EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1154R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1154 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 oraz dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (Dz.U. L 175 z 7.7.2017)

C/2017/6732

OJ L 256, 4.10.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1154/corrigendum/2017-10-04/oj

4.10.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/11


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1154 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 oraz dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 175 z dnia 7 lipca 2017 r. )

Strona 715, załącznik II zmieniający załącznik IIIA do rozporządzenia (UE) 2017/1151, pkt 8:

zamiast:

„pkt 2.3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:”,

powinno być:

„pkt 2.4 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:”.

Strona 727, załącznik II zmieniając załącznik IIIA do rozporządzenia (UE) 2017/1151, pkt 36:

zamiast:

„d)

w pkt 1 po tytule »Weryfikacja dynamicznych warunków przejazdu i obliczanie końcowej wartości emisji RDE metodą 1 (metodą ruchomego zakresu uśredniania)« słowa »Etap 1. Segmentacja danych i wykluczenie emisji w cyklu zimnego rozruchu (dodatek 4 pkt 4);« zastępuje się słowami: »Etap 1. Segmentacja danych;«;

e)

w pkt 3.1 po tytule »Weryfikacja dynamicznych warunków przejazdu i obliczanie końcowej wartości emisji RDE metodą 1 (metodą ruchomego zakresu uśredniania)« akapit pierwszy zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

»Obliczenia opisane w niniejszym punkcie są dokonywane od punktu pierwszego (do przodu).«;

f)

w pkt 3.1 po tytule »Weryfikacja dynamicznych warunków przejazdu i obliczanie końcowej wartości emisji RDE metodą 1 (metodą ruchomego zakresu uśredniania)« skreśla się akapit drugi tiret drugie i czwarte;

g)

w pkt 3.2 po tytule »Weryfikacja dynamicznych warunków przejazdu i obliczanie końcowej wartości emisji RDE metodą 1 (metodą ruchomego zakresu uśredniania)« dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku pojazdów NOVC-HEV obliczanie zakresu uśredniania należy rozpocząć w momencie włączenia zapłonu i uwzględnić w nim zdarzenia podczas jazdy, w trakcie których nie ma żadnych emisji CO2.«;

h)

w pkt 5 po tytule »Weryfikacja dynamicznych warunków przejazdu i obliczanie końcowej wartości emisji RDE metodą 1 (metodą ruchomego zakresu uśredniania)« dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku pojazdów kategorii N2 wyposażonych zgodnie z dyrektywą 92/6/EWG w urządzenie ograniczające prędkość pojazdu do 90 km/h udział zakresów autostradowych w całym badaniu musi wynosić co najmniej 5 %.«;

i)

w pkt 5.3 po tytule »Weryfikacja dynamicznych warunków przejazdu i obliczanie końcowej wartości emisji RDE metodą 1 (metodą ruchomego zakresu uśredniania)« dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku badania pojazdów NOVC-HEV i tylko wówczas, gdy określony wymóg minimalny 50 % nie jest spełniony, górna dodatnia tolerancja tol 1 może być zwiększana stopniowo o 1 punkt procentowy aż do osiągnięcia celu 50 % normalnych zakresów. Przy stosowaniu tej metody tol 1 nie przekracza nigdy 50 %.«;

j)

w pkt 6.1 po tytule »Weryfikacja dynamicznych warunków przejazdu i obliczanie końcowej wartości emisji RDE metodą 1 (metodą ruchomego zakresu uśredniania)« dodaje się akapit w brzmieniu:

»Dla wszystkich zakresów uśredniania, w tym punktów danych dotyczących zimnego rozruchu, jak określono w dodatku 4 pkt 4, funkcję ważenia ustala się na 1.«;”,

powinno być:

„36a)

w dodatku 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1 słowa »Etap 1. Segmentacja danych i wykluczenie emisji w cyklu zimnego rozruchu (dodatek 4 pkt 4);« zastępuje się słowami: »Etap 1. Segmentacja danych;«;

b)

pkt 3.1 akapit pierwszy ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

»Obliczenia opisane w niniejszym punkcie są dokonywane od punktu pierwszego (do przodu).«;

c)

skreśla się pkt 3.1 akapit drugi tiret drugie i czwarte;

d)

w pkt 3.2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku pojazdów NOVC-HEV obliczanie zakresu uśredniania należy rozpocząć w momencie włączenia zapłonu i uwzględnić w nim zdarzenia podczas jazdy, w trakcie których nie ma żadnych emisji CO2.«;

e)

w pkt 5 po tytule »WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I NORMALNOŚCI PRZEJAZDU« dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku pojazdów kategorii N2 wyposażonych zgodnie z dyrektywą 92/6/EWG w urządzenie ograniczające prędkość pojazdu do 90 km/h udział zakresów autostradowych w całym badaniu musi wynosić co najmniej 5 %.«;

f)

w pkt 5.3 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku badania pojazdów NOVC-HEV i tylko wówczas, gdy określony wymóg minimalny 50 % nie jest spełniony, górna dodatnia tolerancja tol 1 może być zwiększana stopniowo o 1 punkt procentowy aż do osiągnięcia celu 50 % normalnych zakresów. Przy stosowaniu tej metody tol 1 nie przekracza nigdy 50 %.«;

g)

w pkt 6.1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Dla wszystkich zakresów uśredniania, w tym punktów danych dotyczących zimnego rozruchu, jak określono w dodatku 4 pkt 4, funkcję ważenia ustala się na 1.«.”.


Top