EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2282

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2282 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1275/2008, (WE) nr 107/2009, (WE) nr 278/2009, (WE) nr 640/2009, (WE) nr 641/2009, (WE) nr 642/2009, (WE) nr 643/2009, (UE) nr 1015/2010, (UE) nr 1016/2010, (UE) nr 327/2011, (UE) nr 206/2012, (UE) nr 547/2012, (UE) nr 932/2012, (UE) nr 617/2013, (UE) nr 666/2013, (UE) nr 813/2013, (UE) nr 814/2013, (UE) nr 66/2014, (UE) nr 548/2014, (UE) nr 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 oraz (UE) 2016/2281 w odniesieniu do dopuszczalnych odchyleń w procedurach weryfikacji (Tekst mający znaczenie dla EOG )

C/2016/7767

OJ L 346, 20.12.2016, p. 51–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2282/oj

20.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/51


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2282

z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1275/2008, (WE) nr 107/2009, (WE) nr 278/2009, (WE) nr 640/2009, (WE) nr 641/2009, (WE) nr 642/2009, (WE) nr 643/2009, (UE) nr 1015/2010, (UE) nr 1016/2010, (UE) nr 327/2011, (UE) nr 206/2012, (UE) nr 547/2012, (UE) nr 932/2012, (UE) nr 617/2013, (UE) nr 666/2013, (UE) nr 813/2013, (UE) nr 814/2013, (UE) nr 66/2014, (UE) nr 548/2014, (UE) nr 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 oraz (UE) 2016/2281 w odniesieniu do dopuszczalnych odchyleń w procedurach weryfikacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Doświadczenia związane z wykonywaniem rozporządzeń Komisji w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu przyjętych na podstawie dyrektywy 2009/125/WE wykazały, że dopuszczalne odchylenia, które przewidziano w środkach wykonawczych i które zgodnie z zamierzeniem miały być stosowane jedynie przez krajowe organy nadzoru rynku, były wykorzystywane przez niektórych producentów i importerów przy ustalaniu wartości obowiązkowo włączanych do dokumentacji technicznej lub przy interpretowaniu tych wartości po to, by umożliwić osiągnięcie przez dane produkty zgodności lub wykazanie się większą wydajnością tych produktów.

(2)

Dopuszczalne odchylenia stworzono w celu uwzględnienia odchyleń, które powstają podczas pomiarów wykonywanych podczas badań weryfikacyjnych i które wynikają z różnic między oprzyrządowaniem pomiarowym stosowanym przez producentów, importerów i organy nadzoru w różnych częściach Unii. Producenci lub importerzy nie powinni stosować dopuszczalnych odchyleń do celów weryfikacji po to, by ustalić wartości podawane w dokumentacji technicznej lub by zinterpretować te wartości w celu osiągnięcia zgodności z przepisami w sprawie ekoprojektu lub w celu wykazania wydajności większej niż wydajność rzeczywista wynikająca z pomiarów i obliczeń. Parametry podawane lub publikowane przez producenta lub importera nie powinny być bardziej korzystne dla tych podmiotów niż wartości zawarte w dokumentacji technicznej.

(3)

Aby zapewnić uczciwą konkurencję, aby osiągnąć oszczędności energii stanowiące cel tych rozporządzeń oraz aby zapewnić konsumentom dokładne informacje o wydajności środowiskowej i funkcjonalnej produktów, należy uściślić, że dopuszczalne odchylenia ustanowione w środkach wykonawczych mogą być stosowane jedynie przez organy państw członkowskich do celów sprawdzania zgodności.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 (2), (WE) nr 107/2009 (3), (WE) nr 278/2009 (4), (WE) nr 640/2009 (5), (WE) nr 641/2009 (6), (WE) nr 642/2009 (7), (WE) nr 643/2009 (8), (UE) nr 1015/2010 (9), (UE) nr 1016/2010 (10), (UE) nr 327/2011 (11), (UE) nr 206/2012 (12), (UE) nr 547/2012 (13), (UE) nr 932/2012 (14), (UE) nr 617/2013 (15), (UE) nr 666/2013 (16), (UE) nr 813/2013 (17), (UE) nr 814/2013 (18), (UE) nr 66/2014 (19), (UE) nr 548/2014 (20), (UE) nr 1253/2014 (21), (UE) 2015/1095 (22), (UE) 2015/1185 (23), (UE) 2015/1188 (24), (UE) 2015/1189 (25) oraz (UE) 2016/2281 (26).

(5)

Z danych uzyskanych od podmiotów działających w przemyśle oświetleniowym wynika, że przepisy rozporządzeń (WE) nr 244/2009 (27), (WE) nr 245/2009 (28) i (UE) nr 1194/2012 (29) przyniosłyby usunięcie z obrotu wielu rodzajów lamp mających być alternatywą dla mniej wydajnych rodzajów objętych zakazem (np. lamp halogenowych na napięcie sieciowe mających zastępować tradycyjne żarówki), jeśli zabronione byłoby stosowanie przez producentów metody deklarowania danych i informacji opisanej we wzorcach jednostki miar, na których opierają się dopuszczalne odchylenia przewidziane w tych rozporządzeniach w sposób stanowiący obecnie praktykę w całej przedmiotowej gałęzi przemysłu. Nie należy zatem tych zmieniać tych rozporządzeń niniejszym rozporządzeniem, ale należy uściślić zamierzone zastosowanie odchyleń w związku z ponowną oceną związanych z tym minimalnych wymogów w ramach następnego przeglądu tych rozporządzeń.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1275/2008

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1275/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 107/2009

W załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 107/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 278/2009

W załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 278/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 640/2009

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 640/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 641/2009

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 641/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 642/2009

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 642/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 643/2009

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 643/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1015/2010

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1015/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1016/2010

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1016/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IX do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 327/2011

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 327/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem X do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 206/2012

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 206/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 547/2012

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 547/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 932/2012

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 932/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 617/2013

W rozporządzeniu (UE) nr 617/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 pkt 20) drugie wystąpienie lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

dzielenie przez 1 000 powoduje przeliczenie mega na giga;”;

2)

w załącznikach II i III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XIV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 15

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 666/2013

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 666/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 813/2013

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 813/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XVI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 814/2013

W załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 814/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XVII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 18

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 66/2014

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 66/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XVIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 548/2014

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 548/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XIX do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 20

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1253/2014

W załączniku VI do rozporządzenia (UE) nr 1253/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XX do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 21

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2015/1095

W załącznikach IX, X i XI do rozporządzenia (UE) 2015/1095 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XXI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 22

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2015/1185

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2015/1185 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XXII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 23

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2015/1188

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2015/1188 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XXIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 24

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2015/1189

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2015/1189 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XXIV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 25

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2016/2281

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2016/2281 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XXV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 26

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia (Dz.U. L 339 z 18.12.2008, s. 45).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (Dz.U. L 36 z 5.2.2009, s. 8).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy (Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 3).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 26).

(6)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami (Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 35).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 42).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 53).

(9)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 21).

(10)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 31).

(11)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (Dz.U. L 90 z 6.4.2011, s. 8).

(12)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz.U. L 72 z 10.3.2012, s. 7).

(13)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 547/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp do wody (Dz.U. L 165 z 26.6.2012, s. 28).

(14)  Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 932/2012 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 278 z 12.10.2012, s. 41).

(15)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 13).

(16)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy (Dz.U. L 192 z 13.7.2013, s. 24).

(17)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 136).

(18)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 162).

(19)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych (Dz.U. L 29 z 31.1.2014, s. 33).

(20)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy (Dz.U. L 152 z 22.5.2014, s. 1).

(21)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.U. L 337 z 25.11.2014, s. 8).

(22)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy (Dz.U. L 177 z 8.7.2015, s. 19).

(23)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz.U. L 193 z 21.7.2015, s. 1).

(24)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Dz.U. L 193 z 21.7.2015, s. 76).

(25)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. L 193 z 21.7.2015, s. 100).

(26)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(27)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (Dz.U. L 76 z 24.3.2009, s. 3).

(28)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 76 z 24.3.2009, s. 17).

(29)  Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia (Dz.U. L 342 z 14.12.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Zmiany w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1275/2008

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

1.   PROCEDURA WERYFIKACJI

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli zamieszczonej poniżej.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli zamieszczonej poniżej.

6)

Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 5, nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II pkt 8 i w części 2 niniejszego załącznika. Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli zamieszczonej poniżej i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Rodzaj wymogu

Kategoria

Tolerancja

Załącznik II, pkt 1 lit. a) i b) lub pkt 2 lit. a) i b)

W przypadku wymogów dotyczących zużycia energii większego niż 1,00 W

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

W przypadku wymogów dotyczących zużycia energii nieprzekraczającego lub równego 1,00 W

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 0,10 W.

Załącznik II pkt 3 lit. c) i pkt 4 lit. a)

Nie dotyczy

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

2.   PROCEDURA BADAWCZA DLA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

W celu zbadania zgodności z wymogami określonymi w załączniku II pkt 3 lit. c) i pkt 4 lit. a) organy państw członkowskich stosują procedurę określoną w części 1 niniejszego załącznika po uprzednim dokonaniu, zależnie od okoliczności, wyłączenia lub odłączenia wszystkich portów sieci danego urządzenia.

W celu zbadania zgodności z pozostałymi wymogami określonymi w pkt 3 i 4 załącznika II organy państw członkowskich badają jedno urządzenie w sposób opisany poniżej:

Jeżeli urządzenie ma, zgodnie z dokumentacją techniczną, jeden rodzaj portu sieciowego oraz jeśli są dostępne co najmniej dwa porty tego rodzaju, jeden z tych portów wybiera się losowo i podłącza go do odpowiedniej sieci zgodnej z maksymalną specyfikacją parametrów portu. W przypadku gdy występuje kilka portów sieci bezprzewodowej tego samego rodzaju, w miarę możliwości wyłącza się pozostałe porty sieci bezprzewodowej. W przypadku gdy występuje kilka portów sieci przewodowej tego samego rodzaju, do celów weryfikacji wymogów określonych w pkt 3 załącznika II w miarę możliwości wyłącza się pozostałe porty. W przypadku gdy dostępny jest tylko jeden port, podłącza się go do odpowiedniej sieci zgodnej z maksymalną specyfikacją parametrów portu.

Urządzenie ustawia się w tryb włączenia. Gdy urządzenie działa poprawnie w trybie włączenia, może przejść w stan zapewniający tryb czuwania przy podłączeniu do sieci i dokonuje się pomiaru zużycia energii. Następnie urządzenie odbiera poprzez port sieciowy odpowiedni impuls i sprawdza się, czy nastąpiło ponowne włączenie urządzenia.

W przypadku gdy urządzenie ma, zgodnie z dokumentacją techniczną, więcej niż jeden rodzaj portu sieciowego, dla każdego rodzaju portu sieciowego powtarza się poniższą procedurę. W przypadku występowania co najmniej dwóch portów sieciowych danego typu, wybiera się losowo jeden port dla każdego rodzaju portu sieciowego i dany port podłącza się do odpowiedniej sieci zgodnej z maksymalną specyfikacją parametrów portu.

W przypadku gdy dla danego rodzaju portu dostępny jest tylko jeden port, podłącza się go do odpowiedniej sieci zgodnej z maksymalną specyfikacją parametrów portu. W miarę możliwości wyłącza się nieużywane porty bezprzewodowe. W przypadku weryfikacji wymogów określonych w pkt 3 załącznika II, nieużywane porty sieci przewodowej należy w miarę możliwości wyłączyć.

Urządzenie ustawia się w tryb włączenia. Gdy urządzenie działa poprawnie w trybie włączenia, może przejść w stan zapewniający tryb czuwania przy podłączeniu do sieci i dokonuje się pomiaru zużycia energii. Następnie urządzenie odbiera poprzez port sieciowy odpowiedni impuls i sprawdza się, czy nastąpiło ponowne włączenie. W przypadku gdy jeden fizyczny port sieciowy jest współdzielony przez co najmniej dwa rodzaje (logicznych) portów sieciowych, procedurę tę powtarza się dla każdego rodzaju logicznego portu sieciowego, przy czym pozostałe porty sieciowe są odłączone pod względem logicznym.”.


ZAŁĄCZNIK II

Zmiany w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 107/2009

1.

W załączniku I pkt 5 uchyla się akapit drugi.

2.

Załącznik II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

6)

Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 5, nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku I.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Przepisy zawarte w załączniku I pkt 1 i 2 (zależnie od okoliczności)

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

W przypadku zużycia energii większego niż 1,00 W

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

W przypadku zużycia energii nieprzekraczającego lub równego 1,00 W

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 0,10 W.”


ZAŁĄCZNIK III

Zmiany w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 278/2009

1.

W załączniku I pkt 2 uchyla się akapit drugi.

2.

Załącznik II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli zamieszczonej poniżej.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli zamieszczonej poniżej.

6)

Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 5, nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku I.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli zamieszczonej poniżej i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Stan bez obciążenia

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 0,10 W.

Średnia arytmetyczna sprawności w warunkach obciążenia 1–4, określonych w załączniku I.

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.”


ZAŁĄCZNIK IV

Zmiany w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 640/2009

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów), w tym straty całkowite (1-η) jako kryterium decydujące w odniesieniu do wydajności, są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 3.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4)

W przypadku nieosiągnięcia wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c):

a)

przez modele produkowane w liczbie mniejszej niż pięć rocznie, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem;

b)

przez modele produkowane w liczbie nie mniejszej niż pięć rocznie, organy państwa wybierają dodatkowo trzy urządzenia tego samego modelu do celów badań. Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości, w tym strat całkowitych (1-η) jako kryterium decydującego w odniesieniu do wydajności, pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 3.

5)

Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 4 lit. b), nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

6)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3, 4 lit. a) i 5 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 3 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–6. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 3

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Silniki w zakresie mocy 0,75–150 kW

Silniki w zakresie mocy 150–375 kW

Całkowite straty (1-η)

Maksymalnie 15 % powyżej wartości obliczonych na podstawie deklarowanych wartości zgodnie z załącznikiem I.

Maksymalnie 10 % powyżej wartości obliczonych na podstawie deklarowanych wartości zgodnie z załącznikiem I.”


ZAŁĄCZNIK V

Zmiany w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 641/2009

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

6)

Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 5, nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametr

Dopuszczalne odchylenie na potrzeby weryfikacji

Współczynnik efektywności energetycznej

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 7 %.”


ZAŁĄCZNIK VI

Zmiany w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 642/2009

1.

Uchyla się załącznik II część 1 lit. c) tiret czwarte.

2.

Tytuł załącznika III otrzymuje brzmienie „Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku”.

3.

Załącznik III część A otrzymuje brzmienie:

„A.

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, procedurę opisaną poniżej. Państwa członkowskie stosują środki określone w pkt 2 lit. a), pkt 2 lit. b) i pkt 3 także podczas procedury weryfikacji określonej w części B niniejszego załącznika.

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

6)

Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 5, nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody obliczeń określone w załączniku I i warunki pomiaru określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Zużycie energii w trybie włączenia podane w załączniku I część 1 pkt 1 i 2.

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 7 %.

Tryb wyłączenia/czuwania, zależnie od okoliczności, podane w załączniku I część 2 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt 2 lit. a) i b)

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 0,10 W.

Współczynnik wartości szczytowej luminancji podany w załączniku I część 5

Wartość ustalona nie może być niższa niż 60 % najjaśniejszej szczytowej luminancji w trybie włączenia dostępnej w telewizorze.”

4.

Załącznik III część B akapit dziewiąty, dziesiąty, jedenasty i dwunasty otrzymuje brzmienie:

„Uznaje się, że model jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli wyniki dla każdego rodzaju portu sieciowego nie przekraczają wartości deklarowanej o więcej niż 7 %.

W przeciwnym wypadku badane są kolejne trzy urządzenia. Uznaje się, że model jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli średnia arytmetyczna ustalonych wartości nie przekracza wartości deklarowanej o więcej niż 7 %.

W przeciwnym wypadku uznaje się, że model nie spełnia wymogów.

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu organy państwa członkowskiego przekazują bezzwłocznie wyniki badań oraz pozostałe istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.”.


ZAŁĄCZNIK VII

Zmiany w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 643/2009

Załącznik V otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK V

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załącznikach III i IV.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Pojemność brutto

Wartość ustalona nie jest niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 3 % lub 1 litr, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa.

Pojemność użytkowa

Wartość ustalona nie jest niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 3 % lub 1 litr, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa. Jeżeli istnieje możliwość regulowania przez użytkownika pojemności komory piwnicznej kosztem pojemności komory do przechowywania świeżej żywności i odwrotnie, pojemność bada się po uprzednim zmniejszeniu pojemności komory piwnicznej do minimum.

Zdolność zamrażania

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

Zużycie energii

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej (E24h ) o więcej niż 10 %.

Pobór mocy urządzeń chłodniczych o pojemności użytkowej poniżej 10 litrów

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 0,10 W.

Wilgotność urządzeń do przechowywania wina

Wartość ustalona względnej wilgotności nie może przekraczać deklarowanego zakresu o więcej niż 10 %.”


ZAŁĄCZNIK VIII

Zmiany w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1015/2010

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele pralek dla gospodarstw domowych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele pralek dla gospodarstw domowych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państw członkowskich stosują procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane, zgodne z aktualnym stanem nauki, wiarygodne, dokładne i odtwarzalne metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Roczne zużycie energii (AE C)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości AE C o więcej niż 10 %.

Współczynnik efektywności prania (I W)

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości I W o więcej niż 4 %.

Zużycie energii (E t)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości E t o więcej niż 10 %. Jeśli zachodzi potrzeba doboru kolejnych egzemplarzy, średnia arytmetyczna wartości ustalonych dla tych trzech egzemplarzy nie może przekraczać deklarowanej wartości E t o więcej niż 6 %.

Czas programu (T t)

Wartości ustalone nie mogą przekraczać deklarowanych wartości T t o więcej niż 10 %.

Zużycie wody (W t)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości W t o więcej niż 10 %.

Zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania (P o oraz P l)

Ustalone wartości zużycia energii P o i P l wynoszące powyżej 1,00 W nie mogą przekraczać deklarowanych wartości P o i P l o więcej niż 10 %. Ustalone wartości zużycia energii P o i P l wynoszące 1,00 W lub mniej nie mogą przekraczać deklarowanych wartości P o i P l o więcej niż 0,10 W.

Czas trwania trybu czuwania (T l)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości T l o więcej niż 10 %.”


ZAŁĄCZNIK IX

Zmiany w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1016/2010

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państw członkowskich stosują procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane, zgodne z aktualnym stanem nauki, wiarygodne, dokładne i odtwarzalne metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Roczne zużycie energii (AEC)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości AEC o więcej niż 10 %.

Współczynnik efektywności zmywania (IC)

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości IC o więcej niż 10 %.

Współczynnik efektywności suszenia (ID)

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości ID o więcej niż 19 %.

Zużycie energii (Et)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości Et o więcej niż 10 %. Jeśli zachodzi potrzeba doboru kolejnych egzemplarzy, średnia arytmetyczna wartości ustalonych dla tych trzech egzemplarzy nie może przekraczać deklarowanej wartości E t o więcej niż 6 %.

Czas programu (Tt)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanych wartości Tt o więcej niż 10 %.

Zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania (P o oraz P l)

Ustalone wartości zużycia energii P o i P l wynoszące powyżej 1,00 W nie mogą przekraczać deklarowanych wartości P o i P l o więcej niż 10 %. Ustalone wartości zużycia energii P o i P l wynoszące 1,00 W lub mniej nie mogą przekraczać deklarowanych wartości P o i P l o więcej niż 0,10 W.

Czas trwania trybu czuwania (Tl)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości Tl o więcej niż 10 %.”


ZAŁĄCZNIK X

Zmiany w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 327/2011

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 3.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4)

W przypadku nieosiągnięcia wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c):

a)

przez modele produkowane w liczbie mniejszej niż pięć rocznie, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem;

b)

przez modele produkowane w liczbie nie mniejszej niż pięć rocznie, organy państwa wybierają dodatkowo trzy urządzenia tego samego modelu do celów badań. Modele uznaje się za zgodne z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 3.

5)

Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 4 lit. b), nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

6)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3, 4 lit. a) i 5 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 3 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–6. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 3

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametr

Dopuszczalne odchylenie na potrzeby weryfikacji

Sprawność ogólna (η e)

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości wynoszącej 90 % odpowiedniej wartości deklarowanej.”


ZAŁĄCZNIK XI

Zmiany w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 206/2012

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

6)

Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 5, nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER)

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 8 %.

Wskaźnik sezonowej efektywności (SCOP)

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 8 %.

Pobór mocy w trybie wyłączenia

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

Pobór mocy w trybie czuwania

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej (EERrated)

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

Znamionowy wskaźnik efektywności (COPrated)

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

Poziom mocy akustycznej

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 2 dB(A).”


ZAŁĄCZNIK XII

Zmiany w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 547/2012

Załącznik IV otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 2.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 2.

6)

Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 5, nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku III.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 2 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 2

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Sprawność w optymalnym punkcie pracy pompy (ηΒΕΡ)

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Sprawność przy obciążeniu częściowym pompy (ηΡ L)

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Sprawność przy przeciążeniu pompy (ηΟ L)

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.”


ZAŁĄCZNIK XIII

Zmiany w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 932/2012

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państw członkowskich stosują procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane, zgodne z aktualnym stanem nauki, wiarygodne, dokładne i odtwarzalne metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Ważone roczne zużycie energii (AEC)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości AEC o więcej niż 6 %.

Ważone zużycie energii (Et)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości Et o więcej niż 6 %.

Ważona wydajność skraplania (Ct)

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości Ct o więcej niż 6 %.

Ważony czas programu (Tt)

Wartości ustalone nie mogą przekraczać deklarowanych wartości Tt o więcej niż 6 %.

Zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania (P o oraz P l)

Ustalone wartości zużycia energii P o i P l wynoszące powyżej 1,00 W nie mogą przekraczać deklarowanych wartości P o i P l o więcej niż 6 %. Ustalone wartości zużycia energii P o i P l wynoszące 1,00 W lub mniej nie mogą przekraczać deklarowanych wartości P o i P l o więcej niż 0,10 W.

Czas trwania trybu czuwania (Tl)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości Tl o więcej niż 6 %.”


ZAŁĄCZNIK XIV

Zmiany w załącznikach II i III do rozporządzenia (UE) nr 617/2013

1)

W załączniku II pkt 6.2.1 otrzymuje brzmienie:

„6.2.1.

Komputer zmniejsza prędkość jakiegokolwiek aktywnego połączenia z siecią Ethernet o przepustowości 1 gigabit na sekundę (Gb/s) lub wyższej, przy przechodzeniu na tryb uśpienia lub tryb wyłączenia z aktywowaną funkcją WOL.”.

2)

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Dokonywanie pomiarów przez organy nadzoru rynku i weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

1.   POMIARY

Na potrzeby zgodności i weryfikacji zgodności z odpowiednimi wymogami niniejszego rozporządzenia pomiary i obliczenia wykonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych, wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, których wyniki uznaje się za obarczone niską niepewnością.

Komputery wprowadzane do obrotu bez systemu operacyjnego, który może współdziałać z systemem zaawansowanego interfejsu zarządzania konfiguracją i energią (ACPI) lub analogicznym systemem podlegają badaniom z zainstalowanym systemem operacyjnym współdziałającym z ACPI lub analogicznym systemem.

2.   WERYFIKACJA ZGODNOŚCI PRODUKTU PRZEZ ORGANY NADZORU RYNKU

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu lub konfigurację modelu.

2)

Model lub konfigurację modelu uznaje się za zgodne z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu lub konfigurację modelu zgodnie z częścią 3–5 niniejszego załącznika, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w części 3 i 4 niniejszego załącznika, a model spełnia wymogi dotyczące funkcji zarządzania zasilaniem określone w części 5 niniejszego załącznika.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie konfiguracje modelu objęte tymi samymi informacjami o produkcie (zgodnie z załącznikiem II pkt 7.1.2 i 7.3.2) nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieosiągnięcia wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wybierają w celu przetestowania trzy dodatkowe urządzenia tego samego modelu lub przynajmniej jedną konfigurację modelu objęte tymi samymi informacjami o produkcie (zgodnie z załącznikiem II pkt 7.1.2 i 7.3.2).

5)

Model lub konfigurację modelu uznaje się za zgodne z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami podanymi w części 3 i 4 niniejszego załącznika oraz jeśli urządzenia te spełniają wymogi dotyczące funkcji zarządzania zasilaniem określone w części 5 niniejszego załącznika.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie konfiguracje modelu objęte tymi samymi informacjami o produkcie (podane zgodnie z załącznikiem II pkt 7.1.2 i 7.3.2) nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w niniejszym załączniku.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w części 3 i 4 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się żadnych innych odchyleń.

3.   E TEC, TRYB UŚPIENIA, TRYB WYŁĄCZENIA I STAN NAJNIŻSZEGO POBORU MOCY:

1)

Odnośnie do wymogów dotyczących poboru mocy przekraczających 1,00 W lub w przypadku gdy wymogi dotyczące zużycia energii określone w zużyciu energii ogółem skutkują wymogiem dotyczącym poboru mocy większym niż 1,00 W w co najmniej jednym trybie poboru mocy, uznaje się, że konfiguracja modelu jest zgodna z odpowiednimi wymogami określonymi w załączniku II pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 i 2.3, jeśli wyniki badań nie przekraczają odpowiednich dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji podanych w tabeli zamieszczonej poniżej.

Odchylenia na potrzeby weryfikacji odnośnie do wymogów dotyczących poboru mocy przekraczających 1,00 W

Ustalone wymogi

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Załącznik II pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 2.3

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 7 %.

Załącznik II pkt 2.2 (z włączeniem lub z wyłączeniem dodatkowych limitów wymienionych w pkt 2.4)

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 7 %.

Dodatkowe limity przewidziane w załączniku II pkt 2.4 można dodać do wymogów określonych w pkt 2.2, jeśli produkt wprowadza się do obrotu z aktywowaną funkcją WOL w trybie uśpienia. Konfigurację modelu należy poddać badaniom zarówno z aktywowaną, jak i wyłączoną funkcją WOL i powinna ona spełniać oba wymogi. W przypadku gdy konfigurację danego modelu wprowadza się do obrotu bez zdolności łączenia się z Ethernetem, jej badania przeprowadza się bez włączonej funkcji WOL.

2)

Odnośnie do wymogów dotyczących poboru mocy wynoszących 1,00 W lub mniej uznaje się, że konfiguracja modelu jest zgodna z odpowiednimi wymogami określonymi w załączniku II pkt 3.1 i 4.1, jeśli wyniki badań nie przekraczają odpowiednich dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji podanych w tabeli zamieszczonej poniżej.

Odchylenia na potrzeby weryfikacji odnośnie do wymogów dotyczących poboru mocy wynoszących 1,00 W lub mniej

Ustalone wymogi

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Załącznik II pkt 3.1 (z włączeniem lub z wyłączeniem dodatkowych limitów określonych w pkt 3.3)

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 0,10 W.

Załącznik II pkt 4.1 (z włączeniem lub z wyłączeniem dodatkowych limitów wymienionych w pkt 4.3)

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 0,10 W.

Dodatkowy limit przewidziany w załączniku II pkt 3.3 można dodać do wymogów określonych w pkt 3.1, jeśli produkt wprowadza się do obrotu z możliwością wyświetlania informacji lub statusu.

Dodatkowy limit przewidziany w załączniku II pkt 4.3 można dodać do wymogów określonych w pkt 4.1, jeśli produkt wprowadza się do obrotu z aktywowaną funkcją WOL w trybie wyłączenia. Konfigurację modelu należy poddać badaniom zarówno z aktywowaną, jak i wyłączoną funkcją WOL i powinna ona spełniać oba wymogi. W przypadku gdy konfigurację danego modelu wprowadza się do obrotu bez zdolności łączenia się z Ethernetem, jej badania przeprowadza się bez włączonej funkcji WOL.

4.   SPRAWNOŚĆ ZASILACZA WEWNĘTRZNEGO

Uznaje się, że model jest zgodny z wymogami określonymi w załączniku II pkt 5, jeśli wyniki badań nie przekraczają odpowiednich dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji podanych w tabeli zamieszczonej poniżej.

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszące się do sprawności zasilacza wewnętrznego

Ustalone wymogi

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Średnia arytmetyczna sprawności w warunkach obciążenia określonych w załączniku II jest niższa od odpowiednich wymagań dotyczących średniej sprawności podczas pracy.

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 2 %.

Średnia arytmetyczna współczynnika mocy określonego w załączniku II jest niższa od odpowiednich wymagań dotyczących współczynnika mocy.

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

5.   FUNKCJE ZARZĄDZANIA ZASILANIEM

Przy ocenie zgodności z wymogami określonymi w załączniku II pkt 6.1 organy państwa członkowskiego stosują odpowiednią procedurę w celu dokonania pomiaru poboru mocy po przełączeniu urządzenia na odpowiedni tryb poboru mocy przez funkcję zarządzania zasilaniem lub funkcję analogiczną.

Przy ocenie zgodności z wymogami określonymi w załączniku II pkt 6.2.1–6.2.6, uznaje się, że konfiguracja modelu jest zgodna ze odpowiednimi wymogami określonymi w:

pkt 6.2.1, jeśli prędkość jakiegokolwiek aktywnego połączenia komputera stacjonarnego, komputera zintegrowanego lub notebooka z siecią Ethernet o przepustowości 1 gigabit na sekundę (Gb/s) lub wyższej zmniejsza się, gdy komputer przechodzi na tryb uśpienia lub tryb wyłączenia z aktywowaną funkcją WOL,

pkt 6.2.2, jeżeli komputer stacjonarny, komputer zintegrowany lub notebook osiąga pełną gotowość do pracy, łącznie z rozpoczęciem wyświetlania obrazu na jakimkolwiek przyłączonym monitorze, w ciągu 5 sekund od momentu zainicjowania w stanie uśpienia zdarzenia powodującego przebudzenie,

pkt 6.2.3, jeżeli monitor podłączony do komputera stacjonarnego, komputera zintegrowanego lub notebooka przechodzi do stanu uśpienia w ciągu 10 minut od ostatniego działania użytkownika,

pkt 6.2.4, jeżeli funkcję WOL dla trybu uśpienia i wyłączenia można aktywować i wyłączyć,

6.2.5, jeżeli komputer stacjonarny, komputer zintegrowany lub notebook przechodzi do stanu uśpienia w ciągu 30 minut od ostatniego działania użytkownika,

6.2.6, jeżeli użytkownicy mogą aktywować lub wyłączyć jakiekolwiek połączenia z siecią bezprzewodową, przy czym użytkownikom zapewnia się wyraźne oznaczenie w formie symbolu, lampki kontrolnej lub podobnego znaku, kiedy połączenie z siecią bezprzewodową zostało aktywowane lub wyłączone.”.


ZAŁĄCZNIK XV

Zmiany w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 666/2013

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele odkurzaczy wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako odkurzacz równoważny w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele odkurzaczy wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Roczne zużycie energii

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

Wskaźnik zbierania kurzu na dywanie

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 0,03.

Wskaźnik zbierania kurzu na podłodze twardej

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 0,03.

Reemisja kurzu

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 15 %.

Poziom mocy akustycznej

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej.

Żywotność silnika

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.”


ZAŁĄCZNIK XVI

Zmiany w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 813/2013

Załącznik IV otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 8.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie pozostałe modele równoważne nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. W ramach alternatywy trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli równoważnych.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 8.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie pozostałe modele równoważne nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku III.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 8 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 8

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, η s

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 8 %.

Efektywność energetyczna podgrzewania wody, η wh

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 8 %.

Poziom mocy akustycznej, L WA

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 2 dB(A).

Emisje tlenków azotu

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 20 %.”


ZAŁĄCZNIK XVII

Zmiany w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 814/2013

Załącznik V otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK V

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 7.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele podgrzewaczy wody lub zasobników ciepłej wody użytkowej wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 7.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele podgrzewaczy wody lub zasobników ciepłej wody użytkowej wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku III i załączniku IV.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 7 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 7

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Dzienne zużycie energii elektrycznej, Q elec

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Poziom mocy akustycznej, L WA, w pomieszczeniu lub na zewnątrz

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 2 dB.

Dzienne zużycie paliwa, Q fuel

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Emisje tlenków azotu

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 20 %.

Tygodniowe zużycie paliwa z cyfrowym sterowaniem, Q fuel,week,smart

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Tygodniowe zużycie energii elektrycznej z cyfrowym sterowaniem, Q elec,week,smart

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Tygodniowe zużycie paliwa bez cyfrowego sterowania, Q fuel,week

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Tygodniowe zużycie energii elektrycznej bez cyfrowego sterowania, Q elec,week

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Pojemność magazynowa, V

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 2 %.

Woda zmieszana o temperaturze 40 °C, V40

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 3 %.

Pole powierzchni apertury kolektora, A sol

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 2 %.

Moc pompy, solpump

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 3 %.

Moc trybu czuwania, solstandby

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Strata postojowa, S

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.”


ZAŁĄCZNIK XVIII

Zmiany w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 66/2014

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 7.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 7.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 7 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 7

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Masa domowego piekarnika, M

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości M o więcej niż 5 %.

Objętość komory domowego piekarnika, V

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości V o więcej niż 5 %.

EC electric cavity, EC gas cavity

Wartości ustalone nie mogą przekraczać deklarowanych wartości EC electric cavity i EC gas cavity o więcej niż 5 %.

ECelectric hob

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości EC electric hob o więcej niż 5 %.

EEgas hob

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości EE gas hob o więcej niż 5 %.

W BEP, W L

Wartości ustalone nie mogą przekraczać deklarowanych wartości W BEP i W L o więcej niż 5 %.

Q BEP, P BEP

Wartości ustalone nie mogą być niższe od deklarowanych wartości Q BEP i P BEP o więcej niż 5 %.

Qmax

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości Q max o więcej niż 8 %.

Emiddle

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości E middle o więcej niż 5 %.

Poziom mocy akustycznej, L WA

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości L WA.

P o, P s

Wartości ustalone zużycia energii Po i Ps nie mogą przekraczać deklarowanych wartości Po i Ps o więcej niż 10 %. Wartości ustalone zużycia energii Po i Ps wynoszące nie więcej niż 1,00 W nie mogą przekraczać deklarowanych wartości Po i Ps o więcej niż 0,10 W.”.


ZAŁĄCZNIK XIX

Zmiany w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 548/2014

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu i załącznikach do niego zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu. Ze względu na utrudnienia transportowe związane z masą i wielkością transformatorów elektroenergetycznych średniej i dużej mocy organy państw członkowskich mogą zadecydować o przeprowadzeniu procedury weryfikacji w zakładzie producenta przed oddaniem transformatora do eksploatacji w lokalizacji docelowej.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a), b) lub c), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–4. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Straty obciążeniowe

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Straty stanu jałowego

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Moc elektryczna niezbędna dla systemu chłodzenia w przypadku eksploatacji w stanie jałowym

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.”


ZAŁĄCZNIK XX

Zmiany w załączniku VI do rozporządzenia (UE) nr 1253/2014

Załącznik VI otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VI

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele systemów wentylacyjnych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieosiągnięcia wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c):

a)

przez modele produkowane w liczbie mniejszej niż pięć rocznie, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem;

b)

przez modele produkowane w liczbie nie mniejszej niż pięć rocznie, organy państwa wybierają dodatkowo trzy urządzenia tego samego modelu do celów badań. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera. Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

5)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 4 lit. b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele systemów wentylacyjnych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

6)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3, 4 lit. a) i 5 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załącznikach VIII i IX.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–6. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

JPM

Wartość ustalona nie może być wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 1,07 razy.

Sprawność cieplna SWM i SWNM

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 0,93 razy.

JPMint

Wartość ustalona nie może być wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 1,07 razy.

Sprawność wentylatora JSW przeznaczonych do budynków niemieszkalnych

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 0,93 razy.

Poziom mocy akustycznej SWM

Wartość ustalona nie może być wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 2 dB.

Poziom mocy akustycznej SWNM

Wartość ustalona nie może być wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 5 dB.”


ZAŁĄCZNIK XXI

Zmiany w załącznikach IX, X i XI do rozporządzenia (UE) 2015/1095

1)

Załącznik IX otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IX

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku w odniesieniu do szaf chłodniczych lub mroźniczych

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 8.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie równoważne szafy chłodnicze lub mroźnicze wymienione jako produkty równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie można wyznaczyć trzy dodatkowe urządzenia obejmujące jeden lub kilka modeli, które w dokumentacji technicznej podano jako produkty równoważne.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 8.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie równoważne szafy chłodnicze lub mroźnicze wymienione jako produkty równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załącznikach III i IV.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 8 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 8

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Pojemność netto

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 3 %.

Zużycie energii (E24h)

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.”

2)

Załącznik X otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK X

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku w odniesieniu do urządzeń skraplających

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 9.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 9.

6)

Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 5, nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku VI.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 9 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 9

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej (SEPR) urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej wyższej niż 2 kW w niskiej temperaturze i 5 kW w średniej temperaturze

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %, przy czym punkt A mierzony jest przy znamionowej wydajności chłodniczej.

Znamionowy współczynnik sprawności (COPA) urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej niższej niż 2 kW w niskiej temperaturze i 5 kW w średniej temperaturze

Wartość ustalona nie może być niższa o więcej niż 10 % od wartości deklarowanej mierzonej przy znamionowej wydajności chłodniczej.

Współczynniki sprawności COPB, COPC oraz COPD urządzeń skraplających o znamionowej wydajności chłodniczej wyższej niż 2 kW w niskiej temperaturze i 5 kW w średniej temperaturze

Wartości ustalone nie mogą być niższe o więcej niż 10 % od wartości deklarowanej mierzonej przy znamionowej wydajności chłodniczej.”

3)

Załącznik XI otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK XI

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku w odniesieniu do agregatów do oziębiania cieczy

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 10.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 10.

6)

Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 5, nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku VIII.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 10 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 10

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej (SEPR)

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %, przy czym punkt A mierzony jest przy znamionowej wydajności chłodniczej.

Znamionowy współczynnik efektywności energetycznej (EERA)

Wartość ustalona nie może być niższa o więcej niż 10 % od wartości deklarowanej mierzonej przy znamionowej wydajności chłodniczej.”


ZAŁĄCZNIK XXII

Zmiany w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2015/1185

Załącznik IV otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 4. Urządzenie bada się przy zastosowaniu jednego lub więcej rodzajów paliwa o parametrach mieszczących się w tym samym zakresie co parametry paliwa zastosowanego lub paliw zastosowanych przez producenta do wykonania pomiarów opisanych w załączniku III.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 4.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku III.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 4 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 4

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, η s

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.

Emisje cząstek stałych

Przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) pkt (i) ppkt 1) wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości o więcej niż 20 mg/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz w przypadku kuchenek.

Przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) pkt (i) ppkt 1) wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości o więcej niż 10 mg/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów.

Przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) pkt (i) ppkt 2) wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości o więcej niż 1 g/kg.

Przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) pkt (i) ppkt 3) wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości o więcej niż 0,8 g/kg.

Emisje organicznych związków gazowych

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości o więcej niż 25 mgC/m3 przy13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz w przypadku kuchenek.

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości o więcej niż 15 mgC/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów.

Emisje tlenku węgla

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości o więcej niż 275 mg/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz w przypadku kuchenek.

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości o więcej niż 60 mg/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów.

Emisje tlenków azotu

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 30 mg/m3 wyrażonej jako NO2 przy 13 % O2.”


ZAŁĄCZNIK XXIII

Zmiany w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2015/1188

Załącznik IV otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 9.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 2 lit. c), nie zostanie osiągnięty, organy państwa członkowskiego wybierają trzy dodatkowe urządzenia tego samego modelu w celu przetestowania, z wyłączeniem elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w których przypadku niezgodność stwierdza się bez dalszych badań, a pkt 6 i 7 poniżej mają natychmiastowe zastosowanie. W przypadku innych modeli, w ramach alternatywy, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 9.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 4 lub 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku III.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 9 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 9

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, η s, w odniesieniu do elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej przy nominalnej mocy cieplnej urządzenia.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, η s, w odniesieniu do przeznaczonych do użytku domowego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa ciekłe lub gazowe

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 8 %.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, η s, w odniesieniu do ceramicznych i rurowych promienników podczerwieni

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

Emisje tlenków azotu w odniesieniu do przeznaczonych do użytku domowego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa ciekłe lub gazowe oraz ceramicznych i rurowych promienników podczerwieni

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.”


ZAŁĄCZNIK XXIV

Zmiany w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2015/1189

Załącznik IV otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 2. Urządzenie bada się przy zastosowaniu jednego lub więcej rodzajów paliwa o parametrach mieszczących się w tym samym zakresie co parametry paliwa zastosowanego lub paliw zastosowanych przez producenta do wykonania pomiarów opisanych w załączniku III.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 2.

6)

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku III.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 2 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 2

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenie na potrzeby weryfikacji

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, η s

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 4 %.

Emisje cząstek stałych

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 9 mg/m3.

Emisje organicznych związków gazowych

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 7 mg/m3.

Emisje tlenku węgla

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 30 mg/m3.

Emisje tlenków azotu

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 30 mg/m3.”


ZAŁĄCZNIK XXV

Zmiany w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2016/2281

Załącznik IV otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1)

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 30.

3)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) i b) uznaje się, że dany model i wszystkie pozostałe modele, w odniesieniu do których informacje zawarte w dokumentacji technicznej zostały uzyskane na tej samej podstawie, są niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)

W odniesieniu do modeli produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych lub klimakonwektorów wentylatorowych o nominalnej wydajności grzewczej lub chłodniczej ≥ 70 kW lub produkowanych w ilościach mniejszych niż 5 rocznie, jeśli wynik, o którym mowa w pkt 2 lit. c), nie zostanie osiągnięty, dany model i wszystkie pozostałe modele, w odniesieniu do których informacja zawarta w dokumentacji technicznej została uzyskana na tej samej podstawie, uznaje się za niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

5)

W odniesieniu do modeli produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych lub klimakonwektorów wentylatorowych o nominalnej wydajności grzewczej lub chłodniczej < 70 kW lub produkowanych w ilości 5 lub więcej rocznie, jeśli wynik, o którym mowa w pkt 2 lit. c), nie zostanie osiągnięty, organy państwa członkowskiego wybierają trzy dodatkowe urządzenia tego samego modelu w celu przetestowania.

6)

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 30.

7)

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 6, uznaje się, że dany model i wszystkie pozostałe modele, w odniesieniu do których informacja zawarta w dokumentacji technicznej została uzyskana na tej samej podstawie są niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

8)

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3, 4 i 7 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku III.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 30 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–8. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 30

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenie na potrzeby weryfikacji

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs,h) w odniesieniu do produktów do ogrzewania powietrznego przy znamionowej wydajności grzewczej urządzenia

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 8 %.

Sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń (ηs,c) w odniesieniu do produktów chłodzących przy znamionowej wydajności chłodniczej urządzenia

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 8 %.

Poziom mocy akustycznej (LWA) produktów do ogrzewania powietrznego i produktów chłodzących

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 1,5 dB.

Emisje tlenków azotu w odniesieniu do produktów do ogrzewania powietrznego i produktów chłodzących zasilanych paliwem wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 20 %.

Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej (SEPR) wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych przy znamionowej wydajności chłodniczej urządzenia

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej (EERA) wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych przy znamionowej wydajności chłodniczej

Wartość ustalona nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 5 %.”


Top