kwietnia 2010 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2010/2 (3), przekształcone jako wytyczne EBC/2012/13 (4), określające podstawowe założenia usługi Eurosystemu w zakresie rozrachunku transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe w pieniądzu banku centralnego, TARGET2-Securities (T2S). Z uwagi na fakt, że krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, świadczą usługi autokolateralizacji i usługi rozrachunku w pieniądzu banku centralnego w T2S, wytyczne EBC/2012/27 zostały zmienione (5) w celu wprowadzenia dedykowanych rachunków pieniężnych T2S (T2S Dedicated Cash Accounts – T2S DCA) w ramach TARGET2 na potrzeby rozrachunku transakcji powstających w kontekście T2S. Jeśli chodzi o techniczne aspekty funkcjonowania rachunków T2S DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę T2S.

(3)

Aby wesprzeć powstanie ogólnoeuropejskiego rozwiązania w zakresie płatności natychmiastowych, we wrześniu 2017 r. wprowadzono w TARGET2 (6) nową procedurę rozrachunku dla systemów zewnętrznych znaną jako procedura rozrachunkowa 6 - model w czasie rzeczywistym.

(4)

W dniu 21 czerwca 2017 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o uruchomieniu usługi rozrachunku płatności natychmiastowych (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS). Nowa usługa TIPS umożliwi rozrachunek indywidualnych zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych w pieniądzu banku centralnego 24 godziny na dobę w dowolnym dniu kalendarzowym przez cały rok, przy przetwarzaniu natychmiastowym lub bliskim natychmiastowemu. Na potrzeby usługi TIPS w TARGET2 utworzone mają zostać dedykowane rachunki pieniężne (TIPS Dedicated Cash Accounts – TIPS DCA). Jeśli chodzi o techniczne aspekty funkcjonowania rachunków TIPS DCA, TARGET2 zostanie technicznie stworzony i będzie funkcjonował w oparciu o platformę TIPS.

(5)

Konieczne jest również doprecyzowanie niektórych innych aspektów wytycznych EBC/2012/27 oraz ich aktualizacja.

(6)

Wytyczne EBC/2012/27 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zmiany

W wytycznych EBC/2012/27 wprowadza się następujące zmiany:

1.

w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w module płatniczym (PM), dedykowanych rachunkach pieniężnych T2S (T2S DCA) na potrzeby transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, oraz na dedykowanych rachunkach pieniężnych TIPS (TIPS DCA) na potrzeby płatności natychmiastowych. TARGET2 został stworzony i funkcjonuje w oparciu o SSP, za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie zleceń płatniczych oraz otrzymywanie płatności. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków T2S DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę T2S. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków TIPS DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę TIPS.”;

2.

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)   »uczestnik« [lub »uczestnik bezpośredni«] (participant, [direct participant])– podmiot posiadający co najmniej jeden rachunek w PM (posiadacz rachunku w PM) lub jeden dedykowany rachunek pieniężny T2S (posiadacz rachunku T2S DCA) lub jeden rachunek TIPS DCA (posiadacz rachunku TIPS DCA) w BC Eurosystemu;”;

b)

pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13)   »uczestnik pośredni« (indirect participant)– instytucję kredytową z siedzibą na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), która zawarła z posiadaczem rachunku w PM umowę o składanie zleceń płatniczych i otrzymywanie płatności za pośrednictwem tego posiadacza rachunku w PM oraz która została uznana przez system będący komponentem TARGET2 za uczestnika pośredniego;”;

c)

pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15)   »dzień operacyjny« (business day) lub »dzień operacyjny systemu TARGET2« (TARGET2 business day)– każdy dzień, w którym TARGET2 jest otwarty dla realizacji rozrachunku zleceń płatniczych zgodnie z postanowieniami dodatku V do załącznika II, dodatku V do załącznika IIa oraz dodatku III do załącznika IIb;”;

d)

pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25)   »dostępna płynność«(available liquidity)– saldo kredytowe na rachunku uczestnika oraz, jeśli ma to zastosowanie, linię kredytową w ramach kredytu w ciągu dnia przyznaną na rachunku w PM przez odpowiedni KBC strefy euro w odniesieniu do takiego rachunku, ale jeszcze niewykorzystaną, albo, jeśli ma to zastosowanie, pomniejszone o kwotę ustanowionych rezerw płynności na rachunku w PM lub blokad środków na rachunku T2S DCA;”;

e)

pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31)   »system zewnętrzny« (ancillary system)– system zarządzany przez podmiot mający siedzibę w Unii lub EOG i podlegający nadzorowi ostrożnościowemu (supervision) lub nadzorowi systemowemu (oversight) właściwego organu, spełniający wymogi nadzorcze dotyczące miejsca położenia infrastruktur świadczących usługi w euro, okresowo nowelizowane i ogłaszane na stronie internetowej EBC (*1), w którym odbywa się obrót płatnościami lub instrumentami finansowymi lub ich rozliczanie albo rejestrowanie, przy czym a) rozrachunek zobowiązań pieniężnych następuje w TARGET2; lub b) środki są utrzymywane w TARGET2 – zgodnie z niniejszymi wytycznymi oraz umową dwustronną między danym systemem zewnętrznym a odpowiednim BC Eurosystemu;

(*1)  Obecna polityka Eurosystemu w zakresie miejsca położenia infrastruktury określona jest w następujących komunikatach, dostępnych na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu: a) »Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area« z dnia 3 listopada 1998 r.; b) »The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing« z dnia 27 września 2001 r.; c) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions« z dnia 19 lipca 2007 r.; d) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of 'legally and operationally located in the euro area'« z dnia 20 listopada 2008 r.; e) »The Eurosystem oversight policy framework«, uaktualniona wersja z lipca 2016 r.”;"

f)

pkt 33)–35) otrzymują brzmienie:

„33)   »płatnik« (payer)– z wyjątkiem użycia w art. 23 – uczestnika TARGET2, którego rachunek w PM, rachunek T2S DCA lub rachunek TIPS DCA jest obciążany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego;

34)   »odbiorca płatności« (payee)– z wyjątkiem użycia w art. 23 – uczestnika TARGET2, którego rachunek w PM, rachunek T2S DCA lub rachunek TIPS DCA jest uznawany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego;

35)   »zharmonizowane warunki uczestnictwa« (Harmonised Conditions)– warunki określone w załącznikach II, IIa, IIb lub V;”;

g)

pkt 37) otrzymuje brzmienie:

„37)   »rachunek typu home« (Home Account)– rachunek otwarty i prowadzony poza PM przez KBC strefy euro dla instytucji kredytowej z siedzibą w Unii lub EOG;”;

h)

pkt 44) i 45) otrzymują brzmienie:

„44)   »moduł informacyjno-kontrolny« (Information and Control Module – ICM)– moduł SSP umożliwiający posiadaczom rachunku w PM dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności, jak również możliwość zarządzania płynnością oraz, w odpowiednich przypadkach, możliwość inicjowania rezerwowych zleceń płatniczych w sytuacjach wymagających zapewnienia ciągłości działania;”;

„45)   »koordynator TARGET2« (TARGET2 coordinator)– osobę wyznaczoną przez EBC w celu zapewnienia codziennego zarządzania operacyjnego TARGET2, zarządzania jego działalnością i koordynowania jej w sytuacjach nadzwyczajnych oraz koordynowania rozpowszechniania informacji pośród posiadaczy rachunku w PM i posiadaczy rachunku TIPS DCA;”;

i)

pkt 47)–49) otrzymują brzmienie:

„47)   »menedżer TARGET2 ds. kryzysu« (TARGET2 crisis manager)– osobę wyznaczoną przez BC Eurosystemu do reagowania, w imieniu BC Eurosystemu, na awarie SSP lub platformy TIPS lub na nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne;”;

„48)   »techniczna niesprawność TARGET2« (technical malfunction of TARGET2)– trudności, awarie bądź błędy w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej lub systemów komputerowych wykorzystywanych przez odpowiedni system będący komponentem TARGET2, w tym SSP lub platformy T2S lub jakiekolwiek inne zdarzenie powodujące niemożliwość wykonania i zakończenia przetwarzania płatności w odpowiednim systemie będącym komponentem TARGET2 w tym samym dniu operacyjnym;

49)   »nierozliczone zlecenie płatnicze« (non-settled payment order)– zlecenie płatnicze, z wyjątkiem zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej, pozytywnej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności oraz zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM, które nie zostało poddane rozrachunkowi w tym samym dniu operacyjnym, w którym zostało przyjęte;”;

j)

pkt 59) i 60) otrzymują brzmienie:

„59)   »dedykowany rachunek pieniężny T2S« (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA)– rachunek posiadany przez posiadacza rachunku T2S DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do płatności pieniężnych w związku z rozrachunkiem transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe w T2S;”

„60)   »zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego T2S (T2S DCA) w TARGET2« (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a T2S Dedicated Cash Account in TARGET2)– warunki określone w załączniku IIa;”;

k)

pkt 62)–66) otrzymują brzmienie:

„62)   »zlecenie płatnicze« (payment order)– polecenie przelewu, zlecenie przekazania płynności, instrukcję polecenia zapłaty, zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA, zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do PM, zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA, zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA, zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM, zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej lub pozytywną odpowiedź na żądanie zwrotu płatności;

63)   »zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do PM« (T2S DCA to PM liquidity transfer order)– instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku T2S DCA na rachunek w PM;

64)   »zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA« (PM to T2S DCA liquidity transfer order)– instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na rachunek T2S DCA;

65)   »zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA«– instrukcję przekazania określonej kwoty: a) z rachunku T2S DCA na rachunek T2S DCA powiązany z tym samym głównym rachunkiem w PM; b) z rachunku T2S DCA na rachunek T2S DCA posiadany przez ten sam podmiot; lub c) z rachunku T2S DCA na rachunek T2S DCA w przypadku gdy jeden z tych rachunków lub oba są posiadane przez BC;

66)   »główny rachunek w PM« (main PM account)– rachunek w PM, z którym powiązany jest rachunek T2S DCA i na który automatycznie przekazywane będzie saldo pozostające na koniec dnia;”;

l)

pkt 70) otrzymuje brzmienie:

„70)   »autokolateralizacja« (auto-collateralisation)– kredyt w ciągu dnia udzielany przez KBC strefy euro w pieniądzu banku centralnego, uruchamiany, gdy posiadacz rachunku T2S DCA nie ma wystarczających środków dla rozrachunku transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, przy czym taki kredyt w ciągu dnia zabezpieczany jest na papierach wartościowych, na zakup których jest udzielany (zabezpieczenie on flow) albo na papierach wartościowych w posiadaniu posiadacza rachunku T2S DCA na rzecz KBC strefy euro (zabezpieczenie on stock);”;

m)

dodaje się następujące punkty:

„75)   »usługa rozrachunku płatności natychmiastowych« (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)– rozrachunek zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych w pieniądzu banku centralnego na platformie TIPS;

76)   »platforma TIPS« (TIPS Platform)– infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczanej przez KBC dostarczające platformę TIPS;

77)   »KBC dostarczające platformę TIPS« (TIPS Platform-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz Banca d'Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących platformę TIPS na rzecz Eurosystemu;

78)   »dostawca usług sieciowych TIPS«– przedsiębiorstwo, które: a) spełniło wszystkie warunki konieczne do nawiązania połączenia oraz ustanowiło połączenie techniczne z platformą TIPS zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w dodatku V do załącznika IIb oraz b) podpisało warunki hostingu łącza TIPS, dostępne na stronie internetowej EBC;

79)   »dedykowany rachunek pieniężny TIPS« (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA)– rachunek posiadany przez posiadacza rachunku TIPS DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do świadczenia usług płatności natychmiastowych na rzecz swoich klientów;

80)   »zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego TIPS w TARGET2« (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2)– warunki określone w załączniku IIb;

81)   »zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej« (instant payment order)– zgodnie ze schematem polecenia przelewu natychmiastowego SEPA (SCT Inst) Europejskiej Rady ds. Płatności – zlecenie płatnicze, które może być realizowane 24 godziny na dobę w dowolnym dniu kalendarzowym przez cały rok, przy przetwarzaniu natychmiastowym lub bliskim natychmiastowemu oraz przy powiadomieniu płatnika;

82)   »żądanie zwrotu płatności« (recall request)– zgodnie ze schematem SCT Inst – komunikat posiadacza rachunku TIPS DCA zawierający żądanie zwrotu kwoty z tytułu poddanego rozrachunkowi zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej;

83)   »pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności« (positive recall answer)– zgodnie ze schematem SCT Inst – zlecenie płatnicze na rzecz nadawcy żądania zwrotu płatności złożone przez odbiorcę żądania zwrotu płatności w odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności;

84)   »zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA« (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)– instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na rachunek TIPS DCA;

85)   »zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM« (T2S DCA to PM liquidity transfer order)– instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku TIPS DCA na rachunek w PM;”;

3.

w art. 6 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a.   Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 rozrachunek zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowej pomiędzy uczestnikami w różnych systemach będących komponentami TARGET2 automatycznie skutkuje powstaniem tylko jednego roszczenia lub zobowiązania każdego BC Eurosystemu wobec EBC. Roszczenie lub zobowiązanie każdego BC Eurosystemu wobec EBC wykorzystywane w celach sprawozdawczych na koniec każdego dnia operacyjnego podlega codziennemu dostosowaniu przy wykorzystaniu delty bilansów na koniec dnia wszystkich rachunków TIPS DCA wykazanych w księgach odpowiednich BC Eurosystemu.”;

4.

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zadania przydzielone Radzie Prezesów (poziom 1), organowi właściwemu w sprawach technicznych oraz sprawach zarządzania operacyjnego w ramach poziomu 2 oraz KBC dostarczającym SSP i KBC dostarczającym platformę TIPS (poziom 3) określone są w załączniku I.”;

b)

w ust. 2 skreśla się zdanie trzecie;

c)

ust. 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„5.   Zgodnie z art. 12 ust. 1 akapit trzeci Statutu ESBC wykonywanie zadań przydzielonych poziomowi 3 należy do kompetencji KBC dostarczających SSP i KBC dostarczających platformę TIPS, w ramach ogólnych zasad określonych przez Radę Prezesów.

6.   KBC dostarczające SSP i KBC dostarczające platformę TIPS zawierają z BC Eurosystemu umowy regulujące usługi świadczone przez KBC dostarczające SSP i KBC dostarczające platformę TIPS. W odpowiednich przypadkach umowy takie obejmują także przyłączone KBC.

7.   Eurosystem jako dostawca usług T2S oraz BC Eurosystemu jako podmioty prowadzące swoje krajowe systemy będące komponentami TARGET2 zawierają umowę regulującą usługi, które Eurosystem będzie świadczył na rzecz BC Eurosystemu w związku z prowadzeniem rachunków T2S DCA. W odpowiednich przypadkach umowy takie zawierają także przyłączone KBC.”;

5.

w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

nagłówek otrzymuje brzmienie:

„Zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia rachunku w PM, rachunku T2S DCA lub rachunku TIPS DCA w TARGET2”;

b)

ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a.   KBC strefy euro przyjmują postanowienia wprowadzające zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego T2S w TARGET2 określone w załączniku IIa. Postanowienia te regulują w sposób wyłączny stosunki między danym KBC strefy euro a jego posiadaczem rachunku T2S DCA w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku T2S DCA.”;

c)

dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b.   KBC strefy euro przyjmują postanowienia wprowadzające zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego TIPS w TARGET2 określone w załączniku IIb. Postanowienia te regulują w sposób wyłączny stosunki między danym KBC strefy euro a jego posiadaczem rachunku TIPS DCA w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku TIPS DCA.”;

d)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   EBC przyjmuje warunki uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB, wprowadzając (i) zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia rachunku w PM w TARGET2 określone w załączniku II; (ii) zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego T2S w TARGET2 określone w załączniku IIa; oraz (iii) zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego TIPS w TARGET2 określone w załączniku IIb, z zastrzeżeniem, że TARGET2-ECB świadczy usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe tylko na rzecz podmiotów świadczących usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe, w tym podmiotów z siedzibą poza EOG, o ile podlegają one nadzorowi systemowemu właściwego organu, a na ich dostęp do TARGET2-EBC wyraziła zgodę Rada Prezesów.”;

e)

ustępy 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5.   Z zastrzeżeniem postanowień odpowiedniego porozumienia walutowego EBC może określić odpowiednie warunki uczestnictwa w TARGET2 - w tym świadczenia usług rozrachunkowych w pieniądzu banku centralnego w odniesieniu do operacji T2S oraz w odniesieniu do usługi TIPS - podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. e) załącznika II, art. 5 ust. 2 lit. e) załącznika IIa i art. 5 ust. 2 lit. e) załącznika IIb.

6.   BC Eurosystemu nie przyjmują jako uczestników pośrednich w PM ani nie dopuszczają do zarejestrowania w swoich systemach będących komponentami TARGET2 jako adresowalnych posiadaczy BIC podmiotów działających za pośrednictwem posiadacza rachunku w PM, który jest KBC państwa członkowskiego, nie będąc jednak ani BC Eurosystemu, ani przyłączonym KBC.”;

6.

w art. 9 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

opłaty za podstawowe usługi TARGET2 świadczone na rzecz uczestników pośrednich w PM i ich adresowalnych posiadaczy BIC, którzy są uprawnieni do uczestnictwa w TARGET2 jako uczestnicy pośredni w PM, były wyższe niż opłaty dla posiadaczy rachunku w PM wskazane w pkt 1 lit. a) dodatku VI do załącznika II;”;

7.

w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Na wniosek uczestnika posiadającego dostęp do kredytu w ciągu dnia KBC strefy euro udostępniają usługi autokolateralizacji na rachunkach T2S DCA, o ile następuje to w sposób zgodny z warunkami operacji autokolateralizacji określonymi w załączniku IIIa.”;

8.

w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   BC Eurosystemu świadczą na rzecz systemów zewnętrznych usługi przelewu środków w pieniądzu banku centralnego w PM, z dostępem za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych TARGET2. Usługi takie podlegają porozumieniom dwustronnym między BC Eurosystemu a danymi systemami zewnętrznymi.”;

9.

w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Rada Prezesów ustala zasady mające zastosowanie do finansowania SSP i platformy TIPS. Nadwyżkę lub niedobór wynikające z funkcjonowania SSP lub platformy TIPS rozdziela się między KBC strefy euro na podstawie klucza subskrypcji kapitału EBC, zgodnie z art. 29 Statutu ESBC.”

10.

art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15

Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa

1.   Rada Prezesów określa zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz narzędzia kontroli dla SSP i platformy TIPS. Rada Prezesów określa ponadto zasady mające zastosowanie do bezpieczeństwa certyfikatów używanych przy dostępie do SSP przez internet.

2.   BC Eurosystemu mają obowiązek przestrzegania postanowień, o których mowa w ust. 1, oraz obowiązek zapewnienia zgodności SSP i platformy TIPS z tymi postanowieniami.

3.   W sprawach związanych ze zgodnością z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do rachunków T2S DCA stosuje się wytyczne EBC/2012/13 (*2)

(*2)  Wytyczne EBC/2012/13 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie TARGET2-Securities (Dz.U. L 215 z 11.8.2012, s. 19).”;"

11.

w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 dodaje się lit. aa) w brzmieniu:

„aa)

kod BIC rachunków w PM powiązanych z rachunkiem T2S DCA lub TIPS DCA danego uczestnika;”;

b)

ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a.   BC Eurosystemu, który zawiesił uczestnictwo danego posiadacza rachunku w PM lub posiadacza rachunku T2S DCA w swoim systemie będącym komponentem TARGET2 zgodnie z ust. 1 lit. a), przetwarza płatności od tego uczestnika wyłącznie na podstawie instrukcji jego przedstawicieli, w tym przedstawicieli wyznaczonych przez organ właściwy lub przez sąd, takich jak syndyk masy upadłościowej uczestnika, albo na podstawie prawomocnej decyzji organu właściwego lub sądu zawierającej instrukcje co do sposobu przetwarzania płatności. BC Eurosystemu, który zawiesił uczestnictwo danego posiadacza rachunku TIPS DCA w swoim systemie będącym komponentem TARGET2 zgodnie ust. 1 lit. a), odrzuca wszystkie jego wychodzące zlecenia płatnicze.”;

12.

art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18

Procedura odrzucenia wniosku o uczestnictwo w TARGET2 ze względu na wymogi ostrożnościowe

BC Eurosystemu, który odrzucił wniosek o uczestnictwo w TARGET2 ze względu na wymogi ostrożnościowe zgodnie z art. 8 ust. 4 lit. c) załącznika II, art. 6 ust. 4 lit. c) załącznika IIa lub art. 6 ust. 4 lit. c) załącznika IIb, niezwłocznie zawiadamia o takim odrzuceniu EBC.”;

13.

w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:

a)

nagłówek otrzymuje brzmienie:

„Procedura zawieszenia, ograniczenia lub wypowiedzenia uczestnictwa w TARGET2 i dostępu do kredytu w ciągu dnia i do autokolateralizacji ze względu na wymogi ostrożnościowe”;

b)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W przypadku uzasadnionego względami ostrożnościowymi zawieszenia, ograniczenia lub wypowiedzenia przez KBC strefy euro dostępu do kredytu w ciągu dnia uczestnika zgodnie z pkt 12 lit. d) załącznika III lub do autokolateralizacji zgodnie z pkt 10 lit. d) załącznika IIIa lub w przypadku zawieszenia lub wypowiedzenia przez BC Eurosystemu uczestnictwa w TARGET2 zgodnie z art. 34 ust. 2 lit. e) załącznika II, art. 24 ust. 2 lit. e) załącznika IIa lub art. 26 ust. 2 lit. e) załącznika IIb decyzja taka w możliwym zakresie staje się skuteczna w tym samym czasie we wszystkich systemach będących komponentami TARGET2.”;

14.

w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„W związku z implementacją art. 39 ust. 3 załącznika II, art. 28 ust. 3 załącznika IIa i art. 30 ust. 3 załącznika IIb:”;

b)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

BC Eurosystemu niezwłocznie przekazują wszystkim potencjalnie zainteresowanym BC wszelkie informacje otrzymane przez nie w związku z proponowanym zleceniem płatniczym, z wyjątkiem zleceń płatniczych związanych z przekazaniem płynności pomiędzy różnymi rachunkami tego samego uczestnika;”;

c)

lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

następnie BC Eurosystemu działający jako dostawca usług płatniczych płatnika niezwłocznie informuje płatnika o możliwości wprowadzenia zlecenia płatniczego do TARGET2.”;

15.

w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Jeżeli zdarzenia, o których mowa w art. 27 załącznika II lub w art. 17 załącznika IIa, zakłócają funkcjonowanie usług TARGET2 innych niż usługi w PM, ICM i T2S DCA, BC Eurosystemu, którego to dotyczy, monitoruje takie zdarzenia i zarządza nimi, aby zapobiec ich negatywnemu oddziaływaniu na sprawne funkcjonowanie TARGET2.”;

16.

w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   BC posiadacza rachunku w PM lub posiadacza rachunku T2S DCA zgłaszającego roszczenie o rekompensatę dokonuje wstępnej oceny tego roszczenia i kontaktuje się w związku z nim z posiadaczem rachunku w PM lub posiadaczem rachunku T2S DCA. Jeżeli jest to konieczne dla oceny roszczeń, taki BC jest wspierany przez pozostałe zainteresowane BC. Właściwy BC informuje EBC i wszystkie inne zainteresowane BC niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o oczekujących roszczeniach.”;

b)

w ust. 3 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„W terminie dziewięciu tygodni od technicznej niesprawności TARGET2 BC posiadacza rachunku w PM lub posiadacza rachunku T2S DCA zgłaszającego roszczenie:”

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W terminie pięciu tygodni od otrzymania sprawozdania ze wstępnej oceny Rada Prezesów dokonuje ostatecznej oceny zgłoszonych roszczeń i podejmuje decyzję w sprawie złożenia ofert rekompensaty zainteresowanym posiadaczom rachunku w PM i posiadaczom rachunku T2S DCA. W terminie pięciu dni operacyjnych od zakończenia ostatecznej oceny EBC powiadamia zainteresowane BC o jej wyniku. Zainteresowane BC niezwłocznie informują o wynikach ostatecznej oceny posiadaczy rachunku w PM i posiadaczy rachunku T2S DCA i, tam, gdzie ma to zastosowanie, o szczegółach oferty rekompensaty, wraz z formularzem oświadczenia o jej przyjęciu.”;

d)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   BC informują EBC o wszelkich roszczeniach zgłoszonych im przez ich posiadaczy rachunku w PM i posiadaczy rachunku T2S DCA poza systemem rekompensat TARGET2, ale związanych z techniczną niesprawnością TARGET2.”;

17.

art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 27

Postanowienia różne

Rachunki otwarte poza PM, poza platformą T2S i poza platformą TIPS przez KBC strefy euro dla instytucji kredytowych oraz systemów zewnętrznych podlegają regulaminom danego KBC strefy euro, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych wytycznych odnoszących się do rachunków typu home oraz innych decyzji Rady Prezesów. Rachunki otwarte poza PM, poza platformą T2S i poza platformą TIPS przez KBC strefy euro dla podmiotów innych niż instytucje kredytowe oraz systemy zewnętrzne podlegają regulaminom takiego KBC strefy euro.”;

18.

Załącznik I do wytycznych EBC/2012/27 otrzymuje brzmienie określone w załączniku I do niniejszych wytycznych;

19.

Załączniki II, IIa, III, IIIa, IV i V do wytycznych EBC/2012/27 podlegają zmianom zgodnie z załącznikiem II do niniejszych wytycznych;

20.

dodaje się nowy załącznik IIb do wytycznych EBC/2012/27 w brzmieniu określonym w załączniku III do niniejszych wytycznych.

Artykuł 2

Skuteczność i implementacja

1.   Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.

2.   Do dnia 30 listopada 2018 r. krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych. Najpóźniej do dnia 10 października 2018 r. powiadamiają one EBC o treści aktów prawnych i innych czynnościach związanych z tymi środkami.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsze wytyczne są adresowane do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 3 sierpnia 2018 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Wytyczne EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 1).

(2)  Wytyczne EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1).

(3)  Wytyczne EBC/2010/2 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 65).

(4)  Wytyczne EBC/2012/13 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie TARGET2-Securities (Dz.U. L 215 z 11.8.2012, s. 19).

(5)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/930 z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2015/15) (Dz.U. L 155 z 19.6.2015, s. 38).

(6)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2082 z dnia 22 września 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2017/28) (Dz.U. L 295 z 14.11.2017, s. 97).


ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK I

ZASADY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM TARGET2

Poziom 1 – Rada Prezesów

Poziom 2 – Organ właściwy w sprawach technicznych oraz sprawach zarządzania operacyjnego

Poziom 3 – KBC dostarczające SSP i KBC dostarczające platformę TIPS

0.   

Postanowienia ogólne

Poziom 1 ma nadrzędne kompetencje w odniesieniu do krajowych i transgranicznych zagadnień związanych z TARGET2 oraz ponosi odpowiedzialność za ochronę jego funkcji publicznej

Poziom 2 wykonuje zadania techniczne oraz zadania dotyczące zarządzania operacyjnego związane z TARGET2

Poziom 3 podejmuje decyzje w zakresie bieżącego funkcjonowania jednolitej wspólnej platformy (SSP) i platformy TIPS na podstawie poziomów usług zdefiniowanych w umowach, o których mowa w art. 7 ust. 6 niniejszych wytycznych

1.   

Polityka kształtowania kosztów i cen

Podejmowanie decyzji w sprawie wspólnej metodyki kalkulacji kosztów

Podejmowanie decyzji w sprawie jednolitej struktury opłat

Podejmowanie decyzji w sprawie zasad ustalania opłat za dodatkowe usługi lub moduły

(Nie dotyczy)

2.   

Poziom usług

Podejmowanie decyzji co do usług podstawowych

Podejmowanie decyzji w sprawie dodatkowych usług lub modułów

Dostarczanie danych według zapotrzebowania poziomu 1/poziomu 2

3.   

Zarządzanie ryzykiem

Podejmowanie decyzji co do ogólnych ram zarządzania ryzykiem oraz akceptowanie ryzyk szczątkowych

Faktyczne prowadzenie zarządzania ryzykiem

Przeprowadzanie analiz ryzyka i działań następczych

Dostarczanie niezbędnych informacji na potrzeby analiz ryzyka według zapotrzebowania poziomu 1/poziomu 2

4.   

Zarządzanie i finansowanie

Określanie zasad dotyczących procesów decyzyjnych i finansowania SSP i platformy TIPS

Tworzenie i zapewnianie odpowiedniej implementacji ram prawnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych dla systemu TARGET2

Opracowywanie zasad w zakresie zarządzania i finansowania określonych na poziomie 1

Sporządzanie projektu budżetu, jego zatwierdzanie i wykonywanie

Wykonywanie prawa kontroli aplikacji

Pozyskiwanie środków i pobieranie opłat za usługi

Przekazywanie poziomowi 2 danych dotyczących kosztów za świadczenie usług

5.   

Tworzenie systemu

Opiniowanie lokalizacji SSP i platformy TIPS na wniosek poziomu 2

Zatwierdzanie ogólnego planu projektu

Podejmowanie decyzji w sprawie projektu i dalszego rozwoju SSP i platformy TIPS

Podejmowanie decyzji co do tego, czy platformę należy stworzyć od początku, czy też na bazie platformy istniejącej

Podejmowanie decyzji co do wyboru operatora SSP i operatora platformy TIPS

Ustalanie, w porozumieniu z poziomem 3, poziomu usług SSP i platformy TIPS

Podejmowanie decyzji w sprawie lokalizacji SSP i platformy TIPS po zasięgnięciu opinii poziomu 1

Zatwierdzanie metodyki procesu specyfikacji oraz produktów dostarczanych przez poziom 3, uznanych za stosowne na potrzeby specyfikacji oraz – na późniejszym etapie – testów i odbioru produktu (w szczególności – ogólne i szczegółowe specyfikacje użytkownika)

Stworzenie planu projektu w rozbiciu na etapy kluczowe

Ocena i zatwierdzanie dostarczanych produktów

Tworzenie scenariuszy testowych

Koordynacja testów przeprowadzanych przez banki centralne i użytkowników w ścisłej współpracy z poziomem 3

Przedstawianie propozycji początkowego projektu SSP i platformy TIPS

Przedstawianie propozycji co do tego, czy platformę należy stworzyć od początku, czy też na bazie istniejącej platformy

Przedstawienie propozycji co do lokalizacji SSP i platformy TIPS

Przygotowywanie ogólnych i szczegółowych specyfikacji funkcjonalnych (wewnętrznej szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej oraz szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej użytkownika)

Przygotowywanie szczegółowych specyfikacji technicznych

Dostarczanie początkowych i bieżących danych na potrzeby planowania i kontroli projektu w rozbiciu na etapy kluczowe

Wsparcie techniczne i operacyjne przeprowadzanych testów (przeprowadzanie testów SSP i platformy TIPS, dostarczanie danych do scenariuszy testowych związanych z SSP i scenariuszy testowych związanych z platformą TIPS, pomoc dla BC Eurosystemu w testowaniu SSP i platformy TIPS)

6.   

Wdrożenie i migracja

Podejmowanie decyzji w zakresie strategii migracji

Przygotowanie i koordynacja migracji do SSP i platformy TIPS w ścisłej współpracy z poziomem 3

Dostarczanie danych związanych z migracją według zapotrzebowania poziomu 2

Wykonywanie zadań dotyczących migracji związanych z SSP i platformą TIPS; dodatkowe wsparcie dla migrujących KBC

7.   

Obsługa

Zarządzanie poważnymi sytuacjami kryzysowymi

Udzielanie pozwolenia na utworzenie i działanie symulatora TARGET2

Wyznaczanie organów certyfikacyjnych dla dostępu przez internet

Określanie zasad i wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz narzędzi kontroli dla SSP i platformy TIPS

Określanie zasad mających zastosowanie do bezpieczeństwa certyfikatów używanych przy dostępie przez internet

Utrzymywanie kontaktu z użytkownikami na poziomie europejskim (z zastrzeżeniem, iż obowiązki w zakresie kontaktów biznesowych z klientami spoczywają wyłącznie na BC Eurosystemu) oraz monitorowanie bieżącej aktywności użytkowników z perspektywy biznesowej (zadanie BC Eurosystemu)

Monitorowanie rozwoju sytuacji na rynku

Budżetowanie, finansowanie, fakturowanie (zadanie BC Eurosystemu) i inne zadania administracyjne

Zarządzanie systemem na podstawie umów, o których mowa w art. 7 ust. 6 niniejszych wytycznych


ZAŁĄCZNIK II

W załącznikach II, IIa, III, IIIa, IV i V wprowadza się następujące zmiany:

1.

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

definicja terminu „adresowalny posiadacz BIC” otrzymuje brzmienie:

„—   »adresowalny posiadacz BIC« (addressable BIC holder)– podmiot, który: a) posiada kod identyfikacyjny instytucji (Business Identifier Code, BIC); b) nie jest zarejestrowany jako uczestnik pośredni w PM; oraz c) jest korespondentem lub klientem posiadacza rachunku w PM, bądź też oddziałem uczestnika bezpośredniego lub uczestnika pośredniego w PM i ma możliwość składania zleceń płatniczych do systemu będącego komponentem TARGET2 oraz otrzymywania płatności z tego systemu za pośrednictwem posiadacza rachunku w PM”;

(ii)

definicja terminu „system zewnętrzny” otrzymuje brzmienie:

„—   »system zewnętrzny« (ancillary system)– system zarządzany przez podmiot mający siedzibę w Unii Europejskiej lub na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i podlegający nadzorowi ostrożnościowemu (supervision) lub nadzorowi systemowemu (oversight) właściwego organu, spełniający wymogi nadzorcze dotyczące miejsca położenia infrastruktur świadczących usługi w euro, okresowo nowelizowane i ogłaszane na stronie internetowej EBC (*1), w którym odbywa się obrót płatnościami lub instrumentami finansowymi lub ich rozliczanie albo rejestrowanie, przy czym a) rozrachunek zobowiązań pieniężnych następuje w TARGET2; lub b) środki są utrzymywane w TARGET2 zgodnie z wytycznymi EBC/2012/27 (*2) oraz umową dwustronną między danym systemem zewnętrznym a odpowiednim BC Eurosystemu,

(*1)  Obecna polityka Eurosystemu w zakresie miejsca położenia infrastruktury określona jest w następujących komunikatach, dostępnych na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu: a) »Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area« z dnia 3 listopada 1998 r.; b) »The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing« z dnia 27 września 2001 r.; c) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions« z dnia 19 lipca 2007 r.; d) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’« z dnia 20 listopada 2008 r.; e) »The Eurosystem oversight policy framework«, uaktualniona wersja z lipca 2016 r."

(*2)  Wytyczne EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1).”;"

(iii)

definicja terminu „dostępna płynność” otrzymuje brzmienie:

„—   »dostępna płynność« (available liquidity)– saldo kredytowe na rachunku w PM uczestnika oraz, jeśli ma to zastosowanie, linię kredytową w ramach kredytu w ciągu dnia przyznaną przez odpowiedni KBC strefy euro w odniesieniu do takiego rachunku, ale jeszcze niewykorzystaną, albo, jeśli ma to zastosowanie, pomniejszone o kwotę ustanowionych rezerw płynności na rachunku w PM;”;

(iv)

definicja terminu „dzień operacyjny” otrzymuje brzmienie:

„—   »dzień operacyjny« (business day) lub »dzień operacyjny systemu TARGET2« (TARGET2 business day) – każdy dzień, w którym TARGET2 jest otwarty dla realizacji rozrachunku zleceń płatniczych zgodnie z postanowieniami dodatku V,”;

(v)

definicja terminu „dedykowany rachunek pieniężny” otrzymuje brzmienie:

„—   »dedykowany rachunek pieniężny T2S« (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA)– rachunek posiadany przez posiadacza rachunku T2S DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do płatności pieniężnych w związku z rozrachunkiem transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe w T2S,”;

(vi)

w definicji terminu „niewykonanie zobowiązania” lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

sytuacja, w której saldo dodatnie uczestnika na jego rachunku w PM, rachunku T2S DCA lub rachunku TIPS DCA, względnie całość lub znacząca część aktywów uczestnika, zostają objęte środkiem zabezpieczającym, względnie podlegają zajęciu, egzekucji lub jakiemukolwiek innemu postępowaniu zmierzającemu do ochrony interesu publicznego lub praw wierzycieli uczestnika;”;

(vii)

definicja terminu „rachunek typu home” otrzymuje brzmienie:

„—   »rachunek typu home« (Home Account)– rachunek otwarty poza PM przez KBC strefy euro dla instytucji kredytowej z siedzibą w Unii lub EOG,”;

(viii)

w definicji terminu „moduł informacyjno-kontrolny (ICM)” słowo „uczestnicy” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku słowami „posiadacze rachunku w PM”;

(ix)

definicja terminu „komunikat ICM” otrzymuje brzmienie:

„—   »komunikat ICM« (ICM broadcast message)– informację jednocześnie dostępną dla wszystkich lub wybranych grup posiadaczy rachunku w PM poprzez ICM;”;

(x)

w definicji terminu „uczestnik pośredni” słowa „EOG” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „Unia lub EOG”;

(xi)

definicja terminu „przedsiębiorstwo inwestycyjne” otrzymuje brzmienie:

„—   »przedsiębiorstwo inwestycyjne« (investment firm)– przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu [przepisy prawa krajowego implementujące art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (*3)], z wyłączeniem instytucji wyszczególnionych w [przepisy prawa krajowego implementujące art. 2 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE], o ile dane przedsiębiorstwo inwestycyjne:

a)

działa na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ wskazany na podstawie przepisów dyrektywy 2014/65/UE i podlega nadzorowi tego organu; oraz

b)

jest uprawnione do wykonywania działalności, o której mowa w [przepisy prawa krajowego implementujące pkt 2, 3, 6 i 7 sekcji A załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE];

(*3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).”;"

(xii)

w definicji terminu „dostęp wieloadresowy” słowa „mającym siedzibę w EOG” zastępuje się słowami „mającym siedzibę w Unii lub w EOG”;

(xiii)

w definicji terminu „główny rachunek w PM” termin „DCA” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku terminem „rachunek T2S DCA”;

(xiv)

definicja terminu „uczestnik” otrzymuje brzmienie:

„—   »uczestnik« [lub »uczestnik bezpośredni«] (participant, [direct participant])– podmiot posiadający co najmniej jeden rachunek w PM (posiadacz rachunku w PM) lub jeden dedykowany rachunek pieniężny T2S (posiadacz rachunku T2S DCA) lub jeden dedykowany rachunek pieniężny TIPS (posiadacz rachunku TIPS DCA) w BC Eurosystemu;”;

(xv)

definicja terminu „zlecenie płatnicze” otrzymuje brzmienie:

„—   »zlecenie płatnicze« (payment order)– polecenie przelewu, zlecenie przekazania płynności, instrukcję polecenia zapłaty, zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA lub zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA,”;

(xvi)

definicję terminu „zlecenie przekazania płynności z PM do DCA” zastępuje się definicją w brzmieniu:

„—   »zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA« (PM to T2S DCA liquidity transfer order)– instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na rachunek T2S DCA,”;

(xvii)

w definicji terminu „techniczna niesprawność TARGET2” słowa „w tym samym dniu” zastępuje się słowami „w tym samym dniu operacyjnym”;

(xviii)

dodaje się definicje w brzmieniu:

„—   »usługa rozrachunku płatności natychmiastowych« (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)– rozrachunek zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych w pieniądzu banku centralnego na platformie TIPS,

—   »platforma TIPS« (TIPS Platform)– infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczanej przez KBC dostarczające platformę TIPS,

—   »KBC dostarczające platformę TIPS« (TIPS Platform-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz Banca d'Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących platformę TIPS na rzecz Eurosystemu,

—   »dostawca usług sieciowych TIPS« (TIPS network service provider)– przedsiębiorstwo, które: a) spełniło wszystkie warunki konieczne do nawiązania połączenia oraz ustanowiło połączenie techniczne z platformą TIPS zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w dodatku V do załącznika IIb do wytycznych EBC/2012/27 oraz b) podpisało warunki hostingu łącza w odniesieniu do TIPS dostępne na stronie internetowej EBC,

—   »dedykowany rachunek pieniężny TIPS« (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA)– rachunek posiadany przez posiadacza rachunku TIPS DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do świadczenia usług płatności natychmiastowych na rzecz swoich klientów,

—   »zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego TIPS w TARGET2« (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2)– warunki określone w załączniku IIb,

—   »powiązany rachunek w PM« (Linked PM account)– rachunek w PM, z którym powiązany jest rachunek TIPS DCA w celu zarządzania płynnością i ponoszenia opłat dotyczących TIPS,

—   »zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej« (instant payment order)– zgodnie ze schematem polecenia przelewu natychmiastowego SEPA (SCT Inst) Europejskiej Rady ds. Płatności – zlecenie płatnicze, które może być realizowane 24 godziny na dobę w dowolnym dniu kalendarzowym przez cały rok, przy przetwarzaniu natychmiastowym lub bliskim natychmiastowemu oraz przy powiadomieniu płatnika,

—   »żądanie zwrotu płatności« (recall request)– zgodnie ze schematem SCT Inst – komunikat posiadacza rachunku TIPS DCA zawierający żądanie zwrotu kwoty z tytułu poddanego rozrachunkowi zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej,

—   »pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności« (positive recall answer)– zgodnie ze schematem SCT Inst – zlecenie płatnicze na rzecz nadawcy żądania zwrotu płatności złożone przez odbiorcę żądania zwrotu płatności w odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności,

—   »zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA« (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)– instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na rachunek TIPS DCA,

—   »zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM« (T2S DCA to PM liquidity transfer order)– instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku TIPS DCA na rachunek w PM,”;

b)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Ogólny opis systemu TARGET2

1.   TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w PM, rachunkach T2S DCA na potrzeby transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, oraz na rachunkach TIPS DCA na potrzeby płatności natychmiastowych.

2.   W TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przetwarzane są następujące transakcje:

a)

transakcje wynikające bezpośrednio z operacji polityki pieniężnej Eurosystemu lub z nimi związane;

b)

rozrachunek tej części operacji dewizowych Eurosystemu, której walutą jest euro;

c)

rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w transgranicznych wysokokwotowych systemach kompensowania;

d)

rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w systemowo ważnych systemach płatności detalicznych w euro;

e)

rozrachunek pieniężny transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe;

f)

zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA, zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM i zlecenia przekazania płynności z PM do T2S DCA;

fa)

zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowych;

fb)

pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności;

fc)

zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM i zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA; oraz

g)

inne transakcje w euro skierowane do uczestników TARGET2.

3.   TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w PM, rachunkach T2S DCA i rachunkach TIPS DCA. TARGET2 został stworzony i funkcjonuje w oparciu o SSP, za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie zleceń płatniczych oraz otrzymywanie płatności. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków T2S DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę T2S. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków TIPS DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę TIPS.

4.   Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa jest [nazwa BC]. Działania i zaniechania KBC dostarczających SSP są uważane za działania i zaniechania [nazwa BC], za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z art. 31. Uczestnictwo na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa nie prowadzi do powstania stosunków umownych między posiadaczami rachunku w PM a KBC dostarczającymi SSP w zakresie, w jakim którykolwiek z KBC dostarczających SSP działa w tym charakterze. Instrukcje, komunikaty lub informacje otrzymywane przez posiadacza rachunku w PM z SSP lub przesyłane przez posiadacza rachunku w PM do SSP w związku z usługami świadczonymi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa uważa się za otrzymywane od [nazwa BC] lub wysyłane do [nazwa BC].

5.   Pod względem prawnym TARGET2 jest zorganizowany jako zbiór systemów płatności, na który składają się wszystkie systemy będące komponentami TARGET2 wskazane jako »systemy« w przepisach krajowych implementujących dyrektywę 98/26/WE. TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] jest wskazany jako »system« na podstawie [przepisy implementujące dyrektywę 98/26/WE].

6.   Uczestnictwo w TARGET2 następuje poprzez uczestnictwo w systemie będącym komponentem TARGET2. Niniejsze warunki uczestnictwa określają wzajemne prawa i obowiązki posiadaczy rachunku w PM-[oznaczenie BC/kraju] oraz [nazwa BC]. Zasady przetwarzania zleceń płatniczych zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa (tytuł IV i dodatek I) odnoszą się do wszystkich zleceń płatniczych składanych lub płatności otrzymywanych przez dowolnego posiadacza rachunku w PM.”;

c)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w ust. 1 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a)

instytucje kredytowe mające siedzibę w Unii lub w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

b)

instytucje kredytowe mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;”;

(ii)

(nie dotyczy wersji polskiej);

(iii)

w ust. 2 lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„c)

przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę w Unii lub w EOG;

d)

podmioty zarządzające systemami zewnętrznymi i działające w tym charakterze; oraz”;

(iv)

(nie dotyczy wersji polskiej);

d)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Posiadacze rachunku w PM mogą wyznaczać inne podmioty jako uczestników pośrednich w PM, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 6.”;

(ii)

w ust. 4 w lit. a) i b) słowo „EOG” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „Unia lub EOG”;

e)

w art. 6 ust. 1 słowo „EOG” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „Unia lub EOG”;

f)

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Posiadacza rachunku w PM wyrażającego zgodę na określenie jego rachunku w PM jako głównego rachunku w PM wiążą wszelkie faktury związane z otwarciem i prowadzeniem każdego rachunku T2S DCA powiązanego z tym rachunkiem w PM, zgodnie z dodatkiem VI do niniejszego załącznika, bez względu na treść umów lub innego rodzaju ustaleń między posiadaczem rachunku w PM a posiadaczem rachunku T2S DCA, a także bez względu na ewentualne nieprzestrzeganie tych umów lub ustaleń.”;

(ii)

w ust. 4 i 5 termin „DCA” zastępuję się użytym w odpowiednim przypadku terminem „rachunek T2S DCA”;

(iii)

dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6.   Posiadacza rachunku w PM wyrażającego zgodę na określenie jego rachunku w PM jako powiązanego rachunku w PM wiążą wszelkie faktury związane z otwarciem i prowadzeniem każdego rachunku TIPS DCA powiązanego z tym rachunkiem w PM, zgodnie z dodatkiem VI do niniejszego załącznika, bez względu na treść umów lub innego rodzaju ustaleń między posiadaczem rachunku w PM a posiadaczem rachunku TIPS DCA, a także bez względu na ewentualne nieprzestrzeganie tych umów lub ustaleń. Powiązany rachunek w PM może być powiązany z maksymalnie 10 rachunkami TIPS DCA.

7.   Posiadacz powiązanego rachunku w PM ma podgląd płynności dostępnej na rachunkach TIPS DCA powiązanych z tym rachunkiem w PM i zapewnia, aby posiadacze rachunków TIPS DCA byli świadomi ciążącej na nich odpowiedzialności za zarządzanie tą płynnością.”;

g)

w art. 8 w ust. 1 lit. a) pkt (i) słowa „TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]” zastępuje się słowem „SSP”;

h)

w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Aktualne informacje o statusie operacyjnym SSP są dostępne w ramach systemu informacyjnego TARGET2 (TARGET2 Information System – T2IS) na właściwej podstronie na stronie internetowej EBC.”;

(ii)

dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a.   Posiadacz powiązanego rachunku w PM jest odpowiedzialny za terminowe informowanie swoich posiadaczy rachunków TIPS DCA o wszelkich odpowiednich komunikatach ICM, w tym o komunikatach związanych z zawieszeniem lub wypowiedzeniem uczestnictwa posiadacza rachunku TIPS DCA w systemie TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].”;

(iii)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9.   (nie dotyczy wersji polskiej)”;

i)

w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„c)

zlecenia przekazania płynności;

d)

zlecenia przekazania płynności z PM do T2S DCA; oraz”;

(ii)

dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e)

zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA.”;

j)

w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   SSP nadaje swój znacznik czasu w ramach przetwarzania zleceń płatniczych w kolejności ich otrzymania.”;

k)

w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Zlecenie płatnicze może być oznaczone jako bardzo pilne tylko przez:

a)

BC; oraz

b)

uczestników – w przypadkach płatności pochodzących od lub przekazywanych na rzecz CLS Bank International, z wyjątkiem płatności związanych z usługami CLS CCP i CLSNow, oraz zleceń przekazania płynności dotyczących rozrachunku systemu zewnętrznego korzystającego z interfejsu ASI.

Wszystkie instrukcje płatnicze przekazywane przez system zewnętrzny za pomocą interfejsu ASI w celu obciążenia lub uznania rachunków w PM uczestników oraz wszystkie złożone zlecenia przekazania płynności z PM do T2S DCA i zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA są uznawane za bardzo pilne zlecenia płatnicze.”;

l)

w art. 29 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

może być używany w celu składania zleceń przekazania płynności, zleceń przekazania płynności z TIPS DCA do PM, zleceń przekazania płynności z PM do TIPS DCA, zleceń przekazania płynności z PM do T2S DCA oraz, w przypadku użycia ICM w połączeniu z usługami o wartości dodanej dla T2S – zleceń przekazania płynności z T2S DCA do PM; oraz”;

m)

w art. 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Niezależnie od [przepisy krajowe implementujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (*4)] przepisy ust. 1–4 stosuje się w zakresie, w jakim można wyłączyć odpowiedzialność [nazwa BC].

(*4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35).”;"

n)

w art. 34 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Na potrzeby niniejszego ustępu podjęcie środków w zakresie zapobiegania kryzysom lub środków w zakresie zarządzania kryzysowego w rozumieniu nadanym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (*5) wobec posiadacza rachunku w PM nie kwalifikuje się automatycznie jako wszczęcie postępowania upadłościowego.

(*5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).”;"

(ii)

w ust. 4 lit. a) terminy „posiadacze DCA” i „posiadacz DCA” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „posiadacze rachunków T2S DCA” i „posiadacz rachunku T2S DCA”;

o)

w art. 38 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.   W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 uczestnik zgadza się, że informacji o wszelkich działaniach podjętych na podstawie art. 34 nie uznaje się za poufne.”;

p)

w art. 39 ust. 3 lit. a) pkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)

uczestnik nie wprowadza do TARGET2 zleceń płatniczych dotyczących przekazania środków na rachunek posiadany przez podmiot inny niż dany uczestnik, dopóki nie otrzyma od [nazwa BC] potwierdzenia dokonania wymaganego zawiadomienia lub uzyskania zgody przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy płatności lub w jego imieniu;”;

q)

(nie dotyczy wersji polskiej);

r)

w dodatku I w pkt 8 zatytułowanym „Korzystanie z ICM” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„c)

z rachunku w PM na rachunek techniczny zarządzany przez system zewnętrzny, który stosuje procedurę rozrachunkową 6 – model w czasie rzeczywistym;

d)

przez zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA lub, w przypadku użycia ICM w połączeniu z usługami o wartości dodanej dla T2S, przez zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM; oraz”;

(ii)

dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e)

przez zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA lub zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM”;

s)

w dodatku IV wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pkt 4 zatytułowanym „Przeniesienie działania SSP do alternatywnej lokalizacji” w lit. c) termin „zlecenie przekazania płynności z PM do DCA” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku terminem „zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA”;

(ii)

w pkt 6 zatytułowanym „Przetwarzanie awaryjne” wprowadza się następujące zmiany:

lit. c) pkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

płatności związane z CLS Bank International, z wyjątkiem płatności związanych z usługami CLS CCP i CLSNow;”;

lit. d) pkt (iii) otrzymuje brzmienie:

„(iii)

zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM.”;

(iii)

w pkt 8 zatytułowanym „Pozostałe postanowienia” w lit. b) słowo „SSP” zastępuje się słowami „zespół operacyjny SSP”;

t)

w dodatku V do załącznika II wprowadza się następujące zmiany:

(i)

harmonogram otrzymuje brzmienie:

„Godzina

Opis

6.45–7.00

Przerwa w działalności na przygotowanie operacji dziennych (1)

7.00–18.00

Przetwarzanie dzienne

17.00

Końcowa granica czasowa dla płatności klientowskich, tj. płatności, w przypadku których zleceniodawca lub beneficjent płatności nie jest uczestnikiem bezpośrednim lub pośrednim, co identyfikuje się w systemie poprzez użycie komunikatu MT 103 lub MT 103 +

18.00

Końcowa granica czasowa dla płatności międzybankowych (tj. płatności niebędących płatnościami klientowskimi)

Końcowa granica czasowa dla przekazania płynności pomiędzy systemem TARGET2 a TIPS

(Krótko po) 18.00

Zakończenie ostatnich algorytmów w TARGET2

Po zakończeniu ostatnich algorytmów

TARGET2 wysyła komunikat do TIPS w celu zainicjowania zmiany dnia operacyjnego w TIPS

Krótko po zakończenie ostatnich algorytmów

Pliki na koniec dnia (księga główna) otrzymywane z TIPS

18.00–18.45 (2)

Przetwarzanie na koniec dnia

18.15 (2)

Ogólna końcowa granica czasowa korzystania z operacji kredytowo-depozytowych

(krótko po) 18.30 (3)

Dane konieczne do dokonania aktualizacji systemów księgowych są dostępne dla BC

18.45–19.30 (3)

Rozpoczęcie przetwarzania dziennego (nowy dzień operacyjny)

19.00 (3)–19.30 (2)

Dostarczenie płynności na rachunek w PM

19.30 (3)

Komunikat o rozpoczęciu procedury i rozrachunek zleceń stałych w celu przekazania płynności z rachunków w PM na subkonta/rachunki techniczne (rozrachunek związany z systemami zewnętrznymi)

Rozpoczęcie przekazań płynności pomiędzy TARGET2 a TIPS

19.30 (3)–22.00

Realizacja dodatkowych przekazań płynności za pośrednictwem ICM dla procedury rozrachunkowej 6 – model w czasie rzeczywistym; realizacja dodatkowych przekazań płynności za pośrednictwem ICM zanim system zewnętrzny przekaże komunikaty o rozpoczęciu cyklu dla procedury rozrachunkowej 6 – model interfejsowy; okres rozrachunku nocnych operacji systemów zewnętrznych (tylko dla procedury rozrachunkowej 6 – model w czasie rzeczywistym i procedury rozrachunkowej 6 – model interfejsowy, dla systemów zewnętrznych)

22.00–1.00

Faza obsługi technicznej

1.00–7.00

Procedura rozrachunku nocnych operacji systemów zewnętrznych (tylko dla procedury rozrachunkowej 6 – model w czasie rzeczywistym i procedury rozrachunkowej 6 – model interfejsowy, dla systemów zewnętrznych)

Przekazanie płynności pomiędzy TARGET2 a TIPS

(ii)

dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6.

Aktualne informacje o statusie operacyjnym SSP są dostępne w ramach systemu informacyjnego TARGET2 (TARGET2 Information System – T2IS) na właściwej podstronie na stronie internetowej EBC. Informacje o statusie operacyjnym SSP w ramach systemu T2IS i na stronie internetowej EBC są aktualizowane tylko w standardowych godzinach pracy.”;

u)

w dodatku VI do załącznika II wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pkt 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Zlecenia przekazania płynności z PM do T2S DCA lub zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA wysłane z rachunku uczestnika w PM i zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM lub zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM otrzymane na rachunku uczestnika w PM podlegają opłatom w zależności od opcji cenowej a) albo b) wybranej dla tego rachunku w PM.”;

(ii)

w pkt 12 i 13 oraz w tabeli termin „DCA” zastępuję się użytym w odpowiednim przypadku terminem „rachunek T2S DCA”;

(iii)

w tabeli pomiędzy polem trzecim: „zapytania U2 A” a polem czwartym: „Komunikaty połączone w pliku” dodaje się następujące pole w kategorii „Usługi w zakresie informacji”:

„Zapytania U2 A pobrane

0,7 eurocenta

od pozycji objętej zapytaniem w każdej wygenerowanej i pobranej odpowiedzi na zapytanie U2 A”

(iv)

dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu:

Opłaty dla posiadaczy powiązanych rachunków w PM

13a.

Od posiadacza powiązanego rachunku w PM pobiera się następujące opłaty za usługi TIPS związane z rachunkami TIPS DCA powiązanymi z danym rachunkiem w PM.

Pozycje taryfy

Cena

Objaśnienie

Usługi rozrachunkowe

Zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej

0,20 eurocenta

Pobiera się także od transakcji nierozliczonych

Żądanie zwrotu płatności

0,00

 

Odmowna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności

0,00

 

Pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności

0,20 eurocenta

Pobiera się od posiadacza powiązanego rachunku w PM związanego z uznawanym rachunkiem TIPS DCA (także w przypadku transakcji nierozliczonych)

13b.

Za pierwsze dziesięć milionów zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowej i pozytywnych odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności łącznie, otrzymanych przez platformę TIPS do końca 2019 r. opłat nie pobiera się. [Nazwa BC] pobiera od posiadacza powiązanego rachunku w PM opłaty za kolejne zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej i pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności otrzymane przez platformę TIPS do końca 2019 r., w roku następnym.”;

(v)

w pkt 14 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Płatności realizowane są nie później niż czternastego dnia operacyjnego tego miesiąca na rachunek wskazany przez [nazwa BC] albo kwotami takich opłat obciąża się rachunek wskazany przez posiadacza rachunku w PM.”;

2.

W załączniku IIa wprowadza się następujące zmiany:

a)

Nagłówek otrzymuje brzmienie:

„ZHARMONIZOWANE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA DEDYKOWANEGO RACHUNKU PIENIĘŻNEGO T2S (T2S DCA) W TARGET2”;

b)

w definicjach oraz pozostałej części załącznika IIa i dodatkach do niego słowo „DCA” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „rachunek T2S DCA”, słowa „zlecenie przekazania płynności z DCA do PM” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do PM”, słowa „zlecenie przekazania płynności z PM do DCA” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA”, słowa „zlecenie przekazania płynności z DCA do DCA” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA”, słowa „posiadacz DCA” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „posiadacz rachunku T2S DCA”;

c)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

definicja terminu „dedykowany rachunek pieniężny (DCA)” otrzymuje brzmienie:

„»dedykowany rachunek pieniężny T2S« (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA)– rachunek posiadany przez posiadacza rachunku T2S DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do płatności pieniężnych w związku z rozrachunkiem transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe w T2S,”;

(ii)

definicja terminu „dzień operacyjny” otrzymuje brzmienie:

„»dzień operacyjny« (business day) lub »dzień operacyjny systemu TARGET2« (TARGET2 business day) – każdy dzień, w którym TARGET2 jest otwarty dla realizacji rozrachunku zleceń płatniczych zgodnie z postanowieniami dodatku V,”;

(iii)

w definicji terminu „niewykonanie zobowiązania” lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

sytuacja, w której saldo dodatnie uczestnika na jego rachunku w PM, rachunku T2S DCA lub rachunku TIPS DCA, względnie całość lub znacząca część aktywów uczestnika, zostają objęte środkiem zabezpieczającym, względnie podlegają zajęciu, egzekucji lub jakiemukolwiek innemu postępowaniu zmierzającemu do ochrony interesu publicznego lub praw wierzycieli uczestnika;”;

(iv)

definicja terminu „uczestnik” otrzymuje brzmienie:

„»uczestnik«(participant) lub »uczestnik bezpośredni« (direct participant)– podmiot posiadający co najmniej jeden rachunek w PM (posiadacz rachunku w PM), jeden dedykowany rachunek pieniężny T2S (posiadacz rachunku T2S DCA) lub jeden dedykowany rachunek pieniężny TIPS (posiadacz rachunku TIPS DCA) w BC Eurosystemu;”;

(v)

w definicji terminu „techniczna niesprawność TARGET2” słowa „w tym samym dniu” zastępuje się słowami „w tym samym dniu operacyjnym”;

(vi)

dodaje się następujące definicje:

„»moduł informacyjno-kontrolny« (Information and Control Module – ICM)– moduł SSP umożliwiający posiadaczom rachunku w PM dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności, jak również możliwość zarządzania płynnością oraz inicjowania rezerwowych zleceń płatniczych w przypadku sytuacji wymagających zapewnienia ciągłości działania;

»komunikat ICM« (ICM broadcast message)– informację jednocześnie dostępną dla wszystkich lub wybranych grup posiadaczy rachunku w PM poprzez ICM;

»usługa rozrachunku płatności natychmiastowych« (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)– rozrachunek zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych w pieniądzu banku centralnego na platformie TIPS,

»platforma TIPS« (TIPS Platform)– infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczanej przez KBC dostarczające platformę TIPS,

»KBC dostarczające platformę TIPS« (TIPS Platform-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz Banca d'Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących platformę TIPS na rzecz Eurosystemu,

»dedykowany rachunek pieniężny TIPS« (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA)– rachunek posiadany przez posiadacza rachunku TIPS DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do świadczenia usług płatności natychmiastowych na rzecz swoich klientów,

»zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej« (instant payment order)– zgodnie ze schematem polecenia przelewu natychmiastowego SEPA (SCT Inst) Europejskiej Rady ds. Płatności – zlecenie płatnicze, które może być realizowane 24 godziny na dobę w dowolnym dniu kalendarzowym przez cały rok, przy przetwarzaniu natychmiastowym lub bliskim natychmiastowemu oraz przy powiadomieniu płatnika,

»żądanie zwrotu płatności« (recall request)– zgodnie ze schematem SCT Inst – komunikat posiadacza rachunku TIPS DCA zawierający żądanie zwrotu kwoty z tytułu poddanego rozrachunkowi zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej,

»pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności« (positive recall answer)– zgodnie ze schematem SCT Inst – zlecenie płatnicze na rzecz nadawcy żądania zwrotu płatności złożone przez odbiorcę żądania zwrotu płatności w odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności,

»zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA« (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)– instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na rachunek TIPS DCA,

»zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM« (T2S DCA to PM liquidity transfer order)– instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku TIPS DCA na rachunek w PM,”;

d)

w art. 3 słowa „dedykowane rachunki pieniężne” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku słowami „dedykowane rachunki pieniężne T2S”;

e)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Ogólna charakterystyka TARGET2

1.   TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w PM, rachunkach T2S DCA na potrzeby transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, oraz na rachunkach TIPS DCA na potrzeby płatności natychmiastowych.

2.   W TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przetwarzane są następujące transakcje:

a)

transakcje wynikające bezpośrednio z operacji polityki pieniężnej Eurosystemu lub z nimi związane;

b)

rozrachunek tej części operacji dewizowych Eurosystemu, której walutą jest euro;

c)

rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w transgranicznych wysokokwotowych systemach kompensowania;

d)

rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w systemowo ważnych systemach płatności detalicznych w euro;

e)

rozrachunek pieniężny transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe;

f)

zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA, zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM i zlecenia przekazania płynności z PM do T2S DCA;

fa)

zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowych;

fb)

pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności;

fc)

zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM i zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA; oraz

g)

inne transakcje w euro skierowane do uczestników TARGET2.

3.   TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w PM, rachunkach T2S DCA i rachunkach TIPS DCA. TARGET2 został stworzony i funkcjonuje w oparciu o SSP, za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie zleceń płatniczych oraz otrzymywanie płatności. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków T2S DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę T2S. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków TIPS DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę TIPS. Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa jest [nazwa BC]. Działania i zaniechania KBC dostarczających SSP oraz 4BC są uważane za działania i zaniechania [nazwa BC], za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z art. 21. Uczestnictwo na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa nie prowadzi do powstania stosunków umownych między posiadaczami rachunków T2S DCA a KBC dostarczającymi SSP albo 4BC w zakresie, w jakim KBC działają w tym charakterze. Instrukcje, komunikaty lub informacje otrzymywane przez posiadacza rachunku T2S DCA z SSP albo platformy T2S lub przesyłane przez uczestnika do SSP albo platformy T2S w związku z usługami świadczonymi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa uważa się za otrzymywane od [nazwa BC] lub wysyłane do [nazwa BC].

4.   Pod względem prawnym TARGET2 jest zorganizowany jako zbiór systemów płatności, na który składają się wszystkie systemy będące komponentami TARGET2 wskazane jako »systemy« w przepisach krajowych implementujących dyrektywę 98/26/WE. TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] jest wskazany jako »system« na podstawie [przepisy implementujące dyrektywę 98/26/WE].

5.   Uczestnictwo w TARGET2 następuje poprzez uczestnictwo w systemie będącym komponentem TARGET2. Niniejsze warunki uczestnictwa określają wzajemne prawa i obowiązki posiadaczy rachunków T2S DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz [nazwa BC]. Zasady przetwarzania zleceń płatniczych zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa (tytuł IV oraz dodatek I) odnoszą się do wszystkich zleceń płatniczych składanych lub płatności otrzymywanych przez dowolnego posiadacza rachunku T2S DCA.”;

f)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w ust. 1 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a)

instytucje kredytowe mające siedzibę w Unii lub w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

b)

instytucje kredytowe mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;”;

(ii)

w ust. 2 w lit. c) słowo „EOG” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „Unia lub EOG”;

g)

w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w ust. 1 lit. b) pkt (ii) słowa „w przypadku instytucji kredytowych mających siedzibę poza EOG, działających za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w EOG” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „w przypadku instytucji kredytowych mających siedzibę poza EOG, działających za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub EOG”;

(ii)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   [Nazwa BC] może również zażądać przedłożenia dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do oceny wniosku o otwarcie rachunku T2S DCA.”

(iii)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   [Nazwa BC] zawiadamia podmiot ubiegający się o rachunek T2S DCA o decyzji podjętej w sprawie jego wniosku o otwarcie rachunku T2S DCA w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku, w którym [nazwa BC] zażądał przedłożenia dodatkowych informacji zgodnie z ust. 3, o decyzji zawiadamia się w ciągu miesiąca od otrzymania przez [nazwa BC] takich informacji od podmiotu ubiegającego się o rachunek T2S DCA. Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie odmowy.”

h)

w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Aktualne informacje o statusie operacyjnym SSP i platformy T2S są dostępne odpowiednio w ramach systemu informacyjnego TARGET2 (TARGET2 Information System – T2IS) i systemu informacyjnego TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System), na właściwych podstronach na stronie internetowej EBC. Za pośrednictwem T2IS i systemu informacyjnego TARGET2-Securities możliwe jest uzyskanie informacji o każdym zdarzeniu wpływającym na normalne funkcjonowanie danej platformy.”;

i)

w art. 12 w ust. 1 słowa „za pomocą niepowtarzalnego 34-znakowego numeru rachunku” zastępuje się słowami „za pomocą niepowtarzalnego maksymalnie 34-znakowego numeru rachunku”;

j)

w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Platforma T2S nadaje swój znacznik czasu w ramach przetwarzania zleceń płatniczych w kolejności ich otrzymania.”;

k)

w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Na potrzeby zdania pierwszego art. 3 ust. 1 i art. 5 dyrektywy 98/26/WE oraz [przepisy krajowe implementujące te przepisy dyrektywy 98/26/WE], dla wszystkich transakcji podlegających rozrachunkowi na rachunku T2S DCA, zastosowanie mają następujące zasady:

a)

dla wszystkich transakcji podlegających rozrachunkowi na rachunku T2S DCA, które polegają na dopasowaniu (matching) do siebie dwóch oddzielnych poleceń przelewu, takie polecenia przelewu uznaje się za wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w chwili, w której zostały uznane przez platformę T2S za odpowiadające technicznym zasadom T2S, i są nieodwołalne w chwili, w której transakcja otrzymała status »dopasowanej« (matched) na platformie T2S; lub

b)

w drodze wyjątku od lit. a), dla transakcji z udziałem jednego uczestniczącego CSD mającego oddzielny komponent dopasowujący, gdy polecenia przelewu wysyłane są bezpośrednio do tego uczestniczącego CSD w celu dopasowania w jego oddzielnym komponencie dopasowującym, polecenia przelewu uznaje się za wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w chwili, w której zostały uznane przez ten uczestniczący CSD za odpowiadające technicznym zasadom T2S, i są nieodwołalne w chwili, w której transakcja otrzymała status »dopasowanej« (matched) na platformie T2S. Wykaz CSD, do których stosuje się lit. b), jest dostępny na stronie internetowej EBC.”;

(ii)

uchyla się ust. 3;

l)

w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Posiadacze rachunków T2S DCA ponoszą wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę poufności, integralności i dostępności ich systemów.”;

(ii)

w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„[Nazwa BC] może żądać dodatkowych informacji dotyczących incydentu, a także, w razie konieczności, podjęcia przez posiadaczy rachunków T2S DCA odpowiednich środków w celu zapobieżenia powtórzeniu się takiego incydentu.”;

m)

w art. 19 termin „ICM TARGET2” zastępuje się terminem „ICM”;

n)

w art. 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Niezależnie od [przepisy krajowe implementujące dyrektywę (UE) 2015/2366] przepisy ust. 1–4 stosuje się w zakresie, w jakim można wyłączyć odpowiedzialność [nazwa BC].”;

o)

w art. 24 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Na potrzeby niniejszego ustępu podjęcie środków w zakresie zapobiegania kryzysom lub środków w zakresie zarządzania kryzysowego w rozumieniu nadanym w dyrektywie 2014/59/UE wobec posiadacza rachunku T2S DCA nie kwalifikuje się automatycznie jako wszczęcie postępowania upadłościowego.”;

p)

w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.   W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 posiadacz rachunku T2S DCA zgadza się, że informacji o wszelkich działaniach podjętych na podstawie art. 24 nie uznaje się za poufne.”;

(ii)

w ust. 2 słowa „zlecenie płatnicze” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku słowem „płatność”;

q)

w art. 28 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w ust. 1 słowa „zlecenia płatnicze” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku słowem „płatności”;

(ii)

w ustępie 3 lit. a) pkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)

posiadacz rachunku T2S DCA nie wprowadza zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM lub zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA, z wyjątkiem takich zleceń przekazania płynności pomiędzy różnymi rachunkami tego samego posiadacza rachunku T2S DCA, do TARGET2, dopóki nie otrzyma od [nazwa BC] potwierdzenia dokonania wymaganego zawiadomienia lub uzyskania zgody przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy płatności lub w jego imieniu;”;

r)

w dodatku I tytuł otrzymuje brzmienie:

„PARAMETRY DEDYKOWANYCH RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH T2S – SPECYFIKACJE TECHNICZNE”;

s)

w dodatku V wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w tabeli w pkt 6 dotyczącej harmonogramu SSP, w piątym wierszu pierwszej kolumny z nagłówkiem „Godzina”, słowa „1.00 – 6.45” zastępuje się słowami „1.00 – 7.00”;

(ii)

dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7.

Aktualne informacje o statusie operacyjnym SSP i platformy T2S są dostępne odpowiednio w ramach systemu informacyjnego TARGET2 (TARGET2 Information System – T2IS) i systemu informacyjnego TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System), na właściwych podstronach na stronie internetowej EBC. Informacje o statusie operacyjnym SSP i platformy T2S w ramach systemu T2IS, systemu informacyjnego TARGET2-Securities i na stronie internetowej EBC są aktualizowane tylko w standardowych godzinach pracy”;

3.

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

definicja terminu „przedsiębiorstwo inwestycyjne” otrzymuje brzmienie:

„6)   »przedsiębiorstwo inwestycyjne« (investment firm)– przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu [przepisy prawa krajowego implementujące art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/65/UE], z wyłączeniem instytucji wyszczególnionych w [przepisy prawa krajowego implementujące art. 2 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE], o ile dane przedsiębiorstwo inwestycyjne: a) działa na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ wskazany na podstawie przepisów dyrektywy 2014/65/UE i podlega nadzorowi tego organu; oraz b) jest uprawnione do wykonywania działalności, o której mowa w [przepisy prawa krajowego implementujące pkt 2, 3, 6 i 7 sekcji A załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE];”;

b)

w definicji terminu „niewykonanie zobowiązania” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pkt 9 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

sytuację, w której podmiot przestaje spełniać kryteria dostępu lub wymagania techniczne określone w załączniku II oraz, o ile ma on zastosowanie, w załączniku V, załączniku IIa lub załączniku IIb, lub sytuację, w której status podmiotu jako kontrahenta operacji polityki pieniężnej Eurosystemu zostaje zawieszony lub odebrany;”;

(ii)

w pkt 9 w lit. g) słowa „jego rachunku w PM albo jego DCA” zastępuje się słowami „jego rachunku w PM, jego rachunku T2S DCA lub jego rachunku TIPS DCA”;

c)

dodaje się następujące definicje jako pkt 10 i pkt 11:

„10)   »dedykowany rachunek pieniężny T2S« (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA)– rachunek posiadany przez posiadacza rachunku T2S DCA, otwarty w TARGET2, wykorzystywany do płatności pieniężnych w związku z rozrachunkiem transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe w T2S;

11)   »dedykowany rachunek pieniężny TIPS« (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA)– rachunek posiadany przez posiadacza rachunku TIPS DCA, otwarty w TARGET2 i wykorzystywany do świadczenia usług płatności natychmiastowych na rzecz swoich klientów;”;

d)

w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„KBC strefy euro udzielają kredytu w ciągu dnia instytucjom kredytowym mającym siedzibę w Unii lub w EOG będącym uprawnionymi kontrahentami operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, mającym dostęp do kredytu w banku centralnym i posiadającym rachunek w danym KBC strefy euro, w tym także jeżeli instytucje te działają za pośrednictwem oddziału z siedzibą w Unii lub w EOG, jak również posiadającym siedzibę w EOG oddziałom instytucji kredytowych z siedzibą poza EOG, o ile oddziały takie mają siedzibę w tym samym państwie, co dany KBC strefy euro.”;

e)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

instytucjom kredytowym mającym siedzibę w Unii lub w EOG niebędącym uprawnionymi kontrahentami operacji polityki pieniężnej Eurosystemu lub niemającym dostępu do kredytu w banku centralnym, w tym także jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału z siedzibą w Unii lub w EOG, jak również posiadającym siedzibę w Unii lub w EOG oddziałom instytucji kredytowych z siedzibą poza EOG;”;

(ii)

w lit. d) słowo „EOG” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „Unia lub EOG”;

f)

w ust. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

spełniają wymogi nadzorcze dotyczące miejsca położenia infrastruktury świadczącej usługi w euro, okresowo nowelizowane i ogłaszane na stronie internetowej EBC (*6);

(*6)  Obecna polityka Eurosystemu w zakresie miejsca położenia infrastruktury określona jest w następujących komunikatach, dostępnych na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu: a) »Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area« z dnia 3 listopada 1998 r.; b) »The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing« z dnia 27 września 2001 r.; c) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions« z dnia 19 lipca 2007 r.; d) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of 'legally and operationally located in the euro area« z dnia 20 listopada 2008 r.; e) »The Eurosystem oversight policy framework«, uaktualniona wersja z lipca 2016 r.”;"

g)

dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a.

Wykorzystanie niekwalifikowanego zabezpieczenia może skutkować zastosowaniem sankcji zgodnie z częścią piątą wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).”;

h)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9.

Niespłacenie kredytu w ciągu dnia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, na koniec dnia uważa się automatycznie za wniosek takiego podmiotu o skorzystanie z kredytu w banku centralnym. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, posiada rachunek TIPS DCA, przy obliczaniu kwoty wnioskowanego automatycznego kredytu w banku centralnym bierze się pod uwagę saldo na koniec dnia na jego rachunku TIPS DCA zapisane zgodnie z dodatkiem III do załącznika IIb do niniejszych. Nie powoduje to jednak równoważnego zwolnienia aktywów zdeponowanych wcześniej jako zabezpieczenie pozostałego do spłaty kredytu w ciągu dnia.”;

4.

w załączniku IIIa wprowadza się następujące zmiany:

a)

w treści załącznika IIIa i w dodatkach do niego termin „posiadacz DCA” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku terminem „posiadacz rachunku T2S DCA” a termin „DCA” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku terminem „rachunek T2S DCA”;

b)

definicja terminu „dedykowany rachunek pieniężny (DCA)” otrzymuje brzmienie:

„3)   »dedykowany rachunek pieniężny T2S« (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA)– rachunek posiadany przez posiadacza rachunku T2S DCA, otwarty w TARGET2, wykorzystywany do płatności pieniężnych w związku z rozrachunkiem transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe w T2S;”;

c)

w definicji terminu „niewykonanie zobowiązania” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

słowa „zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego w TARGET2” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego T2S w TARGET2”;

(ii)

w pkt 8 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

sytuację, w której podmiot przestaje spełniać kryteria dostępu lub wymagania techniczne określone w [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia rachunku w PM w TARGET2 oraz, o ile ma to zastosowanie, załącznika V, lub zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego T2S w TARGET2 lub zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego TIPS w TARGET2] lub sytuację, w której status podmiotu jako kontrahenta operacji polityki pieniężnej Eurosystemu zostaje zawieszony lub odebrany;”;

(iii)

w ppkt 8 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

sytuację, w której saldo dodatnie podmiotu na jego rachunku w PM, rachunku T2S DCA lub rachunku TIPS DCA, względnie całość lub znacząca część aktywów podmiotu, zostają objęte środkiem zabezpieczającym, względnie podlegają zajęciu, egzekucji lub jakiemukolwiek innemu postępowaniu zmierzającemu do ochrony interesu publicznego lub praw wierzycieli podmiotu;”;

d)

dodaje się następującą definicję jako ppkt 9:

„9)   »dedykowany rachunek pieniężny TIPS« (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA)– rachunek posiadany przez posiadacza rachunku TIPS DCA, otwarty w TARGET2 i wykorzystywany do świadczenia usług płatności natychmiastowych na rzecz swoich klientów;”;

e)

dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a.

Wykorzystanie niekwalifikowanego zabezpieczenia może skutkować zastosowaniem sankcji zgodnie z częścią piątą wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).”;

f)

w pkt 9 słowa „zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego w TARGET2” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach słowami „zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego T2S w TARGET2”;

g)

w pkt 10 lit. a) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

rachunek T2S DCA, rachunek TIPS DCA albo rachunek w PM danego podmiotu w [nazwa BC] zostanie zawieszony lub zamknięty;”;

5.

w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:

a)

w treści załącznika IV i w dodatkach do niego termin „DCA” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach terminem „rachunek T2S DCA”;

b)

w pkt 18 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w ppkt 1 lit. b) termin „DCA” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach terminami „rachunki T2S DCA i rachunki TIPS DCA”;

(ii)

dodaje się ppkt 1 lit. d) (iv) w brzmieniu:

„(iv)

od systemu zewnętrznego jako posiadacza powiązanego rachunku w PM pobiera się następujące opłaty za usługi TIPS w związku z powiązanymi rachunkami TIPS DCA:

Pozycje taryfy

Cena

Objaśnienie

Usługi rozrachunkowe

Zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej

0,20 eurocenta

Pobiera się także od transakcji nierozliczonych

Żądanie zwrotu płatności

0,00

 

Odmowna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności

0,00

 

Pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności

0,20 eurocenta

Pobiera się od posiadacza powiązanego rachunku w PM związanego z uznawanym rachunkiem TIPS DCA (także w przypadku transakcji nierozliczonych)

Za pierwsze dziesięć milionów zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowej i pozytywnych odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności łącznie, otrzymanych przez platformę TIPS do końca 2019 r. opłat nie pobiera się. [Nazwa BC] pobiera od systemu zewnętrznego jako posiadacza powiązanego rachunku w PM opłaty za kolejne zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej i pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności otrzymane przez platformę TIPS do końca 2019 r., w roku następnym.”;

6.

w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 4 pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

słowa „zlecenia płatnicze wynikające bezpośrednio z operacji polityki pieniężnej Eurosystemu lub z nimi związane” zastępuje się słowami „transakcje wynikające bezpośrednio z operacji polityki pieniężnej Eurosystemu lub z nimi związane”;

(ii)

słowa „inne zlecenia płatnicze w euro skierowane do uczestników TARGET2” zastępuje się słowami „inne transakcje w euro skierowane do uczestników TARGET2”;

(iii)

zdanie „Z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości, z powodów technicznych, uczestnicy z dostępem przez internet nie mogą składać zleceń przekazania płynności z PM do DCA.” zastępuje się zdaniem „Z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości, z powodów technicznych, uczestnicy z dostępem przez internet nie mogą składać zleceń przekazania płynności z PM do T2S DCA ani zleceń przekazania płynności z PM do TIPS DCA.”;

b)

w dodatku IIa pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

W przypadku uczestników bezpośrednich stosuje się następujące zasady fakturowania. Uczestnik bezpośredni otrzymuje fakturę za poprzedni miesiąc wyszczególniającą należne opłaty nie później niż dziewiątego dnia operacyjnego następnego miesiąca. Płatności realizowane są nie później niż czternastego dnia operacyjnego tego miesiąca na rachunek wskazany przez [nazwa BC] albo kwotami takich opłat obciąża się rachunek wskazany przez uczestnika.”.

(1)  »Operacje dzienne« oznaczają przetwarzanie dzienne i przetwarzanie na koniec dnia.

(2)  Kończy się 15 minut później w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerwy Eurosystemu.

(3)  Rozpoczyna się 15 minut później w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerw obowiązkowych Eurosystemu.”;


ZAŁĄCZNIK III

ZAŁĄCZNIK IIb

ZHARMONIZOWANE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA DEDYKOWANEGO RACHUNKU PIENIĘŻNEGO TIPS (TIPS DCA) W TARGET2

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Terminy użyte w niniejszych zharmonizowanych warunkach (zwanych dalej »warunkami«) oznaczają:

—   »system zewnętrzny« (ancillary system)– system zarządzany przez podmiot mający siedzibę w Unii Europejskiej lub na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i podlegający nadzorowi ostrożnościowemu (supervision) lub nadzorowi systemowemu (oversight) właściwego organu, spełniający wymogi nadzorcze dotyczące miejsca położenia infrastruktur świadczących usługi w euro, okresowo nowelizowane i ogłaszane na stronie internetowej EBC (1), w którym odbywa się obrót płatnościami lub instrumentami finansowymi lub ich rozliczanie albo rejestrowanie, przy czym a) rozrachunek zobowiązań pieniężnych następuje w TARGET2; lub b) środki są utrzymywane w TARGET2 – zgodnie z wytycznymi EBC/2012/27 oraz umową dwustronną między danym systemem zewnętrznym a odpowiednim BC Eurosystemu,

—   »autoryzowany użytkownik rachunku«– podmiot, który: a) posiada kod identyfikacyjny instytucji (BIC); b) jest zarejestrowany jako autoryzowany użytkownik rachunku przez posiadacza rachunku TIPS DCA; oraz c) jest adresowalny za pośrednictwem platformy TIPS do celów rozrachunku płatności natychmiastowych,

—   »kod identyfikacyjny instytucji« (Business Identifier Code – BIC)– kod zdefiniowany w normie ISO 9362,

—   »oddział« (branch)– oddział w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia (UE) nr 575/2013,

—   »dzień operacyjny« (business day) lub »dzień operacyjny systemu TARGET2« (TARGET2 business day) – każdy dzień, w którym TARGET2 jest otwarty dla realizacji rozrachunku zleceń płatniczych zgodnie z postanowieniami dodatku III,

—   »opinia o zdolności« (capacity opinion)– opinię dotyczącą danego uczestnika, zawierającą ocenę jego zdolności prawnej do podejmowania i wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszych warunków,

—   »banki centralne (BC)« (central banks – CBs)– BC Eurosystemu oraz przyłączone KBC,

—   »limit wykorzystania salda« (credit memorandum balance – CMB)– ustalony przez posiadacza rachunku TIPS DCA limit wykorzystania płynności na rachunku TIPS DCA przez dany podmiot osiągalny,

—   »przyłączony KBC« (connected NCB)– krajowy bank centralny (KBC) niebędący BC Eurosystemu, przyłączony do TARGET2 na podstawie odrębnej umowy,

—   »instytucja kredytowa« (credit institution)– a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 [i, jeżeli ma to zastosowanie, przepisów prawa krajowego implementujących art. 2 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE], podlegającą nadzorowi właściwego organu, albo b) inną instytucję kredytową w rozumieniu art. 123 ust. 2 Traktatu, podlegającą nadzorowi o standardzie porównywalnym z nadzorem właściwego organu krajowego,

—   »depozyt w banku centralnym« (deposit facility)– jedną z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu, w ramach której kontrahenci mogą składać w KBC depozyty overnight oprocentowane według wcześniej ustalonej stopy;

—   »stopa depozytu w banku centralnym« (deposit facility rate)– stopę procentową mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym,

—   »dedykowany rachunek pieniężny TIPS« (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA)– rachunek posiadany przez posiadacza rachunku TIPS DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do świadczenia usług płatności natychmiastowych na rzecz swoich klientów,

—   »dedykowany rachunek pieniężny T2S« (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA)– rachunek posiadany przez posiadacza rachunku T2S DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do płatności pieniężnych w związku z rozrachunkiem transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe w T2S,

—   »KBC strefy euro« (euro area NCB)– KBC państw członkowskich, których walutą jest euro,

—   »BC Eurosystemu« (Eurosystem CB)– EBC lub KBC strefy euro,

—   »niewykonanie zobowiązania« (event of default)– zaistnienie lub groźbę zaistnienia zdarzenia mogącego zakłócić wykonanie zobowiązań podjętych przez uczestnika na podstawie niniejszych warunków lub innych zasad mających zastosowanie do stosunku między tym uczestnikiem a [nazwa BC] lub innym BC, w tym w szczególności:

a)

przypadek, gdy uczestnik przestaje spełniać kryteria dostępu wskazane w art. 5 bądź też wymagania wskazane w art. 6 ust. 1 lit. a) pkt (i) lub art. 6 ust. 1 lit. b) pkt (iii);

b)

wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do uczestnika;

c)

złożenie wniosku o wszczęcie postępowania wskazanego w lit. b);

d)

wydanie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o niemożności spłaty całości lub części zadłużenia lub wykonania zobowiązań związanych z kredytem w ciągu dnia;

e)

zawarcie przez uczestnika układu lub ugody z wierzycielami;

f)

sytuację, w której uczestnik jest niewypłacalny lub niezdolny do spłaty swoich długów, albo zostanie uznany za takiego przez swój BC;

g)

sytuację, w której saldo dodatnie uczestnika na jego rachunku TIPS DCA, jego rachunku w PM lub jego rachunku T2S DCA, względnie całość lub znacząca część aktywów uczestnika zostają objęte środkiem zabezpieczającym, względnie podlegają zajęciu, egzekucji lub jakiemukolwiek innemu postępowaniu zmierzającemu do ochrony interesu publicznego lub praw wierzycieli uczestnika;

h)

sytuację, w której uczestnictwo danego uczestnika w innym systemie będącym komponentem TARGET2 lub systemie zewnętrznym zostaje zawieszone lub wypowiedziane;

i)

sytuację, w której jakiekolwiek wystąpienie albo oświadczenie złożone przez uczestnika przed zawarciem umowy lub wystąpienie albo oświadczenie, co do którego – zgodnie z prawem właściwym – przyjmuje się, że zostało złożone przez uczestnika, okaże się nieprawidłowe lub nieprawdziwe;

j)

dokonanie przelewu (cesji) całości lub znaczącej części aktywów uczestnika;

—   »moduł informacyjno-kontrolny« (Information and Control Module – ICM)– moduł SSP umożliwiający posiadaczom rachunków TIPS DCA posiadającym także powiązany rachunek w PM dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności z PM do TIPS DSA oraz zleceń przekazania płynności z TIPS DCA do PM, jak również możliwość zarządzania płynnością,

—   »TIPS GUI« (TIPS GUI)– moduł platformy TIPS umożliwiający posiadaczom rachunków TIPS DCA uzyskiwanie informacji on-line i składanie zleceń przekazania płynności z TIPS DCA do PM,

—   »komunikat ICM« (ICM broadcast message)– informację jednocześnie dostępną dla wszystkich lub wybranych grup posiadaczy rachunku w PM poprzez ICM,

—   »podmiot osiągalny« (reachable party)– podmiot, który: a) posiada kod BIC; b) jest wyznaczony jako taki przez posiadacza rachunku TIPS DCA; c) jest korespondentem, klientem lub oddziałem posiadacza rachunku TIPS DCA; oraz d) jest adresowalny za pośrednictwem Platformy TIPS i może składać zlecenia płatnicze oraz otrzymywać zlecenia płatnicze za pośrednictwem posiadacza rachunku TIPS DCA lub, jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA wyrazi na to zgodę, bezpośrednio,

—   »podmiot przekazujący« (instructing party)– podmiot, który został wskazany jako taki przez posiadacza rachunku TIPS DCA i który ma prawo wysyłać zlecenia płatnicze na platformę TIPS lub otrzymywać zlecenia płatnicze z platformy TIPS w imieniu tego posiadacza rachunku TIPS DCA lub podmiotu osiągalnego tego posiadacza rachunku TIPS DCA,

—   »postępowanie upadłościowe« (insolvency proceedings)– postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 2 lit. j) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/26/WE (2),

—   »przedsiębiorstwo inwestycyjne« (investment firm)– przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu [przepisy prawa krajowego implementujące art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/65/UE], z wyłączeniem instytucji wyszczególnionych w [przepisy prawa krajowego implementujące art. 2 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE], o ile dane przedsiębiorstwo inwestycyjne:

a)

działa na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ wskazany na podstawie przepisów dyrektywy 2014/65/UE i podlega nadzorowi tego organu; oraz

b)

jest uprawnione do wykonywania działalności, o której mowa w [przepisy prawa krajowego implementujące pkt 2, 3, 6 i 7 sekcji A załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE],

—   »zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA« (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)– instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na rachunek TIPS DCA,

—   »zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM« (T2S DCA to PM liquidity transfer order)– instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku TIPS DCA na rachunek w PM,

—   »kredyt w banku centralnym« (marginal lending facility)– jedną z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu, w ramach której kontrahenci mogą otrzymać od BC Eurosystemu kredyt overnight oprocentowany według ustalonej z wyprzedzeniem stopy kredytu w banku centralnym,

—   »powiązany rachunek w PM« (Linked PM account)– rachunek w PM, z którym powiązany jest rachunek TIPS DCA w celu zarządzania płynnością i ponoszenia opłat dotyczących TIPS,

—   »dostawca usług sieciowych TIPS«– przedsiębiorstwo, które: a) spełniło wszystkie warunki konieczne do nawiązania połączenia oraz ustanowiło połączenie techniczne z platformą TIPS zgodnie z zasadami i procedurami, które zostały określone lub o których jest mowa w dodatku V; b) podpisało warunki hostingu łącza TIPS dostępne na stronie internetowej EBC,

—   »uczestnik« [lub »uczestnik bezpośredni«] (participant, [direct participant])– podmiot posiadający co najmniej jeden rachunek TIPS DCA (posiadacz rachunku TIPS DCA) lub jeden rachunek w PM (posiadacz rachunku w PM) lub jeden rachunek T2S DCA (posiadacz rachunku T2S DCA) w BC Eurosystemu,

—   »odbiorca płatności« (payee)– z wyjątkiem użycia w art. 30 niniejszego załącznika - posiadacza rachunku TIPS DCA, którego rachunek TIPS DCA jest uznawany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego,

—   »płatnik« (payer)– z wyjątkiem użycia w art. 30 niniejszego załącznika - posiadacza rachunku TIPS DCA, którego rachunek TIPS DCA jest obciążany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego,

—   »zlecenie płatnicze« (payment order)– z wyjątkiem użycia w art. 16–18 niniejszego załącznika - zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej, pozytywną odpowiedź na żądanie zwrotu płatności, zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA lub zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM,

—   »zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej« (instant payment order)– zgodnie ze schematem polecenia przelewu natychmiastowego SEPA (SCT Inst) Europejskiej Rady ds. Płatności – zlecenie płatnicze, które może być realizowane 24 godziny na dobę w dowolnym dniu kalendarzowym przez cały rok, przy przetwarzaniu natychmiastowym lub bliskim natychmiastowemu oraz przy powiadomieniu płatnika,

—   »żądanie zwrotu płatności« (recall request)– zgodnie ze schematem SCT Inst – komunikat posiadacza rachunku TIPS DCA zawierający żądanie zwrotu kwoty z tytułu poddanego rozrachunkowi zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej,

—   »pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności« (positive recall answer)– zgodnie ze schematem SCT Inst – zlecenie płatnicze na rzecz nadawcy żądania zwrotu płatności złożone przez odbiorcę żądania zwrotu płatności w odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności,

—   »podmiot sektora publicznego« (public sector body)– podmiot wchodzący w skład sektora publicznego w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 3603/93,

—   »SSP« (»jednolita wspólna platforma«) (Single Shared Platform)– infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczaną przez KBC dostarczające SSP,

—   »platforma TIPS« (TIPS Platform)– infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczanej przez KBC dostarczające platformę TIPS,

—   »KBC dostarczające SSP« (SSP-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banque de France oraz Banca d'Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących SSP na rzecz Eurosystemu,

—   »KBC dostarczające platformę TIPS« (TIPS Platform-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz Banca d'Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących platformę TIPS na rzecz Eurosystemu,

—   »usługa rozrachunku płatności natychmiastowych« (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)– rozrachunek zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych w pieniądzu banku centralnego ma platformie TIPS,

—   »formularz danych statycznych« (static data collection form)– formularz opracowany przez [nazwa BC] dla celów rejestracji podmiotów ubiegających się o dostęp do usług TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] jako posiadacze rachunków TIPS DCA oraz dla celów rejestracji zmian w zakresie dostarczania takich usług,

—   »zawieszenie« (suspension)– tymczasowe wstrzymanie praw i obowiązków uczestnika na okres wskazany przez [nazwa BC],

—   »TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]«– system będący komponentem TARGET2, prowadzony przez [nazwa BC],

—   »TARGET2«– całość wszystkich systemów będących komponentami TARGET2, prowadzonych przez poszczególne BC,

—   »system będący komponentem TARGET2« (TARGET2 component system)– system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) prowadzony przez BC, stanowiący część TARGET2,

—   »uczestnik TARGET2« (TARGET2 participant)– dowolnego uczestnika dowolnego systemu będącego komponentem TARGET2,

—   »techniczna niesprawność TARGET2« (technical malfunction of TARGET2)– jakiekolwiek trudności, awarie bądź błędy w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej lub systemów komputerowych używanych przez TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub jakiekolwiek inne zdarzenie powodujące niemożliwość wykonania płatności w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju],

—   »wyróżniająca nazwa TIPS« albo »TIPS DN« (TIPS Distinguished Name, TIPS DN)– adres sieciowy platformy TIPS, który musi być zawarty we wszystkich komunikatach kierowanych do systemu,

—   »szczegółowa specyfikacja funkcjonalna użytkownika« albo »specyfikacja UDFS« (User Detailed Functional Specifications – UDFS)– najbardziej aktualną wersję specyfikacji UDFS, która jest techniczną dokumentacją określającą szczegóły współdziałania posiadacza rachunku TIPS DCA z TARGET2,

—   »rachunek typu home« (Home Account)– rachunek otwarty i prowadzony poza PM przez KBC strefy euro dla instytucji kredytowej z siedzibą w Unii lub EOG.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsze warunki regulują stosunek między odpowiednim KBC strefy euro a jego posiadaczem rachunku TIPS DCA w zakresie dotyczącym otwarcia i prowadzenia rachunku TIPS DCA.

Artykuł 3

Dodatki

1.   Następujące dodatki stanowią integralną część niniejszych warunków uczestnictwa:

 

Dodatek I: Parametry rachunku TIPS DCA – specyfikacje techniczne

 

Dodatek II: Ramowa treść opinii o zdolności i opinii krajowej

 

Dodatek III: Harmonogram operacyjny

 

Dodatek IV: Taryfa opłat

 

Dodatek V: Wymagania techniczne dotyczące łączności w odniesieniu do TIPS

2.   W przypadku sprzeczności lub rozbieżności między treścią dodatków a innymi przepisami niniejszych warunków uczestnictwa stosuje się postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa.

Artykuł 4

Ogólna charakterystyka TARGET2

1.   TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w PM, rachunkach T2S DCA na potrzeby transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, oraz na rachunkach TIPS DCA na potrzeby płatności natychmiastowych.

2.   W TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przetwarzane są następujące transakcje:

a)

transakcje wynikające bezpośrednio z operacji polityki pieniężnej Eurosystemu lub z nimi związane;

b)

rozrachunek tej części operacji dewizowych Eurosystemu, której walutą jest euro;

c)

rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w transgranicznych wysokokwotowych systemach kompensowania;

d)

rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w systemowo ważnych systemach płatności detalicznych w euro;

e)

rozrachunek pieniężny transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe;

f)

zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA, zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM i zlecenia przekazania płynności z PM do T2S DCA;

g)

zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej;

h)

pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności;

i)

zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM i zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA; oraz

j)

inne zlecenia płatnicze w euro skierowane do uczestników TARGET2.

3.   TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w PM, rachunkach T2S DCA i rachunkach TIPS DCA. TARGET2 został stworzony i funkcjonuje w oparciu o SSP, za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie zleceń płatniczych oraz otrzymywanie płatności. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków TIPS DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę TIPS. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków T2S DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę T2S.

4.   Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa jest [nazwa BC]. Działania i zaniechania KBC dostarczających platformę TIPS są uważane za działania i zaniechania [nazwa BC], za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z art. 23 niniejszego załącznika. Uczestnictwo na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa nie prowadzi do powstania stosunków umownych między posiadaczami rachunków TIPS DCA a KBC dostarczającymi platformę TIPS, w zakresie, w jakim KBC dostarczające platformę TIPS działają w tym charakterze. Instrukcje, komunikaty lub informacje otrzymywane przez posiadaczy rachunku TIPS DCA z SSP albo platformy TIPS lub przesyłane przez uczestnika do SSP albo platformy TIPS w związku z usługami świadczonymi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa uważa się za otrzymywane od [nazwa BC] lub wysyłane do [nazwa BC].

5.   Pod względem prawnym TARGET2 jest zorganizowany jako zbiór systemów płatności, na który składają się wszystkie systemy będące komponentami TARGET2 wskazane jako »systemy« w przepisach krajowych implementujących dyrektywę 98/26/WE. TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] jest wskazany jako »system« na podstawie [przepisy implementujące dyrektywę 98/26/WE].

6.   Uczestnictwo w TARGET2 następuje poprzez uczestnictwo w systemie będącym komponentem TARGET2. Niniejsze warunki uczestnictwa określają wzajemne prawa i obowiązki posiadaczy rachunków TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz [nazwa BC]. Zasady przetwarzania zleceń płatniczych zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa (tytuł IV oraz dodatek I) odnoszą się do wszystkich zleceń płatniczych składanych lub płatności otrzymywanych przez dowolnego posiadacza rachunku TIPS DCA.

TYTUŁ II

UCZESTNICTWO

Artykuł 5

Kryteria dostępu

1.   Posiadaczami rachunków TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] mogą być następujące typy podmiotów:

a)

instytucje kredytowe mające siedzibę w Unii lub w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

b)

instytucje kredytowe mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

c)

KBC państw członkowskich oraz EBC;

o ile podmioty, o których mowa w lit. a) i b), nie podlegają środkom ograniczającym przyjętym przez Radę Unii Europejskiej lub państwa członkowskie zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. b), art. 75 lub art. 215 Traktatu, których wprowadzenia zdaniem [oznaczenie BC/kraju], po poinformowaniu EBC, nie da się pogodzić ze sprawnym funkcjonowaniem systemu TARGET2.

2.   [Nazwa BC] może również przyjmować jako posiadaczy rachunków TIPS DCA, według swojego uznania, następujące podmioty:

a)

ministerstwa finansów lub odpowiadające im organy władz centralnych lub regionalnych państw członkowskich, działające na rynkach pieniężnych;

b)

podmioty sektora publicznego państw członkowskich uprawnione do prowadzenia rachunków na rzecz klientów;

c)

przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę w Unii lub w EOG;

d)

podmioty zarządzające systemami zewnętrznymi i działające w tym charakterze; oraz

e)

instytucje kredytowe lub podmioty należące do kategorii wymienionych w lit. a)–d), w obu przypadkach pod warunkiem, iż mają one siedzibę w kraju, z którym Unia zawarła porozumienie walutowe umożliwiające takim podmiotom dostęp do systemów płatności w Unii, z zastrzeżeniem warunków określonych w takim porozumieniu walutowym oraz o ile odpowiednie przepisy mające zastosowanie w takim kraju są równoważne odpowiednim przepisom unijnym.

3.   Instytucje pieniądza elektronicznego w rozumieniu [przepisy prawa krajowego stanowiące implementację art. 2 ust. 1 dyrektywy 2009/110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3)] nie są uprawnione do uczestnictwa w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

Artykuł 6

Procedura ubiegania się o rachunek TIPS DCA

1.   Podmiot ubiegający się o otwarcie dla niego rachunku TIPS DCA przez [nazwa BC] musi spełniać kryteria dostępu określone w przepisach [nazwa BC] implementujących art. 5 i musi:

a)

spełnić następujące wymagania techniczne:

(i)

zapewnić instalację, zarządzanie, obsługę, monitorowanie i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej niezbędnej do przyłączenia do platformy TIPS oraz do składania w nim zleceń płatniczych. Spełniając te wymagania, podmioty ubiegające się o rachunek TIPS DCA mogą korzystać z usług osób trzecich, ponoszą jednak wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie. W szczególności podmioty ubiegające się o rachunek TIPS DCA zawierają umowę z jednym lub większą liczbą dostawców usług sieciowych TIPS w celu uzyskania niezbędnego połączenia oraz dostępów, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz wymogami określonymi w dodatkach I i V; oraz

(ii)

przejść odpowiednie testy wymagane przez [nazwa BC]; oraz

b)

spełnić następujące wymagania prawne:

(i)

dostarczyć opinię o zdolności w formie określonej w dodatku II, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach;

(ii)

w przypadku instytucji kredytowych mających siedzibę poza EOG, działających za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG – dostarczyć opinię krajową o treści określonej w dodatku II, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach; oraz

(iii)

zachować zgodność ze schematem SCT Inst w wyniku podpisania porozumienia o zachowaniu zgodności ze schematem polecenia przelewu natychmiastowego SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).

2.   Podmioty ubiegające się o otwarcie rachunku TIPS DCA składają w [nazwa BC] pisemny wniosek, załączając co najmniej następujące dokumenty oraz informacje:

a)

wypełniony formularz danych statycznych, zgodnie z wzorem wskazanym przez [nazwa BC];

b)

opinię o zdolności, jeżeli jej przedstawienia wymaga [nazwa BC];

c)

opinię krajową, jeżeli jej przedstawienia wymaga [nazwa BC]; oraz

d)

dowód na zachowanie zgodności ze schematem SCT Inst.

3.   [Nazwa BC] może również zażądać przedłożenia dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do oceny wniosku o otwarcie rachunku TIPS DCA.

4.   [Nazwa BC] odrzuca wniosek o otwarcie rachunku TIPS DCA jeżeli:

a)

nie spełniono kryteriów dostępu określonych w art. 5;

b)

nie spełniono jednego lub większej liczby kryteriów uczestnictwa określonych w ust. 1; lub

c)

w ocenie [nazwa BC] otwarcie rachunku TIPS DCA zagrażałoby ogólnej stabilności, poprawnemu działaniu i bezpieczeństwu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub innego systemu będącego komponentem TARGET2, bądź też zagrażałoby wykonywaniu przez [nazwa BC] jego zadań określonych w [odpowiednie przepisy krajowe] oraz w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, lub stwarzałoby ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożności.

5.   [Nazwa BC] zawiadamia podmiot ubiegający się o rachunek TIPS DCA o decyzji podjętej w sprawie jego wniosku o otwarcie rachunku TIPS DCA w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku, w którym [nazwa BC] zażądał przedłożenia dodatkowych informacji zgodnie z ust. 3, o decyzji zawiadamia się w ciągu miesiąca od otrzymania przez [nazwa BC] od podmiotu ubiegającego się o rachunek TIPS DCA takich dodatkowych informacji. Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie odmowy.

Artykuł 7

Posiadacze rachunków TIPS DCA

1.   Posiadacze rachunków TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] mają obowiązek spełniać wymogi określone w art. 6. Uczestnicy ci posiadają co najmniej jeden rachunek TIPS DCA w [nazwa BC].

2.   W celu przesyłania komunikatów do platformy TIPS posiadacze rachunków TIPS DCA mogą uzyskać dostęp do platformy TIPS:

a)

bezpośrednio; lub

b)

za pośrednictwem jednego lub większej liczby podmiotów przekazujących.

W przypadku obu tych metod dostępu posiadacz rachunku TIPS DCA używa jednej lub większej liczby TIPS DN.

3.   W celu otrzymywania komunikatów z platformy TIPS posiadacze rachunków TIPS DCA uzyskują dostęp do platformy TIPS:

a)

bezpośrednio; lub

b)

za pośrednictwem jednego podmiotu przekazującego.

W przypadku obu tych metod dostępu posiadacz rachunku TIPS DCA używa jednej TIPS DN w celu otrzymywania zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowej.

4.   Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA zdecyduje się na interakcję z platformą TIPS za pośrednictwem podmiotu przekazującego, zgodnie z ust. 2 i 3, komunikaty otrzymane lub przesłane za pośrednictwem podmiotu przekazującego uważa się za otrzymane od posiadacza rachunku TIPS DCA lub do niego przesłane. Działania takie wiążą posiadacza rachunku TIPS DCA bez względu na treść umów lub innego rodzaju ustaleń między posiadaczem rachunku TIPS DCA a wyznaczonym podmiotem przekazującym, a także bez względu na ewentualne nieprzestrzeganie tych umów lub ustaleń.

Artykuł 8

Podmioty osiągalne

1.   Posiadacze rachunków TIPS DCA mają prawo wyznaczyć jeden lub większą liczbę podmiotów osiągalnych. Podmioty osiągalne mają obowiązek zachowywania zgodności ze schematem SCT Inst i uprzedniego podpisania porozumienia o zachowaniu zgodności ze schematem polecenia przelewu natychmiastowego SEPA.

2.   Posiadacze rachunków TIPS DCA są zobowiązani do przedstawienia [nazwa BC] dowodów na zachowywanie zgodności ze schematem SCT Inst przez każdy wyznaczony podmiot osiągalny.

3.   Posiadacz rachunku TIPS DCA informuje [nazwa BC], jeśli jakikolwiek wyznaczony podmiot osiągalny przestanie zachowywać zgodność ze schematem SCT Inst, oraz niezwłocznie podejmuje kroki w celu uniemożliwienia takiemu podmiotowi osiągalnemu uzyskania dostępu do rachunku TIPS DCA.

4.   Posiadacz rachunku TIPS DCA ma prawo wyznaczyć jeden lub większą liczbę podmiotów przekazujących dla swoich wyznaczonych podmiotów osiągalnych.

5.   Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA wyznaczy jeden lub większą liczbę podmiotów osiągalnych lub jeden lub większą liczbę podmiotów przekazujących zgodnie z, odpowiednio, ust. 1 lub ust. 4, komunikaty otrzymane od tych podmiotów osiągalnych lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem tych podmiotów przekazujących, uważa się za otrzymane od posiadacza rachunku TIPS DCA. Podobnie komunikaty przesłane do tych podmiotów osiągalnych lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem tych podmiotów przekazujących, uważa się za przesłane do posiadacza rachunku TIPS DCA. Działania takie wiążą posiadacza rachunku TIPS DCA bez względu na treść umów lub innego rodzaju ustaleń między posiadaczem rachunku TIPS DCA a podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 4, a także bez względu na ewentualne nieprzestrzeganie tych umów lub ustaleń.

Artykuł 9

Dostawcy usług sieciowych TIPS

1.   Uczestnicy korzystają z usług jednego lub większej liczby dostawców usług sieciowych TIPS w celu wymiany komunikatów z platformą TIPS i w tym celu zawierają z tymi dostawcami odrębną umowę.

2.   Aktualizowany wykaz dostawców usług sieciowych TIPS jest dostępny na stronie internetowej EBC. Wykaz ten służy wyłącznie celom informacyjnym. W przypadku usunięcia dostawcy usług sieciowych TIPS z wykazu dostawców usług sieciowych TIPS [nazwa BC] informuje o tym posiadaczy rachunków TIPS DCA korzystających z usług danego dostawcy usług sieciowych.

3.   [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za działania, błędy czy zaniechania dostawcy usług sieciowych TIPS (w tym jego kierowników, pracowników i zleceniobiorców) jako dostawcy usług sieciowych TIPS, ani za żadne działania, błędy czy zaniechania dostawcy usług sieciowych TIPS wybranego przez uczestników w celu uzyskania dostępu do platformy TIPS. [Nazwa BC] nie ponosi również odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z zaprzestania zapewniania połączenia z platformą TIPS przez dostawcę usług sieciowych TIPS, bez względu na to, czy wynika ono z niespełniania przez dostawcę usług sieciowych TIPS wymogów dotyczących łączności określonych w dodatku V, z zakończenia obowiązywania warunków dotyczących hostingu łącza TIPS, czy też z jakiegokolwiek innego powodu.

Artykuł 10

Finansowanie dostawców usług sieciowych

1.   Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA pragnie skorzystać z usług dostawcy usług sieciowych, który nie znajduje się w wykazie dostawców usług sieciowych TIPS, o którym mowa w art. 9 ust. 2, posiadacz rachunku TIPS DCA może zwrócić się do [nazwa BC] o dokonanie oceny, czy dany dostawca usług sieciowych może działać w charakterze dostawcy usług sieciowych TIPS.

2.   Dostawca usług sieciowych może działać jako dostawca usług sieciowych TIPS, pod warunkiem że pomyślnie przeszedł ocenę przeprowadzoną zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w dodatku V oraz po podpisaniu warunków hostingu łącza TIPS, publikowanych na stronie internetowej EBC i okresowo aktualizowanych.

3.   [Nazwa BC] informuje posiadacza rachunku TIPS DCA o wyniku oceny, o której mowa w ust. 1 i 2, w terminie 120 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku. W przypadku odrzucenia dostawcy usług sieciowych [nazwa BC] informuje posiadacza rachunku TIPS DCA o przyczynach odrzucenia wniosku.

4.   Wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą być składane do [nazwa BC] od dnia 1 czerwca 2019 r.

Artykuł 11

TIPS directory

1.   TIPS directory stanowi wykaz posiadaczy rachunków TIPS DCA i podmiotów osiągalnych.

Podlega on codziennej aktualizacji.

2.   Posiadacze rachunków TIPS DCA są uprawnieni do udostępniania TIPS directory wyłącznie swoim oddziałom, swoim podmiotom osiągalnym i ich podmiotom przekazującym. Podmioty osiągalne są uprawnione do udostępniania TIPS directory wyłącznie swoim oddziałom.

3.   Dany kod BIC może wystąpić w TIPS directory tylko jeden raz.

4.   Posiadacze rachunków TIPS DCA przyjmują do wiadomości, że [nazwa BC] oraz inne BC są uprawnione do publikowania ich nazw oraz kodów BIC. Ponadto [nazwa BC] oraz inne BC są uprawnione do publikowania nazw oraz kodów BIC podmiotów osiągalnych wyznaczonych przez posiadaczy rachunków TIPS DCA a posiadacze rachunków TIPS DCA mają obowiązek zapewnienia, aby podmioty osiągalne wyraziły zgodę na taką publikację.

TYTUŁ III

ZOBOWIĄZANIA STRON

Artykuł 12

Zobowiązania [nazwa BC] i posiadaczy rachunków TIPS DCA

1.   Na wniosek posiadacza rachunku TIPS DCA [nazwa BC] otwiera i prowadzi [jeden albo większą liczbę] rachunków TIPS DCA w euro. O ile nie zostało to odmiennie uregulowane w niniejszych warunkach uczestnictwa lub przepisach prawa, [nazwa BC] podejmuje w celu wykonania zobowiązań określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa wszelkie uzasadnione działania w granicach swoich kompetencji, bez gwarancji osiągnięcia pożądanego wyniku.

2.   Działania podjęte przez podmioty osiągalne oraz podmioty przekazujące uważa się za działania posiadacza rachunku TIPS DCA, w tym także na potrzeby dyrektywy 98/26/WE.

3.   Posiadacz rachunku TIPS DCA rejestruje siebie oraz swoje podmioty osiągalne jako autoryzowanych użytkowników rachunku dla celów rozrachunku. W tym celu dokonuje on rejestracji jedynie swojego kodu BIC i/lub kodu BIC podmiotu osiągalnego.

4.   Opłaty za usługi TIPS DCA są określone w dodatku IV. Do pokrywania tych opłat zobowiązany jest posiadacz powiązanego rachunku w PM.

5.   Posiadacze rachunków TIPS DCA zapewniają w każdym czasie połączenie z platformą TIPS za pośrednictwem TIPS DN używanej w celu odbierania komunikatów na mocy art. 7 ust. 3.

6.   Posiadacze rachunków TIPS DCA, którzy wyznaczyli podmiot osiągalny, zapewniają w każdym czasie połączenie swojego podmiotu osiągalnego z platformą TIPS za pośrednictwem TIPS DN używanej w celu odbierania komunikatów na mocy art. 8.

7.   Posiadacz rachunku TIPS DCA oświadcza i zapewnia [nazwa BC], iż wykonywanie jego zobowiązań wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa nie narusza jakichkolwiek przepisów ustawowych, wykonawczych lub statutowych mających zastosowanie do takiego uczestnika lub wiążących uczestnika postanowień umownych.

8.   Posiadacze rachunków TIPS DCA zapewniają odpowiednie zarządzanie płynnością na rachunku TIPS DCA. Obowiązek ten obejmuje w szczególności uzyskiwanie regularnych informacji o swojej pozycji płynności. Każdemu posiadaczowi rachunku TIPS DCA zainteresowanemu taką usługą na platformie TIPS [nazwa BC] przedstawia dzienne wyciągi z rachunku. Dzienne wyciągi przedstawia się za każdy dzień operacyjny systemu TARGET2.

9.   Na posiadaczach rachunków TIPS DCA spoczywa obowiązek monitorowania, we własnym interesie i na podstawie odrębnej umowy z ich dostawcą usług sieciowych TIPS, czy wybrany przez nich dostawca usług sieciowych TIPS stale zapewnia aktywne połączenie z platformą TIPS i czy utrzymuje swój status dostawcy usług sieciowych TIPS. Połączenie to musi spełniać warunki określone w wymogach dotyczących łączności, o których mowa w dodatku V.

Artykuł 13

Wskazanie, zawieszenie i wypowiedzenie powiązanego rachunku w PM

1.   Posiadacz rachunku TIPS DCA wskazuje powiązany rachunek w PM. Powiązany rachunek w PM może być prowadzony w systemie będącym komponentem TARGET2 innym niż TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i może należeć do innego podmiotu niż posiadacz rachunku TIPS DCA. Powiązany rachunek w PM może być powiązany z maksymalnie 10 rachunkami TIPS DCA.

2.   Posiadacz rachunku w PM korzystający z dostępu przez internet nie może być wskazany jako posiadacz powiązanego rachunku w PM.

3.   Jeżeli posiadacz powiązanego rachunku w PM i posiadacz rachunku TIPS DCA są różnymi podmiotami a uczestnictwo posiadacza powiązanego rachunku w PM zostało zawieszone albo wypowiedziane, [nazwa BC] i posiadacz rachunku TIPS DCA są zobowiązani do podejmowania wszelkich uzasadnionych i możliwych do wykonania kroków celem ograniczenia strat i szkód. Posiadacz rachunku TIPS DCA podejmie bez zbędnej zwłoki wszelkie konieczne kroki w celu wskazania nowego powiązanego rachunku w PM, którego posiadacz będzie od tego momentu odpowiedzialny za wszelkie niezapłacone faktury.

4.   [Nazwa BC] nie odpowiada za szkody posiadacza TIPS DCA wynikające z zawieszenia albo wypowiedzenia uczestnictwa posiadacza powiązanego rachunku w PM.

Artykuł 14

Współpraca i wymiana informacji

1.   Wykonując swoje prawa i obowiązki na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa, [nazwa BC] i posiadacze rachunków TIPS DCA ściśle współpracują ze sobą w celu zapewnienia stabilności, poprawnego działania oraz bezpieczeństwa TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z ochrony tajemnicy bankowej [nazwa BC] i posiadacze rachunków TIPS DCA przekazują sobie nawzajem wszelkie informacje i dokumenty mające znaczenie dla wykonywania odpowiednich praw i obowiązków na podstawie niniejszych warunków.

2.   [Nazwa BC] tworzy i prowadzi dział obsługi użytkowników systemu w celu udzielania posiadaczom rachunków TIPS DCA pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu.

3.   Aktualne informacje o statusie operacyjnym platformy TIPS i SSP są dostępne odpowiednio w ramach systemu informacyjnego TARGET2 (TARGET2 Information System – T2IS) i systemu informacyjnego TIPS (TIPS Information System), na właściwych podstronach na stronie internetowej EBC. Za pośrednictwem T2IS i systemu informacyjnego TIPS możliwe jest uzyskanie informacji o każdym zdarzeniu wpływającym na normalne funkcjonowanie odpowiednio SSP i platformy TIPS.

4.   [Nazwa BC] może przekazywać komunikaty posiadaczom rachunków TIPS DCA za pomocą komunikatów ICM, w przypadku gdy posiadają oni również rachunek w PM, albo w inny sposób.

5.   Posiadacze rachunków TIPS DCA odpowiadają za terminowe aktualizowanie złożonych formularzy danych statycznych oraz przedkładanie [nazwa BC] nowych formularzy danych statycznych. Posiadacze rachunków TIPS DCA odpowiadają również za sprawdzanie dokładności dotyczących ich informacji wprowadzanych do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przez [nazwa BC].

6.   Posiadacze rachunków TIPS DCA informują [nazwa BC] o wszelkich zmianach wpływających na zakres ich zdolności prawnej oraz o zmianach legislacyjnych wpływających na zagadnienia opisane w dotyczącej ich opinii krajowej. Posiadacze rachunków TIPS DCA informują również [nazwa BC], jeżeli przestaną spełniać wymóg zachowania zgodności ze schematem SCT Inst.

7.   Posiadacze rachunków TIPS DCA informują [nazwa BC] o wszelkich nowych podmiotach osiągalnych rejestrowanych przez nich oraz o wszelkich zmianach związanych z takimi zarejestrowanymi podmiotami osiągalnymi.

8.   Posiadacze rachunków TIPS DCA niezwłocznie informują [nazwa BC] o wszelkich dotyczących ich przypadkach niewykonania zobowiązania.

TYTUŁ IV

ZARZĄDZANIE RACHUNKAMI TIPS DCA I PRZETWARZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH

Artykuł 15

Otwieranie rachunków TIPS DCA i zarządzanie nimi

1.   [Nazwa BC] otwiera i prowadzi co najmniej jeden rachunek TIPS DCA dla każdego posiadacza rachunku TIPS DCA. Rachunek TIPS DCA podlega identyfikacji za pomocą niepowtarzalnego maksymalnie 34-znakowego numeru rachunku, o następującej strukturze:

 

Nazwa

Format

Treść

Część A

Rodzaj rachunku

Dokładnie 1 znak

»I« oznaczające rachunek płatności natychmiastowej (instant payment account)

Kod kraju banku centralnego

Dokładnie 2 znaki

Kod ISO kraju 3166-1

Kod waluty

Dokładnie 3 znaki

EUR

Część B

Posiadacz rachunku

Dokładnie 11 znaków

BIC

Część C

Podklasyfikacja rachunku

Do 17 znaków

Dowolny tekst (alfanumeryczny) dostarczony przez posiadacza rachunku TIPS DCA

2.   Na rachunkach TIPS DCA niedozwolone jest saldo debetowe.

3.   Na potrzeby obliczania rezerw obowiązkowych, oprocentowania sald na koniec dnia oraz automatycznego korzystania z kredytu w banku centralnym posiadacz rachunku TIPS DCA dokonuje powiązania swojego rachunku TIPS DCA z [odpowiednio rachunek w PM/rachunek typu home], prowadzony dla niego przez [nazwa BC].

4.   Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA utrzymuje rezerwę obowiązkową bezpośrednio, na potrzeby rezerwy obowiązkowej uwzględnia się saldo na koniec dnia na jego rachunku TIPS DCA zapisane zgodnie z dodatkiem III. Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA utrzymuje rezerwę obowiązkową pośrednio, jego rachunek TIPS DCA nie może być powiązany z rachunkiem w PM lub innym rachunkiem posiadanym przez jego pośrednika, ponieważ w przypadku pośredniego utrzymywania rezerwy obowiązkowej rachunki posiadacza rachunku TIPS DCA nie mogą być agregowane z rachunkami posiadanymi przez pośrednika, za pośrednictwem którego posiadacz rachunku TIPS DCA spełnia wymogi w zakresie rezerwy obowiązkowej.

5.   Rachunki TIPS DCA podlegają oprocentowaniu w wysokości niższej z następujących wartości: 0 % lub stopy depozytu w banku centralnym, z wyjątkiem sytuacji, w której rachunki takie są wykorzystywane w celu przechowywania rezerw obowiązkowych. W takim przypadku obliczanie i wypłata oprocentowania z tytułu utrzymywanych rezerw obowiązkowych podlega postanowieniom rozporządzenia (WE) nr 2531/98 oraz rozporządzenia (WE) nr 1745/2003.

Artykuł 16

Typy zleceń płatniczych na rachunkach TIPS DCA

Na potrzeby usługi TIPS za zlecenia płatnicze uznaje się:

a)

zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej;

b)

pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności; oraz

c)

zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM.

Artykuł 17

Przyjmowanie oraz odrzucanie zleceń płatniczych

1.   Zlecenia płatnicze w rozumieniu art. 16 składane przez posiadaczy rachunku TIPS DCA są uznawane za przyjęte przez [nazwa BC], jeżeli:

a)

komunikat płatniczy został dostarczony do platformy TIPS przez odpowiedniego dostawcę usług sieciowych TIPS; oraz

b)

komunikat płatniczy jest zgodny z zasadami formatowania oraz warunkami systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i pomyślnie przejdzie test wykluczający zdublowanie zgodnie z dodatkiem I.

2.   [Nazwa BC] niezwłocznie odrzuca zlecenia płatnicze niespełniające warunków określonych w ust. 1. [Nazwa BC] informuje posiadaczy rachunków TIPS DCA o odrzuceniu zlecenia płatniczego w sposób określony w dodatku I. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że jeżeli zlecenie płatnicze zostało złożone za pośrednictwem podmiotu przekazującego lub przez podmiot osiągalny w imieniu posiadacza rachunku TIPS DCA, odmowę otrzymują podmiot przekazujący lub podmiot osiągalny.

Artykuł 18

Przetwarzanie zleceń płatniczych na rachunkach TIPS DCA

1.   Platforma TIPS nadaje swój znacznik czasu w ramach przetwarzania zleceń płatniczych w kolejności ich otrzymania.

2.   Wszystkie zlecenia złożone TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podlegają przetwarzaniu zgodnie z zasadą FIFO (first in-first out), bez ustalania priorytetów i zmiany kolejności.

3.   Po przyjęciu zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej zgodnie z art. 17 TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] sprawdza, czy na rachunku TIPS DCA płatnika dostępne są wystarczające środki:

a)

w przypadku braku wystarczających środków zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej zostanie odrzucone;

b)

w przypadku dostępności wystarczających środków odpowiednia kwota jest rezerwowana w oczekiwaniu na odpowiedź odbiorcy płatności. W przypadku akceptacji zlecenia przez odbiorcę płatności zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej podlega rozrachunkowi, a rezerwacja jednocześnie podlega zniesieniu. W przypadku odrzucenia zlecenia przez odbiorcę płatności lub braku jego terminowej odpowiedzi w rozumieniu schematu SCT Inst zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej zostaje anulowane, a rezerwacja jednocześnie podlega zniesieniu.

4.   Środki zarezerwowane zgodnie z ust. 3 lit. b) nie są dostępne na potrzeby rozrachunku kolejnych zleceń płatniczych. Na potrzeby art. 15 ust. 4 i 5 zarezerwowane środki zalicza się na poczet spełnienia wymogu dotyczącego rezerw obowiązkowych i oprocentowania salda na koniec dnia posiadacza rachunku TIPS DCA.

5.   Z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b) TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] odrzuca zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej, jeżeli kwota zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej przekracza dostępny limit wykorzystania salda.

6.   Po przyjęciu zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM zgodnie z art. 17 TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] sprawdza, czy na rachunku TIPS DCA płatnika dostępne są wystarczające środki. W przypadku braku wystarczających środków zlecenie przekazania płynności zostaje odrzucone. W przypadku dostępności wystarczających środków rozrachunek zlecenia przekazania płynności następuje natychmiast.

7.   Po przyjęciu pozytywnej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności zgodnie z art. 17 TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] sprawdza, czy na rachunku TIPS DCA, który ma zostać obciążony, dostępne są wystarczające środki. W przypadku braku wystarczających środków pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności zostaje odrzucona. W przypadku dostępności wystarczających środków rozrachunek pozytywnej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności następuje natychmiast.

8.   Z zastrzeżeniem ust. 7 TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] odrzuca pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności, jeżeli kwota pozytywnej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności przekracza dostępny limit wykorzystania salda.

Artykuł 19

Żądanie zwrotu płatności

1.   Posiadacz rachunku TIPS DCA może złożyć żądanie zwrotu płatności.

2.   Żądanie zwrotu płatności przekazuje się odbiorcy płatności zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej, którego rozrachunek już nastąpił; odbiorca płatności może odpowiedzieć pozytywnie (za pomocą pozytywnej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności) lub negatywnie (za pomocą odmownej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności).

Artykuł 20

Moment wprowadzenia, moment nieodwołalności

1.   Na potrzeby zdania pierwszego art. 3 ust. 1 oraz art. 5 dyrektywy 98/26/WE oraz [przepisy krajowe implementujące te przepisy dyrektywy 98/26/WE]:

a)

zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowych uznaje się za wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i za nieodwołalne w chwili dokonania rezerwacji odpowiednich środków na rachunku TIPS DCA posiadacza rachunku TIPS DCA;

b)

zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM oraz pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności uznaje się za wprowadzone do systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i nieodwołalne w momencie obciążenia odpowiedniego rachunku TIPS DCA.

2.   Zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA podlegają zharmonizowanym warunkom otwierania i prowadzenia rachunku w PM w TARGET2 zgodnie z załącznikiem II do wytycznych EBC/2012/27 mającym zastosowanie do systemu będącego komponentem TARGET2, z którego pochodzą.

TYTUŁ V

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA, ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Artykuł 21

Wymogi bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości działania

1.   Obowiązkiem posiadaczy rachunków TIPS DCA jest wdrożenie odpowiednich narzędzi kontroli w zakresie bezpieczeństwa, chroniących systemy przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem. Posiadacze rachunków T2S DCA ponoszą wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę poufności, integralności i dostępności ich systemów.

2.   Posiadacze rachunków TIPS DCA informują [nazwa BC] o wszystkich incydentach związanych z bezpieczeństwem w ich infrastrukturze technicznej, jak również, w razie potrzeby, o incydentach związanych z bezpieczeństwem występujących w infrastrukturze technicznej podmiotów zewnętrznych. [Nazwa BC] może żądać dodatkowych informacji dotyczących incydentu, a także, w razie konieczności, może żądać podjęcia przez posiadaczy rachunków T2S DCA odpowiednich środków w celu zapobieżenia powtórzeniu się takiego incydentu.

3.   Posiadacz rachunku TIPS DCA doświadczający problemu uniemożliwiającego mu realizację rozrachunku zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych i pozytywnych odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] ponosi odpowiedzialność za jego rozwiązanie.

4.   Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA niespodziewanie składa rażąco wysoką liczbę komunikatów, które zagrażają stabilności platformy TIPS, i na wniosek [nazwa BC] nie zaprzestaje niezwłocznie takiego zachowania, [nazwa BC] może zablokować platformę TIPS dla wszelkich dalszych komunikatów składanych przez takiego posiadacza rachunku TIPS DCA.

5.   [Nazwa BC] może nałożyć dodatkowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa na wszystkich posiadaczy rachunków TIPS DCA lub też na posiadaczy rachunków TIPS DCA uważanych przez niego za krytycznych.

Artykuł 22

Interfejsy użytkownika

1.   Posiadacz rachunku TIPS DCA lub działający w jego imieniu posiadacz powiązanego rachunku w PM korzysta z jednego lub obu następujących sposobów dostępu do tego rachunku TIPS DCA:

a)

bezpośredniego połączenia z platformą TIPS w trybie U2 A albo A2 A; lub

b)

poprzez funkcje zarządzania płynnością w ICM dla usługi TIPS.

2.   Bezpośrednie połączenie z platformą TIPS umożliwia posiadaczom rachunków TIPS DCA:

a)

dostęp do informacji dotyczących ich rachunków oraz zarządzanie limitem wykorzystania salda;

b)

inicjowanie zleceń przekazania płynności z TIPS DCA do PM; oraz

c)

zarządzanie określonymi danymi statycznymi.

3.   Funkcje zarządzania płynnością w ICM dla usługi TIPS umożliwiają posiadaczowi powiązanego rachunku w PM:

a)

dostęp do informacji dotyczących sald na rachunkach TIPS DCA;

b)

zarządzanie płynnością i inicjowanie zleceń przekazania płynności na rachunki TIPS DCA i z tych rachunków.

Dalsze szczegóły techniczne dotyczące interfejsu użytkownika zawiera dodatek I.

Jeżeli chodzi o ICM, dalsze szczegóły techniczne są zawarte w [przepisy krajowe implementujące dodatek I do załącznika II do niniejszych wytycznych].

TYTUŁ VI

ZASADY DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ REGUŁY DOWODOWE

Artykuł 23

Zasady dotyczące odpowiedzialności

1.   W zakresie wykonywania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa [nazwa BC] i posiadacze rachunków TIPS DCA są związani ogólnym obowiązkiem zachowania wobec siebie należytej staranności.

2.   [Nazwa BC] ponosi względem swoich posiadaczy rachunków TIPS DCA odpowiedzialność za szkody wynikające z działania systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w przypadku oszustwa (w tym w szczególności w przypadku umyślnego naruszenia zobowiązań) lub w przypadku rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego niedbalstwa odpowiedzialność [nazwa BC] ogranicza się do wysokości bezpośredniej straty posiadacza rachunku TIPS DCA, tj. wartości przedmiotowej transakcji lub utraty odsetek z jej tytułu, z wyłączeniem dalszych szkód.

3.   [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z awarii lub uszkodzenia infrastruktury technicznej (w tym w szczególności infrastruktury komputerowej [nazwa BC], programów, danych, aplikacji lub sieci), o ile taka awaria lub uszkodzenie powstały pomimo podjęcia przez [nazwa BC] w uzasadnionym zakresie działań koniecznych w celu ochrony takiej infrastruktury przed awarią lub uszkodzeniem oraz w celu zapobieżenia konsekwencjom takich awarii lub uszkodzeń.

4.   [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności:

a)

w zakresie, w jakim strata lub szkoda spowodowane zostały przez posiadacza rachunku TIPS DCA; lub

b)

w przypadku gdy strata lub szkoda wynika ze zdarzeń zewnętrznych pozostających poza rozsądnym zakresem kontroli [nazwa BC] (siła wyższa).

5.   Niezależnie od [przepisy krajowe implementujące dyrektywę (UE) 2015/2366] przepisy ust. 1–4 stosuje się w zakresie, w jakim można wyłączyć odpowiedzialność [nazwa BC].

6.   [Nazwa BC] i posiadacze rachunków TIPS DCA są zobowiązani do podejmowania wszelkich uzasadnionych i możliwych do wykonania kroków celem ograniczenia strat i szkód, o których mowa w niniejszym artykule.

7.   W zakresie wykonywania, w całości lub w części, zobowiązań podjętych na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa [nazwa BC] może zlecać zadania we własnym imieniu osobom trzecim, w szczególności usługodawcom telekomunikacyjnym, innym usługodawcom sieciowym lub innym podmiotom, jeżeli okaże się to niezbędne w celu wykonania przez [nazwa BC] zobowiązań lub przestrzegania standardowych praktyk rynkowych. Zobowiązanie [nazwa BC] ogranicza się do dokonania właściwego wyboru usługodawcy zewnętrznego oraz zlecenia mu zadań, przy czym odpowiedzialność [nazwa BC] podlega odpowiedniemu ograniczeniu. KBC dostarczające SSP oraz KBC dostarczające platformę TIPS nie są osobami trzecimi w rozumieniu niniejszego ustępu.

Artykuł 24

Reguły dowodowe

1.   O ile niniejsze warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, wszystkie odnoszące się do rachunków TIPS DCA komunikaty związane z płatnościami oraz przetwarzaniem płatności, takie jak potwierdzenia obciążenia i uznania, bądź też komunikaty zawierające wyciągi przesyłane między [nazwa BC] a posiadaczami rachunków TIPS DCA, przekazuje się za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych TIPS.

2.   Zachowane przez [nazwa BC] lub dostawcę usług sieciowych TIPS pisemne lub elektroniczne zapisy komunikatów stanowią dowód płatności wykonywanych za pośrednictwem [nazwa BC]. Zapisana lub wydrukowana wersja oryginalnego komunikatu dostawcy usług sieciowych TIPS ma taką samą wartość dowodową jak oryginalny komunikat, bez względu na jego formę.

3.   [Nazwa BC] przechowuje pełne dane dotyczące zleceń płatniczych złożonych przez posiadaczy rachunków TIPS DCA i otrzymanych przez nich płatności przez okres [okres zgodny z wymogami właściwego prawa krajowego] od chwili złożenia takich zleceń lub otrzymania płatności, z zastrzeżeniem, że takie pełne dane będą obejmować okres co najmniej pięciu lat dla każdego posiadacza rachunku TIPS DCA w TARGET2 podlegającego stałemu nadzorowi na podstawie środków ograniczających przyjętych przez Radę Unii Europejskiej lub państwa członkowskie, lub dłuższy okres, o ile wymagany jest przez przepisy szczególne.

4.   Własne księgi i rejestry [nazwa BC] (prowadzone w wersji papierowej, na mikrofilmach, mikrofiszkach, za pomocą zapisu elektronicznego lub magnetycznego, w innej formie odtwarzalnej mechanicznie lub w dowolny inny sposób) stanowią wystarczający dowód zobowiązań ciążących na posiadaczach rachunków TIPS DCA oraz faktów i zdarzeń, na jakie powołują się strony.

TYTUŁ VII

WYPOWIEDZENIE I ZAMKNIĘCIE RACHUNKU TIPS DCA

Artykuł 25

Okres obowiązywania i zwykłe wypowiedzenie rachunku TIPS DCA

1.   Z zastrzeżeniem postanowień art. 26 otwarcie rachunku TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] następuje na czas nieokreślony.

2.   Posiadacz rachunku TIPS DCA może wypowiedzieć swój rachunek TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w dowolnej chwili, z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni operacyjnych, o ile nie uzgodni z [nazwa BC] krótszego terminu wypowiedzenia.

3.   [Nazwa BC] może wypowiedzieć rachunek TIPS DCA posiadacza rachunku TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w dowolnej chwili, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, o ile [nazwa BC] nie uzgodni z danym posiadaczem rachunku TIPS DCA innego okresu wypowiedzenia.

4.   Po wypowiedzeniu rachunku TIPS DCA zobowiązania w zakresie poufności określone w art. 29 pozostają w mocy przez okres pięciu lat, poczynając od daty wypowiedzenia.

5.   Po wypowiedzeniu rachunku TIPS DCA rachunek ten zamyka się zgodnie z art. 27.

Artykuł 26

Zawieszenie i nadzwyczajne wypowiedzenie uczestnictwa

1.   Uczestnictwo posiadacza rachunku TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podlega natychmiastowemu wypowiedzeniu bez zachowania terminu wypowiedzenia albo zawieszeniu w przypadku zaistnienia jednego z poniższych przypadków niewykonania zobowiązania:

a)

wszczęcia postępowania upadłościowego; lub

b)

zaprzestania spełniania przez posiadacza rachunku TIPS DCA kryteriów dostępu określonych w art. 5.

Na potrzeby niniejszego ustępu podjęcie środków w zakresie zapobiegania kryzysom lub środków w zakresie zarządzania kryzysowego w rozumieniu nadanym w dyrektywie 2014/59/UE wobec posiadacza rachunku TIPS DCA nie kwalifikuje się automatycznie jako wszczęcie postępowania upadłościowego.

2.   [nazwa BC] może wypowiedzieć lub zawiesić uczestnictwo posiadacza rachunku TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli:

a)

zaistnieje jeden lub większa liczba przypadków niewykonania zobowiązania (innych niż wskazane w ust. 1);

b)

posiadacz rachunku TIPS DCA istotnie naruszy postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa;

c)

posiadacz rachunku TIPS DCA nie wykona któregokolwiek ze swoich istotnych zobowiązań względem [nazwa BC];

d)

posiadacz rachunku TIPS DCA nie posiada ważnej umowy z dostawcą usług sieciowych TIPS, na podstawie której uzyskuje połączenie z platformą TIPS;

e)

w odniesieniu do posiadacza rachunku TIPS DCA zaistnieje jakiekolwiek inne zdarzenie, które w ocenie [nazwa BC] mogłoby stanowić zagrożenie stabilności, poprawnego działania i bezpieczeństwa TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub jakiegokolwiek innego systemu będącego komponentem TARGET2, albo które zagrażałoby wykonaniu przez [nazwa BC] zadań przewidzianych w [właściwe prawo krajowe] oraz w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, lub stwarzałoby ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożności.

3.   Korzystając ze swoich uprawnień określonych w ust. 2, [nazwa BC] bierze pod uwagę, między innymi, na ile istotne jest niewykonanie zobowiązania oraz zdarzenia, o których mowa w pkt 2 lit. a)–c).

4.   W przypadku wypowiedzenia lub zawieszenia przez [nazwa BC] uczestnictwa posiadacza rachunku TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] na podstawie ust. 1 lub 2 [nazwa BC] niezwłocznie, za pomocą komunikatu ICM, zawiadamia o takim wypowiedzeniu lub zawieszeniu pozostałe BC i pozostałych posiadaczy rachunków w PM we wszystkich systemach będących komponentami TARGET2. Komunikat taki uważa się za wydany przez rodzimy BC posiadacza rachunku w PM otrzymującego komunikat.

Posiadacze powiązanych rachunków w PM mają obowiązek informowania swoich powiązanych posiadaczy rachunków TIPS DCA o zawieszeniu lub wypowiedzeniu uczestnictwa któregoś z nich w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

5.   Po wypowiedzeniu uczestnictwa posiadacza rachunku TIPS DCA TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] nie przyjmuje nowych zleceń płatniczych od tego posiadacza rachunku TIPS DCA, ani zleceń płatniczych do niego skierowanych.

6.   W przypadku zawieszenia uczestnictwa posiadacza rachunku TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] z powodów innych niż wymienione w ust. 1 lit. a), BC zawieszonego posiadacza rachunku TIPS DCA:

a)

odrzuca wszystkie przychodzące zlecenia płatnicze takiego posiadacza rachunku TIPS DCA; lub

b)

odrzuca wszystkie wychodzące zlecenia płatnicze takiego posiadacza rachunku TIPS DCA; lub

c)

odrzuca zarówno przychodzące, jak i wychodzące zlecenia płatnicze takiego posiadacza rachunku TIPS DCA.

7.   W przypadku zawieszenia uczestnictwa posiadacza rachunku TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] z powodów wymienionych w ust. 1 lit. a), BC zawieszonego posiadacza rachunku TIPS DCA odrzuca wszystkie jego przychodzące i wychodzące zlecenia płatnicze.

8.   Przed zawieszeniem lub wypowiedzeniem uczestnictwa w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] posiadacza rachunku TIPS DCA na podstawie ust. 1 lub 2 [nazwa BC] przetwarza jego zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowych, na realizację których [nazwa BC] zarezerwował środki na rachunku TIPS DCA zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. b)

Artykuł 27

Zamknięcie rachunku TIPS DCA

1.   Posiadacz rachunku TIPS DCA może złożyć w [nazwa BC] wniosek o zamknięcie swojego rachunku TIPS DCA w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem obowiązku doręczenia [nazwa BC] wypowiedzenia z wyprzedzeniem 14 dni operacyjnych.

2.   Po wypowiedzeniu uczestnictwa na podstawie art. 25 lub art. 26 [nazwa BC] zamyka rachunki TIPS DCA danego posiadacza rachunku TIPS DCA, po uprzednim:

a)

rozrachunku zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych, zaakceptowanych przez odbiorcę płatności, na które dokonano już rezerwacji środków; oraz

b)

skorzystaniu z przysługujących mu zgodnie z art. 28 praw zastawu oraz potrącenia.

TYTUŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 28

Prawo zastawu [nazwa BC] i uprawnienie do potrącenia

1.   [Wstawić, o ile ma zastosowanie: [nazwa BC] przysługuje prawo zastawu na istniejącym i przyszłym saldzie dodatnim na rachunku TIPS DCA posiadacza rachunku TIPS DCA, dla zabezpieczenia wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego między stronami.]

2.   [Wstawić, o ile ma zastosowanie: Istniejące i przyszłe roszczenia posiadacza rachunku TIPS DCA wobec [nazwa BC] wynikające z dodatniego salda na rachunku TIPS DCA zostają przeniesione na [nazwa BC] na zabezpieczenie (tzn. jako przeniesienie powiernicze) wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń [nazwa BC] wobec posiadacza rachunku TIPS DCA, powstałych w związku z [postanowienia implementujące niniejsze warunki uczestnictwa]. Skutek w postaci ustanowienia powyższego zabezpieczenia następuje w wyniku samego faktu uznania środkami rachunku TIPS DCA należącego do danego posiadacza rachunku TIPS DCA.

3.   [Wstawić, o ile ma zastosowanie: [nazwa BC] przysługuje zastaw na zbiorze praw o zmiennym składzie (floating charge) na istniejących i przyszłych dodatnich saldach na rachunku TIPS DCA należącym do danego posiadacza rachunku TIPS DCA w celu zabezpieczenia wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego między stronami.]

4.   [Wstawić, o ile ma zastosowanie: Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje [nazwa BC] również w sytuacji, w której jego roszczenia mają wyłącznie charakter warunkowy lub nie są jeszcze wymagalne.]

5.   [Wstawić, o ile ma zastosowanie: Uczestnik działający jako posiadacz rachunku TIPS DCA zgadza się niniejszym na ustanowienie zastawu na rzecz [nazwa BC] prowadzącego ten rachunek TIPS DCA; zgoda ta stanowi przekazanie aktywów objętych zastawem na rzecz [nazwa BC], o którym mowa w przepisach [odpowiednie materialne prawo krajowe]. Jakiekolwiek środki wpłacane na rachunek TIPS DCA, którego saldo jest przedmiotem zastawu, na skutek samego faktu ich wpłacenia podlegają nieodwołalnemu obciążeniu prawem zastawu, bez jakichkolwiek ograniczeń, jako zabezpieczenie pełnego wykonania zabezpieczonych zobowiązań.]

6.   W razie wystąpienia:

a)

jednego z przypadków niewykonania zobowiązania wskazanych w art. 26 ust. 1; lub

b)

jakiegokolwiek innego przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w art. 26 ust. 2, który spowodował wypowiedzenie lub zawieszenie uczestnictwa posiadacza rachunku TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], bez względu na wszczęcie w stosunku do tego posiadacza rachunku TIPS DCA postępowania upadłościowego, jak również bez względu na jakiekolwiek przeniesienie, zajęcie sądowe lub inne, czy inne rozporządzenie prawami posiadacza rachunku TIPS DCA lub w związku z takimi prawami,

wszystkie zobowiązania posiadacza rachunku TIPS DCA stają się natychmiast automatycznie wymagalne, bez potrzeby składania w tym przedmiocie jakichkolwiek oświadczeń, jak i bez wymogu uzyskania uprzedniej zgody jakiegokolwiek organu. Ponadto wzajemne zobowiązania [nazwa BC] i posiadacza rachunku TIPS DCA podlegają automatycznemu potrąceniu, przy czym strona zobowiązana do zapłaty wyższej kwoty dokonuje na rzecz drugiej strony zapłaty różnicy.

7.   Po dojściu do skutku potrącenia na podstawie ust. 6 [nazwa BC] niezwłocznie powiadamia o nim posiadacza rachunku TIPS DCA.

8.   [Nazwa BC] może bez uprzedniego powiadamiania obciążyć rachunek TIPS DCA posiadacza rachunku TIPS DCA kwotą należną od takiego posiadacza rachunku TIPS DCA na rzecz [nazwa BC], wynikającą ze stosunku prawnego między posiadaczem rachunku TIPS DCA a [nazwa BC].

Artykuł 29

Poufność

1.   [Nazwa BC] zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje prawnie chronione, w tym w szczególności informacji o takim charakterze dotyczących płatności albo kwestii technicznych lub organizacyjnych, należących do posiadacza rachunku TIPS DCA, posiadaczy rachunków TIPS DCA z tej samej grupy lub klientów posiadacza rachunku TIPS DCA, chyba że posiadacz rachunku TIPS DCA lub jego klient wyraził na piśmie zgodę na ujawnienie takich informacji [wstawić następujące zastrzeżenie, jeżeli ma zastosowanie na podstawie prawa krajowego: albo ich ujawnienie jest zgodne z prawem [przymiotnik określający nazwę państwa] albo wymagane przez to prawo].

2.   W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 posiadacz rachunku TIPS DCA zgadza się, że informacji o wszelkich działaniach podjętych na podstawie art. 26 nie uznaje się za poufne.

3.   W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 posiadacz rachunku TIPS DCA zgadza się, że [nazwa BC] jest uprawniony do ujawniania informacji o płatnościach lub informacji technicznych lub organizacyjnych odnoszących się do posiadacza rachunku TIPS DCA, innych rachunków TIPS DCA należących do posiadaczy rachunków TIPS DCA z tej samej grupy lub klientów posiadacza rachunku TIPS DCA, uzyskanych w trakcie działania TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]:

a)

innym BC lub osobom trzecim zaangażowanym w obsługę techniczną TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], w zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania TARGET2 lub monitorowania ekspozycji posiadacza rachunku TIPS DCA lub jego grupy;

b)

innym BC w celu przeprowadzenia analiz niezbędnych z punktu widzenia operacji rynkowych, funkcji polityki pieniężnej, stabilności finansowej lub integracji finansowej; lub

c)

organom państw członkowskich i Unii, w tym BC, sprawującym nadzór ostrożnościowy i systemowy, w zakresie, w jakim jest to potrzebne do wykonywania ich zadań publicznych i o ile w każdym takim przypadku ujawnienie informacji nie jest sprzeczne z prawem właściwym.

[Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za finansowe i rynkowe konsekwencje takiego ujawnienia informacji.

4.   W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 [nazwa BC] jest uprawniony do wykorzystywania, ujawniania lub publikowania informacji dotyczących płatności odnoszących się do posiadacza rachunku TIPS DCA lub jego klientów, o ile informacje te nie umożliwiają bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji takiego posiadacza rachunku TIPS DCA lub jego klientów – w celach statystycznych, historycznych, naukowych lub innych celach związanych z wykonywaniem funkcji publicznych przez [nazwa BC] lub inne instytucje publiczne, którym informacje takie są ujawniane.

5.   Informacje dotyczące działania TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], do których posiadacze rachunków TIPS DCA uzyskali dostęp, mogą być wykorzystywane tylko w celach określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa. Posiadacze rachunków TIPS DCA mają obowiązek zachowywania takich informacji w tajemnicy, chyba że [nazwa BC] udzieli wyraźnej zgody na piśmie na ich ujawnienie. Obowiązkiem posiadaczy rachunków TIPS DCA jest zagwarantowanie, aby wszystkie osoby trzecie, którym zlecają oni, delegują lub powierzają zadania mające lub mogące mieć wpływ na wykonywanie ich zobowiązań na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa, związane były wymaganiami w zakresie poufności zawartymi w niniejszym artykule.

6.   [Nazwa BC] jest upoważniony do przetwarzania i przekazywania dostawcy usług sieciowych TIPS niezbędnych danych w celu dokonania rozrachunku zleceń płatniczych.

Artykuł 30

Ochrona danych, zapobieganie praniu pieniędzy, środki administracyjne lub ograniczające i inne podobne kwestie

1.   Przyjmuje się, że posiadacze rachunków TIPS DCA są świadomi wszystkich obowiązków ciążących na nich w związku z przepisami o ochronie danych, zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, działalności łączącej się z ryzykiem rozprzestrzeniania broni jądrowej oraz rozwoju środków przenoszenia broni jądrowej, w szczególności w kontekście podejmowania odpowiednich środków dotyczących zleceń płatniczych obciążających lub uznających ich rachunki TIPS DCA. Posiadacze rachunków TIPS DCA są ponadto obowiązani do zaznajomienia się z zasadami przechowywania danych stosowanymi przez wybranego dostawcę usług sieciowych TIPS przed nawiązaniem stosunku umownego z dostawcą usług sieciowych TIPS.

2.   Przyjmuje się, że posiadacze rachunków TIPS DCA upoważniają [nazwa BC] do pozyskiwania dotyczących ich informacji od organów finansowych, organów nadzoru lub podmiotów prowadzących obrót, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, o ile informacje takie są niezbędne do uczestnictwa posiadaczy rachunków TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

3.   Działając jako dostawcy usług płatniczych płatnika lub odbiorcy płatności, posiadacze rachunków TIPS DCA mają obowiązek spełniania wszystkich wymogów wynikających ze środków administracyjnych lub środków ograniczających zastosowanych wobec nich zgodnie z art. 75 lub art. 215 Traktatu, łącznie z zawiadamianiem lub uzyskiwaniem zgody właściwego organu w odniesieniu do przetwarzania transakcji. Ponadto:

a)

w sytuacji gdy [nazwa BC] jest dostawcą usług płatniczych posiadacza rachunku TIPS DCA będącego płatnikiem:

(i)

posiadacz rachunku TIPS DCA dokonuje wymaganego zawiadomienia lub uzyskuje zgodę w imieniu banku centralnego, na którym w pierwszym rzędzie ciąży obowiązek dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody, i dostarcza [nazwa BC] dowód dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody;

(ii)

posiadacz rachunku TIPS DCA nie wprowadza do TARGET2 żadnych zleceń płatniczych z wyjątkiem zleceń dotyczących przekazania płynności pomiędzy różnymi rachunkami tego samego posiadacza rachunku TIPS DCA, dopóki nie otrzyma od [nazwa BC] potwierdzenia dokonania wymaganego zawiadomienia lub uzyskania zgody przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy płatności lub w jego imieniu;

b)

w sytuacji gdy [nazwa BC] jest dostawcą usług płatniczych posiadacza rachunku TIPS DCA będącego odbiorcą płatności, taki posiadacz rachunku TIPS DCA dokonuje wymaganego zawiadomienia lub uzyskuje zgodę w imieniu banku centralnego, na którym w pierwszym rzędzie ciąży obowiązek dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody, i dostarcza [nazwa BC] dowód dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody.

Dla celów niniejszego ustępu terminy »dostawca usług płatniczych«, »płatnik« i »odbiorca płatności« otrzymują znaczenia przypisane im w mających zastosowanie środkach administracyjnych lub ograniczających.

Artykuł 31

Zawiadomienia

1.   O ile niniejsze warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia wymagane lub dopuszczalne zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa przekazuje się pocztą poleconą, faksem lub w inny sposób na piśmie. Zawiadomienia kierowane do [nazwa BC] przekazuje się dyrektorowi [departamentu systemu płatniczego lub innej odpowiedniej jednostki organizacyjnej BC] [nazwa BC], [adres BC], lub do [adres BIC BC]. Zawiadomienia kierowane do posiadacza rachunku TIPS DCA przekazuje się na adres, numer faksu lub na jego adres BIC, zgłaszany przez posiadacza rachunku TIPS DCA do [nazwa BC] i okresowo aktualizowany.

2.   W celu wykazania, że dane zawiadomienie zostało przekazane, wystarczy udowodnić, iż zawiadomienie takie zostało dostarczone pod właściwy adres lub że koperta zawierająca takie zawiadomienie została właściwie zaadresowana i wysłana.

3.   Wszystkie zawiadomienia przekazuje się w języku [wstawić odpowiedni język danego kraju lub: »angielskim«].

4.   Za wiążące dla posiadaczy rachunków TIPS DCA uważa się wszelkie wypełnione lub podpisane przez nich formularze i dokumenty [nazwa BC], przekazane zgodnie z ust. 1 i 2, które [nazwa BC] może w uzasadniony sposób uznawać za otrzymane od posiadaczy rachunków TIPS DCA, ich pracowników lub osób działających na ich rzecz; obejmują one w szczególności formularze danych statycznych, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) oraz informacje dostarczone zgodnie z art. 14 ust. 5.

Artykuł 32

Procedura wnoszenia zmian

[Nazwa BC] może w każdym czasie jednostronnie zmienić niniejsze warunki uczestnictwa, łącznie z dodatkami. Zmiany niniejszych warunków uczestnictwa, w tym zmiany dodatków do nich, ogłasza się za pomocą [wstawić odpowiedni sposób ogłaszania]. Zmiany uważa się za zaakceptowane, jeżeli dany posiadacz rachunku TIPS DCA nie zgłosi wyraźnego sprzeciwu w ciągu 14 dni od poinformowania go o takich zmianach. Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA sprzeciwi się wprowadzeniu zmian, [nazwa BC] jest uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia oraz zamknięcia rachunku TIPS DCA takiego posiadacza w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

Artykuł 33

Prawa osób trzecich

1.   Bez pisemnej zgody [nazwa BC] posiadacze rachunków TIPS DCA nie są uprawnieni do przenoszenia, zastawiania lub cedowania na rzecz osób trzecich jakichkolwiek praw, interesów, zobowiązań, obowiązków lub roszczeń wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa lub do nich się odnoszących.

2.   Niniejsze warunki uczestnictwa nie stwarzają praw ani obowiązków odnoszących się do jakichkolwiek podmiotów poza [nazwa BC] i posiadaczami rachunków TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

Artykuł 34

Prawo właściwe, właściwość sądów i miejsce wykonania świadczenia

1.   Dwustronny stosunek między [nazwa BC] a posiadaczami rachunków TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podlega prawu [przymiotnik określający nazwę państwa].

2.   Z zastrzeżeniem właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wszelkie spory wynikające ze spraw związanych ze stosunkiem, o którym mowa w ust. 1, podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów [miejsce siedziby BC].

3.   Miejscem wykonania świadczenia w odniesieniu do stosunków prawnych między [nazwa BC] a posiadaczami rachunków TIPS DCA jest [miejsce siedziby BC].

Artykuł 35

Odrębność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków uczestnictwa jest lub stanie się nieważne, okoliczność taka nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień warunków uczestnictwa.

Artykuł 36

Wejście w życie i wiążący charakter warunków uczestnictwa

1.   Niniejsze warunki uczestnictwa wchodzą w życie z dniem [odpowiednia data].

2.   [Wstawić o ile zgodne z właściwym prawem krajowym: Składając wniosek o rachunek TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wnioskujący posiadacze rachunków TIPS DCA automatycznie zgadzają się na obowiązywanie niniejszych warunków uczestnictwa między nimi oraz w stosunku z [nazwa BC].]

Dodatek I

PARAMETRY RACHUNKÓW TIPS DCA – SPECYFIKACJE TECHNICZNE

W uzupełnieniu warunków uczestnictwa do współdziałania z platformą TIPS stosuje się następujące zasady:

1.   Wymagania techniczne związane z uczestnictwem w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w zakresie infrastruktury, sieci oraz formatów

(1)

Posiadacz rachunku TIPS DCA korzysta z usług co najmniej jednego dostawcy usług sieciowych TIPS na potrzeby wymiany komunikatów.

(2)

Posiadacz rachunku TIPS DCA wskazuje wyróżniającą nazwę TIPS do otrzymywania odpowiednich dla niego komunikatów, takich jak komunikaty dotyczące raportów oraz zawiadomienia dotyczące limitów górnych i dolnych (floor/ceiling). Nazwa ta może się różnić od wyróżniającej nazwy TIPS wykorzystywanej do wymiany zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych.

(3)

Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] każdy posiadacz rachunku TIPS musi pomyślnie przejść serię testów potwierdzających jego przygotowanie techniczne i operacyjne.

(4)

Do składania zleceń przekazania płynności z TIPS DCA do PM wykorzystuje się usługi dostawcy usług sieciowych TIPS lub ICM. Zlecenia przekazania płynności zawierają m.in. niepowtarzalny numer rachunku wysyłającego posiadacza rachunku TIPS DCA, składający się z nie więcej niż 34 znaków, oraz BIC otrzymującego rachunku w PM.

(5)

Przy wymianie informacji z platformą TIPS można korzystać z trybu A2 A albo trybu U2 A. Bezpieczeństwo wymiany komunikatów między rachunkiem TIPS DCA a platformą TIPS oparte jest wyłącznie na usłudze infrastruktury klucza publicznego (Public Key Infrastructure – PKI) oferowanej przez wykorzystywanego dostawcę usług sieciowych TIPS. Informacje na temat usługi PKI zawarte są w dokumentacji dostarczonej przez takiego dostawcę usług sieciowych TIPS.

(6)

Do wymiany informacji z komponentem wspólnego zarządzania danymi referencyjnymi (Common Reference Data Management) stosuje się tryb U2 A. Komponent wspólnego zarządzania danymi referencyjnymi umożliwia użytkownikom konfigurowanie, tworzenie i obsługę danych referencyjnych niezbędnych w usłudze TIPS.

(7)

Posiadacze rachunków TIPS DCA mają obowiązek przestrzegania wymogów ISO20022 w zakresie struktury komunikatów i specyfikacji pól. Struktura komunikatów i specyfikacja pól są opisane w rozdziale 3.3.2 specyfikacji TIPS UDFS.

(8)

Zawartość pól podlega zatwierdzeniu na poziomie platformy TIPS, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji TIPS UDFS.

2.   Rodzaje komunikatów

Przetwarzaniu podlegają następujące komunikaty, z zastrzeżeniem subskrypcji:

Rodzaj komunikatu

Nazwa komunikatu

Pacs.002

FIToFIPayment Status Report

Pacs.004

PaymentReturn

Pacs.008

FIToFICustomerCreditTransfer

Pacs.028

FIToFIPaymentStatusRequest

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.011

ModifyLimit

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011

AccountRequestRejection

acmt.015

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

reda.016

PartyStatusAdviceV01

reda.022

PartyModificationRequestV01

3.   Test wykluczający zdublowanie

Wszystkie zlecenia płatnicze przechodzą test wykluczający zdublowanie, którego celem jest odrzucenie zleceń płatniczych, które zostały wprowadzone więcej niż jeden raz.

4.   Kody błędów

W przypadku odrzucenia z dowolnej przyczyny zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej lub pozytywnej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności posiadacz rachunku TIPS DCA otrzymuje raport statusu płatności [pacs.002], zgodnie z rozdziałem 4.2 specyfikacji TIPS UDFS. W przypadku odrzucenia z dowolnej przyczyny zlecenia przekazania płynności posiadacz rachunku TIPS DCA otrzymuje komunikat odrzucenia [camt.025], zgodnie z rozdziałem 1.6 specyfikacji TIPS UDFS.

5.   Rozrachunek zleceń przekazania płynności

Zlecenia przekazania płynności nie podlegają ponownemu rozrachunkowi, kolejkowaniu ani kompensowaniu. Różne statusy zleceń przekazania płynności są opisane w rozdziale 1.4.2 specyfikacji TIPS UDFS.

6.   Korzystanie z trybu U2 A i A2 A

1)

Tryby U2 A i A2 A wykorzystuje się do pozyskiwania informacji i zarządzania płynnością. Podstawowymi sieciami komunikacji technicznej służącymi do wymiany informacji i stosowania środków kontrolnych są sieci dostawców usług sieciowych TIPS. Następujące tryby są dostępne do wykorzystania przez posiadaczy rachunków TIPS DCA:

a)

tryb aplikacja-aplikacja (application-to-application mode – A2 A)

W trybie A2 A informacje i komunikaty są przekazywane między platformą TIPS a wewnętrzną aplikacją posiadacza rachunku TIPS DCA. Posiadacz rachunku TIPS DCA jest zobowiązany do zapewnienia dostępności odpowiedniej aplikacji umożliwiającej wymianę komunikatów XML (zapytania i odpowiedzi);

b)

tryb użytkownik-aplikacja (user-to-applicaton mode – U2 A)

Tryb U2 A umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy posiadaczem rachunku TIPS DCA a TIPS GUI. Informacje wyświetlane są w przeglądarce działającej na PC. W celu uzyskania dostępu w trybie U2 A infrastruktura informatyczna musi obsługiwać pliki cookies i JavaScript. Dalsze szczegóły zawarte są w podręczniku użytkownika TIPS.

2)

Sygnatura niezaprzeczalności pochodzenia (Non Repudiation of Origin – NRO) umożliwia odbiorcy komunikatu wykazanie, że komunikat taki został wygenerowany i nie uległ zmianie.

3)

Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA ma kłopoty techniczne i nie jest w stanie złożyć zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM, może zwrócić się do swojego banku centralnego, który podejmie działania w imieniu posiadacza rachunku TIPS DCA przy zachowaniu należytej staranności.

7.   Odpowiednia dokumentacja

Dalsze informacje szczegółowe oraz przykłady objaśniające powyższe zasady zawarte są w podręcznikach użytkownika i specyfikacji UDFS dotyczących TIPS, aktualizowanych okresowo i publikowanych na stronie internetowej EBC w języku angielskim.

Dodatek II

RAMOWA TREŚĆ OPINII O ZDOLNOŚCI I OPINII KRAJOWEJ

RAMOWA TREŚĆ OPINII O ZDOLNOŚCI DOTYCZĄCEJ POSIADACZY RACHUNKÓW TIPS DCA W TARGET2

[nazwa BC]

[adres]

Uczestnictwo w [nazwa systemu]

[miejsce]

[data]

Szanowni Państwo,

Zostaliśmy poproszeni, jako [wewnętrzni lub zewnętrzni] doradcy prawni [nazwa posiadacza rachunku TIPS DCA lub oddziału posiadacza rachunku TIPS DCA] o przedstawienie niniejszej opinii w zakresie zagadnień powstających na podstawie przepisów prawa [kraj, w którym posiadacz rachunku TIPS DCA ma siedzibę – dalej »jurysdykcja«] w związku z uczestnictwem [nazwa posiadacza rachunku TIPS DCA] (zwanego dalej »posiadaczem rachunku TIPS DCA«) w [nazwa systemu będącego komponentem TARGET2] (zwanego dalej »systemem«).

Opinia niniejsza ogranicza się do prawa [jurysdykcja] i odnosi się do stanu prawnego na dzień jej wydania. Przy wydawaniu niniejszej opinii nie brano pod uwagę przepisów prawa obowiązujących w innych krajach i żadne opinie na temat takich przepisów nie są poniżej wyrażane w sposób wyraźny ani dorozumiany. Wszystkie poniższe stwierdzenia i opinie w pełni zachowują ważność na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja], bez względu na to, czy składając zlecenia przekazania płynności lub otrzymując przekazania płynności posiadacz rachunku TIPS DCA działa za pośrednictwem centrali (head office), czy też za pośrednictwem jednego lub większej liczby oddziałów mających siedzibę w [jurysdykcja] lub poza [jurysdykcja].

I.   Badane dokumenty

Sporządzając niniejszą opinię, zbadaliśmy:

(1)

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię [odpowiednie dokumenty założycielskie] posiadacza rachunku TIPS DCA w wersji obowiązującej na dzień sporządzenia niniejszej opinii;

(2)

[jeżeli ma zastosowanie] odpis z [wymienić odpowiedni rejestr spółek] oraz [jeżeli ma zastosowanie] [rejestr instytucji kredytowych lub inny podobny rejestr];

(3)

[w odpowiednim zakresie] kopię posiadanego przez posiadacza rachunku TIPS DCA zezwolenia lub innego dokumentu zezwalającego na świadczenie usług bankowych, inwestycyjnych, usług transferu środków pieniężnych lub innych usług finansowych w [jurysdykcja];

(4)

[jeżeli ma zastosowanie] kopię uchwały podjętej przez zarząd lub inny właściwy organ zarządzający posiadacza rachunku TIPS DCA w dniu [data, rok], poświadczającej wyrażoną przez posiadacza rachunku TIPS DCA zgodę na przestrzeganie postanowień dokumentów systemu w rozumieniu poniższej definicji; oraz

(5)

[wymienić wszystkie pełnomocnictwa i inne dokumenty ustanawiające lub poświadczające wymagane uprawnienia osoby lub osób podpisujących odpowiednie dokumenty systemu (w rozumieniu poniższej definicji) w imieniu posiadacza rachunku TIPS DCA];

a także wszelkie inne dokumenty odnoszące się do sposobu powstania, uprawnień i posiadanych zezwoleń posiadacza rachunku TIPS DCA, niezbędne lub przydatne do przedstawienia niniejszej opinii (zwane dalej »dokumentami posiadacza rachunku TIPS DCA«).

Na potrzeby sporządzenia niniejszej opinii zbadaliśmy także:

(1)

[postanowienia implementujące zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego TIPS w TARGET2] dla systemu z dnia [data] (zwane dalej »zasadami«); oraz

(2)

[…].

Zasady oraz […] będą zwane poniżej »dokumentami systemu« (a wraz z dokumentami posiadacza rachunku TIPS DCA – »dokumentacją«).

II.   Założenia

Na potrzeby sporządzenia niniejszej opinii założyliśmy w odniesieniu do dokumentacji, że:

(1)

dokumenty systemu, które otrzymaliśmy, to oryginały lub poświadczone za zgodność kopie oryginałów;

(2)

postanowienia dokumentów systemu oraz powstające zgodnie z nimi prawa i obowiązki są ważne i prawnie wiążące na podstawie prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system], które jest w nich wskazane jako prawo właściwe, przy czym wybór prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system] jako prawa właściwego dla dokumentów systemu pozostaje ważny zgodnie z prawem [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system];

(3)

sporządzenie dokumentów posiadacza rachunku TIPS DCA pozostawało w zakresie zdolności i uprawnień odpowiednich stron, przy czym dokumenty te zostały przez te strony w sposób ważny zatwierdzone, przyjęte lub uzgodnione oraz, o ile ma to zastosowanie, doręczone; oraz

(4)

dokumenty posiadacza rachunku TIPS DCA są wiążące dla stron, do których są adresowane oraz nie naruszono żadnego ze wskazanych w nich postanowień.

III.   Opinie dotyczące posiadacza rachunku TIPS DCA

A.

Posiadacz rachunku TIPS DCA jest osobą prawną prawidłowo założoną i zarejestrowaną lub w inny sposób utworzoną lub zorganizowaną zgodnie z prawem [jurysdykcja].

B.

Posiadacz rachunku TIPS DCA dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami o charakterze korporacyjnym do wykonywania praw i obowiązków wynikających z dokumentów systemu, których jest stroną.

C.

Nabycie przez posiadacza rachunku TIPS DCA praw, przyjęcie obowiązków wynikających z dokumentów systemu, których ten posiadacz rachunku TIPS DCA jest stroną, ani wykonywanie takich praw i obowiązków nie będzie w żaden sposób naruszało ustawowych lub wykonawczych przepisów prawa [jurysdykcja] mających zastosowanie do posiadacza rachunku TIPS DCA, bądź też postanowień dokumentów posiadacza rachunku TIPS DCA.

D.

Posiadacz rachunku TIPS DCA nie wymaga dodatkowych zezwoleń, zgód, koncesji, powiadomień, rejestracji, czynności notarialnych ani innego rodzaju poświadczeń sądów lub organów administracji, organów orzekających lub organów władzy publicznej właściwych w [jurysdykcja] w związku z przyjmowaniem, skutecznością lub wykonalnością postanowień dokumentów systemu, jak również wykonywaniem praw i obowiązków z nich wynikających.

E.

Posiadacz rachunku TIPS DCA podjął wszelkie niezbędne działania o charakterze korporacyjnym oraz inne czynności wymagane przepisami prawa [jurysdykcja] dla zagwarantowania zgodności z prawem, ważności i wiążącego charakteru zobowiązań podjętych na podstawie dokumentów systemu.

Niniejsza opinia przedstawiona jest na dzień jej sporządzenia i przeznaczona wyłącznie dla [nazwa BC] oraz [posiadacza rachunku TIPS DCA]. Inne podmioty nie są uprawnione do powoływania się na niniejszą opinię, a jej treść bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie podlega ujawnieniu komukolwiek poza odbiorcami, dla których jest przeznaczona, oraz ich doradcami prawnymi, przy czym wyjątek stanowią Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne Europejskiego Systemu Banków Centralnych [oraz [krajowy bank centralny/właściwy organ regulacyjny] w [jurysdykcja]].

Z poważaniem,

[podpis]

RAMOWA TREŚĆ OPINII KRAJOWEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW TIPS DCA W TARGET2 SPOZA EOG

[nazwa BC]

[adres]

[nazwa systemu]

[miejsce]

[data]

Szanowni Państwo,

Zostaliśmy poproszeni jako [zewnętrzni] doradcy prawni [nazwa posiadacza rachunku TIPS DCA lub oddziału posiadacza rachunku TIPS DCA] (zwanego dalej »posiadaczem rachunku TIPS DCA«) o przedstawienie niniejszej opinii w zakresie zagadnień powstających na podstawie przepisów prawa [kraj, w którym posiadacz rachunku TIPS DCA ma siedzibę – dalej »jurysdykcja«] opartej na przepisach prawa [jurysdykcja] w związku z uczestnictwem posiadacza rachunku TIPS DCA w systemie będącym komponentem TARGET2 (zwanym dalej »systemem«). Ilekroć poniżej mowa jest o prawie [jurysdykcja], rozumie się przez to wszelkie mające zastosowanie przepisy prawa [jurysdykcja]. Niniejszą opinię przedstawiamy w oparciu o przepisy prawa [jurysdykcja], ze szczególnym uwzględnieniem posiadacza rachunku TIPS DCA mającego siedzibę poza [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system] w odniesieniu do praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w systemie, zgodnie z treścią zdefiniowanych poniżej dokumentów systemu.

Opinia niniejsza ogranicza się do prawa [jurysdykcja] i odnosi się do stanu prawnego na dzień jej wydania. Przy wydawaniu niniejszej opinii nie brano pod uwagę przepisów prawa obowiązujących w innych krajach i żadne opinie na temat takich przepisów nie są poniżej wyrażane w sposób wyraźny ani dorozumiany. Przyjęliśmy, iż przepisy prawa innych krajów nie mają wpływu na niniejszą opinię.

1.   Badane dokumenty

Dla celów niniejszej opinii zbadaliśmy dokumenty wymienione poniżej, jak również inne dokumenty, których zbadanie uznaliśmy za niezbędne lub wskazane:

(1)

[postanowienia implementujące zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego TIPS w TARGET2] dla systemu z dnia [data] (zwane dalej »zasadami«); oraz

(2)

wszelkie inne dokumenty regulujące funkcjonowanie systemu lub stosunki pomiędzy posiadaczem rachunku TIPS DCA a innymi uczestnikami systemu oraz pomiędzy uczestnikami systemu a [nazwa BC].

Zasady oraz […] są zwane poniżej »dokumentami systemu«.

2.   Założenia

Przedstawiając niniejszą opinię, założyliśmy w odniesieniu do dokumentów systemu, że:

(1)

sporządzenie dokumentów systemu pozostawało w zakresie zdolności i uprawnień odpowiednich stron, przy czym dokumenty te zostały przez te strony w sposób ważny zatwierdzone, przyjęte lub uzgodnione oraz, o ile ma to zastosowanie, doręczone;

(2)

dokumenty systemu oraz powstające zgodnie z nimi prawa i obowiązki są ważne i prawnie wiążące na podstawie prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system], które jest w nich wskazane jako prawo właściwe, przy czym wybór prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system] jako prawa właściwego dla dokumentów systemu pozostaje ważny zgodnie z prawem [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system];

(3)

dokumenty przedstawione nam w formie kopii lub egzemplarzy wzorcowych są zgodne z oryginałami.

3.   Opinia

Na podstawie i z zastrzeżeniem powyższego oraz z zastrzeżeniem poniższych wyjaśnień, wyrażamy poniższą opinię.

3.1.   Specyficzne dla kraju aspekty prawne [w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie]

Następujące właściwości przepisów prawa [jurysdykcja] są zgodne z obowiązkami posiadacza rachunku TIPS DCA wynikającymi z dokumentów systemu i w żaden sposób tym obowiązkom nie uchybiają: [lista specyficznych dla kraju aspektów prawnych].

3.2.   Zagadnienia ogólne związane z upadłością

3.2.a.   Rodzaje postępowania upadłościowego

Jedynymi rodzajami postępowania upadłościowego (włączając postępowanie układowe i naprawcze), przez które na potrzeby niniejszej opinii należy rozumieć wszystkie postępowania dotyczące praw majątkowych posiadacza rachunku TIPS DCA lub jego ewentualnych oddziałów w [jurysdykcja], których przedmiotem może stać się posiadacz rachunku TIPS DCA w [jurysdykcja] są następujące postępowania: [lista nazw postępowań w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie »postępowaniami upadłościowymi«).

Poza postępowaniami upadłościowymi posiadacz rachunku TIPS DCA, jego prawa majątkowe lub jego ewentualne oddziały w [jurysdykcja] mogą stać się w [jurysdykcja] przedmiotem [wyliczenie obejmujące wszelkie właściwe postępowania wstrzymujące spełnianie zobowiązań lub wprowadzające zarząd przymusowy lub komisaryczny, bądź inne postępowania, w wyniku których zlecenia płatnicze kierowane do posiadacza rachunku TIPS DCA lub od niego wychodzące mogą podlegać zawieszeniu, bądź też mogące wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do takich zleceń płatniczych, oraz inne postępowania o podobnym charakterze, wymienione w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie »postępowaniami«).

3.2.b.   Umowy międzynarodowe dotyczące upadłości

[Jurysdykcja] lub wskazane jednostki podziału administracyjnego [jurysdykcja] jest (są) stroną (stronami) następujących umów międzynarodowych dotyczących upadłości: [lista umów mających lub mogących mieć wpływ na niniejszą opinię, o ile mają zastosowanie].

3.3.   Wykonalność dokumentów systemu

Z zastrzeżeniem poniższych uwag, wszystkie postanowienia dokumentów systemu będą wiążące i skuteczne zgodnie z ich warunkami na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja], w tym w szczególności w przypadku wszczęcia w stosunku do posiadacza rachunku TIPS DCA postępowania upadłościowego lub innego postępowania.

W szczególności wyrażamy następującą opinię:

3.3.a.   Przetwarzanie zleceń płatniczych

Postanowienia w zakresie przetwarzania zleceń płatniczych [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad są ważne i wykonalne. W szczególności wszystkie zlecenia płatnicze przetwarzane zgodnie z tymi przepisami będą ważne, wiążące i wykonalne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja]. Postanowienia zasad określające dokładną chwilę, w której zlecenia płatnicze stają się wykonalne i nieodwołalne ([wskazanie odpowiednich przepisów zasad]) są ważne, wiążące i wykonalne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.3.b.   Uprawnienia [nazwa BC] do wykonywania swoich funkcji

Wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowania w stosunku do posiadacza rachunku TIPS DCA nie będzie miało wpływu na uprawnienia i kompetencje [nazwa BC] wynikające z dokumentów systemu. [Wskazać [w zakresie, w jakim ma zastosowanie], że taka sama opinia odnosi się także do wszelkich innych podmiotów świadczących na rzecz posiadacza rachunku TIPS DCA usługi bezpośrednio i koniecznie niezbędne dla uczestnictwa w systemie, np. dostawców usług sieciowych TIPS].

3.3.c.   Środki na wypadek niewykonania zobowiązania

[O ile ma to zastosowanie do posiadacza rachunku TIPS DCA, postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad odnoszących się do przyspieszonego wykonania zobowiązań, które nie stały się jeszcze wymagalne, potrącenia wierzytelności o wykorzystanie wkładów posiadacza rachunku TIPS DCA, dochodzenia praw wynikających z zastawu, zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa, roszczeń o odsetki z tytułu niewykonania zobowiązań oraz wygaśnięcia umów i zakończenia transakcji ([wskazać odpowiednie postanowienia zasad lub dokumentów systemu]) są ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].]

3.3.d.   Zawieszenie i wypowiedzenie

O ile ma to zastosowanie do posiadacza rachunku TIPS DCA, postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad (w odniesieniu do zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa posiadacza rachunku TIPS DCA w systemie w związku z wszczęciem postępowania upadłościowego lub postępowania, względnie w związku z innymi przypadkami niewykonania zobowiązania, wskazanymi w dokumentach systemu bądź też w związku z przypadkiem, gdy posiadacz rachunku TIPS DCA stanowi ryzyko systemowe lub ma poważne trudności operacyjne) są ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.3.e.   Przeniesienie praw (cesja) i zobowiązań

Posiadacz rachunku TIPS DCA nie jest uprawniony do przenoszenia swoich praw lub zobowiązań, zmiany ich treści bądź rozporządzania nimi w inny sposób na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody [nazwa BC].

3.3.f.   Wybór prawa właściwego i jurysdykcja

Postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad, w szczególności postanowienia dotyczące prawa właściwego, rozstrzygania sporów, jurysdykcji i właściwości sądów oraz doręczeń są ważne i wykonalne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.4.   Zaskarżalność świadczeń prowadzących do uprzywilejowania wierzyciela

Jesteśmy zdania, iż zobowiązania wynikające z dokumentów systemu, ich wykonywanie lub przestrzeganie, przed wszczęciem postępowania upadłościowego lub innego postępowania w odniesieniu do posiadacza rachunku TIPS DCA, nie może zostać podważone w ramach wymienionych wyżej postępowań w wyniku uznania ich za świadczenia prowadzące do uprzywilejowania wierzyciela, transakcje podlegające zaskarżeniu, bądź też na innej podstawie wynikającej z przepisów prawa [jurysdykcja].

W szczególności – bez ograniczenia powyższych stwierdzeń – wyrażamy tę opinię w odniesieniu do wszelkich poleceń przelewu złożonych przez jakiegokolwiek uczestnika w systemie. Jesteśmy w szczególności zdania, że postanowienia [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad przewidujące wykonalność i nieodwołalność poleceń przelewu będą ważne i wykonalne oraz że polecenie przelewu złożone przez dowolnego uczestnika i przetwarzane zgodnie z [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad nie może zostać podważone w ramach postępowania upadłościowego lub innego postępowania, w wyniku uznania go za świadczenie prowadzące do uprzywilejowania wierzyciela, transakcję podlegającą zaskarżeniu, bądź też na innej podstawie wynikającej z przepisów prawa [jurysdykcja].

3.5.   Zajęcie

W odniesieniu do przypadku, gdy wierzyciel posiadacza rachunku TIPS DCA wnosi o wydanie na podstawie prawa [jurysdykcja] przez sąd lub organ administracyjny, organ orzekający lub organ publiczny, który jest właściwy dla [jurysdykcja] postanowienia o zajęciu (przez co rozumieć należy również zakazy zaspokajania wierzytelności (freezing orders), postanowienia wydane w ramach postępowania egzekucyjnego (seizure) lub inne procedury prawa prywatnego lub publicznego mające na celu ochronę interesu publicznego bądź interesu wierzycieli posiadacza rachunku TIPS DCA), zwanego dalej »zajęciem« – wyrażamy następującą opinię [dodać analizę i wyjaśnienia].

3.6.   Zabezpieczenie [o ile ma zastosowanie]

3.6.a.   Przeniesienie praw lub aktywów na zabezpieczenie, zastaw oraz transakcje repo

Przeniesienie praw na zabezpieczenie będą ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja]. W szczególności ustanowienie lub dochodzenie praw wynikających z zastawu bądź zawarcie i wykonanie transakcji repo zgodnie z [dodać odnośnik do odpowiednich postanowień umowy z bankiem centralnym] będzie ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.6.b.   Pierwszeństwo roszczeń nabywców praw na zabezpieczenie, zastawników oraz nabywców w ramach transakcji repo przed roszczeniami innych wierzycieli

W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub innego postępowania wobec posiadacza rachunku TIPS DCA prawa lub aktywa przeniesione przez takiego posiadacza rachunku TIPS DCA na zabezpieczenie, względnie zastawione na rzecz [nazwa BC] lub innych uczestników systemu dają zabezpieczonemu wierzycielowi pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami innych wierzycieli tego posiadacza rachunku TIPS DCA, przy czym pierwszeństwo takie nie podlega wyłączeniu ze względu na prawa wierzycieli uprzywilejowanych.

3.6.c.   Dochodzenie uprawnień w odniesieniu do przedmiotu zabezpieczenia

Pomimo wszczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania w stosunku do posiadacza rachunku TIPS DCA, pozostali uczestnicy systemu oraz [nazwa BC] występujący w charakterze [nabywców praw na zabezpieczenie, zastawników lub nabywców w ramach transakcji repo] będą mieli możliwość zaspokojenia się z praw bądź aktywów takiego posiadacza rachunku TIPS DCA w drodze działań [nazwa BC] podjętych zgodnie z zasadami.

3.6.d.   Wymagania co do formy oraz wymagania w zakresie rejestracji

Brak jest wymogów co do formy przeniesienia praw na zabezpieczenie, ustanawiania i wykonywania zastawu w odniesieniu do praw lub aktywów posiadacza rachunku TIPS DCA bądź też zawierania i wykonywania obejmujących takie prawa lub aktywa transakcji repo, przy czym nie obowiązuje także wymóg rejestracji [odpowiednio – przeniesienia praw na zabezpieczenie, zastawu lub transakcji repo], lub jakichkolwiek danych szczegółowych dotyczących [odpowiednio – przeniesienia praw na zabezpieczenie, zastawu lub transakcji repo], względnie powiadamiania o nich jakiegokolwiek sądu, organu administracji, organu orzekającego lub organu władzy publicznej właściwego dla [jurysdykcja].

3.7.   Oddziały [w zakresie, w jakim ma zastosowanie]

3.7.a.   Opinia dotyczy także działań podejmowanych za pośrednictwem oddziałów

Wszystkie powyższe stwierdzenia i opinie odnoszące się do posiadacza rachunku TIPS DCA w pełni zachowują ważność na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja] w przypadkach, w której taki posiadacz rachunku TIPS DCA działa za pośrednictwem jednego lub większej liczby oddziałów mających siedziby poza [jurysdykcja].

3.7.b.   Zgodność z prawem

Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z dokumentów systemu oraz składanie, przesyłanie i odbieranie zleceń płatniczych przez oddział posiadacza rachunku TIPS DCA nie narusza w żaden sposób przepisów prawa [jurysdykcja].

3.7.c.   Wymagane zezwolenia

Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z dokumentów systemu oraz składanie, przesyłanie i odbieranie zleceń płatniczych przez oddział posiadacza rachunku TIPS DCA nie wymaga dodatkowych zezwoleń, zgód czy koncesji, dokonywania powiadomień, rejestracji, czynności notarialnych ani uzyskiwania innego rodzaju poświadczeń sądów lub organów administracji, organów orzekających lub organów władzy publicznej właściwych dla [jurysdykcja].

Niniejsza opinia przedstawiona jest na dzień jej sporządzenia i przeznaczona wyłącznie dla [nazwa BC] oraz [posiadacza DCA]. Inne podmioty nie są uprawnione do powoływania się na niniejszą opinię, a jej treść bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie podlega ujawnieniu komukolwiek poza odbiorcami, dla których jest przeznaczona, oraz ich doradcami prawnymi, przy czym wyjątek stanowią Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne Europejskiego Systemu Banków Centralnych [oraz [krajowy bank centralny/właściwy organ regulacyjny] w [jurysdykcja]].

Z poważaniem,

[podpis]

Dodatek III

HARMONOGRAM OPERACYJNY

1.

Platforma TIPS działa i jest dostępna w trybie U2 A i trybie A2 A przez 24 godzony na dobę, każdego dnia przez cały rok.

2.

Po zakończeniu ostatnich algorytmów w TARGET2 do platformy TIPS wysyłany jest komunikat, po którym inicjowana jest zmiana dnia operacyjnego. Po rozpoczęciu nowego dnia operacyjnego platforma TIPS wysyła do SSP zapis sald na rachunkach TIPS DCA na moment zmiany dnia operacyjnego.

3.

SSP działa we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel, Nowego Roku, Wielkiego Piątku oraz Poniedziałku Wielkanocnego (według kalendarza obowiązującego w miejscu siedziby EBC), 1 maja, 25 grudnia oraz 26 grudnia.

4.

Czasem odniesienia dla systemu jest czas lokalny w siedzibie EBC, tzn. CET (4).

5.

Godziny operacyjne mogą zostać zmienione w razie podjęcia środków zapewnienia ciągłości działania.

6.

Poniższa tabela przedstawia przegląd godzin operacyjnych i istotnych zdarzeń operacyjnych w ciągu dnia. Rozrachunek zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych jest realizowany bez przeszkód 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Przekazania płynności są możliwe przez cały czas, z wyjątkami wskazanymi w tabeli:

Harmonogram SSP

Harmonogram TIPS

(stosowany do rachunków TIPS DCA)

Godzina

Opis

Godzina

Opis

6.45-7.00

Przerwa w działalności na przygotowanie operacji dziennych (5)

 

 

7.00-18.00

Przetwarzanie dzienne

 

 

17.00

Końcowa granica czasowa dla płatności klientowskich

 

 

18.00

Końcowa granica czasowa dla płatności międzybankowych

Końcowa granica czasowa dla przekazania płynnosci (6)

18.00

Końcowa granica czasowa dla przekazania płynnosci (6)

Krótko po 18.00

Zakończenie ostatnich algorytmów

 

 

Po zakończeniu ostatnich algorytmów

Przesłanie komunikatu do TIPS informującego o możliwości przeprowadzenia zmiany dnia operacyjnego

Po otrzymaniu komunikatu od SSP

- Zmiana dnia operacyjnego w TIPS - Zapis sald na rachunkach TIPS DCA i wygenerowanie plików na koniec dnia (księga główna)

18.00-18.45 (7)

Przetwarzanie na koniec dnia

 

 

18.15 (7)

Ogólna końcowa granica czasowa korzystania z operacji kredytowo-depozytowych

 

 

(krótko po) 18.30 (8)

Dane konieczne do dokonania aktualizacji systemów księgowych są dostępne dla BC

 

 

18.45-19.30 (8)

Rozpoczęcie przetwarzania dziennego (nowy dzień operacyjny)

 

 

19.00 (8) -19.30 (7)

Dostarczenie płynności na rachunek w PM

 

 

19.30 (7)

Komunikat o rozpoczęciu procedury i rozrachunek zleceń stałych w celu przekazania płynności z rachunków w PM na subkonta/rachunki techniczne (rozrachunek związany z systemami zewnętrznymi) oraz rozpoczęcie przekazań płynności pomiędzy TARGET2 a TIPS

19.30

Rozpoczęcie przekazań płynności pomiędzy TARGET2 a TIPS

19.30 (8) -22.00

Realizacja dodatkowych przekazań płynności za pośrednictwem ICM dla procedury rozrachunkowej 6 – model w czasie rzeczywistym; realizacja dodatkowych przekazań płynności za pośrednictwem ICM zanim system zewnętrzny przekaże komunikaty o rozpoczęciu cyklu dla procedury rozrachunkowej 6 – model interfejsowy; okres rozrachunku nocnych operacji systemów zewnętrznych (tylko dla procedury rozrachunkowej 6 – model w czasie rzeczywistym i procedury rozrachunkowej 6 – model interfejsowy, dla systemów zewnętrznych)

 

 

22.00-1.00

Faza obsługi technicznej (9)

22:00 - 01:00

Przekazanie płynności niemożliwe z uwagi na zamknięcie SSP

1.00-6.45

Procedura rozrachunku nocnych operacji systemów zewnętrznych (tylko dla procedury rozrachunkowej 6 – model w czasie rzeczywistym i procedury rozrachunkowej 6 – model interfejsowy, dla systemów zewnętrznych)

Przekazania płynności pomiędzy TARGET2 a TIPS

 

 

7.

Aktualne informacje o statusie operacyjnym SSP i platformy TIPS są dostępne odpowiednio w ramach systemu informacyjnego TARGET2 (TARGET2 Information System – T2IS) i systemu informacyjnego TIPS (TIPS Information System), na właściwych podstronach na stronie internetowej EBC. Informacje o statusie operacyjnym SSP i platformy TIPS w ramach systemu T2IS i na stronie internetowej EBC są aktualizowane tylko w standardowych godzinach pracy.

Dodatek IV

TARYFA OPŁAT

Opłaty za usługi TIPS

1.

Od posiadaczy powiązanych rachunków w PM pobiera się następujące opłaty za usługi TIPS w związku z rachunkami TIPS DCA:

Pozycje taryfy

Cena

Objaśnienie

Usługi rozrachunkowe

Zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej

0,20 eurocenta

Pobiera się także od transakcji nierozliczonych

Żądanie zwrotu płatności

0,00

 

Odmowna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności

0,00

 

Pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności

0,20 eurocenta

Pobiera się od posiadacza powiązanego rachunku w PM związanego z uznawanym rachunkiem TIPS DCA (także w przypadku transakcji nierozliczonych)

2.

Za pierwsze dziesięć milionów zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowej i pozytywnych odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności łącznie, otrzymanych przez platformę TIPS do końca 2019 r. opłat nie pobiera się. [Nazwa BC] pobiera od posiadacza powiązanego rachunku w PM opłaty za kolejne zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej i pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności otrzymane przez platformę TIPS do końca 2019 r., w roku następnym.

3.

Opłatami z tytułu zleceń przekazania płynności z PM do TIPS DCA wysłanych z rachunku uczestnika w PM i zleceń przekazania płynności z TIPS DCA do PM otrzymanych na rachunku uczestnika w PM obciąża się posiadacza powiązanego rachunku w PM, zgodnie z dodatkiem VI do załącznika II.

Dodatek V

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ŁĄCZNOŚCI W ODNIESIENIU DO TIPS

USŁUGI DOSTAWCY USŁUG SIECIOWYCH TIPS

Ogólny opis usługi

1.

Dostawca usług sieciowych TIPS zapewnia połączenie posiadaczy rachunków TIPS DCA lub ich podmiotów osiągalnych z platformą TIPS oraz świadczy usługę bezpiecznego przesyłania komunikatów na bazie Zamkniętej Grupy Użytkowników (Closed Group of Users, CGU) i infrastruktury klucza publicznego (PKI), jak również wsparcie i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

2.

Wszystkie usługi świadczone przez dostawcę usług sieciowych TIPS na rzecz posiadaczy rachunków TIPS DCA są oferowane na podstawie odrębnych umów zawieranych pomiędzy tymi podmiotami, zgodnie ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi dostawców usług sieciowych, określonymi w dokumentacji łączności w jej aktualnym brzmieniu (zwanej dalej »dokumentacją łączności«). Dokumentacja łączności jest dostępna na stronie internetowej EBC i składa się z: a) dokumentu zatytułowanego »Łączność – wymogi techniczne« (Connectivity – technical requirements) i następujących załączników do tego dokumentu: »MEPT - Przetwarzanie wymiany komunikatów dla platformy TIPS« (MEPT – Message Exchange Processing for TIPS) i »Procedura weryfikacji zgodności dostawcy usług sieciowych« (NSP Compliance Check Procedure); oraz b) Warunki hostingu łącza TIPS (TIPS connectivity hosting terms and conditions). Posiadacze rachunków TIPS DCA powinni włączać dokumentację łączności do umów zawieranych z dostawcą usług sieciowych TIPS.

3.

Zawarcie przez dostawcę usług sieciowych działającego jako dostawca usług sieciowych TIPS umowy z posiadaczem rachunku TIPS DCA wymaga przeprowadzenia weryfikacji zgodności technicznej takiego dostawcy usług sieciowych z wymogami określonymi w dokumencie »Łączność – wymogi techniczne« (Connectivity – technical requirements). Weryfikacja ta obejmuje, po pierwsze, ocenę oferty technicznej dostawcy usług sieciowych. Jeżeli wynik oceny jest pozytywny, przeprowadza się drugi etap weryfikacji zgodności, który obejmuje serię testów rozwiązań technicznych dostawcy usług sieciowych. Weryfikacja zgodności jest opisana w szczegółach w dokumencie »Procedura weryfikacji zgodności dostawcy usług sieciowych« (NSP Compliance Check Procedure), którym mowa w pkt 2.

4.

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji zgodności dostawca usług sieciowych podpisuje warunki hostingu łącza TIPS z Banca d'Italia. Następnie taki dostawca TIPS może być wykorzystywany przez dowolnego posiadacza rachunku TIPS DCA na podstawie zawieranej pomiędzy nimi odrębnej umowy; w takim wypadku na stronie internetowej EBC publikuje się dla celów informacyjnych nazwy tych podmiotów. Weryfikację zgodności, o której mowa w pkt 3, przeprowadza się w ciągu 120 dni kalendarzowych od daty oficjalnego zawiadomienia danego posiadacza rachunku TIPS DCA o uruchomieniu procedury.

5.

Jeżeli wynik wszystkich etapów weryfikacji zgodności dostawcy usług sieciowych, o której mowa w pkt 3, jest negatywny, [nazwa BC] informuje posiadacza rachunku TIPS DCA, na którego wniosek przeprowadzono ocenę, o której mowa w pkt 3, o odmowie i jej przyczynach.

6.

Na posiadaczach rachunków TIPS DCA spoczywa obowiązek monitorowania, we własnym interesie i na podstawie odrębnej umowy z ich dostawcą usług sieciowych TIPS, czy usługi łączności świadczone przez wybranego przez nich dostawcę usług sieciowych TIPS spełniają wszystkie wymogi techniczne i operacyjne, o których mowa w pkt 2, zarówno w momencie przeprowadzenia procedury weryfikacji zgodności, jak i w całym okresie przyłączenia posiadacza rachunku TIPS DCA do platformy TIPS.

7.

Monitorowanie przez KBC dostarczające platformę TIPS zgodności dostawcy usług sieciowych TIPS z wymogami technicznymi i operacyjnymi odbywa się wyłącznie w interesie ochrony integralności platformy TIPS oraz – co za tym idzie – niezależnie od monitorowania prowadzonego przez posiadaczy rachunków TIPS DCA na podstawie pkt 6.

8.

Dostawca usług sieciowych TIPS może zostać odłączony od platformy TIPS, jeżeli przestanie spełniać warunki określone w dokumentacji łączności zgodnie z pkt 2 lub jeżeli nastąpi wypowiedzenie warunków hostingu łącza TIPS z dowolnej innej przyczyny, zgodnie z postanowieniami tych warunków. W przypadku odłączenia dostawcy usług sieciowych TIPS od platformy TIPS, dostawcę tego usuwa się z listy dostawców usług sieciowych TIPS.

(1)  Obecna polityka Eurosystemu w zakresie miejsca położenia infrastruktury określona jest w następujących komunikatach, dostępnych na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu: a) »Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area« z dnia 3 listopada 1998 r.; b) »The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing« z dnia 27 września 2001 r.; c) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions« z dnia 19 lipca 2007 r.; d) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’« z dnia 20 listopada 2008 r.; e) »The Eurosystem oversight policy framework«, uaktualniona wersja z lipca 2016 r.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/26/WE z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7).

(4)  CET uwzględnia zmianę na czas letni środkowoeuropejski (Central European Summer Time).

(5)  »Operacje dzienne« oznaczają przetwarzanie dzienne i przetwarzanie na koniec dnia.

(6)  Przetwarzane są przekazania płynności wprowadzone do systemu przed końcową granicą czasową.

(7)  Kończy się 15 minut później w ostatnim dniu okresu rezerwy minimalnej Eurosystemu.

(8)  Rozpoczyna się 15 minut później w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerw obowiązkowych Eurosystemu.

(9)  W czasie weekendu lub świąt faza obsługi technicznej trwa przez cały weekend lub święto, tj. od 22:00 w piątek do 1:00 w poniedziałek, albo, w przypadku święta, od 22:00 w ostatnim dniu operacyjnym do 1:00 w następnym dniu operacyjnym.


Top