EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1091

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1091 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do wykazu substancji, które można dodawać do produktów zbożowych przetworzonych, żywności dla dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/2255

Dz.U. L 158 z 21.6.2017, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1091/oj

21.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/5


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1091

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

zmieniające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do wykazu substancji, które można dodawać do produktów zbożowych przetworzonych, żywności dla dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (1), w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 609/2013 ustanowiono wykaz unijny substancji, które można dodawać do jednej lub kilku kategorii żywności, o których mowa w art. 1 ust. 1. Zgodnie z art. 22 rozporządzenia wykaz unijny będzie miał zastosowanie od daty rozpoczęcia stosowania odpowiednich aktów delegowanych przyjętych na podstawie art. 11 tego rozporządzenia. Wykaz unijny można zmieniać zgodnie z wymogami ustanowionymi w art. 16 powyższego rozporządzenia.

(2)

W opinii z dnia 6 stycznia 2006 r. (2) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Urząd) stwierdził, że stosowanie diglicynianiu żelaza(II) jako źródła żelaza w żywności przeznaczonej dla ogółu ludności, suplementach diety i środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym w żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, nie budzi obaw co do bezpieczeństwa.

(3)

Diglicynianu żelaza(II) nie włączono do załącznika do rozporządzenia (UE) nr 609/2013 jako źródła żelaza dodawanego do produktów zbożowych przetworzonych oraz żywności dla dzieci, ponieważ trwał przegląd przepisów mających zastosowanie do tych produktów. Jako że ten przegląd wymaga dodatkowych ocen naukowych, które nie zostaną ukończone w najbliższym czasie, w świetle dobrych praktyk administracyjnych nie należy dłużej odkładać aktualizacji wykazu unijnego polegającej na włączeniu diglicynianu żelaza(II) jako źródła żelaza w produktach zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci.

(4)

W związku z otrzymanym wnioskiem Komisja zwróciła się do Urzędu o wydanie opinii w sprawie bezpieczeństwa i dostępności biologicznej soli wapniowych fosforylowanych oligosacharydów (POs-Ca®) jako źródła wapnia dodawanego w celach odżywczych do żywności, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. W opinii z dnia 26 kwietnia 2016 r. (3) Urząd stwierdził, że stosowanie tej substancji w powyższych kategoriach żywności nie budzi obaw co do bezpieczeństwa, jeśli spełnione są określone warunki, które wyszczególniono w opinii. Urząd zaznaczył, że ta substancja stanowiłaby jedno z głównych źródeł ogólnego średniego dziennego spożycia wapnia.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia (UE) nr 609/2013.

(6)

Przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami i uwzględniono otrzymane opinie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 609/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 kwietnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35.

(2)  Panel EFSA ds. dodatków do żywności, przypraw, pomocy przetwórczych i materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, opinia w sprawie diglicynianu żelaza(II) jako źródła żelaza stosowanego w produkcji żywności i w suplementach diety, Dziennik EFSA (2006) 299, 1–17.

(3)  Panel EFSA ds. dodatków do żywności i składników pokarmowych, 2016, opinia naukowa w sprawie soli wapniowych fosforylowanych oligosacharydów (POs-Ca®) jako źródła wapnia dodawanego w celach odżywczych do żywności, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, Dziennik EFSA 2016;14(6):4488.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 609/2013 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części dotyczącej substancji „Wapń” po pozycji „L-pidolan wapnia” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„sole wapniowe fosforylowanych oligosacharydów

 

 

X”

 

b)

w części dotyczącej substancji „Żelazo” pozycja „diglicynian żelaza(II)” otrzymuje brzmienie:

„diglicynian żelaza(II)

X

X

X

X”


Top